Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze"— Transkript prezentace:

1 Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2 Dnešní program soustředění:
Středa 30. srpna (dnes) Registrace studentů Vestibul V7 od 11:00 do 13:00, informační materiály (Karolínka, letáky SVI etc.) Zoologická posluchárna Viničná 7 (moderátor: Horák.) Krajinova posluchárna Benátská 2 (moderátor: Černý M.) 12.30 zahájení, info o UK a fakultě, internetové stránky, orientace na bio-sekci, lokalizace a kontakt na katedry (Horák) zahájení, info o UK a fakultě, internetové stránky, orientace na bio-sekci, lokalizace a kontakt na katedry (Černý M.) 13.00 informace o fakultním akademickém senátu (Jedelský) informace o kolejích a menzách (Prajer) 13.30 14.00 přestávka 14.15 harmonogram akademického roku a systém studia na biologii, moduly, tvorba studijních plánů (Horák, Forstová, Neustupa) harmonogram akademického roku a systém studia na biologii, moduly, tvorba studijních plánů (Černý M., Černý J., Hrouda) 16.00 informace o fakultní počítačové síti (Ulrich a kol.) informace o výuce jazyků (Šafařík) 16.45 17.30 informace o ubytování, odchod na koleje

3 Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze

4 Univerzita Karlova v Praze
17 fakult 3 vysokoškolské ústavy další podpůrná pracoviště a zařízení

5 Vedení UK - rektor Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. .

6 Vedení UK - prorektoři Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (studijní záležitosti) Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Prof. PhDr. Mojmír Horyna, prorektor pro akademické kvalifikace Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu (bez fota) Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc., prorektor pro vnější vztahy Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro rozvoj

7 Další orgány akademický senát (70 členů, z toho 34 studentů)
vědecká rada (51 členů) ostatní

8 Přírodovědecká fakulta
založena 1920 centrum výuky a výzkumu, rozpočet 2005 cca 0,66 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a výzkumné projekty) 967 publikací (z toho 337 v mezinárodních časopisech) 365 výzkumných projektů pedagogický sbor (2005) 32 profesorů 85 docentů 162 odborných asistentů 58 asistentů celkem 337 pedagogů ostatních pracovníků studenti (2005) 1872 bakalářských 1228 magisterských 563 doktorských prezenčních celkem v prezenčním studiu 3663

9 Vedení PřF děkan Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. proděkani
Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (biologie, ediční činnost) Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. .(chemie, CIT, ÚŽP, PR) Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (geologie, ostatní formy výuky) Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (geografie, KTV, zahraniční styky) RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (bakalářské a magisterské studium) Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc. . (rozvoj fakulty) Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (věda, výzkum, doktorské studium, SVI) tajemnice Mgr. Hana Kolářová

10 Ostatní orgány akademický senát vědecká rada
14 učitelů + 14 studentů (biologie 6 +5) > 1/3 (předseda: Roman Matoušek) vědecká rada 30 členů

11 Pracovníci fakulty profesoři (titul Prof.) docenti (titul Doc.)
odborní asistenti (zpravidla titul Dr.) asistenti (zpravidla titul Mgr. nebo Ing.) vědečtí pracovníci (výzkumné projekty) lektoři laboranti, technici sekretářky ostatní pracovníci

12 Ústav pro životní prostředí
Biologická sekce Chemická sekce Geologická sekce Geografická sekce Ústav pro životní prostředí v čele sekce: proděkanka Doc. Jitka Vilímová sekční vědecká rada web biologické sekce studium na biol. sekci

13 Katedry zodpovídají za pedagogickou a vědeckou činnost ve vybraných oborech vedoucí katedry katedroví poradci pro studium katedroví učitelé a studenti (zejména magisterští a doktorští) informace o katedrách na internetu

14 3 „biologické“ budovy Viničná 7: 7 kateder
katedra antropologie a genetiky člověka katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie katedra parazitologie katedra ekologie katedra zoologie katedra učitelství a didaktiky biologie katedra filosofie a dějin přírodních věd Dále výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR a servisní pracoviště: elektronová a konfokální mikroskopie, sekvenace DNA, proteinová laboratoř.

15 Viničná 5: 2 katedry katedra genetiky a mikrobiologie katedra fyziologie rostlin a výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR

16 Benátská 2: 1 katedra katedra botaniky

17 Botanická zahrada UK rozloha 3,5 ha, asi 2000 m2 zasklených ploch
několik pro ČR unikátních stromů, pověstná kolekce kaktusů a sukulentů nejcennější venkovní kolekcí je expozice středoevropské květeny

18 VINIČNÁ 7 suterén přízemí 1. patro 2. patro
Katedra antropologie a genetiky člověka Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra parazitologie Katedra ekologie Katedra filosofie a dějin přírodních věd Katedra učitelství a didaktiky biologie Katedra zoologie suterén přízemí HLAVNÍ VCHOD 1. patro 2. patro

19 Viničná 5 Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie
Katedra genetiky a mikrobiologie Katedra fyziologie rostlin

20 VINIČNÁ 5 suterén přízemí 1. patro 2. patro
Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra genetiky a mikrobiologie Katedra fyziologie rostlin suterén přízemí 1. patro 2. patro

21 Ústav pro životní prostředí
Benátská 2 Katedra botaniky Ústav pro životní prostředí

22 Ústav pro životní prostředí
BENÁTSKÁ 2 Katedra botaniky Ústav pro životní prostředí přízemí 1. patro 2. patro

23 Program soustředění na další dny:
čtvrtek výdej hesel pro počítačovou síť (již od 8.00 !!!) informace o katedrách a jejich návštěva KONZULTACE studijního plánu informace o mezinárodních studentských průkazech, tělesné výchově, fakultní počítačové síti etc. pátek studijní předpisy a zápis do 1. ročníku

24 Přestávka do 14:00

25

26 Vezměte k ruce bílooranžovou brožuru s přehledem předmětů = Karolínku

27 Studium třístupňové: bakalářské (Bc.)
magisterské (Mgr.) (po rigorózní zkoušce RNDr.) doktorské (Ph.D.) do každého stupně přijímací zkoušky každý stupeň ukončen státní závěrečnou zkouškou

28 Bakalářské studium studijní program "Biologie"
studijní obor "Biologie" Studijní obor „Ekologická a evoluční biologie“ studijní program "Speciální chemicko-biologické obory" studijní obor "Molekulární biologie a biochemie organismů"

29 Navazující MAGISTERSKÉ studium
Antropologie a genetika člověka Botanika algologie a ekologie řas bryologie a lichenologie mykologie geobotanika cévnaté rostliny Fyziologie a anatomie rostlin fyziologie a anatomie rostlin buněčná a molekulární biologie rostlin Zoologie zoologie bezobratlých entomologie zoologie obratlovců etologie a ekologie genetika volně žijících živočichů Filozofie a dějiny přírodních věd teoretická a evoluční biologie Mikrobiologie mikrobiologie Genetika, molekulární biologie a virologie bunečná a molekulární biologie mikrobiálních populací cytogenetika genetika rostlin virologie molekulární biologie a genetika eukaryot molekulární biologie a genetika prokaryot Fyziologie živočichů a vývojová biologie fyziologie živočichů neurobiologie fyziologie buňky vývojová biologie imunologie Parazitologie Ekologie hydrobiologie terestrická ekologie

30 Akademický rok (Karolínka str. 5)
zimní semestr letní semestr zkouškové období elektronické zápisy (SIS) "předregistrace" předmětů: VII.-IX., XII. definitivní zápis: X. (týká se také 1. ročníku), II. zápis předmětů i kontrola studia toto budeme chtít v pátek na závěr Soustředění

31 Předměty přednášky praktická cvičení (v laboratořích) terénní cvičení
ostatní formy výuky pravidelná týdenní výuka turnusová výuka

32 Jak je oceněno splnění předmětu?
stanovení podmínek pro ukončení předmětu (předem musí být známo!) zkouška zápočet (klasifikovaný zápočet) kredity (body přidělené předmětu odpovídající ± objemu a časové náročnosti) umožňují kombinovat různé předměty umožňují započítat i studium předmětů mimo biologickou sekci, např. i v zahraničí – podléhá schválení garantů bakalářského studia Prof. Petr Horák (garant programu „Biologie“) Dr. Martin Černý (garant oboru „Biologie“) Doc. Luboš Hrouda (garant oboru „Ekologická a evoluční biologie“) Doc. Jitka Forstová (garantka programu, oboru "Molekulární biologie a biochemie organismů“)

33 Bakalářské studium obor "Biologie"
tříletý kreditní systém 180 kreditů / 3 roky (60 kreditů za 1 rok) celoevropská prostupnost studia biologické specifikum: povinně-volitelné předměty uspořádané do 5 „modulů“ - Karolínka str každý si může vytvořit individuální studijní plán, ale musí naplnit limit kreditů pro každý modul studium ukončeno státní (bakalářskou) závěrečnou zkouškou, jejíž povinnou součástí je písemná bakalářská práce

34 Kreditní systém a moduly
velká pestrost a množství (cca 500) nabízených předmětů  řešení studijního plánu formou tzv. modulů moduly jsou soubory tématicky, systémově příbuzných předmětů (přednášek, cvičení), jsou to bloky „povinně volitelných“ předmětů. 5 modulů (4 biologické a jeden všeobecný-podpůrný) Buněčná a molekulární biologie Fyziologie a anatomie/morfologie Organismy Ekologie a evoluce Ostatní předměty princip: z každého modulu musí student získat aspoň povinný limit kreditů = 24 za modul celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120 bakalářská práce = 5 kreditů zbylých 55 kreditů (~ objem jednoho roku studia) lze čerpat libovolně pro absolvování bakaláře není žádný konkrétní předmět kromě bakalářské práce (5 kreditů) zcela povinný

35 Zbylých 60 kreditů z nabídky kateder biologické sekce, nebo jiných odborných kateder, jiných VŠ včetně zahraničních často půjde o výběr z předmětů doporučených pro studium zamýšleného navazujícího magisterského oboru magisterské obory proto publikují svá doporučení/požadavky formou vzorových studijních plánů = co by bakalář měl během bakalariátu absolvovat, aby se mu dál dobře studovalo.

36 Jak se vyznat v seznamu předmětů?
B140P Základy molekulární biologie Pospíšek M /1 Z, Zk L kód předmětu počet kreditů vyučující název předmětu určení semestru hodinový rozsah přednáška/cvičení a způsob ukončení turnusy: [T] - délka v týdnech [D] - délka ve dnech

37 Jak si zvolit předměty a složit individuální studijní plán?
doporučené kurikulum pro nerozhodnuté tzv. "obecný bakalář" pro zájemce o konkrétní obor doporučené bakalářské kurikulum pro postup do daného magisterského oboru např. geobotanika nebo genetika a mnoho dalších

38 Skládání předmětů a možné modifikace
doporučené předměty (viz doporučené kurikulum – "Karolínka" str ) vlastní výběr přečíst si pozorně charakteristiku předmětu (SIS), především náplň předmětu kreditní ohodnocení a zařazení do semestrů doporučený ročník (pokud uvedeno) prerekvizity a korekvizity (pokud uvedeny) Příklady záznamu na SISu: Biologie buňky Biochemie

39 Jak si sestavit studijní plán?
Buňka+molbiol Fyziol+anatom Organismy Ekologie+evoluce Ostatní Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. 8 Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Biogeografie 4 Ekologie člověk. 3 Obec. Ekologie 5 Ekologie rostlin Ekosystémy Etologie a sociobiologie Evoluční biologie Zoogeografie Hydrobiologie Vývoj přírody ČR Populační ekologie 6 Paleobiologie Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie 4 Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk Filosofie II. Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie 4 Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk Filosofie II. 21 6 14 19 1. ročník - vzor „obecný bakalář“ z modulů = 60 kreditů

40 Jak si sestavit studijní plán?
Buňka+molbiol Fyziol+anatom Organismy Ekologie+evoluce Ostatní Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. 8 Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Prakt,biochemie Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. 8 Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Biogeografie 4 Ekologie člověk. 3 Obec. Ekologie 5 Ekologie rostlin Ekosystémy Etologie a sociobiologie Evoluční biologie Zoogeografie Hydrobiologie Vývoj přírody ČR Populační ekologie 6 Paleobiologie Biogeografie 4 Ekologie člověk. 3 Obec. Ekologie 5 Ekologie rostlin Ekosystémy Etologie a sociobiologie Evoluční biologie Zoogeografie Hydrobiologie Vývoj přírody ČR Populační ekologie 6 Paleobiologie Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk 4 Filosofie II. Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie 4 Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk Filosofie II. Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie 4 Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk Filosofie II. 6 + 16 0 + 5 19 + 0 21 + 3 2.ročník - vzor „obecný bakalář“ z modulů 60 (1. roč.) = = 109, chybí 11 do požadovaných 120 pro ukončení 2.ročníku, doplníte odkudkoliv (třeba dále z modulů – tam stejně musíte splnit 24 kreditů z každého, nebo odjinud) viz další snímek.

41 Jak si sestavit studijní plán?
Buňka+molbiol Fyziol+anatom Organismy Ekologie+evoluce Ostatní Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Prakt,biochemie Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. 8 Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Genetika 5 Cytologie 6 Mol.biol. 8 Praktika MB 4 Rost. Cytologie Kvasinky Fyziol.buňky Prakt. Virologie 3 Genové inženýr. Biopolymery Zákl.mol.biol. Biologie buňky Prakt. Genetika Ob.parazitolgie Biochemie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin Fyziologie živočichůa člov. Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin Anat. morf. Živ. Neurobiologie Imunologie 3 Vývojová biologie Praktikum z imun.. 2 Histologie Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Zool. Bezobratlí 6 Zoologie obratlovci Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie 3 Mikrobiologie 5 Virologie Bezcévné rostliny Cévnaté rostliny Terén. cvičení Botanika Mykologie 4 Antropologie Kurs práce se zvířaty Biogeografie 4 Ekologie člověk. 3 Obec. Ekologie 5 Ekologie rostlin Ekosystémy Etologie a sociobiologie Evoluční biologie Zoogeografie Hydrobiologie Vývoj přírody ČR Populační ekologie 6 Paleobiologie Biogeografie 4 Ekologie člověk. 3 Obec. Ekologie 5 Ekologie rostlin Ekosystémy Etologie a sociobiologie Evoluční biologie Zoogeografie Hydrobiologie Vývoj přírody ČR Populační ekologie 6 Paleobiologie Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie 4 Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk Filosofie II. Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk 4 Filosofie II. Obecná chemie 6 Anorg. Chemie Organ. Chemie 4 Fyzik.chemie 8 Labor.technika 3 Filosofie I. Biostatistika 5 Výpočetní technika 2 Fyzika Mikroskopická technika Základy matematiky Cizí jazyk Filosofie II. 22 ještě 2 39 splněn 5 Ještě 19 19 Ještě 5 24 splněn

42 Kde najdu nabídku nemodulových biologických předmětů?
internetové stránky kateder SIS – hledání podle kateder "Karolínka" – předměty navazujícího magisterského studia (str )

43 Rozvrh a individuální plán
rozvrhy dostupné na www fakulty rozvrhové nástěnce (Viničná 7) 2. polovina září - zveřejnění rozvrhů čas cca. 2-4 týdny na dotvoření individuálního plánu dle rozvrhových možností == omezené korekce předběžného zápisu možné !!!

44 Státní závěrečná zkouška
bakalářská práce může (a nemusí) být předstupněm k diplomové práci magisterské. Lze s ní začít už v 1. ročníku, ale nejpozději začátkem 3. roku. může být „jen“ zpracováním literárních pramenů k vybranému tématu, ale může zahrnovat i vlastní pozorování nebo experimentální práci. pokud dojde na ústní zkoušku, tak si student vybírá jeden z tematických okruhů: Buněčná a molekulární biologie Fyziologie a anatomie/morfologie Organismy Ekologie a evoluce

45 Další biologické bakalářské obory:
Ekologická a evoluční biologie Molekulární biologie a biochemie organismů

46 Ekologická a evoluční biologie
studijní obor Ekologická a evoluční biologie Studium je zaměřené preferenčně na ekologickou část biologie. V centru pozornosti jsou tedy obory zabývající se biodiverzitou, fylogenetikou, populační ekologií, ekologií společenstev i ekosystémů a krajinnou ekologií. Výuku oboru a nabídku navazujícího magisterského studia zajišťují hlavně následující katedry: katedra zoologie - Viničná 7 katedra botaniky - Benátská 2 katedra ekologie - Viničná 7 katedra parazitologie - Viničná 7 katedra antropologie a genetiky člověka - Viničná 7 katedra filosofie a dějin přírodních věd - Viničná 7 Povinný odběr z modulů: modul předmětů Ekologie a evoluce kreditů modul předmětů Organismy kreditů modul předmětů Fyziologie a anatomie/morfologie 10 kreditů modul předmětů Buněčná a molekulární biologie 5 kreditů modul předmětů Vědy o životním prostředí a ŽP 15 kreditů modul Ostatní předměty kreditů

47 xxxxx - předměty spíše úvodní
xxxxx - předměty logicky navazující

48 Studijní obor Ekologická a evoluční biologie organizačně spadá pod bakalářský studijní program Biologie. Garantem studijního programu je prof. Petr Horák z katedry parazitologie. Garantem studijního oboru Ekologická a evoluční biologie je doc. Lubomír Hrouda z katedry botaniky. Studijní plán naleznete v Karolínce na straně 121 (a samozřejmě na webu). Základní doporučený studijní plán: - obsahuje jednotnou nápovědu pokrývající (a mírně přesahující) povinný odběr ze všech modulů; - doporučený studijní plán zajišťuje logickou návaznost předmětů (od “úvodů” k “výběrovkám”) v jednotlivých ročnících; - celkem obsahuje 144 kreditů (předměty z modulů + Cizí jazyk) - nejsou tedy zahrnuty volitelné předměty.

49 Doporučení jednotlivých specializací a diplomních zaměření
pro bakalářskou práci (a navazující magisterské studium) - str - obsahují předměty, které jsou k přijetí na dotyčnou specializaci doporučovány, ale také předměty, jež některé katedry považují za nezbytné k vykonání státní závěrečné zkoušky ze svých specializací; - většinu z těchto předmětů tvoří specializační přednášky exkurze a cvičení, které jsou doporučovány hlavně ve třetím ročníku studia a logicky tvoří náplň 55 volitelných kreditů v rámci bakalářského studia. Specializace a diplomní zaměření, která vypisují bakalářská témata pro studenty oboru Ekologická a evoluční biologie: Antropologie a genetika člověka Botanika (s diplomními zaměřeními Geobotanika, Cévnaté rostliny, Algologie a ekologie řas, Mykologie, Bryologie a lichenologie) Parazitologie Ekologie (s diplomními zaměřeními Hydrobiologie a Terestrická ekologie) Zoologie (s diplomními zaměřeními Ekologie a etologie, Entomologie, Genetika volně žijících živočichů, Zoologie bezobratlých, Zoologie obratlovců) Teoretická a evoluční biologie Pro všechny aktuality a informace sledujte internetové stránky oboru:

50 Obor "Molekulární biologie a biochemie organismů"
Výběr předmětů pro obor „Molekulární biologie a biochemie organismů“ vychází z modulového systému, společného i pro obor „Biologie“, avšak povinný odběr kreditů z jednotlivých modulů je jiný, zacílený více na experimentální biologii a potřebnou interdisciplinární průpravu.

51 Doporučené kurikulum + doplňující doporučení pro 3. ročník
Kreditní systém - celkový povinný počet kreditů za 3 roky : 180 moduly povinný odběr kreditů za 3 roky Buněčná a molekulární biologie Fyziologie a anatomie/ morfologie Ostatní předměty (mat., chemie, fyzika, a další) Organismy Ekologie a evoluce 120 Zbývajících 60 kreditů možno doplnit výběrem z dalších přednášek modulů nebo z další nabídky dle studijních plánů navazujích magisterských oborů. Bakalářská práce je kreditována 5 kredity. Doporučené kurikulum + doplňující doporučení pro 3. ročník ("Karolínka" str )

52 Rozdělení jednotlivých předmětů dle kreditů podle navrhovaného kurikula:

53 vypracování (5 kreditů) a obhajoba bakalářské práce
Povinné: Tělocvik (není kreditován) Studium ukončeno státní bakalářskou zkouškou: vypracování (5 kreditů) a obhajoba bakalářské práce ústní zkouška (pouze pokud je průměrná známka studia  2.00)

54 Navazující magisterské obory:
FYZIOLOGIE ŽIVOČICHU fyziologie živočichů neurobiologie BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE fyziologie buňky vývojová biologie ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN buněčná a molekulární biologie rostlin fyziologie a anatomie rostlin GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A VIROLOGIE genetika molekulární biologie virologie IMUNOLOGIE MIKROBIOLOGIE PARAZITOLOGIE BIOCHEMIE

55 Zdroje informací studijní oddělení
internetové stránky stránky studijního oddělení stránky biologické sekce informace specifické pro biologickou sekci na studijní plány ("Karolínka") studijní informační systém

56 Co budeme chtít do pátku?
promyslet dle seznamu předmětů ("Karolínka") a jejich anotací výběr předmětů pro 1. ročník (za cca. 60 kreditů) označit tyto předměty do formuláře pro předběžný zápis a v pátek odevzdat (bez ohledu na budoucí rozvrh) definitivní zápis do SISu začátkem semestru poradenská služba: čtvrtek odpoledne v obou posluchárnách později hledejte pomoc u studijních poradců jednotlivých kateder studijních poradců bakalářského studia garantů programu a oboru

57

58

59 Čtvrtek již v 8.00 se začínají vydávat internetová hesla !!!
v 9.00 začíná program v obou posluchárnách !!!

60 Ubytování na koleji během soustředění
VŠ kolej Větrník Na Větrníku 1932, Praha 6 2 noci ve dvoulůžkových pokojích platit při ubytování Kč za obě noci ve vrátnici ohlásit jméno a příslušnost k PřF UK v případě problémů volat P. Horáka ( ) doprava od fakulty metrem (trasa A) na stanici Hradčanská, dále tramvají č. 1 nebo 18, 7. stanice: Větrník metrem (trasa A) na stanici Dejvická, dále tramvají č. 2, 8. stanice: Větrník

61


Stáhnout ppt "Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google