Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze."— Transkript prezentace:

1 Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2 Dnešní program soustředění: Středa 30. srpna (dnes) Registrace studentů Vestibul V7 od 11:00 do 13:00, informační materiály (Karolínka, letáky SVI etc.) Zoologická posluchárna Viničná 7 (moderátor: Horák.) Krajinova posluchárna Benátská 2 (moderátor: Černý M.) 12.30zahájení, info o UK a fakultě, internetové stránky, orientace na bio-sekci, lokalizace a kontakt na katedry (Horák) zahájení, info o UK a fakultě, internetové stránky, orientace na bio-sekci, lokalizace a kontakt na katedry (Černý M.) 13.00informace o fakultním akademickém senátu (Jedelský) informace o kolejích a menzách (Prajer) 13.30informace o kolejích a menzách (Prajer)informace o fakultním akademickém senátu (Jedelský) 14.00přestávka 14.15harmonogram akademického roku a systém studia na biologii, moduly, tvorba studijních plánů (Horák, Forstová, Neustupa) harmonogram akademického roku a systém studia na biologii, moduly, tvorba studijních plánů (Černý M., Černý J., Hrouda) 16.00informace o fakultní počítačové síti (Ulrich a kol.) informace o výuce jazyků (Šafařík) 16.45informace o výuce jazyků (Šafařík)informace o fakultní počítačové síti (Ulrich a kol.) 17.30informace o ubytování, odchod na koleje

3 Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

4 Univerzita Karlova v Praze 17 fakult 3 vysokoškolské ústavy další podpůrná pracoviště a zařízení

5 Vedení UK - rektor Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc..

6 Vedení UK - prorektoři Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (studijní záležitosti) Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Prof. PhDr. Mojmír Horyna, prorektor pro akademické kvalifikace Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc., prorektor pro vnější vztahy Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu (bez fota) http://www.cuni.cz/UK-606.html Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro rozvoj

7 Další orgány akademický senát (70 členů, z toho 34 studentů) vědecká rada (51 členů) ostatní

8 Přírodovědecká fakulta založena 1920 centrum výuky a výzkumu, rozpočet 2005 cca 0,66 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a výzkumné projekty) –967 publikací (z toho 337 v mezinárodních časopisech) –365 výzkumných projektů pedagogický sbor (2005) –32 profesorů –85 docentů –162 odborných asistentů –58 asistentů –celkem 337 pedagogů + 420 ostatních pracovníků studenti (2005) –1872 bakalářských –1228 magisterských –563 doktorských prezenčních –celkem v prezenčním studiu 3663 www.natur.cuni.cz http://info.natur.cuni.cz/index.htm

9 Vedení PřF děkan –Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. proděkani –Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (biologie, ediční činnost) –Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc..(chemie, CIT, ÚŽP, PR)Doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. –Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr. (geologie, ostatní formy výuky)Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr. –Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (geografie, KTV, zahraniční styky)Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. –RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (bakalářské a magisterské studium)RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. –Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc.. (rozvoj fakulty)Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc. –Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (věda, výzkum, doktorské studium, SVI)Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. tajemnice –Mgr. Hana Kolářová

10 Ostatní orgány akademický senát –14 učitelů + 14 studentů (biologie 6 +5) > 1/3 (předseda: Roman Matoušek) vědecká rada –30 členů

11 Pracovníci fakulty profesoři (titul Prof.) docenti (titul Doc.) odborní asistenti (zpravidla titul Dr.) asistenti (zpravidla titul Mgr. nebo Ing.) vědečtí pracovníci (výzkumné projekty) lektoři laboranti, technici sekretářky ostatní pracovníci

12 Biologická sekceBiologická sekce Chemická sekce Geologická sekce Geografická sekce Ústav pro životní prostředí v čele sekce: –proděkanka Doc. Jitka Vilímová –sekční vědecká rada web biologické sekce studium na biol. sekci

13 Katedry zodpovídají za pedagogickou a vědeckou činnost ve vybraných oborech vedoucí katedry katedroví poradci pro studium katedroví učitelé a studenti (zejména magisterští a doktorští) informace o katedrách na internetuna internetu

14 3 „biologické“ budovy Viničná 7: 7 kateder katedra antropologie a genetiky člověka katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie katedra parazitologie katedra ekologie katedra zoologie katedra učitelství a didaktiky biologie katedra filosofie a dějin přírodních věd Dále výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR a servisní pracoviště: elektronová a konfokální mikroskopie, sekvenace DNA, proteinová laboratoř.

15 Viničná 5: 2 katedry katedra genetiky a mikrobiologie katedra fyziologie rostlin a výzkumná centra = společná pracoviště s AV ČR

16 Benátská 2: 1 katedra katedra botaniky

17 Botanická zahrada UK rozloha 3,5 ha, asi 2000 m 2 zasklených ploch několik pro ČR unikátních stromů, pověstná kolekce kaktusů a sukulentů nejcennější venkovní kolekcí je expozice středoevropské květeny

18 VINIČNÁ 7 suterén 1. patro přízemí 2. patro HLAVNÍ VCHOD Katedra antropologie a genetiky člověka Katedra zoologie Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra ekologie Katedra parazitologie Katedra učitelství a didaktiky biologie Katedra filosofie a dějin přírodních věd

19 Viničná 5 Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra genetiky a mikrobiologie Katedra fyziologie rostlin

20 VINIČNÁ 5 Katedra fyziologie živočichů a vývojové biologie Katedra genetiky a mikrobiologie Katedra fyziologie rostlin suterén 1. patro přízemí 2. patro

21 Benátská 2 Katedra botaniky Ústav pro životní prostředí

22 BENÁTSKÁ 2 Katedra botanikyÚstav pro životní prostředí 1. patro 2. patro přízemí

23 Program soustředění na další dny: čtvrtek –výdej hesel pro počítačovou síť (již od 8.00 !!!) –informace o katedrách a jejich návštěva –KONZULTACE studijního plánu –informace o mezinárodních studentských průkazech, tělesné výchově, fakultní počítačové síti etc. pátek –studijní předpisy a zápis do 1. ročníku

24 Přestávka do 14:00

25

26 Vezměte k ruce bílooranžovou brožuru s přehledem předmětů = Karolínku

27 Studium třístupňové: bakalářskébakalářské (Bc.) magisterskémagisterské (Mgr.) (po rigorózní zkoušce RNDr.) doktorskédoktorské (Ph.D.) do každého stupně přijímací zkoušky každý stupeň ukončen státní závěrečnou zkouškou

28 Bakalářské studium studijní program "Biologie" Biologie –studijní obor "Biologie" Ekologická a evoluční biologie –Studijní obor „Ekologická a evoluční biologie“ studijní program "Speciální chemicko- biologické obory" Molekulární biologie a biochemie organismů –studijní obor "Molekulární biologie a biochemie organismů"

29 Navazující MAGISTERSKÉ studium Antropologie a genetika člověkaAntropologie a genetika člověka BotanikaBotanika algologie a ekologie řasalgologie a ekologie řas bryologie a lichenologiebryologie a lichenologie mykologiemykologie geobotanikageobotanika cévnaté rostlinycévnaté rostliny Fyziologie a anatomie rostlinFyziologie a anatomie rostlin fyziologie a anatomie rostlinfyziologie a anatomie rostlin buněčná a molekulární biologie rostlinbuněčná a molekulární biologie rostlin ZoologieZoologie zoologie bezobratlýchzoologie bezobratlých entomologieentomologie zoologie obratlovcůzoologie obratlovců etologie a ekologieetologie a ekologie genetika volně žijících živočichůgenetika volně žijících živočichů Filozofie a dějiny přírodních vědFilozofie a dějiny přírodních věd teoretická a evoluční biologieteoretická a evoluční biologie MikrobiologieMikrobiologie mikrobiologiemikrobiologie Genetika, molekulární biologie a virologieGenetika, molekulární biologie a virologie bunečná a molekulární biologie mikrobiálních populacíbunečná a molekulární biologie mikrobiálních populací cytogenetikacytogenetika genetika rostlingenetika rostlin virologievirologie molekulární biologie a genetika eukaryotmolekulární biologie a genetika eukaryot molekulární biologie a genetika prokaryotmolekulární biologie a genetika prokaryot Fyziologie živočichů a vývojová biologieFyziologie živočichů a vývojová biologie fyziologie živočichůfyziologie živočichů neurobiologieneurobiologie fyziologie buňkyfyziologie buňky vývojová biologievývojová biologie imunologieimunologie ParazitologieParazitologie EkologieEkologie hydrobiologiehydrobiologie terestrická ekologieterestrická ekologie

30 Akademický rok (Karolínka str. 5) zimní semestr letní semestr zkouškové období elektronické zápisy (SIS)SIS –"předregistrace" předmětů: VII.-IX., XII. –definitivní zápis: X. (týká se také 1. ročníku), II. zápis předmětů i kontrola studia toto budeme chtít v pátek na závěr Soustředění

31 Předměty přednášky praktická cvičení (v laboratořích) terénní cvičení ostatní formy výuky pravidelná týdenní výuka turnusová výuka

32 Jak je oceněno splnění předmětu? stanovení podmínek pro ukončení předmětu (předem musí být známo!) zkouška zápočet (klasifikovaný zápočet) kredity (body přidělené předmětu odpovídající ± objemu a časové náročnosti) –umožňují kombinovat různé předměty –umožňují započítat i studium předmětů mimo biologickou sekci, např. i v zahraničí – podléhá schválení garantů bakalářského studia Prof. Petr Horák (garant programu „Biologie“) Dr. Martin Černý (garant oboru „Biologie“) Doc. Luboš Hrouda (garant oboru „Ekologická a evoluční biologie“) Doc. Jitka Forstová (garantka programu, oboru "Molekulární biologie a biochemie organismů“)

33 Bakalářské studium obor "Biologie" tříletý kreditní systém 180 kreditů / 3 roky (60 kreditů za 1 rok) celoevropská prostupnost studia volitelnébiologické specifikum: povinně-volitelné předměty uspořádané do 5 „modulů“ - Karolínka str. 82-88 5 „modulů“ každý si může vytvořit individuální studijní plán, ale musí naplnit limit kreditů pro každý modul studium ukončeno státní (bakalářskou) závěrečnou zkouškou, jejíž povinnou součástí je písemná bakalářská práce

34 Kreditní systém a moduly velká pestrost a množství (cca 500) nabízených předmětů  řešení studijního plánu formou tzv. modulů moduly jsou soubory tématicky, systémově příbuzných předmětů (přednášek, cvičení), jsou to bloky „povinně volitelných“ předmětů. 5 modulů (4 biologické a jeden všeobecný-podpůrný) –Buněčná a molekulární biologie –Fyziologie a anatomie/morfologie –Organismy –Ekologie a evoluce –Ostatní předměty kreditů = 24 za modulprincip: z každého modulu musí student získat aspoň povinný limit kreditů = 24 za modul celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120celkem tedy z modulů 5 x 24 = 120 bakalářská práce = 5 kreditů zbylých 55 kreditů (~ objem jednoho roku studia) lze čerpat libovolně pro absolvování bakaláře není žádný konkrétní předmět kromě bakalářské práce (5 kreditů) zcela povinný

35 Zbylých 60 kreditů z nabídky kateder biologické sekce, nebo jiných odborných kateder, jiných VŠ včetně zahraničních často půjde o výběr z předmětů doporučených pro studium zamýšleného navazujícího magisterského oboru magisterské obory proto publikují svá doporučení/požadavky formou vzorových studijních plánů = co by bakalář měl během bakalariátu absolvovat, aby se mu dál dobře studovalo.

36 Jak se vyznat v seznamu předmětů? B140P71 Základy molekulární biologie Pospíšek M. 2/1 Z, Zk 5 L kód předmětu název předmětu vyučující hodinový rozsah přednáška/cvičení a způsob ukončení turnusy: [T] - délka v týdnech [D] - délka ve dnech počet kreditů určení semestru

37 Jak si zvolit předměty a složit individuální studijní plán? doporučené kurikulum –pro nerozhodnuté tzv. "obecný bakalář"obecný bakalář –pro zájemce o konkrétní obor doporučené bakalářské kurikulum pro postup do daného magisterského oboru např. geobotanika nebo genetikageobotanikagenetika a mnoho dalších

38 Skládání předmětů a možné modifikace doporučené předměty (viz doporučené kurikulum – "Karolínka" str. 83-133) vlastní výběr –přečíst si pozorně charakteristiku předmětu (SIS), předevšímSIS náplň předmětu kreditní ohodnocení a zařazení do semestrů doporučený ročník (pokud uvedeno) prerekvizity a korekvizity (pokud uvedeny) Příklady záznamu na SISu: Biologie buňky Biochemie

39 Jak si sestavit studijní plán? Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.8 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 Biogeografie4 Ekologie člověk.3 Obec. Ekologie5 Ekologie rostlin4 Ekosystémy5 Etologie a sociobiologie 5 Evoluční biologie5 Zoogeografie3 Biogeografie3 Hydrobiologie5 Vývoj přírody ČR4 Populační ekologie 6 Paleobiologie5 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie4 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Buňka+molbiolFyziol+anatomOrganismyEkologie+evoluceOstatní Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.5 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 21 614019 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie4 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 1. ročník - vzor „obecný bakalář“ z modulů 21+6+14+0+19 = 60 kreditů

40 Jak si sestavit studijní plán? Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.8 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 Biogeografie4 Ekologie člověk.3 Obec. Ekologie5 Ekologie rostlin4 Ekosystémy5 Etologie a sociobiologie 5 Evoluční biologie5 Zoogeografie3 Biogeografie3 Hydrobiologie5 Vývoj přírody ČR4 Populační ekologie 6 Paleobiologie5 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie4 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Buňka+molbiolFyziol+anatomOrganismyOstatní Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.8 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 21 + 3 6 + 16 14 + 25 0 + 5 19 + 0 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie4 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 2.ročník - vzor „obecný bakalář“ z modulů 60 (1. roč.) + 3+16+25+5+0 = 60+ 49 = 109, chybí 11 do požadovaných 120 pro ukončení 2.ročníku, doplníte odkudkoliv (třeba dále z modulů – tam stejně musíte splnit 24 kreditů z každého, nebo odjinud) viz další snímek. Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.5 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 Prakt,biochemie3 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie6 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 Biogeografie4 Ekologie člověk.3 Obec. Ekologie5 Ekologie rostlin4 Ekosystémy5 Etologie a sociobiologie 5 Evoluční biologie5 Zoogeografie3 Biogeografie3 Hydrobiologie5 Vývoj přírody ČR4 Populační ekologie 6 Paleobiologie5 Ekologie+evoluce

41 Jak si sestavit studijní plán? Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.8 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 Biogeografie4 Ekologie člověk.3 Obec. Ekologie5 Ekologie rostlin4 Ekosystémy5 Etologie a sociobiologie 5 Evoluční biologie5 Zoogeografie3 Biogeografie3 Hydrobiologie5 Vývoj přírody ČR4 Populační ekologie 6 Paleobiologie5 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie4 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Buňka+molbiolFyziol+anatomOrganismyOstatní Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.8 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 24 splněn 22 ještě 2 39 splněn 5 Ještě 19 19 Ještě 5 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie4 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 Genetika5 Cytologie6 Mol.biol.5 Praktika MB4 Rost. Cytologie6 Kvasinky5 Fyziol.buňky5 Prakt. Virologie3 Genové inženýr.6 Biopolymery5 Zákl.mol.biol.5 Biologie buňky6 Prakt. Genetika3 Ob.parazitolgie3 Biochemie5 Prakt,biochemie3 Obecná chemie6 Anorg. Chemie6 Organ. Chemie6 Fyzik.chemie8 Labor.technika3 Filosofie I.3 Biostatistika5 Výpočetní technika 2 Fyzika5 Mikroskopická technika 2 Základy matematiky 5 Cizí jazyk4 Filosofie II.3 Fyziologie bakterií 6 Fyziol.rostlin6 Fyziologie živočichůa člov. 6 Růst a vývoj rostlin 5 Anatomie rostlin 5 Anat. morf. Živ.5 Neurobiologie5 Imunologie3 Vývojová biologie 5 Praktikum z imun.. 2 Histologie5 Zool. Bezobratlí6 Zoologie obratlovci 6 Terénní cvičení zoologie 2 Parazitologie3 Mikrobiologie5 Virologie5 Bezcévné rostliny 6 Cévnaté rostliny6 Terén. cvičení Botanika 2 Mykologie4 Antropologie6 Kurs práce se zvířaty 2 Biogeografie4 Ekologie člověk.3 Obec. Ekologie5 Ekologie rostlin4 Ekosystémy5 Etologie a sociobiologie 5 Evoluční biologie5 Zoogeografie3 Biogeografie3 Hydrobiologie5 Vývoj přírody ČR4 Populační ekologie 6 Paleobiologie5 Ekologie+evoluce

42 Kde najdu nabídku nemodulových biologických předmětů? internetové stránky kateder SIS – hledání podle katederhledání podle kateder "Karolínka" – předměty navazujícího magisterského studia (str. 120-157)

43 Rozvrh a individuální plán rozvrhy dostupné na –www fakulty –www.natur.cuni.cz/biologie/www.natur.cuni.cz/biologie/ –rozvrhové nástěnce (Viničná 7) 2. polovina září - zveřejnění rozvrhů čas cca. 2-4 týdny na dotvoření individuálního plánu dle rozvrhových možností == omezené korekce předběžného zápisu možné !!!

44 Státní závěrečná zkouška bakalářská práce může (a nemusí) být předstupněm k diplomové práci magisterské. Lze s ní začít už v 1. ročníku, ale nejpozději začátkem 3. roku. může být „jen“ zpracováním literárních pramenů k vybranému tématu, ale může zahrnovat i vlastní pozorování nebo experimentální práci. pokud dojde na ústní zkoušku, tak si student vybírá jeden z tematických okruhů: –Buněčná a molekulární biologie –Fyziologie a anatomie/morfologie –Organismy –Ekologie a evoluce

45 Další biologické bakalářské obory: Ekologická a evoluční biologieEkologická a evoluční biologie Molekulární biologie a biochemie organismůMolekulární biologie a biochemie organismů

46 studijní obor Ekologická a evoluční biologie Povinný odběr z modulů: modul předmětů Ekologie a evoluce35 kreditů modul předmětů Organismy35 kreditů modul předmětů Fyziologie a anatomie/morfologie10 kreditů modul předmětů Buněčná a molekulární biologie5 kreditů modul předmětů Vědy o životním prostředí a ŽP15 kreditů modul Ostatní předměty20 kreditů Studium je zaměřené preferenčně na ekologickou část biologie. V centru pozornosti jsou tedy obory zabývající se biodiverzitou, fylogenetikou, populační ekologií, ekologií společenstev i ekosystémů a krajinnou ekologií. Výuku oboru a nabídku navazujícího magisterského studia zajišťují hlavně následující katedry: katedra zoologie - Viničná 7 katedra botaniky - Benátská 2 katedra ekologie - Viničná 7 katedra parazitologie - Viničná 7 katedra antropologie a genetiky člověka - Viničná 7 katedra filosofie a dějin přírodních věd - Viničná 7

47 xxxxx - předměty spíše úvodní xxxxx - předměty logicky navazující

48 Studijní obor Ekologická a evoluční biologie organizačně spadá pod bakalářský studijní program Biologie. Garantem studijního programu je prof. Petr Horák z katedry parazitologie. Garantem studijního oboru Ekologická a evoluční biologie je doc. Lubomír Hrouda z katedry botaniky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Studijní plán naleznete v Karolínce na straně 121 (a samozřejmě na webu). Základní doporučený studijní plán: - obsahuje jednotnou nápovědu pokrývající (a mírně přesahující) povinný odběr ze všech modulů; - doporučený studijní plán zajišťuje logickou návaznost předmětů (od “úvodů” k “výběrovkám”) v jednotlivých ročnících; - celkem obsahuje 144 kreditů (předměty z modulů + Cizí jazyk) - nejsou tedy zahrnuty volitelné předměty.

49 Doporučení jednotlivých specializací a diplomních zaměření pro bakalářskou práci (a navazující magisterské studium) - str. 123-127 - obsahují předměty, které jsou k přijetí na dotyčnou specializaci doporučovány, ale také předměty, jež některé katedry považují za nezbytné k vykonání státní závěrečné zkoušky ze svých specializací; - většinu z těchto předmětů tvoří specializační přednášky exkurze a cvičení, které jsou doporučovány hlavně ve třetím ročníku studia a logicky tvoří náplň 55 volitelných kreditů v rámci bakalářského studia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specializace a diplomní zaměření, která vypisují bakalářská témata pro studenty oboru Ekologická a evoluční biologie: Antropologie a genetika člověka Botanika (s diplomními zaměřeními Geobotanika, Cévnaté rostliny, Algologie a ekologie řas, Mykologie, Bryologie a lichenologie) Parazitologie Ekologie (s diplomními zaměřeními Hydrobiologie a Terestrická ekologie) Zoologie (s diplomními zaměřeními Ekologie a etologie, Entomologie, Genetika volně žijících živočichů, Zoologie bezobratlých, Zoologie obratlovců) Teoretická a evoluční biologie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pro všechny aktuality a informace sledujte internetové stránky oboru: http://botany.natur.cuni.cz/eeb/

50 Obor "Molekulární biologie a biochemie organismů" Výběr předmětů pro obor „Molekulární biologie a biochemie organismů“ vychází z modulového systému, společného i pro obor „Biologie“, avšak povinný odběr kreditů z jednotlivých modulů je jiný, zacílený více na experimentální biologii a potřebnou interdisciplinární průpravu.

51 moduly povinný odběr kreditů za 3 roky Buněčná a molekulární biologie 40 Fyziologie a anatomie/ morfologie 30 Ostatní předměty (mat., chemie, fyzika, a další) 40 Organismy 10 Ekologie a evoluce 0 120 Zbývajících 60 kreditů možno doplnit výběrem z dalších přednášek modulů nebo z další nabídky dle studijních plánů navazujích magisterských oborů. Bakalářská práce je kreditována 5 kredity. Kreditní systém - celkový povinný počet kreditů za 3 roky : 180 Doporučené kurikulumDoporučené kurikulum + doplňující doporučení pro 3. ročník ("Karolínka" str. 128-133)

52 Rozdělení jednotlivých předmětů dle kreditů podle navrhovaného kurikula:

53 Povinné: Tělocvik (není kreditován) Studium ukončeno státní bakalářskou zkouškou: vypracování (5 kreditů) a obhajoba bakalářské práce ústní zkouška (pouze pokud je průměrná známka studia  2.00)

54 FYZIOLOGIE ŽIVOČICHU fyziologie živočichů neurobiologie BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE fyziologie buňky vývojová biologie ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN buněčná a molekulární biologie rostlin fyziologie a anatomie rostlin GENETIKA, MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A VIROLOGIE genetika molekulární biologie virologieIMUNOLOGIE MIKROBIOLOGIE PARAZITOLOGIEBIOCHEMIE Navazující magisterské obory:

55 Zdroje informací studijní oddělení www.natur.cuni.cz www.natur.cuni.czinternetové stránky www.natur.cuni.cz www.natur.cuni.cz –stránky studijního oddělení –stránky biologické sekce informace specifické pro biologickou sekci na www.natur.cuni.cz/biologieinformace specifické pro biologickou sekci na www.natur.cuni.cz/biologie www.natur.cuni.cz/biologie studijní plány ("Karolínka") studijní informační systémstudijní informační systémstudijní informační systémstudijní informační systém

56 Co budeme chtít do pátku? promyslet dle seznamu předmětů ("Karolínka") a jejich anotací výběr předmětů pro 1. ročník (za cca. 60 kreditů) označit tyto předměty do formuláře pro předběžný zápis a v pátek odevzdat (bez ohledu na budoucí rozvrh) definitivní zápis do SISu začátkem semestru poradenská služba: –čtvrtek odpoledne v obou posluchárnách –později hledejte pomoc u studijních poradců jednotlivých kateder studijních poradců bakalářského studia garantů programu a oboru

57

58

59 Čtvrtek již v 8.00 se začínají vydávat internetová hesla !!! v 9.00 začíná program v obou posluchárnách !!!

60 Ubytování na koleji během soustředění VŠ kolej Větrník –Na Větrníku 1932, Praha 6 2 noci ve dvoulůžkových pokojích platit při ubytování - 136 Kč za obě noci ve vrátnici ohlásit jméno a příslušnost k PřF UK v případě problémů volat P. Horáka (777638506) –doprava od fakulty metrem (trasa A) na stanici Hradčanská, dále tramvají č. 1 nebo 18, 7. stanice: Větrník metrem (trasa A) na stanici Dejvická, dále tramvají č. 2, 8. stanice: Větrník

61


Stáhnout ppt "Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google