Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravé město Praha 2014 program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravé město Praha 2014 program"— Transkript prezentace:

1 Zdravé město Praha 2014 program
– specifická primární prevence pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele

2 Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2014“ – I
Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2014“ – I. program a aktuálním informacím v prevenci rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP Mgr. Vladimír Sklenář, oddělení prevence a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jan Žufníček, Pražské centrum primární prevence Mgr. Jana Hanusová, Pražské centrum primární prevence Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy Mgr. Jana Havlíková, oddělení prevence MHMP Mgr. Radka Bartůňková, koordinátorka školské, zdravotní a sociální prevence se semináře neúčastní z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti

3 Zdravé město Praha 2014 – I. program
8:30 – 9:00 – prezence účastníků Zahájení PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP Grantové řízení Zdravé město Praha 2014 – I. program - žádost o grant, povinné přílohy Mgr. Jana Havlíková (MHMP) přestávka Minimální preventivní program Mgr. Jan Žufníček (PCPP)  Závěrečná zpráva a vyúčtování přiděleného grantu Aktuální informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT)  Certifikace programů primární prevence Mgr. Nina Janyšková (MHMP)  Informace o výsledcích dotazníkového šetření mapujícího oblast primární prevence na pražských školách. Mgr. Jana Hanusová, (PCPP)  Závěr

4 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Vyhlášení a formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách HMP: → Magistrát hl. m. Prahy → Odbory → Oddělení prevence → Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže → Granty Konzultační středisko ke zpracování projektů: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oddělení prevence, Charvátova 9, Praha 1, 2. patro, č. dv. 204. Konzultační hodiny – pondělí a středa v úředních hodinách (nejlépe po předchozí telefonické domluvě). Kontaktní osoba: Mgr. Jana Havlíková, tel.: ,

5 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Cílem programu je podpora škol a školských zařízení při realizaci efektivní primární prevence rizikového chování. Zajišťovateli primární prevence mohou být jak samy školy, tak externí organizace. Oprávnění žadatelé jsou mateřské, základní a střední školy a školská zařízení, která mají sídlo na území HMP a jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení.

6 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Grant je určen na úhradu nákladů pouze v položkách materiál, služby a mzdové náklady. Grant se žadateli poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s realizací projektu, které budou v přiměřeném rozsahu, uvedené a zdůvodněné v žádosti.

7 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Dotaci nelze požadovat a použít zejména na: • režii (tj. energii, topení, vodu, opravy a údržbu, pohonné hmoty); • investice; • stravu; • cestovné; • nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky; • reprezentaci (tzn. pohoštění, dary a obdobná plnění); • zahraniční cestovné a úhradu cestovních náhrad nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; •platy zaměstnanců; mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci (na základě DPP a DPČ realizované nad rámec vyučovacího úvazku pedagoga/metodika); • provedení auditu, na pokuty a sankce; • úhrady telekomunikací (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet); • úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku; • školy v přírodě a školní výlety; • odměnu za vypracování žádosti/projektu; • nespecifikované výdaje.

8 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Projekt musí být zpracován stručně a výstižně a musí obsahovat konkrétní cíl, zdůvodnění, přínos pro žadatele a cílovou skupinu a podrobnou ekonomickou rozvahu. Pokud nebude projekt tyto údaje obsahovat v náležitém rozsahu, nebude podpořen.

9 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Podporovány budou tyto typy programů: Akreditované vzdělávání v oblasti specifické primární prevence pro školní metodiky prevence Kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence. Finanční prostředky na studium jsou určeny pouze pro metodiky prevence. Požadovat lze pouze finanční prostředky na jeden rok studia. Maximální výše celkově poskytnutého grantu je Kč.

10 Zdravé město Praha 2014 – I. program
II. Programy dlouhodobé všeobecné specifické primární prevence rizikového chování ve školách Efektivní jsou programy kontinuální, komplexní, využívající adekvátních forem působení na cílovou skupinu. Programy by měly být interaktivní, prožitkové, zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení pravděpodobnosti výskytu rizikového chování. Podmínkou je účast třídního učitele. Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 350 Kč/hod pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory). Maximální výše celkově poskytnutého grantu je Kč.

11 Zdravé město Praha 2014 – I. program
III. Adaptační výjezd mimo školu Tematicky zaměřené výjezdy mimo běžné prostředí, zaměřené na sebepoznávání a utváření vztahů v třídních kolektivech. Adaptační výjezd, na který je možné žádat finanční příspěvek, je program pro nově vzniklé třídní kolektivy, např. pro 6. ročníky ZŠ nebo pro první ročníky středních škol všech typů. Výjezd je nutné uskutečnit v počátku školního roku, tedy v měsících září – říjen, případně je možné realizovat výjezd i v jiném měsíci, bude-li jeho potřeba odůvodněná. Minimální rozsah jsou tři dny. Adaptační výjezd bude podpořen pouze, bude-li součástí dlouhodobého programu specifické primární prevence. Účast třídního učitele je podmínkou. Maximální výše celkově poskytnutého grantu je Kč na 1 akci (tj Kč/1 den).

12 Zdravé město Praha 2014 – I. program
IV. Programy selektivní primární prevence pro rizikovou skupinu dětí a mládeže O tento typ prevence žádají speciální školy a pedagogicko-psychologické poradny, které realizují programy pro cílové skupiny (žáků, studentů), u nichž je aktuálně či dlouhodobě zvýšeno nebezpečí výskytu rizikových forem chování. Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 500 Kč/hod pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory). Maximální výše celkově poskytnutého grantu je Kč.

13 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Jedna žádost musí obsahovat jeden typ programu. Žadatel může podat max. 3 žádosti. Budou-li žádosti jednoho žadatele vzájemně provázané (např. adaptační výjezd mimo školu, na který navazuje blok primární prevence), budou upřednostněny. Pedagogicko-psychologické poradny mohou žádat v jednom formuláři o jeden typ programu realizovaný na více školách. Pokud realizujete různé typy programů, podejte další žádosti, které opět mohou být pro více škol.

14 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Vyhlášení: Termín uzávěrky: Místa podání žádostí: • podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo • podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

15 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Způsob podání: V tištěné podobě v jednom vyhotovení s uvedením adresáta - Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Jungmannova 35/29, Praha 1 - osobně do podatelny nebo poštou (rozhoduje razítko pošty, s datem nejpozději ). Obálku označte slovy „Zdravé město Praha 2014 – I. program“ (každá žádost v samostatné obálce)

16 Zdravé město Praha 2014 – I. program
V elektronické podobě do předmětu zprávy uveďte GZMP14-I. „název školy nebo školského zařízení“ odesílejte včetně povinných příloh elektronická podoba musí být totožná s tištěnou (včetně příloh) Formulář A1, A2 a A3 na protidrogovému koordinátorovi vaší MČ a metodikovi prevence ve vaší spádové pedagogicko-psychologické poradně Formulář B na Formulář C1, C2 a C3 na a protidrogovému koordinátorovi vaší MČ Seznam metodiků prevence pedagogicko-psychologických poraden a protidrogových koordinátorů MČ je k dispozici na webových stránkách v sekci oddělení prevence)

17 ADRESÁŘ OBVODNÍCH METODIKŮ PREVENCE 2013
PPP Jméno Adresa Telefon 1, 2, 4 PaedDr. Lenka Marušková Francouzská 56/260 Praha 10 267 997 015 3 Mgr. Pavel Klíma Lucemburská 40/1856 Praha 3 9 U Nové školy 871 Praha 9  530 4 - P 11 Jižní Město Hellena Holečková Kupeckého 576/17 Praha 4 - Háje 4 - (P12) Modřany Barunčina 11 Praha 4 - Modřany 5 Mgr. Olga Pařízková Kuncova 1580/1 Praha 5 6 Mgr. Lenka Kubešová Vokovická 3/32 Praha 6 7 PhDr. Iva Světlá Glowackého 6/555 Praha 8  191 8 10 PhDr. Martina Zelená Jabloňová 30 Praha 10

18 Seznam obvodních protidrogových koordinátorů v Praze
1 Mgr. Ladislav Varga ÚMČ Praha 1 Vodičkova 681/ Praha 1 2 Mgr. Terezie Paterová ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/ Praha 2 3 Mgr. Radek Lehkoživ ÚMČ Praha 3 Seifertova Praha 3 4 Jiří Lux ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/8b Praha 4 5 Bc. Kateřina Černohousová ÚMČ Praha 5 Nám. 14. října Praha 5 6 Mgr. Michaela Zolotarová ÚMČ Praha 6 Čs. Armády Praha 6 7 Bc. Šundová Petra ÚMČ Praha 7 nábřeží Kpt. Jaroše Praha 7 8 Mgr. Pavla Karmelitová ÚMČ Praha 8 U Meteoru Praha 8 9 Lukáš Horák ÚMČ Praha 9 Sokolovská 324/ Praha 9 10 Jakub Skřivan, DiS. ÚMČ Praha 10 Vršovická Praha 10

19 11 Mgr. Dagmar Žďárská ÚMČ Praha 11 – Jižní Město Nad Opatovem Praha 4 12 Marie Vašáková ÚMČ Praha 12 - Modřany Čechtická Praha 4 13 Bc. Petr Syrový ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/ Praha 5 14 Bc. Jana Štosková ÚMČ Praha 14 – Černý Most Bratří Venclíků Praha 9 15 MUDr. Lenka Venzarová ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 16 Iveta Krejčí ÚMČ Praha 16 - Radotín Václava Balého Praha 5 Fax: 17 Pavla Petrásková ÚMČ Praha 17 - Řepy Makovského Praha 6 18 Radka Ptáčníková ÚMČ Praha 18 – Letňany Bechyňská Praha 9 19 Kateřina Březinová ÚMČ Praha 19 – Kbely Semilská 43/ Praha 9 20 Radka Tadičová, DiS. ÚMČ Praha 20 – H. Počernice Jívanská Praha 9 21 Hana Kořínková ÚMČ Praha 21 – Újezd n. Lesy Staroklánovická Praha 9 22 Pavlína Harantová ÚMČ Praha 22 - Uhříněves Nové náměstí Praha 10

20 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Povinné přílohy Formulář A1, A2, A3 Školy a školská zařízení, které jsou zřizovány HMP nebo městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení pouze minimální preventivní program. Školy a školská zařízení, které nejsou zřizovány HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení: • kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; • kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu); • ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců (lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí; • minimální preventivní program podle struktury Pražského centra primární prevence (více na

21 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Formulář B - Akreditované vzdělávání v oblasti specifické primární prevence pro metodiky prevence Povinnými přílohami jsou: • potvrzení o přijetí ke studiu nebo absolvování předešlých ročníků vzdělávání • minimální preventivní program Školy a školská zařízení, které nejsou zřizovány HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení (pokud již nemají doklady přiložené u jiného podávaného projektu): • kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; • kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu); • ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců (lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí.

22 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Formulář C1, C2, C3 - Specifická primární prevence realizovaná pedagogicko-psychologickými poradnami Školská zařízení, která nejsou zřizována HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení (pokud již nemají doklady přiložené u jiného podávaného projektu): • kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; • kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu); • ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců (lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí.

23 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Důvody pro vyřazení projektu nebo neposkytnutí grantu • Žádost byla podána po termínu - nebude posuzována. • Chybějící přílohy. • Jedna žádost je určena na více typů podporovaných programů. • Žádost nevyhovuje stanoveným podmínkám uvedeným v metodice. • Žadatel nesplňuje podmínky grantového řízení. • Navrhovaný projekt neodpovídá podporovaným programům. • Nedostatečná kvalifikace zajišťovatele. Rozhodnutí poskytovatele o vyřazení žádosti nebo neposkytnutí finančních prostředků je konečné a nezdůvodňuje se. Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce grantového řízení není možné

24 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám. Při podání žádosti musí být tato skutečnost poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení, které uvádí a stvrzuje osoba jednající jménem organizace v žádosti (statutární zástupce organizace).

25 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Nejčastější chyby v žádostech: špatný název školy – musí být dle zápisu do školského rejstříku špatné číslo bankovního účtu chybí podpisy žadatele chybí minimální preventivní program školy chybí povinné přílohy projekt není v souladu s minimálním preventivním programem školy projekt není v souladu s metodikou grantového řízení Žádost je neúplná jedna žádost je určena na více typů podporovaných programů nedodržení finančních limitů projektu: specifická primární prevence - max Kč na jeden projekt, max. 700 Kč/hod/2 lektory adaptační výjezd – Kč/den, max. 3 dny špatná ekonomická rozvaha – nekoresponduje s dílčími položkami v žádosti, nesedí součty selektivní primární prevence - max Kč na jeden projekt, max Kč/hod/2 lektory chybí přesné datum konání adaptačního výjezdu, počet žáků • navrhovaný projekt neodpovídá podporovaným programům • nedostatečná kvalifikace zajišťovatele

26 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Harmonogram grantového řízení vyhlášení grantového řízení „Zdravé město Praha 2014“ konečný termín pro doručení žádostí do podatelny MHMP listopad administrace projektů prosinec hodnocení projektů leden Protidrogová komise RHMP, Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence únor Rada HMP březen Zastupitelstvo HMP, zveřejnění výsledků na webových stránkách HMP, uvolnění finančních prostředků školám

27 Zdravé město Praha 2014 – I. program
Děkuji vám za pozornost a náměty hodně úspěchů při psaní žádost Mgr. Jana Havlíková Tel.:


Stáhnout ppt "Zdravé město Praha 2014 program"

Podobné prezentace


Reklamy Google