Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravé město Praha 2014 I.program – specifická primární prevence pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravé město Praha 2014 I.program – specifická primární prevence pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele."— Transkript prezentace:

1 Zdravé město Praha 2014 I.program – specifická primární prevence pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele

2 Seminář k dotačnímu řízení „Zdravé město Praha 2014“ – I. program a aktuálním informacím v prevenci rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP Mgr. Vladimír Sklenář, oddělení 213 - prevence a speciálního vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jan Žufníček, Pražské centrum primární prevence Mgr. Jana Hanusová, Pražské centrum primární prevence Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka hl. m. Prahy Mgr. Jana Havlíková, oddělení prevence MHMP Mgr. Radka Bartůňková, koordinátorka školské, zdravotní a sociální prevence se semináře neúčastní z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti

3 Zdravé město Praha 2014 – I. program Program: 8:30 – 9:00 – prezence účastníků Zahájení PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP Grantové řízení Zdravé město Praha 2014 – I. program - žádost o grant, povinné přílohy Mgr. Jana Havlíková (MHMP) přestávka Minimální preventivní program Mgr. Jan Žufníček (PCPP) Závěrečná zpráva a vyúčtování přiděleného grantu Mgr. Jana Havlíková (MHMP) přestávka Aktuální informace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář (MŠMT) Certifikace programů primární prevence Mgr. Nina Janyšková (MHMP) přestávka Informace o výsledcích dotazníkového šetření mapujícího oblast primární prevence na pražských školách. Mgr. Jana Hanusová, (PCPP) Závěr

4 Zdravé město Praha 2014 – I. program Vyhlášení a formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách HMP: www.praha.eu → Magistrát hl. m. Prahy → Odbory → Oddělení prevence → Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže → Granty Konzultační středisko ke zpracování projektů: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence - oddělení prevence, Charvátova 9, Praha 1, 2. patro, č. dv. 204. Konzultační hodiny – pondělí a středa v úředních hodinách (nejlépe po předchozí telefonické domluvě). Kontaktní osoba: Mgr. Jana Havlíková, tel.: 236 004 168, e-mail: jana.havlikova@praha.eu

5 Zdravé město Praha 2014 – I. program Cílem programu je podpora škol a školských zařízení při realizaci efektivní primární prevence rizikového chování. Zajišťovateli primární prevence mohou být jak samy školy, tak externí organizace. Oprávnění žadatelé jsou mateřské, základní a střední školy a školská zařízení, která mají sídlo na území HMP a jsou zařazena v rejstříku škol a školských zařízení.

6 Zdravé město Praha 2014 – I. program Grant je určen na úhradu nákladů pouze v položkách materiál, služby a mzdové náklady. Grant se žadateli poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s realizací projektu, které budou v přiměřeném rozsahu, uvedené a zdůvodněné v žádosti.

7 Zdravé město Praha 2014 – I. program Dotaci nelze požadovat a použít zejména na: režii (tj. energii, topení, vodu, opravy a údržbu, pohonné hmoty); investice; stravu; cestovné; nákup či opravu prostředků výpočetní ani jiné techniky či spotřební elektroniky; reprezentaci (tzn. pohoštění, dary a obdobná plnění); zahraniční cestovné a úhradu cestovních náhrad nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; platy zaměstnanců; mohou být hrazeny pouze ostatní platby za provedenou práci (na základě DPP a DPČ realizované nad rámec vyučovacího úvazku pedagoga/metodika); provedení auditu, na pokuty a sankce; úhrady telekomunikací (úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet); úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku; školy v přírodě a školní výlety; odměnu za vypracování žádosti/projektu; nespecifikované výdaje.

8 Zdravé město Praha 2014 – I. program Projekt musí být zpracován stručně a výstižně a musí obsahovat konkrétní cíl, zdůvodnění, přínos pro žadatele a cílovou skupinu a podrobnou ekonomickou rozvahu. Pokud nebude projekt tyto údaje obsahovat v náležitém rozsahu, nebude podpořen.

9 Zdravé město Praha 2014 – I. program Podporovány budou tyto typy programů: I.Akreditované vzdělávání v oblasti specifické primární prevence pro školní metodiky prevence Kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence. Finanční prostředky na studium jsou určeny pouze pro metodiky prevence. Požadovat lze pouze finanční prostředky na jeden rok studia. Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 12 000 Kč.

10 Zdravé město Praha 2014 – I. program II. Programy dlouhodobé všeobecné specifické primární prevence rizikového chování ve školách Efektivní jsou programy kontinuální, komplexní, využívající adekvátních forem působení na cílovou skupinu. Programy by měly být interaktivní, prožitkové, zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení pravděpodobnosti výskytu rizikového chování. Podmínkou je účast třídního učitele. Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 350 Kč/hod pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory). Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 50 000 Kč.

11 Zdravé město Praha 2014 – I. program III. Adaptační výjezd mimo školu Tematicky zaměřené výjezdy mimo běžné prostředí, zaměřené na sebepoznávání a utváření vztahů v třídních kolektivech. Adaptační výjezd, na který je možné žádat finanční příspěvek, je program pro nově vzniklé třídní kolektivy, např. pro 6. ročníky ZŠ nebo pro první ročníky středních škol všech typů. Výjezd je nutné uskutečnit v počátku školního roku, tedy v měsících září – říjen, případně je možné realizovat výjezd i v jiném měsíci, bude-li jeho potřeba odůvodněná. Minimální rozsah jsou tři dny. Adaptační výjezd bude podpořen pouze, bude-li součástí dlouhodobého programu specifické primární prevence. Účast třídního učitele je podmínkou. Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 15 000 Kč na 1 akci (tj. 5 000 Kč/1 den).

12 Zdravé město Praha 2014 – I. program IV. Programy selektivní primární prevence pro rizikovou skupinu dětí a mládeže O tento typ prevence žádají speciální školy a pedagogicko- psychologické poradny, které realizují programy pro cílové skupiny (žáků, studentů), u nichž je aktuálně či dlouhodobě zvýšeno nebezpečí výskytu rizikových forem chování. Maximální výše poskytnutého grantu na lektorné je 500 Kč/hod pro jednoho lektora (je možné žádat max. pro dva lektory). Maximální výše celkově poskytnutého grantu je 50 000 Kč.

13 Zdravé město Praha 2014 – I. program Jedna žádost musí obsahovat jeden typ programu. Žadatel může podat max. 3 žádosti. Budou-li žádosti jednoho žadatele vzájemně provázané (např. adaptační výjezd mimo školu, na který navazuje blok primární prevence), budou upřednostněny. Pedagogicko-psychologické poradny mohou žádat v jednom formuláři o jeden typ programu realizovaný na více školách. Pokud realizujete různé typy programů, podejte další žádosti, které opět mohou být pro více škol.

14 Zdravé město Praha 2014 – I. program Vyhlášení: 10. 9. 2013 Termín uzávěrky: 24. 10. 2013 Místa podání žádostí: podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 nebo podatelna Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

15 Zdravé město Praha 2014 – I. program Způsob podání: V tištěné podobě v jednom vyhotovení s uvedením adresáta - Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 - osobně do podatelny nebo poštou (rozhoduje razítko pošty, s datem nejpozději 24. 10. 2013). Obálku označte slovy „Zdravé město Praha 2014 – I. program“ (každá žádost v samostatné obálce)

16 Zdravé město Praha 2014 – I. program V elektronické podobě do předmětu zprávy uveďte GZMP14-I. „název školy nebo školského zařízení“ odesílejte včetně povinných příloh elektronická podoba musí být totožná s tištěnou (včetně příloh) Formulář A1, A2 a A3 na email: jana.havlikova@praha.eu, protidrogovému koordinátorovi vaší MČ a metodikovi prevence ve vaší spádové pedagogicko-psychologické poradně Formulář B na email: jana.havlikova@praha.eujana.havlikova@praha.eu Formulář C1, C2 a C3 na email: jana.havlikova@praha.eu a protidrogovému koordinátorovi vaší MČjana.havlikova@praha.eu Seznam metodiků prevence pedagogicko-psychologických poraden a protidrogových koordinátorů MČ je k dispozici na webových stránkách www.praha.eu, v sekci oddělení prevence) www.praha.eu

17 PPPJménoAdresaTelefone-mail 1, 2, 4PaedDr. Lenka Marušková Francouzská 56/260 101 00 Praha 10 267 997 015 267 997 021 lmaruskova@ppppraha.cz 3Mgr. Pavel KlímaLucemburská 40/1856 130 00 Praha 3 222 717 193 222 714 077 metodik.p3a9@gmail.com 9U Nové školy 871 199 00 Praha 9 266 310 939 266 312 530 metodik.p3a9@gmail.com 4 - P 11 Jižní Město Hellena Holečková Kupeckého 576/17 149 00 Praha 4 - Háje 272 918 682 272 942 004 hhellena@volny.cz 4 - (P12) Modřany Barunčina 11 143 00 Praha 4 - Modřany 241 772 412 241 774 672 5Mgr. Olga Pařízková Kuncova 1580/1 155 00 Praha 5 251 613 572 251 611 803 prevenceppp5@volny.cz 6Mgr. Lenka Kubešová Vokovická 3/32 160 00 Praha 6 220 612 131kubesova.l@email.cz 7PhDr. Iva Světlá Glowackého 6/555 181 00 Praha 8 286 585 191svetla@ppppraha7a8.cz 8 10PhDr. Martina Zelená Jabloňová 30 106 00 Praha 10 272 657 712zelena@ppp10.eu ADRESÁŘ OBVODNÍCH METODIKŮ PREVENCE 2013

18 Seznam obvodních protidrogových koordinátorů v Praze

19

20 Zdravé město Praha 2014 – I. program Povinné přílohy Formulář A1, A2, A3 Školy a školská zařízení, které jsou zřizovány HMP nebo městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení pouze minimální preventivní program. Školy a školská zařízení, které nejsou zřizovány HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení: kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu); ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců (lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí; minimální preventivní program podle struktury Pražského centra primární prevence (více na http://www.prevencepraha.cz/minimalni-preventivni-program

21 Zdravé město Praha 2014 – I. program Formulář B - Akreditované vzdělávání v oblasti specifické primární prevence pro metodiky prevence Povinnými přílohami jsou: potvrzení o přijetí ke studiu nebo absolvování předešlých ročníků vzdělávání minimální preventivní program Školy a školská zařízení, které nejsou zřizovány HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení (pokud již nemají doklady přiložené u jiného podávaného projektu): kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu); ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců (lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí.

22 Zdravé město Praha 2014 – I. program Formulář C1, C2, C3 - Specifická primární prevence realizovaná pedagogicko- psychologickými poradnami Školská zařízení, která nejsou zřizována HMP ani městskými částmi přiloží k žádosti v jednom vyhotovení (pokud již nemají doklady přiložené u jiného podávaného projektu): kopii dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele; kopii dokladu o oprávnění osoby jednat za žadatele (jmenovacího dekretu); ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele ne starší 6 měsíců (lze doložit např. zřizovací listinou, výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku o. p. s., výpisem ze školského rejstříku). Pokud subjekt podává více žádostí, tento doklad připojuje pouze jedenkrát. Není třeba dokládat u subjektů zřizovaných HMP nebo městskou částí.

23 Zdravé město Praha 2014 – I. program Důvody pro vyřazení projektu nebo neposkytnutí grantu Žádost byla podána po termínu - nebude posuzována. Chybějící přílohy. Jedna žádost je určena na více typů podporovaných programů. Žádost nevyhovuje stanoveným podmínkám uvedeným v metodice. Žadatel nesplňuje podmínky grantového řízení. Navrhovaný projekt neodpovídá podporovaným programům. Nedostatečná kvalifikace zajišťovatele. Rozhodnutí poskytovatele o vyřazení žádosti nebo neposkytnutí finančních prostředků je konečné a nezdůvodňuje se. Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatelé nebudou vyzýváni k doplnění chybějících údajů. Dokládání chybějících náležitostí po uzávěrce grantového řízení není možné

24 Zdravé město Praha 2014 – I. program Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám. Při podání žádosti musí být tato skutečnost poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení, které uvádí a stvrzuje osoba jednající jménem organizace v žádosti (statutární zástupce organizace).

25 Zdravé město Praha 2014 – I. program Nejčastější chyby v žádostech: špatný název školy – musí být dle zápisu do školského rejstříku špatné číslo bankovního účtu chybí podpisy žadatele chybí minimální preventivní program školy chybí povinné přílohy projekt není v souladu s minimálním preventivním programem školy projekt není v souladu s metodikou grantového řízení Žádost je neúplná jedna žádost je určena na více typů podporovaných programů nedodržení finančních limitů projektu: -specifická primární prevence - max. 50 000 Kč na jeden projekt, max. 700 Kč/hod/2 lektory -adaptační výjezd – 5 000 Kč/den, max. 3 dny -špatná ekonomická rozvaha – nekoresponduje s dílčími položkami v žádosti, nesedí součty -selektivní primární prevence - max. 50 000 Kč na jeden projekt, max. 1 000 Kč/hod/2 lektory -chybí přesné datum konání adaptačního výjezdu, počet žáků navrhovaný projekt neodpovídá podporovaným programům nedostatečná kvalifikace zajišťovatele

26 Zdravé město Praha 2014 – I. program Harmonogram grantového řízení 10. 09. 2013 - vyhlášení grantového řízení „Zdravé město Praha 2014“ 24. 10. 2013 - konečný termín pro doručení žádostí do podatelny MHMP listopad 2013 - administrace projektů prosinec 2013 - hodnocení projektů leden 2014 - Protidrogová komise RHMP, Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence únor 2014 - Rada HMP březen 2014 - Zastupitelstvo HMP, zveřejnění výsledků na webových stránkách HMP, uvolnění finančních prostředků školám

27 Zdravé město Praha 2014 – I. program Děkuji vám za pozornost a náměty hodně úspěchů při psaní žádost Mgr. Jana Havlíková jana.havlikova@praha.eu Tel.: 236004168


Stáhnout ppt "Zdravé město Praha 2014 I.program – specifická primární prevence pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google