Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravé město Praha 2014 – I. program Závěrečná zpráva a vyúčtování grantu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravé město Praha 2014 – I. program Závěrečná zpráva a vyúčtování grantu."— Transkript prezentace:

1 Zdravé město Praha 2014 – I. program Závěrečná zpráva a vyúčtování grantu

2 Zdravé město Praha 2014 – I. program • za vyúčtování je právně odpovědný statutární zástupce žadatele • za realizaci projektu a jeho vyúčtování (závěrečnou zprávu a vyúčtování grantu) odpovídá garant projektu • příjemce grantu je povinen provádět průběžné hodnocení projektu a po jeho ukončení předložit oddělení prevence ZSP MHMP v řádném termínu a na stanoveném formuláři závěrečnou zprávu a vyúčtování na formulářích, které budou uveřejněny na webových stránkách www.praha.eu. • konečný termín pro odeslání závěrečné zprávy a vyúčtování na oddělení prevence ZSP je 31. 1. 2015 (rozhoduje datum doručení do podatelny MHMP). • příjemce doloží k vyúčtování soupis pokladních dokladů. Originály účetních dokladů, pracovních smluv, objednávek a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci projektu, si ponechá pro případnou následnou kontrolu.

3 Zdravé město Praha 2014 – I. program • Čerpání finančních prostředků bude příjemce účtovat odděleně na samostatných analytických účtech nákladů nebo vést poskytnutou dotaci odděleně v účetní evidenci, popř. vést samostatný peněžní deník pro přidělenou dotaci a na požádání umožní poskytovateli dotace HMP kontrolu originálních účetních písemností, vztahující se k tomuto účtování. Účetní evidenci vede řádně a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. • Navýšení čerpání grantu o více než 20 % v položkách rozpočtu (žádosti) nebo přesuny mezi položkami provozní a osobní náklady celkem při nepřekročení celkové výše poskytnutého grantu lze uskutečnit pouze na základě písemné žádosti a projednání. O povolení je nutné předem písemně požádat oddělení prevence.

4 Zdravé město Praha 2014 – I. program • Jestliže příjemce grantu není schopen projekt zrealizovat, je povinen oznámit tuto skutečnost písemnou formou oddělení prevence ZSP MHMP nejpozději do 30 dnů od zjištění této skutečnosti. • Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu grant/alikvotní část, pokud nedojde k realizaci projektu nebo pokud byla dotace použita v rozporu s právními předpisy nebo smlouvou, příp. její část v rozsahu tohoto porušení. Při neoprávněném použití nebo zadržení grantu odpovídá příjemce za porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. V případě prodlení s jejím vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet hl. m. Prahy č. 5157998/6000, specifický symbol 0704 (jako variabilní symbol uvést své IČO/RČ). • školy a školská zařízení zřizovaná městskými částmi vracejí nevyčerpaný grant zpět na účet zřizující městské části, prostřednictvím které byl grant z hl. m. Prahy přeposlán na bankovní účet školy • ostatní školy a školská zařízení vracejí nevyčerpané granty zpět na bankovní účet hl. m. Prahy č. 5157998/6000

5 Zdravé město Praha 2014 – I. program Nejčastější chyby ve vyúčtování • vyúčtování není odevzdáno ve stanoveném termínu • chybí závěrečná zpráva o projektu • vyúčtování neodpovídá ekonomické rozvaze projektu, nejsou dodrženy jednotlivé položky rozpočtu • nevyplněné kolonky, špatné součty • jsou přiloženy všechny účetní doklady - přiložte pouze kopie těch daňových dokladů, které se váží k čerpání grantu

6 Zdravé město Praha 2014 – I. program Celkové náklady projektu Přidělené prostředky z rozpočtu HMP Přidělené prostředky v Kč Čerpané prostředky v Kč Vrácené prostředky v Kč Provozní náklady celkem: - z toho: Materiál Služby (lektorné apod.) Cestovné Osobní náklady celkem: DPP DPČ Celkem: Vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy „Zdravé město Praha“ - I. program pro školy a školská zařízení NÁZEV PROJEKTU: Název organizace: Adresa organizace: Jméno a příjmení statutárního zástupce: Telefon/Fax: e-mail:

7 Zdravé město Praha 2014 – I. program Seznam účetních dokladů hrazených z dotace Číslo dokladu v účetní evidenci Částka v Kč Účel platby

8 Zdravé město Praha 2014 – I. program DonorFinanční spoluúčast: I) Výše finančních prostředků v Kč: ÚMČ škola rodiče HMP - mimo „Zdravé město Praha 2014“ MŠMT sponzoři jiné zdroje Celkem Podpis a razítko statutárního zástupce: Datum: Finanční zajištění projektu I Závěrečnou zprávu a vyúčtování posílejte do 31. 1. tiskem s podpisem statutárního zástupce zařízení na adresu: MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Oddělení prevence Mgr. Jana Havlíková, referent prevence Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 a e-mailem na adresu: jana.havlikova@praha.eu Do předmětu e-mailu napište: ZZ2014_název školy. Vyúčtování posílejte spolu se závěrečnou zprávou!

9 Zdravé město Praha 2014 – I. program Název školy, školského zařízení Adresa školy, školského zařízení: Statutární zástupce (jméno a příjmení, telefon, e-mail) Typ školy Typ programu I) Realizátor Ročník/počet tříd Počet žáků Počet vyučovacích hodin (45 min) MŠ ZŠ SŠ a SOU VOŠ Jiná - uveďte jaká Celkem Závěrečná zpráva „Zdravé město Praha 2013“ I. program pro školy a školská zařízení Závěrečná zpráva je zpracována za školu/školské zařízení, nikoliv za jednotlivý projekt (vyúčtování je za každý projekt zvlášť). Tabulka 1 - Aktivity v rámci školní docházky I) Typ programu: Vzdělávací kurz Vzdělávací seminář Přednáška Blok primární prevence Interaktivní seminář Adaptační výjezd Jiné – uveďte jaké

10 Zdravé město Praha 2014 – I. program Typ školy Typ programu I) Realizátor Ročník/ počet tříd Počet žáků Počet vyučovacích hodin (45 min) Počet dnů (adaptační výjezd) MŠ ZŠ SŠ a SOU VOŠ Jiná - uveďte jaká Celkem Tabulka 2 - Mimoškolní aktivity prevence pro děti a mládež I)Typy programů: Vzdělávací kurz Vzdělávací seminář Přednáška Blok primární prevence Interaktivní seminář Adaptační výjezd Jiné – uveďte jaké SkupinaTyp programu I) Počet oslovenýchPočet vyuč. hodin Rodiče Pedagogové Policisté Jiná – uveďte jaká Celkem Tabulka 3 - Aktivity prevence se skupinami dospělých I)Typy programů: Jednorázová přednáška/seminář (i včetně videoprojekce) Cyklus přednášek/seminářů Zážitkový program - rozvoj sociálních dovedností Jiné – uveďte jaké

11 Zdravé město Praha 2014 – I. program 1. Název projektu: 2. Podařilo se naplnit cíle projektu? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 3. Jakým způsobem bylo naplnění cílů ověřováno? Ústní zpětná vazba od žáků Ústní zpětná vazba od učitelů Dotazníkové šetření u žáků Dotazníkové šetření u učitelů Jiné metody, vypište: 4. Co komplikovalo realizaci? Vypište: 5. Chcete v projektu pokračovat v následujícím roce? Ano Ne 6. Závěrečné zhodnocení projektu (max. 10 řádků): Vypište:

12 Zdravé město Praha 2014 – I. program Název externího realizátora: Hodnocení práce s externím realizátorem Pokud Vaše škola spolupracovala s více realizátory, potom zkopírujte toto hodnocení a vyplňte pro každého realizátora. 1. Jakým způsobem jste s realizátorem navázali kontakt? Jedná se o dlouhodobou spolupráci Realizátor oslovil školu Škola oslovila realizátora 2. Účastnil se programu pro žáky pedagog Vaší školy? Ano Ne 3. Předal realizátor učiteli informace potřebné pro další práci se třídou? Ano Ne 5. Doporučil/a byste realizátora jiné škole? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 4. Vypracoval realizátor pro Vaši školu písemnou závěrečnou zprávu o programu? Ano Ne 6. Pokud máte nějaké návrhy, které by mohly službu zlepšit (silné a slabé stránky realizátora), uveďte je: Vypište: Podpis a razítko statutárního zástupce: Datum:

13 Zdravé město Praha 2014 – I. program Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jana Havlíková, jana.havlikova@praha.eu


Stáhnout ppt "Zdravé město Praha 2014 – I. program Závěrečná zpráva a vyúčtování grantu."

Podobné prezentace


Reklamy Google