Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Seminář pro žadatele o dotace na programy primární prevence rizikového chování Praha a Brno, 4. září 2014 1/30

2 Obsah prezentace Harmonogram dotačního řízení na rok 2015 Kam žádost poslat Oprávněný program a oprávněný žadatel Metodika dotačního řízení Důležité kontakty 2

3 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Dotace na rok 2015 3/30 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018 + sledujte i doplňující informace http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni- program-pro-oblast-prevence-2013-2018

4 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 4/30 do 30. června 2014 - vyhlášení dotačního řízení na rok 2015, zveřejnění Metodiky MŠMT pro poskytování dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování září 2014 – semináře k podávání žádostí pro žadatele o dotace na rok 2015 do 30. září 2014 – konečný termín pro podávání žádostí o finanční prostředky na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

5 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 5/30 říjen 2014 – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace říjen - listopad 2014 – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými hodnotiteli a krajské dotační komise do 30.listopadu 2014 – zveřejnění podmínek vyúčtování dotací MŠMT za rok 2014 27.-28. listopadu 2014 – jednání dotační komise MŠMT prosinec 2012 – jednání vedení MŠMT o udělení dotací na rok 2013

6 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 6/30 15. únor 2015 – konečný termín pro zaslání vyúčtování a finanční vypořádání a závěrečných zpráv za rok 2014 únor 2015 – kontrola vyúčtování a finančního vypořádání za rok 2014 do 31. března 2015 – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům (v roce 2014 odeslána Rozhodnutí a prostředky v lednu a zač. února)

7 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Na obálce na levé straně obálky nutno uvést: „Dotační řízení MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015“ 7/30 adresa příjemce žádostí: Národní institut dalšího vzdělávání Senovážné náměstí 25 110 00 Praha 1

8 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Pro rok 2015 předjednání pouze formou e-mailem zaslané koncepce projektu dle dané struktury v rozsahu 1-2 stran do 31.7.2014 8/30 Podmínkou podávání nových projektů je jejich předjednání podle platné metodiky na odboru 21 MŠMT (vyjma nových projektů, které nejsou určeny dalším subjektům).

9 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 9/30 Oprávněný program a oprávněný žadatel 1.Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů programů v oblasti prevence rizikového chování: a) Certifikované programy dlouhodobé všeobecné, selektivní a indikované primární prevence užívání drog, zvláště zaměřené na prevenci užívání nelegálních drog a legálních drog - alkoholu, tabákových výrobků.

10 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 10/30 Oprávněný program a oprávněný žadatel b) Programy dlouhodobé všeobecné, selektivní a indikované primární prevence rizikového chování, zvláště zaměřené na prevenci agrese a šikany, záškoláctví, poruch příjmu potravy, rasismu a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování-krádeže, vandalismus, závislostní chování – adiktologie).

11 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 11/30 Oprávněný program a oprávněný žadatel c) projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, d) projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací odborné či laické veřejnosti, projekty na vzdělávání odborné veřejnosti

12 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 12/30 Subjekt může letos žádat o dotaci na víceletý projekt na období 2015 – 2018 s tím, že dotace bude vždy poskytována na příslušný kalendářní rok. Rozdíly - jednoletý projekt x navazující projekt

13 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Seminář pro žadatele Praha, 2014 13/30 O dotaci může žádat následující právnická osoba: a)právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, b) právnické osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (korporace, fundace, ústavy) c) právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

14 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Seminář pro žadatele Praha, 2014 O dotaci může žádat následující právnická osoba: e) jiná organizace nebo fyzická osoba (ve výjimečných a odůvodněných případech po konzultaci s odborem 21 MŠMT ČR) 14/30

15 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 15/30 Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky: a) mít sídlo na území České republiky b) realizovat programy, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky, c) vést podvojné účetnictví, d) vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném v závěrečné zprávě o realizaci projektu vyjma škol a školských zařízení.

16 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 16/30 Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám. Při podání žádosti musí být tato skutečnost poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení, které uvádí a stvrzuje osoba jednající jménem organizace v žádosti.

17 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 17/30 Dotace je poskytována v maximální výši 350 000,-Kč na 1 žádost všem subjektům, které poskytují programy primární prevence jiným organizacím, cílové skupině. Maximální možná výše dotace 80 000,-Kč na 1 žádost se poskytuje v případě subjektů (zejména škol nebo školských zařízení), které neposkytují služby jiným organizacím, ale žádají pouze na svůj vlastní preventivní program.

18 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 18/30 K rozpočtu – důležité !!! !do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk! ! maximální požadavek na mzdové náklady do výše 250 000,-Kč! Objemy na MP a ONIV – pro rok 2015 dané – nemožnost změn

19 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 19/30 Ostatní limity – služby – max. 40 % celkového rozpočtu žádosti (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu) materiál - max. 25% celkového rozpočtu žádosti (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu)

20 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 20/30 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): a) odpisy majetku, b) náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění), c) mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob, d) provedení účetního auditu, e) tvorba kapitálového jmění (zisku), f) jednorázové akce (přednášky, besedy s veřejně činnými osobnostmi), multimediální akce,

21 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 21/30 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): g) sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, zátěžové a zážitkové výjezdy (jednorázové aktivity bez vazby na další kontinuální práci s cílovou skupinou), h) testování přítomnosti drog u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, i) rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně, j) potraviny, k) DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,

22 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 22/30 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): l) daně, pokuty a sankce, m) úhrada nákladů na zdravotní péči o klienty projektu, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; není-li na tuto péči uzavřena smlouvu s veřejnou zdravotní pojišťovnou, je žadatel povinen tuto skutečnost uvést a zdůvodnit, n) investice, o) nespecifikované výdaje

23 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 23/30 Výjimečně může příjemce dotace v průběhu realizace projektu změnit limit osobních a provozních nákladů za předpokladu, že změna struktury nákladů neovlivní negativně realizaci projektu a nepřekročí 5 % limitu uvedeného v žádosti o účelovou dotaci. Jakékoliv změny, než výše uvedené, je žadatel povinen realizovat až poté, co mu MŠMT na základě žádosti tyto změny schválí a vystaví dodatek k Rozhodnutí s těmito změnami (změny se předkládají nejpozději k 15.11. daného roku). POZOR NA ÚPRAVY VÝŠE NÁKLADŮ!!!

24 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 24/30 Dotace jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok, ve kterém MŠMT stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace. Tyto podmínky v rozhodnutí je nutné přesně dodržet

25 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 25/30 Pár praktických rad na závěr, aneb poučme se z minulých chyb ….

26 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Co se osvědčilo – co zlepšujeme 1)Elektronický systém - je SAMOSTATNÝ pouze PRO PREVENCI, každoročně inovován 2)Helpdesk – bude i nadále namísto telefonických konzultací, telefonicky nebudou konzultace poskytovány 3) Semináře pro žadatele – každý rok, letos září Praha a Brno 4) Krajské dotační komise - hodnotí a navrhují projekty k podpoře 26/30

27 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 27/30 Nejčastější chyby – nově vyspecifikováno Povinné přílohy: Jestliže jste v dotačním období 2013 – 2018 již vkládali do is-prevence údaje o organizaci a pokud u daných dokumentů nedošlo ke změně, tyto přílohy již znovu nevkládáte a ani je nepřikládáte v listinné podobě. Důležité – nezapomeňte na změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Pokud se vaší organizace týká, je třeba ji zanést do systému a změněné dokumenty i písemně doložit!!!

28 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 28/30 K údajům o projektu (část III Metodiky): Zpráva o realizaci programu (projektu) v předchozím roce (pokud byl projekt – myšleno projekt, který nyní předkládáte - dotačně podpořen z MŠMT). Pokud máte v roce 2014 podpořen tento projekt z MŠMT, předložte zprávu o dosavadní realizaci projektu za období leden – červen 2014. Jestli se na vás toho pravidla vztahuje, poznáte tak, že ev. č. projektu obsahuje rok 2014 i rok 2015. Zpráva nemá danou formu.

29 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 29/30 K údajům o projektu (část III Metodiky): Závěrečná zpráva o realizaci programu (projektu) za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl program (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z MŠMT). Jestli se na vás toho pravidla vztahuje, poznáte tak, že ev. č. projektu obsahuje rok 2013, 2014 i rok 2015. Jedná se o závěrečnou zprávu za rok 2013 v případě, že byl tento projekt v roce 2013 podpořen.

30 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 30/30 Obecně je potřeba dbát na to, že – nesmí chybět podpis a razítko oprávněné osoby.

31 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 31/30 Nesplnění tří níže uvedených podmínek bude důvodem pro okamžité vyřazení žádosti z formálních důvodů z dotačního řízení MŠMT. musí být řádně a kompletně vyplněná, musí být všechny části žádosti sešité (ne volné listy), musí být podaná v termínu uvedeném v bodě 1. části III této Metodiky.

32 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 32/30 CÍLOVÁ SKUPINA V úvodu vyplníte/zvolíte - Projekt je zaměřen na prevenci (1 projekt = 1 typ prevence) -Všeobecnou -Selektivní -Indikovanou U navazujících projektů nelze měnit !!!

33 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 33/30 Vyúčtování dotace společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu musí být doručeno poskytovateli dotace (Oddělení rozvojových a dotačních projektů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1) nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta, a to v předepsané formě a v souladu se schváleným Rozhodnutím. Předepsaná forma vyúčtování bude zveřejněna na (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni- programy-a-certifikace)http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni- programy-a-certifikace do 30. listopadu 2014.

34 34/30 Důležité kontaktní údaje – www.msmt.cz (Speciální vzdělávání/Prevence/Dotace) http://is-prevence.msmt.cz (žádost, HELPDESK, hodnocení) www.prevence-info.cz (Finance a Kalendář akcí)

35 Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 35/30 Každý dotační rok je novým nejen pro vás, ale i pro nás. Pro zlepšení jste nezbytní právě vy. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vaše případné dotazy a náměty, které nám pomáhají systém zefektivňovat.


Stáhnout ppt "Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google