Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce a předpisy související

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce a předpisy související"— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce a předpisy související
JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 Prameny právní úprava PP vztahů
Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění novel (6+1) Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací … antidiskr.zákon Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících Územně samospráv. celků Nevstoupily v účinnost – budou zrušeny a nahrazeny - Zák. č. 218/2002 Sb., o službě státních zam. ve spr. úřadech… - Zák. č. 264/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměst-ců Systémově odlišná úprava služebně právních vztahů - Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů = veřejnoprávní vztah 2

3 Pracovněprávní předpisy související
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR Zák. č. 251/2005 Sb., o Inspekci práce Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP……. Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zák. č. 187/2006 Sb., o nem. pojištění Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů 3

4 Nejdůležitější předpisy prováděcí
Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě …. Nař. vl. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nař. vl. Č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

5 Obecná a speciální ustanovení ZP
Základní zásady pracovněprávních vztahů - §1a – vazba §19 §13 zrušen, něco v textu + nové §§ 346a – 346c - Zvláštní zákazy Definice závislé práce – ust. §2 /znaky+ podmínky Výslovná subsidiarita OZ s výjimkami - § 4 + 4a Odchýlení – co není zakázáno je dovoleno - § 4b Vymezení pojmu vedoucí zaměstnanec - § 11 Úprava vrácení neprávem vyplacených částek - § 331 Počítání času - rozlišeno mezi dobami a lhůtami - § 333 Povinnosti vyplatit finanční nároky z výkonu práce - § 346c zaměstnanec nemůže zam-tele této povinnosti zprostit Zpřesnění úpravy přechodu p. a pov. z PPV - § § 51 5

6 Neplatnost právních úkonů
Relativní neplatnost - § 18 (pouze teoreticky – fakticky většinou absolutní ) Absolutní neplatnost - § 19 právní úkony, které - nebyly učiněny svobodně, vážně, určitě nebo srozumitelně - zavazují k plnění od počátku nemožnému - odporují zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů - učiněny nezpůsobilou osobou - odporují dobrým mravům - kterými se zaměstnanec předem vzdává svých práv učiněny bez předeps. souhlasu přísl. orgánu, pokud je to výslovně stanoveno. Vady PÚ pro nedostatek formy - § 20 - neplatný jen pokud sml. strany vadu dodatečně neodstraní - ex tunc - neplatnosti se lze dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním - Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vadu formy právního úkonu vždy neplatné 6

7 Rovné zacházení a zákaz diskriminace ochrana osobních a majetkových práv
ZP - ust. § 16 - odkaz na zák. č. 198/2009 Sb. Rovné zacházení- zákaz diskriminačního jednání - diferenciace – oprávněnost – přiměřenost + důvodnost k vyrovnání nevýhod Definice + katalog diskriminačních důvodů: Jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo, nebo by se zacházelo, s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů : rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. + dělené důkazní břemeno - § 133a OSŘ § 316 ZP - ochrana osobních práv zaměstnance spolu s ochranou majetkových zájmů zaměstnavatele § 5 OZ – zákaz jednání v rozporu s dobrými mravy - zákaz zneužití postavení

8 Vznik a změny pracovního poměru
Vznik p.p.- pracovní smlouvou + jmenováním - § 33 Podstatné náležitosti - § 34 Písemná forma (novela z. o IP – nesplnění pís. formy = pokuta až 10mil. Kč) Pravidelné pracoviště - § 34a Zkušební doba - § 35 – max. 3 měsíce, u vedoucích zam-ců 6 měs. Konkurenční doložka - upřesnění práv. úpravy - § 310 Změny obsahu pracovního poměru Převedení na jinou práci - veř. zájem § 41/1, fakult. odst. 2 a násl. Přeložení na jiné místo výkonu práce Pracovní cesta Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - § 43a SPOLEČNÁ USTANOVENÍ + NÁVRAT DO PRÁCE - § 44 8

9 Pracovní poměr na dobu určitou
Nová úprava zákazu řetězení - § 39/2 „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“ = max. 3 r.+ opakovaně 2x3r. Přetržka mezi dalšími p.p. na dobu určitou - 3 roky Dosavadní výjimky se ruší + přechodná ust. Čl. 4 Podle dosavadních dohod (vnitř. předpisů) uzavřených podle ZP ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné postupovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí úč. tohoto zák. Soudní ochrana - § 39 odst. 4 - podmínka – pokud došlo k sjednání v rozporu s ust. dst. 2 - před uplynutím sjednané doby povinnost oznámit zam-teli - soudu návrh na určení zam-tel i zam-ec – prekl.lhůta 2měs. 9

10 Odměňování práce Mzda - plat - odměny z dohod - § 109
Princip spravedlivé odměny - § 109/4 a § 110 Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zam-tel stanoví vnitř.předpisem anebo určuje mzd.výměrem – PŘEDEM! § 113/1 Mzdu lze sjednat s přihlédnutím k příp. práci přesčas - §114/3 současně i rozsah – nejvýše 150 hod. v roce, u ved.zam. k veškeré Sjednání smluv. platu u zam. zařazených do 13. a vyšší plat.tř. a možnost cílové odměny k platu – podmínky - § 122/2 Možnost sjednání výplat. termínu i individuálně - § 141/3 Povinnost vyplatit na žádost mzdu/plat před nástupem dovolené Povinnost vyplatit splatnou mzdu/plat v den skončení p.p. Zasílání mzdy/platu na jeden účet na základě dohody – ne na žádost zaměstnance - § 143/1 10

11 Způsoby skončení pracovního poměru
Právní událostí (bez vůle účastníků) - smrtí zaměstnance - § 48 + § 328 - smrtí zaměstnavatele - § 48 + § 342 - uplynutím času - § 65 Úředním rozhodnutím (cizinci) Právním úkonem (z vůle účastníků) - dvoustranným – dohoda - jednostranným – zrušení ve zkuš. době výpověď, okamžité zrušení p.p.

12 Náležitosti výpovědi ze strany zam-tele
Existence výp. důvodu dle § 52 (§50/2) Konkretizace výp. důvodu (§50/4) Podmínka upozornění - u § 52 f) a g) Písemná forma (§50/1) Doručení (§ 334 a násl.) Ochranná doba (§53 – §54) Dodržení lhůty - u § 52/g (§58) Předchozí souhlas (§61/2)

13 Změny u skončení prac. poměru k 1. 1. 2012:
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - § 66 odst. 2 povinná písemná forma, p.p. skončí dnem doručení, není-li v něm uveden den pozdější Nový výpovědní důvod ze strany zam-tele – § 52 písm. h) „zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnost týkající se režimu dočasně práce neschopného pojištěnce“ – vymezuje nový § 301a prekluzivní lhůta - subjektivní 1 měs., objektivní 1 rok - § 57 Nově výpověď ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a pov. z p.p. vztahů - § 51a + § 339a skončí-li do dvou měsíců od nabytí účinnosti přechodu z důvodu podstatného zhoršení prac. podmínek nebo ve stejné době dohodou - právo na odstupné - podmínkou určovací žaloba Okamžité zrušení p.p. ze strany zam-ce -nevyplacení mzdy – §56/1 písm. b) - lhůta do 15 dnů po období splatnosti nikoliv termínu splatnosti - § 141 odst. 1 13

14 Návazné vztahy se skončením p.p.
Popření platnosti - U SOUDU - § 72 – LHŮTA 2 měs. Odstupné – u org. změn výše odvozována od doby trvání p.p. - § 67 zvláštní odstupné u konta pracovní doby, pokud převádí zam-tel přesčasy Při okamžitém zrušení p.p. zaměstnancem - znovu náhrada mzdy (platu) za výpovědní dobu namísto odstupného - § 56 odst. 2 Náhrada mzdy při neplatném skončení p.p. – znovu na návrh zaměstnavatele moderační právo soudu, pokud celková doba, po kterou mu přísluší přesahuje 6měs. - § 69 odst.2 - lze uplatnit až na případy neplatného rozvázání p.p. na základě p.ú který byl učiněn po relevantní je jiné zaměstnání zaměstnance po dobu sporu, resp. důvody jeho nezaměstnanosti Potvrzení o zaměstnání (i při skončení DoPP), údaj o o důvodu ok. zrušení dle § 55 odst. písm. b) – přesun do zvl. potvrzení pro ÚP - § 313 14

15 Dohody o pracích konaných mimo p.p.
Právní úprava DoPČ a DoPP se podstatně sblížila s p.p. - § 77 odst. 2 - na výkon práce z dohod se přiměřeně použije úprava p.p. Zásadní změna u dohod o provedení práce - max. rozsah až 300 hod. v kal. roce - § 75,76 - v dohodě musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá - § 75 - v měsících, ve kterých příjem z dohody přesáhne Kč, odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění - Povinnost fiktivního rozvržení týdenní prac. doby pro vyplácení náhrady v době prvních 14, resp. 21dní PN - § 194 - Výkon práce nesmí přesáhnout 12 hod. během 24hod. po sobě jdoucích - platí i pro DoPČ - § 77 odst. 2 - na dohody se vztahují ust. o spravedlivé odměně a min. mzdě - Při skončení DPP povinnost vydat zápočtový list - možnost sjednat či stanovit právo na ŘD+ důležité os. přek. v práci 15


Stáhnout ppt "Zákoník práce a předpisy související"

Podobné prezentace


Reklamy Google