Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce k 1. 1. 2014 © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce k 1. 1. 2014 © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce k 1. 1. 2014 © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 22 Obecné prameny právní úpravy PP vztahů Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále také ZP) Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ) ------------------------------------------------------------------------------- Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samospráv. celků Nevstoupily v účinnost Zák. č. 218/2002 Sb., o službě státních zam. ve spr. úřadech… Zák. č. 264/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců ------------------------------------------------------------------------------- Systémově odlišná úprava služebněprávních vztahů Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů = veřejnoprávní vztah

3 33 Obecné předpisy související a prováděcí Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací … antidiskriminační zákon Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů Zák. č. 251/2005 Sb., o Inspekci práce Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP……. Zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osob. překážek v práci Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého prac. prostředí a o výši přípl…..

4 4 Zákoník práce a nový občanský zákoník obecně Na rozdíl od jiných právních odvětví zůstalo pracovní právo rozsáhlých změn poměrně ušetřeno - existence prac.práva vně NOZ Zachován vztah ZP jakožto lex specialis k NOZ -§ 4 ZP a § 2401 odst. 1 NOZ - TO ZNAMENÁ: V ust. zvláštní části ZP obecná aplikační přednost před NOZ V ust. obecné části ZP zejména změna (sjednocení) pojmů ZP s pojmy NOZ, právní úpravy neplatnosti právních jednání, právní úpravy způsobilosti zaměstnance, jednání za zaměstnavatele PO, změna právní úpravy započtení proti pohledávce na mzdu….. Dopady do aplikační praxe - důsledky koncepce NOZ - přednost dispozitivnosti před práv. normami kogentními, ochrana slabší strany, nicotnost, veřejný zájem a další obtížně uchopitelné pojmy = dopady nejisté Sborník z konference Pracovní právo 2013 zveřejněn na adr.: http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2013/index.html http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2013/index.html

5 55 Neplatnost a nicotnost právního jednání Neplatnost a nicotnost práv. jednání upravuje i pro ZP obecně NOZ § 551- § 553 NOZ - p. jednání zdánlivé – nepřihlíží se = nicotné § 575 – 582 NOZ – neplatnost – přednost relativní + zhojení § 4a odst. 4 ZP – vzdá-li se zam-ec práva, nepřihlíží se – nicotné § 18 ZP - přednost výkladu pro zaměstnance nejvýhodnějšího § 19 ZP - absolutní neplatnost při absenci souhlasu přísl. orgánu § 20 ZP - vady pro nedostatek formy, kterou vyžaduje ZP, a bylo již započato s plněním, nelze se neplatnosti dovolat u jednání, kterým vzniká a mění se základní PPV = absolutní neplatnost, jinak relativní? § 23 odst. 1 - ujednání KS, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva jsou nicotná § 27 ZP nicotnost ujednání PKS, která upravují práva z PPV v menším rozsahu než KSVS + nedodržení písemné formy + podpisů na jedné listině

6 6 Obecná a speciální ustanovení ZP § 1 ZP Pracovněprávní vztahy – výčet – působnost ZP § 1a ZP Základní zásady pracovněprávních vztahů § 1a odst. 2 ZP – zásady, které chrání veřejný pořádek § 2 ZP Vymezení závislé práce – znaky + podmínky § 4 ZP Výslovná subsidiarita NOZ - ale vždy v souladu se základními zásadami prac. právních vztahů § 4a ZP Odchýlení – co není zakázáno je dovoleno -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- §§ 346b + 346c ZP - Zvláštní zákazy § 331 ZP Vrácení neprávem vyplacených částek

7 7 Rovné zacházení a zákaz diskriminace ochrana osobních a majetkových práv ZP - ust. § 16 - odkaz na zák. č. 198/2009 Sb. antidiskr. zákon Rovné zacházení + zákaz diskriminačního jednání - diferenciace oprávněnost + přiměřenost + důvodnost k vyrovnání nevýhod Antidiskriminační z.- definice + katalog diskriminačních důvodů: Jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází, zacházelo, nebo by se zacházelo, s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či svět. názoru Dělené důkazní břemeno - § 133a OSŘ Ochrana osobních práv zaměstnance - § 316 ZP spolu s ochranou majetkových zájmů zam-tele Šikana - § 2 odst. 3 NOZ – zákaz jednání v rozporu s dobrými mravy, vedoucí ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění Zákaz zjevného zneužití práva § 8 NOZ – nepožívá práv.ochrany

8 88 Vznik pracovního poměru Pracovní smlouvou + jmenováním - § 33 Písemná forma -viz neplatnost (+IP pokuta až 10mil.Kč) Podstatné náležitosti Druh, místo výkonu a den nástupu do práce - § 34 Pravidelné pracoviště - § 34a Další náležitosti – smluvní princip Zkušební doba - § 35 – max. 3 měs., ved. zam. 6 měs. Konkurenční doložka - § 310

9 9 Změny pracovního poměru Změny subjektu pracovního poměru Přechod práv a povinností z p. p. §338 - 342, Přechod výkonu práv a povinností z p. p. § 343 -345 Smrt zaměstnavatele FO – přechod - zánik - § 342 Změny obsahu pracovního poměru Převedení na jinou práci - veř. zájem § 41/1, fakult. odst. 2 Pracovní cesta Přeložení na jiné místo výkonu práce Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - § 43a Odvolání ved. zaměstnance z funkce = speciální - § 73 Společná ustanovení + návrat do práce - § 44

10 10 Pracovní poměr na dobu určitou Zákaz řetězení - § 39 odst. 2 „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“ = max. 3 r.+ opakovaně 2x3r. Přetržka - 3 roky Vjimky - § 39 odst. 3 a 4 - u ÚSC zachovány, také pro spec. úpravu (např. povolení k zam.) - vážné provozní důvody – podmínka přiměřenosti + dohoda s odboRY nebo vnitř. předpis - NÁLEŽITOSTI Soudní ochrana - § 39 odst. 5 - podmínka – pokud došlo k sjednání v rozporu s ust. dst. 2 - před uplynutím sjednané doby povinnost oznámit zam-teli - soudu návrh na určení zam-tel i zam-ec – prekl.lhůta 2měs.

11 11 Pracovní doba a její rozvržení Pracovní doba - zaměstnanec je povinen/připraven pro zam- tele vykonávat práci -§78 /1a) - vazba na překážky v práci Pracovní pohotovost – zaměstnanec připraven k možnému výkonu práce mimo pracoviště §78 h) +§ 95 Délka pracovní doby – vždy v týdnech - § 79 - stanovená zákonem, zkrácená, kratší Práce přesčas – definice § 78 /1 písm. i) + § 93 Rozvržení - pracovní dobu určuje zaměstnavatel písemným rozvrhem (povinnost seznámit 2 týdny předem - § 84) Rovnoměrné - nerovnoměrné pravidelné střídání směn v týdnu - nepravidelné střídání směn v období 26 týdnů – max. délka směny vždy 12hod.

12 12 Pružné rozvržení pracovní doby ust. § 85 ZP Pružný pracovní den, týden, jiné období - maximální možné vyrovnávací období – 26 týdnů - maximální délka směny – 12 hod. Struktura: volitelná PD – základní PD - volitelná PD Povinnosti zaměstnavatele - určit typ PPD a rozsah profesí, kde bude uplatněna - předem určit rozvržení PD do směn pro případy, kdy se pružná PD neuplatní - § 85 odst. 3 ZP

13 13 Doby odpočinku Doba, která není pracovní dobou – def. § 78/1 b) Přestávky v práci - přestávka na jídlo a oddech - § 88 - přiměřená doba na oddech a jídlo - § 88 - bezpečnostní přestávka - § 89 Nepřetržitý odpočinek - mezi směnami - § 90 - v týdnu - §92 Dny pracovního klidu § 91

14 14 Odměňování práce Princip spravedlivé odměny za práci - stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty - § 109/4 + §110 ZP Odměna za práci se liší podle typu zaměstnavatele: Mzda - § 109 odst. 2 ZP – omezení jen v dolní hranici - peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) Plat - § 109 odst. 3 ZP - kogentní - u zaměstnavatele, kterým je stát, ÚSC, stát. fond, přísp.organizace … Dále jsou vypláceny: Odměny z dohod o pracích mimo p.p. - § 109 odst. 5 ZP Náhrady mezd a platu – při překážkách v práci Příplatky a doplatky ke mzdě/platu Odměny za pracovní pohotovost

15 15 Splatnost, výplata, srážky ze mzdy Splatná odměna za práci je chráněna: Při výplatě - § 141 – §143 splatnost, výplata, zasílání na jeden účet Před neoprávněnými srážkami - § 145 výčet (postihnutelných) srážek z příjmu - § 146 vymezení druhů srážek - zákon + dohoda + čl. příspěv. - § 147 možné srážky z příjmu v pořadí - § 148 přednostní srážky + pořadí + proces – OZ, OSŘ - § 150 evidence údajů o srážkách z příjmu Dohoda o srážkách ze mzdy - § 327 = zajištění závazku

16 16 Dovolená Dovolená za kalendářní rok - § 212 ZP Podmínky vzniku nároku – konat práci alespoň 60 dnů v roce Poměrná část dovolené za kal. rok Pokud p.p. netrval celý rok – poměrná část 1/12 za měsíc trvání Dovolená za odpracované dny - při nesplnění podm. za každých 21 odpracovaných dnů 1/12 - § 214 Zákonná výměra - § 213 - obecně nejméně 4 týdny v roce - 5 týdnů v roce – odměňovaní platem - 8 týdnů – pedagogičtí a akademičtí pracovníci Dodatková dovolená - ne prodloužení zák.výměry - §215

17 17 Čerpání a krácení dovolené Čerpání dovolené - pravidla - § 217 a násl. - Nástup určuje zaměstnavatel – přednost v týdnech - Povinnost - písem. rozvrh čerpání - vcelku a v roce - Pokud se čerpá po částech – nejméně 2 týdny vcelku Změna zaměstnání – požádá-li, převod - § 221 Krácení dovolené - pravidla - § 223 - pro překážky v práci – výjimka § 216 = výkon práce - pro neomluvenou absenci - sankční

18 18 Čerpání a nevyčerpání dovolené Zrušen nástup na dovolenou ze zákona 1. 11.+ nárok na dovolenou nepropadá uplynutím následujícího kalendář. roku Zaměstnavatel je povinen určit dovolenou tak, aby zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího kalendářního roku celý nárok. Pokud ji zaměstnavatel neurčí nejpozději do 30.6. násl. kal. roku, má zaměstnanec právo čerpání dovolené si určit – povinnost oznámit 14 dní předem - § 218 odst. 3 Pokud nemohla být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kal. roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci - § 218 odst. 4 Proplacení nevyčerpané dovolené - pouze při skončení p. p. § 222 Nerozlišuje se mezi dovolenou v rozsahu do 4 a nad 4 týdny § 218

19 19 Skončení pracovního poměru - způsoby Právní událostí (bez vůle účastníků) - smrtí zaměstnance - § 48 + § 328 - smrtí zaměstnavatele - § 48 + § 342 - uplynutím času - § 65 Úředním rozhodnutím (cizinci) Právním jednáním (z vůle účastníků)

20 20 Skončení p.p. právním jednáním Dvoustranným = dohoda (§ 49 ZP) - dohoda o celém obsahu - povinná písemná forma - každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení Jednostranným = zaměstnanec x zaměstnavatel - Zrušení p.p.ve zkušební době (§ 66 ZP) - jen pokud trvá zkušební doba (přek. v práci + ŘD nevčítat) - z jakéhokoliv nebo bez uvedení důvodu - povinná písemná forma - p.p. skončí dnem doručení, není-li uveden den pozdější - Výpověď - výpovědní doba 2 měs. - § 51 obecná + §51a zvl. - Okamžité zrušení – p.p. končí doručením ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hromadné propouštění - § 62 – § 64 specifická úprava povinností zaměstnavatele, jejichž cílem je ochrana zaměstnanců i trhu práce

21 21 Náležitosti výpovědi prac. poměru Zaměstnanec Povinnost písemné formy (§ 50 odst. 1) Z jakéhokoliv nebo bez uvedení důvodu (§ 50/3) + § 339a Zaměstnavatel Existence výpovědního důvodu dle § 52 (§50/4) Konkretizace výpovědního důvodu (§50/4) Podmínka upozornění - u důvodů dle § 52 f) a g) Písemná forma (§50/1) Doručení - doručovat dle §334 a násl. Zaměstnanec není v ochranné době (§53 – §54) Dodržení lhůty (§ 57, § 58 + §59 zaměstnanec) Předchozí souhlas – u odbor. funkcionářů (§61/2)

22 22 Okamžité zrušení pracovního poměru Výjimečný způsob skončení pracovního poměru !!! Ochrana před okamžitým zrušením p.p. ze strany zaměstnavatele pouze těhotných a zaměstnankyň na MD a zaměstnankyň/ců na RD - § 55 odst. 2, jinak Zaměstnavatel i zaměstnanec stejné náležitosti - Jen z důvodů dle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 - Skutkové vymezení důvodu, nepřípustnost ho měnit, povinnost písemné formy a doručení jako u výpovědi - § 60 - Stejná lhůta subjektivní 2 měs. + objektivní 1 rok - § 58 Při okamžitém zrušení p.p. zaměstnancem - náhrada mzdy (platu) za výpovědní dobu (namísto odstupného) - § 56 /2

23 23 Návazné vztahy se skončením p.p. Popření platnosti - U SOUDU - § 72 – prekl. lhůta 2 měs. Odstupné – u org. změn výše odvozována od doby trvání p.p. - § 67 zvláštní odstupné u konta pracovní doby, pokud převádí zam-tel přesčasy Při okamžitém zrušení p.p. zaměstnancem - náhrada mzdy (platu) za výpovědní dobu namísto odstupného - § 56 odst. 2 Náhrada mzdy při neplatném skončení p.p. – na návrh zaměstnavatele moderační právo soudu, pokud celková doba, po kterou mu přísluší přesahuje 6 měs. - § 69 odst.2 lze uplatnit až na případy neplatného rozvázání p.p. na základě p.ú který byl učiněn po 1.1.2012 - relevantní je jiné zaměstnání zaměstnance po dobu sporu, resp. důvody jeho nezaměstnanosti Potvrzení o zaměstnání (i při skončení DoPP), údaj o o důvodu ok. zrušení dle § 55 odst. písm. b) – přesun do zvl. potvrzení pro ÚP - § 313 Posudek o pracovní činnosti – zvl. soudní ochrana -

24 24 Dohody o pracích konaných mimo p.p. Právní úprava DoPČ a DoPP se sblížila s p.p. – pís. forma - § 77 odst. 2 - na výkon práce z dohod se přiměřeně použije úprava p.p. Dohoda o provedení práce - § 75 - max. rozsah až 300 hod. v kal. roce, musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá - v měsících, ve kterých příjem z dohody přesáhne 10.000 Kč, odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění Dohoda o pracovní činnosti - § 76 - max. polovina zák. úvazku - v průměru (max. 52 týdnů) Obecně: Povinnost fikt. rozvržení týdenní prac. doby - náhrady PN - § 194 - Výkon práce nesmí přesáhnout 12 hod. během 24hod. § 77 odst. 2 - na dohody se vztahují ust. o spravedlivé odměně a min. mzdě - při skončení DPP povinnost vydat zápočtový list - možnost sjednat či stanovit právo na ŘD+ důležité os. přek. v práci


Stáhnout ppt "Zákoník práce k 1. 1. 2014 © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google