Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce a předpisy související po Osnova přednášky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce a předpisy související po Osnova přednášky"— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce a předpisy související po 1.1.2012 Osnova přednášky
JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 Legislativní proces reformy p.p.vztahů
Cíl - komplexní reforma p.p. předpisů - „flexicurita“ Nejvýraznější změny v zákoníku práce - úč. k - Leg. proces měl být ukončen poč. 2. pol. 2011 - Řešení nál. ÚS zveř. 116/2008 Sb., vztahu ZP a OZ - Zásadní změny některých institutů - Nové formulace + upřesnění řady ustanovení + def. pojmů - Souběžná změna vazeb – řada doprovodných novel zákonů (K datu účinnosti nového OZ nutná další novela – 2014 ?) Souběžné změny v práv.prostředí, v němž se uskutečňují - Výrazné změny zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - Změna org. struktury a kompetencí ÚP - zák.č. 73/2011 Sb. - Změna výše, podmínek a místa rozhodování o dávkách podpory v hmot. nouzi (vč. výplat. místa) a soc. péče

3 Prameny právní úpravy PPV k 1.1.2012
Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění novel (6+1) Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací … antidiskr.zákon Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci Nař. vl. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Nadále nevstoupil v účinnost - Zák. č. 218/2002 Sb., o službě stát. zam. ve správ. úřadech …? - zák. č. 264/2006 Sb., o úrazovém pojištění zam-ců – ?

4 Pracovněprávní předpisy související
Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění novel Zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR Zák. č. 251/2005 Sb., o Inspekci práce Zák. č. 309/2006 Sb., (o zajištění dalších podmínek BOZP) Zák. č. 187/2006 Sb., o nem. pojištění Zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě ….

5 Novela zák. o zam. k 1.1.2012 - přehled
Téměř 80 změnových bodů, zejména: Vymezení nelegální práce s vazbou na ZP - § 5 písm.e) „výkon závislé práce fyz. osobou mimo prac.právní vztah“ Zrušení povinnosti zam-tele hlásit volná prac. místa (pokud nechce zaměstnávat cizince s povolením k zam. – zejm.§ 35 Zásadní změna podmínek pro zařazení do seznamu uchazečů o zam. a pro vznik nároku na výplatu podpory v nezam. – zejména §§ 25, 29, 30, 41 odst. 1, 48 a 49 odst.1 Změna v dikci - odložení výplaty podpory v případě výplaty odstupného, ne vzniku nároku - § 44a (zásah VOP) Zpřísnění podmínek agenturního zaměstnávání + pojištění Zpřísnění zaměstnávání osob se zdr. postižením + podíl Přesun kontrolních pravomocí na IP, ponechána kontrola nelegálního zaměstnávání – změny pokut ve správ. trestání

6 Novela ZP k přehled Celkem téměř 350 změnových bodů, zejména: Nově definované základní zásady, změna struktury, Nově vymezení závislé práce, Řešení neplatnosti právních úkonů – vady obsahu, formy atd. Rozlišení vedoucích a ostatních zaměstnanců Změny u právní úpravy pracovních poměrů na dobu určitou Obnoveno dočasné přidělení i mimo agentur. zaměstnávání Nový výpovědní důvod ve vazbě na úpravu dávek nem. pojištění Změny u DoPP - vyšší počet hodin (+ odvod pojistného) Změny v čerpání dovolené, Změny v rozvržení prac. doby, cest. náhr. Změny v odměňování, smluvní platy v režimu poskytování platu Změny u konkurenční doložky a další …

7 Změny obecných ustanovení ZP
Nově vymezené základní zásady - §1a §13 zrušen, něco v textu + nové §§ 346a – 346c - Zvláštní zákazy Upřesnění definice závislé práce – ust. §2 /znaky+ podmínky Výslovná subsidiarita OZ s výjimkami - § 4 + 4a Odchýlení – co není zakázáno je dovoleno - § 4b Vymezení pojmu vedoucí zaměstnanec - § 11 Nová úprava vrácení neprávem vyplacených částek - § 331 Počítání času - znovu rozlišeno mezi dobami a lhůtami - § 333 Povinnosti vyplatit finanční nároky z výkonu práce - § 346c zaměstnanec nemůže zam-tele této povinnosti zprostit Zpřesnění úpravy přechodu p. a pov. z PPV - § § 51

8 Nová úprava neplatnosti práv. úkonů
Relativní neplatnost - § 18 zachována pouze teoreticky – fakticky většinou absolutní neplatnost Absolutní neplatnost - § 19 právní úkony, které - nebyly učiněny svobodně, vážně, určitě nebo srozumitelně - zavazují k plnění od počátku nemožnému - odporují zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů - učiněny nezpůsobilou osobou - odporují dobrým mravům - kterými se zaměstnanec předem vzdává svých práv - učiněny bez předeps. souhlasu přísl. orgánu, pokud je to výslovně zák. stan. Vady PÚ pro nedostatek formy - § 20 - neplatný jen pokud sml. strany vadu dodatečně neodstraní - ex tunc - neplatnosti se lze dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním - Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vadu formy právního úkonu vždy neplatné

9 Změny právní úpravy dalších institutů ZP
Kolektivní smlouvy – §§ 26, 28 - obsah, vyloučení ust. OZ - Nově výpověď i KS na dobu určitou - Při zániku smluvní strany KS jednající za zaměstnance skončí její účinnost nejpozději posledním dnem následujícího kal. roku. - Při přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele zavazuje KS nejdéle do konce následujícího kal. roku - § 338/2 - působení odborů u zaměstnavatele nově - § 286 odst. 3 a 4 Pracovní smlouva - § 34 odstoupení, forma, pravidelné pracoviště (dle novely zákona o IP – nesplnění pís. formy = pokuta až 10mil. Kč) Zkušební doba - § 35 – max. 3 měsíce, u vedoucích zam-ců 6 měs. Upřesnění práv. úpravy konkurenční doložky - § 310 Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli - § 43a

10 Pracovní poměr na dobu určitou
Nová úprava zákazu řetězení - § 39/2 „Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.“ = max. 3 r.+ opakovaně 2x3r. Přetržka mezi dalšími p.p. na dobu určitou - 3 roky Dosavadní výjimky se ruší + přechodná ust. Čl. 4 Podle dosavadních dohod (vnitř. předpisů) uzavřených podle ZP ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné postupovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí úč. tohoto zák. Soudní ochrana - § 39 odst. 4 - podmínka – pokud došlo k sjednání v rozporu s ust. dst. 2 - před uplynutím sjednané doby povinnost oznámit zam-teli - soudu návrh na určení zam-tel i zam-ec – prekl.lhůta 2měs.

11 Skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - § 66 odst. 2 povinná písemná forma, p.p. skončí dnem doručení, není-li v něm uveden den pozdější Nový výpovědní důvod ze strany zam-tele – § 52 písm. h) „zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnost týkající se režimu dočasně práce neschopného pojištěnce“ – vymezuje nový § 301a prekluzivní lhůta - subjektivní 1 měs., objektivní 1 rok - § 57 Nově výpověď ze strany zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a pov. z p.p. vztahů - § 51a skončí-li do dvou měsíců od nabytí účinnosti přechodu z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek nebo ve stejné době z téhož důvodu dohodou - právo na odstupné - podmínkou určovací žaloba - § 339a Okamžité zrušení p.p. ze strany zam-ce nevyplacení mzdy – §56/1 písm. b) - lhůta do 15 dnů po období splatnosti nikoliv termínu splatnosti - § 141 odst. 1

12 Povinnosti související se skončením p.p.
Odstupné – u org. změn výše odvozována od doby trvání p.p. - § 67 zvláštní odstupné u konta pracovní doby, pokud převádí zam-tel přesčasy Při okamžitém zrušení p.p. zaměstnancem - znovu náhrada mzdy (platu) za výpovědní dobu namísto odstupného - § 56 odst. 2 Náhrada mzdy při neplatném skončení p.p. – znovu na návrh zaměstnavatele moderační právo soudu, pokud celková doba, po kterou mu přísluší přesahuje 6měs. - § 69 odst.2 - lze uplatnit až na případy neplatného rozvázání p.p. na základě právního úkonu, který byl učiněn po - relevantní je jiné zaměstnání zaměstnance po dobu sporu, resp. důvody jeho nezaměstnanosti Potvrzení o zaměstnání – i při skončení DoPP , údaj o o důvodu ok. zrušení dle § 55 odst. Písm. b)– přesun do zvl. potvrzení pro ÚP - § 313

13 Dohody o pracích konaných mimo p.p.
Právní úprava DoPČ a DoPP se podstatně sbližuje s p.p. na výkon práce z dohod se přiměřeně použije úprava p.p. - § 77 odst. 2 Zásadní změna u dohod o provedení práce - max. rozsah až 300 hod. v kal. roce - § 75,76 - v dohodě musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá - § 75 - v měsících, ve kterých příjem z dohody přesáhne Kč, bude odváděno pojistné na sociální a zdravotní pojištění - Změna zák. 187/2006 Sb., o nem.pojištění – dtto v přísl. měs. - Povinnost fiktivního rozvržení týdenní prac. doby pro vyplácení náhrady v době prvních 14, resp. 21dní PN - § 194 - Výkon práce nesmí přesáhnout 12 hod. během 24hod. po sobě jdoucích - platí i pro DoPČ - § 77 odst. 2 - Při skončení DPP povinnost vydat zápočtový list - možnost sjednat či stanovit právo na ŘD+ důležité os. přek. v práci

14 Pracovní doba Jednotná maximální délka směny 12 hodin při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení - § 83 Povinnost vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby pro všechny - nejpozději 2 týdny předem - § 84 Změna definice zaměstnance pracujícího v noci – § 78/1 Možnost měnit rozvrhy směn v průběhu vyrovn. obd. - § 84 Rozvolnění pružné pracovní doby - § 85 - vyrovnávací období až 26 týdnů nebo až 52 týdnů dle KS – i kal.měsíc Vypuštění jiné úpravy pracovní doby - zrušení § 84a) Evidence pracovní doby – evidovat začátek a konec -§ 96 Konto pracovní doby - zjednodušení - § 87 a násl. - stálá mzda zvýšena min. na 85% prům. výdělku (roční) - zrušena povinnost vést každý týden rozdíl mezi stanovanou a odprac. dobou

15 Odměňování práce Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zam-tel stanoví vnitř.předpisem anebo určuje mzd.výměrem - § 113/1 Mzdu lze sjednat s přihlédnutím k příp. práci přesčas - §114/3 současně i rozsah – nejvýše 150 hod. v roce, u ved.zam. veškeré Sjednání smluv. platu u zam. zařazených do 13. a vyšší plat.tř. Možnost poskytnutí cílové odměny k platu – podmínky - § 122/2 Možnost sjednání výplat. termínu i individuálně - § 141/3 Povinnost vyplatit na žádost mzdu/plat před nástupem dovolené Povinnost vyplatit splatnou mzdu/plat v den skončení p.p. Zasílání mzdy/platu na jeden účet na základě dohody – ne na žádost zaměstnance - § 143/1 Možnost odměny při pracovním nebo životním jubileu - §224/2

16 Dovolená a její čerpání
Zrušen nástup na dovolenou ze zákona nárok na dovolenou nepropadá uplynutím následujícího kalendář. roku Zaměstnavatel je povinen určit dovolenou tak, aby zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího kalendářního roku celý nárok. Pokud ji zaměstnavatel neurčí nejpozději do násl. kal. roku, má zaměstnanec právo čerpání dovolené si určit – povinnost oznámit 14 dní předem - § 218 odst. 3 Pokud nemohla být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kal. roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v  práci - § 218 odst. 4 Proplacení nevyčerpané dovolené - pouze při skončení p. p. Nerozlišuje se mezi dovolenou v rozsahu do 4 a nad 4 týdny § 218


Stáhnout ppt "Zákoník práce a předpisy související po Osnova přednášky"

Podobné prezentace


Reklamy Google