Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007"— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007
Osnova semináře © JUDr. Dana Hrabcová Ph.D.

2 OBECNÁ ČÁST Cíle nové právní úpravy pracovněprávních vztahů
Zamýšlené zásadní změny právní úpravy pracovněprávních vztahů: Odstranit izolovanost p. p. jako právního odvětví - reflektovat právní a společenské prostředí v němž se uskutečňuje. Modernizovat práv. úpravu pracovněprávních vztahů jako celek (ZoZ, ZoIP, ZP) Zavést subsidiární/delegovanou působnost OZ – v ZP jen nejnutnější odchylky Posílit smluvní volnost - postavit na soukromoprávní zásadě co není zakázáno, je dovoleno. Sloučit právní úpravu závislé práce do jednoho předpisu a zpřehlednit ji. Vyloučit ze ZP podrobnou úpravu BOZP a soustředit ji do zákona o BOZP Vyloučit ze ZP právní úpravu náhrady škody z odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a zřídit tzv. úrazové pojištění zaměstnanců. Vyloučit ze ZP podrobnou úpravu principu rovného zacházení a zákazu diskriminace a podřadit pod komplexní úpravu antidiskriminačním zákonem, provázat p. p. vztahy podle ZP se zákonem o zdravotní péči („zařízení pracovnělékařské péče“), a zákonem o nemocenském pojištění - za prvních 14 dnů PN poskytovat náhrady mzdy zaměstnavatelem

3 Prameny právní úpravy pracovněprávních vztahů
Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce + zák. č. 264/2006 Sb., tzv. změnový zákon - mění ZoZ, zákon o IP, zákon o KV, zákon o dani z příjmů a další. ZP má charakter kodexu - je do něj zapracován dosavadní zákon o mzdě, zákon o platu, zákon o cestovních náhradách, zákon č. 120/1990 Sb., o „pluralitě odborů“, + do textu zásadní ustanovení prováděcích předpisů a některé významné ustálené judikáty. Namítané nedostatky nového zákoníku práce ZP se vytýká cca 70 věcných a legislativních nedostatků - bližší informace viz tisk č. 105 z V. volebního období PS PČR na stránkách event. stránky AKV

4 Předpisy související se zákoníkem práce
Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce Zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zam-ců při plateb. neschopnosti zam-tele… Zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců – účinnost k  Zák. č. 187/ 2006 Sb., o nemocenském pojištění – posunutí účinosti zákonem č. 585/2006 Sb. Návrh tzv. antidiskriminačního zákona - nebyl schválen Návrh zákona o zdravotní péči - nebyl schválen

5 Prováděcí předpisy k zákoníku práce (k datu)
Nař. vl. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém prac. prostředí Nař. vl. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osob. překážek v práci Nař. vl. č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava prac. doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nař. vl. č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vyhl. č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot Vyhl. č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené Vyhl. č. 549/2006 Sb. o stanovení výše zákl.sazeb zahr.stravného - r. 2007

6 Předmět úpravy ZP – závislá práce
§ 1 - ZP upravuje pracovněprávní vztahy = vztahy při výkonu závislé práce, = právní vztahy kolektivní povahy, = za prac. právní vztahy se považují i vztahy předsmluvní. § 2 odst. 4 - DEFINICE ZÁVISLÉ PRÁCE - ZNAKY: Vztah nadřízenosti a podřízenosti, osobní výkon práce, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak dohodnuté době, na pracovišti zaměstnavatele nebo jiném dohodnutém místě, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. (přesun kompetencí z ÚP na IP – státní odborný dozor)

7 Speciální úprava výkonu závislé práce
ZP odkazuje v ust. § 3 a § 5 na speciální předpis zejména: Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ...(zcela zvláštní úprava -§3) Zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích...(zcela zvláštní úprava -§3) Zák. č. 218/2002 Sb., o službě stát. zaměstnanců ve správních úřadech a…- neúčinný - (obecně §3, práv. čekatelé na stát. službu deleg. - § 5/4) Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územ. samospráv. celků(subsid.-§ 5/5) Zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (subsid. - § 5/5) Zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství(subsid. § 5/5)

8 Předmět úpravy ZP - principy
§ 2 odst. 5 - agenturní práce § 2 odst. 6 - zákaz dětské práce – vazba na § 121 ZoZ § 3 (zákaz tzv.„ŠVARC SYSTÉMU“ ) Závislá práce může být konána jen v p.p. vztazích Zákonný výčet základních pracovněprávních vztahů: Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo PP

9 Základní zásady ZP § 2 odst. 1 ZÁSADA CO NENÍ ZAKÁZÁNO JE DOVOLENO
Odchylná úprava práv nebo povinností v p. p. vztazích ABSOLUTNÍ ZÁKAZ = nikdy - pokud to zákon výslovně zakazuje – výčet v ust. § 363 odst. 2 - od účastníků p. p. vztahů - od ustanovení, která odkazují na použití občanského zákoníku RELATIVNÍ ZÁKAZ = ve stanovených případech s podmínkou - od ust. ukládajících povinnost, pokud nejde o odchýlení ve prospěch zaměstnance, - od ust., kterými se zapracovávají předpisy Evropských spol. - §363 odst. 1, pokud nejde opět o odchýlení ve prospěch zaměstnance, - v ust. upravujících náhradu škody – není - li v ZP stanoveno jinak. ZÁKAZ OBECNĚ OBSAHOVĚ VYMEZENÝ (VÁGNÍ) Pokud z povahy ustanovení ZP nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit = dovozujeme z dikce přísl. ustanovení

10 Základní zásady ZP-2 § 2 ODST. 2 SMLUVNÍ PRINCIP v odchylné úpravě
práv a povinností - může dojít jen: Smlouvou - pracovní smlouva, kolektivní smlouva či jiná smlouva – (obecně upravuje § 325 ZP) vnitřním předpisem, ovšem jen za podmínek daných tímto zákonem (zejm. § 305 a 306) § 2 odst. 3 - OMEZENÍ u mzdových, resp. platových a ostatních práv (tzv. mini max) §13 odst. 1 SMLUVNÍ PRINCIP při vzniku p.p. vztahů Vznik jen se souhlasem FO a zaměstnavatele

11 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích
§ 4 - DELEGAČNÍ PRINCIP = OZ se použije jen tehdy, pokud to ZP STANOVÍ I když tak činí, použití jeho ustanovení v některých případech vylučuje! zaměstnavatel PO – postavení a jednání § 20 a násl.OZ (vč. pověření) zaměstnavatel FO – způsobilost - specificky § 10 ZP zbavení, omezení - §10 OZ zastoupení - pro všechny účastníky p.p. vztahů ZP odkazuje v § 12 na ust. § 22 a násl. OZ

12 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích-2
Právní úkony – v § 18 ZP odkazuje na přísl. ust. OZ vylučuje však § 51 OZ – inominátní smlouvy, pokud by odporovaly účelu ZP! v § 19 však ZP specificky upravuje NEPLATNOST p.ú. § 20 ZP – v prac. právu oproti OZ relativní neplatnost ! § 21 ZP – neplatnost pro nedostatek formy - nově dohoda o formě - s vyloučením prac. smlouvy § 28 ZP – OZ nelze použít pro KS (postup, konverze, odporovatelnost, odstoupení pro tíseň ...) - platí zákon o KV

13 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích-3
§ 324 ZP - Bezdůvodné obohacení – řídí se OZ, ale v § 331 při úpravě promlčecí doby (jinak odkaz na OZ), však ZP pro bezdůvodné obohacení v p.p. upravuje specificky ochranu dobré víry zaměstnance, který v ní přijal neprávem nebo omylem vyplacené částky + promlčecí lhůtu stanoví oproti OZ na 3 roky. § 333 Počítání času – odkaz na § 122 OZ v odst. 2 zakotvuje pro pracovní právo !VÝLUČNĚ HMOTNĚPRÁVNÍ LHŮTY ! = nutno účastníku i soudu ve lhůtě doručit!

14 Aplikace OZ v pracovněprávních vztazích-4
§ 326 ZP Závazky v p.p. vztazích odkazuje na OZ, ale: - vylučuje použití pojmu odstupné podle OZ na odstupné podle ZP. - vylučuje použití § 518 OZ (zrušení smlouvy pro prodlení věřitele s oznámením, že na plnění trvá) pro pracovní smlouvy,kol. smlouvy a dohody o pracích konaných mimo p.p. § 329 ZP- promlčení - odkaz na OZ § 330 ZP - prekluze - upravuje ZP sám výčtem - jen zcela ojedinělé případy.

15 Doručování v pracovněprávních vztazích
ZP - specifická úprava - vychází ze specifik p.p. vztahů § 334 – 336 Doručování zaměstnavatelem 1. osobně na pracovišti, 2. osobně v bytě nebo kdekoli bude zastižen, 3. prostřednictvím sítě nebo služby e-komunikací. NENÍ LI TO MOŽNÉ, prostřednictvím provozovatele pošt. služeb ochrana zaměstnavatele FIKCÍ odkaz na § 48 OSŘ při doručování advokátům § Doručování zaměstnancem (bez fikce) 1. zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele 2. se souhlasem zam-tele prostřednictvím sítě e- komunikací

16 Základní zásady p. p. vztahů (další )
§ 13 odst ZÁSADA SMLUVNÍ p.p. vztahy jen se souhlasem FO a zaměsrnavatele = zákaz nucené práce § 14 odst. 1 a 2 - ZÁKAZ ZNEUŽITÍ POSTAVENÍ = zákaz šikany a postihu za domáhání se práv § 13 OSTATNÍ ZÁSADY = resp. zásadní povinnosti zaměstnavatele odst. 2 písm. g) – ZAJIŠŤOVACÍ INSTITUTY ! JEN SRÁŽKY ZE MZDY!!!

17 Zásada rovného zacházení a zákazu DISKRIMINACE
§ 16 ZP - RÁMCOVÁ definice Chybí antidiskriminační zákon - blíže vymezuje § 4 ZoZ (?lze použít analogie iuris?) Veřejnoprávní ochrana před diskriminací – správní řízení - ÚP ? PŘÍMÁ horizontální účinnost směrnic ES? (§ 363/1) - především Směrnice 2000/43/ES - Směrnice 2000/43/ES (tzv. rasová Směrnice) - Směrnice 76/207/EHS ve znění Směrnice 2002/73/ES (směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání). ! ust. § 133a OSŘ - obrácené (resp.dělené) důkaz. břemeno cit: „Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“

18 Zvláštní část - vybrané otázky OSNOVA
Vznik a změny pracovního poměru Skončení prac. poměru Dohody o pracích konaným mimo p. p. Kolektivní smlouva, kolektivní spory Odměňování práce Pracovní doba, konto p.d., práce přesčas, pohotovost Odpovědnostní vztahy Další změny a aplikační problémy

19 Vznik a změny a prac. poměru
Účastníci: Zaměstnanec a zaměstnavatel PO+FO §6 - §10ZP Odborové organizace - §15 + součinnost § ZP Předsmluvní vztahy - §30 +§316ZP Vznik prac. poměru Pracovní smlouvou §33 – náležitosti §34 + fikce pravid.prac. Jmenováním – výčet zam-telů §33 odst. 3 + dohoda v PS §73 Volba – podmínka pro uzavření PS - §33 odst. 2 Pracovní poměr na dobu určitou- řetězení § 39+ §65ZP Změny pracovního poměru - §40 – 47 ZP

20 Skončení pracovního poměru
Dohodou - §49ZP – písemná forma pod sankcí neplatnosti Výpovědí – zaměstnanec, zaměstnavatel § §62ZP Okamžitým zrušením – dtto - §55 – 56 ZP - společná ust. § Zrušením ve zkušební době - § 66 ZP – zpravidla 3 dny předem Uplynutím doby - § 65 ZP- upozornit, včas(3dny), pokračování Smrtí zaměstnance – zánik - § 48 + § 328 ZP Smrtí zaměstnavatele FO – zánik - § 48 + § 342 ZP Odvolání z prac. místa – nekončí - návazné vztahy - §73ZP Osobní spis, zápočtový list, posudek o prac. čin.- § ZP

21 Výpověď ze stany zaměstnavatele
Existence výpovědního důvodu dle § 52 (§50/2) Konkretizace výpovědního důvodu (§50/3) Písemná forma (§50/1) Doručení (§50/1) Není v ochranné době (§53 – §54) Podmínka upozornění - u důvodů dle § 52 f) a g) Dodržení lhůty - u důvodů dle § 52/g (§58) Předchozí souhlas – u odborových funkcionářů (§61/2) U hromad. propouštění - výp. doba až 30 dnů po splnění pov. dle § 63ZP

22 Dohody o pracích konaných mimo p. p.
Obecná klauzule § 74/1 ZP vymezuje použití (Zajišťovat plnění úkolů zaměstnanci v pracovním poměru) Platí smluvní princip – s omezeními podle § 77 ZP V dohodách nemusí rozvrhnout prac. dobu Dohoda o provedení práce - §75 – není stan. forma (limit pojmový + limit rozsahu 150 hod.) Dohoda o pracovní činnosti - § 76 –písemně- nepl. (limit rozsahu – ½ zák. týdenní prac. doby- za dobu dohody - 52týdnů

23 Kolektivní smlouva, kolektivní spory
Kolektivní smlouvy - právní rámec - ust. §22 ZP Proces uzavírání kolektivní smlouvy - zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, Obsah kolektivní smlouvy – ZP, prováděcí a souv. předpisy Kolektivní spory – ust. § 10 a násl. zákona o KV O uzavření kolektivní smlouvy - zákon o KV O plnění kolektivní smlouvy - pokud nevznikl nárok jednotlivých zaměstnanců – zák. o KV - pokud vznikl individuální nárok – soud - § 25 odst. 4 ZP

24 Odměňování práce Mzda - §109 odst. 2 ZP – omezení jen v dolní hranici
Dva rozdílné systémy odměňování podle typu zaměstnavatele Mzda - §109 odst. 2 ZP – omezení jen v dolní hranici Peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda), poskytované za práci nestanoví li zákon jinak Plat - § 109 odst. 3 ZP - kogentní - § 122 ZP určení platu Peněžité plnění poskytované za práci u zaměstnavatele, kterým je stát, ÚSC, stát. fond, příspěvková organizace … Odměna z dohody - § 109 odst. 5 ZP Peněžité plnění poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – OOV

25 Princip ochrany mzdy (platu)
Výše minimální mzdy - § 111ZP - obecná minimální cena práce Omezuje smluvní volnost účastníků, zakládá povinnost sjednat mzdu nejméně ve výši stanovené obecně platným předpisem + doplatek v případě, že jí zam-ec nedosáhne. Minimální výše zaručené mzdy - § 112 ZP + NV 567/2006 Mzda nebo plat, na něž vzniklo zaměstnanci právo podle ZP, smlouvy, vnitř. předpisu, mzd. nebo plat. výměru – mzdové a platové tarify Minimálního rozsahu a výše příplatků přísl. ust. části šesté hlavy II. a hlavy III. ZP, ztížené pracovní podm. NV 567/2006 Minimální výše odměny za prac. pohotovost - §140 ZP prac. pohotovost není výkonem práce - nepřísluší mzda Ochrana splatné mzdy před neoprávněnými srážkami - § 145 – §150 ZP smluvní princip prolomený jen pravomocným rozhodnutím org.státu Při výplatě mzdy - § 141 – §142 ZP splatnost a výplata mzdy a platu + § 143 srážky na účet


Stáhnout ppt "Zákoník práce pracovněprávní vztahy po 1. lednu 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google