Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektu Společný technický sekretariát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektu Společný technický sekretariát."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektu Společný technický sekretariát

2 Obsah 1.Role lead partnera 2.Smlouva a roční plán vyplácení 3.Změny v projektu 4.Publicita 5.Zadávání veřejných zakázek:  v Sasku  v Čechách

3 Lead partner obdrží příslib financování uzavírá se Saskou rozvojovou bankou Smlouvu o poskytnutí dotace z ERDF koordinuje realizaci projektu po obou stranách hranice hlásí veškeré změny projektu JTS 1. Role lead partnera

4 vyhotoví žádost o platbu a podává zprávy vůči Zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu při zapojení Kontrolorů dle čl. 16 převádí dotační prostředky projektovým partnerům zajišťuje řádné využití dotačních prostředků EU zajišťuje publicitu pro projekt na obou stranách hranice 1. Role lead partnera

5 2. Smlouva a roční plán vyplácení Schválení Monitorovacím výborem Lhůta pro akceptování smlouvy: 4 týdny nabídka k uzavření soukromoprávní smlouvy o poskytnutí dotace soukromoprávní smlouva o poskytnutí dotace (po obdržení závazného sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení dotace ze státního rozpočtu České republiky a disponibilitě prostředků EU a saských zemských prostředků)

6 2. Smlouva a roční plán vyplácení Roční plán plateb = plán předpokládaných termínů podání žádostí o platbu lead partnerem pokud možno předložit před uzavřením smlouvy, nejpozději do 14 dní po přijetí smlouvy je závazný z důvodu plánování prostředků příslušného rozpočtového roku V případě nevyčerpání ročních částek může dojít ke krácení dotace EU. Formulář pro Roční plán plateb na: http://www.ziel3-cil3.eu/cs/formulare/projektumsetzung/index.html http://www.ziel3-cil3.eu/cs/formulare/projektumsetzung/index.html

7 3. Änderungen im Projekt Zásadní změny (dle RD) Změny (např.rozp.položky nad 20%, obsah, doba realizace, indikátory) Jednoduché změny (např.roční částky, LP-stat. zástupce, adresa) Rozp.položky do 20 % ano ne anone ano ano / nene anoano / neanone  Oznámení ke změně nutné  Souhlas MV  Souhlas JTS  Změna Smlouvy nutná 3. Změny projektu

8 Zásadní změny – žádost o změnu projektu a souhlas Monitorovacího výboru (1): plán výdajů a financování, který navýší prostředky pro celkový projekt aktivity projektu, které zásadně ovlivní dosažení cílů projektu přesun prostředků mezi českými a německými kooperačními partnery, pokud nebude díky tomu splněno kritérium společného financování

9 3. Změny projektu Zásadní změny – žádost o změnu projektu a souhlas Monitorovacího výboru (2): změna kooperačního partnera, pokud je dopad na realizaci projektu závažný změna umístění realizace projektu Změna Smlouvy o poskytnutí dotace

10 3. Změny projektu Změny nevyžadující souhlasu Monitorovacího výboru, ale JTS (1) např.: překročení jedné hlavní výdajové položky o 20 % prodloužení doby realizace přesun prostředků do dalších let příp. změna ročních částek změny aktivit projektu, které nemají zásadní vliv na dosažení cílů projektu změna dotační sazby, úspory

11 3. Změny projektu Změny nevyžadující souhlasu Monitorovacího výboru, ale JTS (2) např.: změna statutárních zástupců, adresy dodatečné aktivity (např. semináře, publikace) změna partnera Změna Smlouvy o poskytnutí dotace, pokud bude nutno

12 3. Změny projektu Změny nevyžadující souhlasu Monitorovacího výboru a JTS např.: přesuny prostředků mezi hlavními položkami do 20 % (čeští příjemci nahlásí tuto změnu vždy na příslušném formuláři CRR) přesuny výdajů do 20 % musí být ale vždy v souladu s cíli projektu změny aktivit projektu, které nemají zásadní vliv na dosažení cílů projektu kontrola proběhne v rámci kontroly dle č.16

13 3. Změny projektu Žádost o změnu projektu: dvojjazyčný formulář viz www.ziel3-cil3.euwww.ziel3-cil3.eu popis změn před a po dle členění v projektové žádosti změna plánu výdajů a financování – přiložit příslušné tabulky žádost o změnu podá lead partner po dohodě s kooperačním partnerem na JTS

14 3. Změny projektu Kdy a jak často má být podáno „Oznámení změny projektu: v souhrnné podobě za delší časový úsek v neodkladných případech kdykoliv při prodloužení doby realizace projektu nejpozději měsíc před plánovaným ukončením projektu

15 4. Publicita - všeobecně předpisy a minimální požadavky na řídící orgány a na uživatele dotačních prostředků jsou v Prováděcím nařízení (ES) č. 1828/2006 – oddíl 1 „Informace a propagace“ *** Komunikační plán (KP) – stanovuje informační opatření na úrovni programu na období 2007-2015 realizaci KP přebírá Společný technický sekretariát (JTS)

16 4. Publicita na úrovni projektu lead partner zajišťuje publicitu pro projekt na obou stranách hranice kooperační partneři informují veřejnost o dotaci prostřednictvím vhodných informačních opatření výdaje za propagační a informační opatření jsou způsobilé další informace v příručce na: http://www.ziel3-cil3.eu/cs/oeffentlichkeit/projektebene/index.html

17 4. Publicita na úrovni projektu Opatření pro projekt: reklamní panely (během realizace projektu) a vysvětlující tabulky (stálé označení po ukončení projektu) u investičních opatření příslušné prvky na dotovaných předmětech (např. internetová stránka), reklamní materiály, dokumenty a podklady (např. pozvánky, prezentace, brožury atd.) semináře a akce - v úvodním proslovu upozornit na spolufinancování EU, vlajka, fotodokumentace

18 4. Publicita na úrovni projektu Tabule, internetové prezentace, dokumenty symbol EU v souladu s grafickými normami dle nařízení 1868/2006 a odkaz „Evropská unie“ odkaz na ERDF s následujícím s následujícím prohlášením: „Evropský fond pro regionální rozvoj: odkaz na přínos intervence: „ Investice do vaší budoucnosti“. pro malé propagační předměty platí pouze bod 1 logo Programu Cíle 3 se doporučuje

19 4. Publicita na úrovni projektu Symbol EU s odkazem na EU, ERDF a přidanou hodnotu Symbol EU s odkazem na EU

20 4. Publicita na úrovni projektu Reklamní panely (během realizace projektu) Vysvětlující tabulky (nejpozději 6 měsíců po ukončení) financování infrastruktury nebo stavební práce a materielních předmětů s celkovým veřejným příspěvkem vyšším než 500.000 € (článek 8, odst. 3 nařízení 1828/2006) dobře viditelné, dostatečně velké, dvojjazyčné druh a název projektu symbol a odkaz na EU, ERDF a přínos intervence symbol zabírá minimálně 25 % celkové plochy tabule

21 4. Publicita na úrovni projektu Příklad tabule během realizace

22 4. Publicita na úrovni programu dvojjazyčná internetová stránka s aktuálními informacemi a seznamem příjemců dotace akce a semináře zaměřené na cílové skupiny konzultace dvojjazyčná putovní výstava k zapůjčení informační brožura, brožura s výsledky projektů tiskové zprávy (prezentace projektů atd.) zprávy vůči EU

23 5. Zadávání veřejných zakázek Cíl zakázky: Principy: Zajištění hospodárného pořízení na trhu Princip soutěže Výkony je třeba zadávat na principu hospodářské soutěže Princip rovného zacházení Ke všem nabízejícím subjektům je třeba přistupovat stejně Princip transparentnosti Zajištění transparentního postupu

24 5. Zadávání veřejných zakázek Důležité dodržet vždy platná znění předpisů! Evropské směrnice příslušné národní předpisy pro zadávání veřejných zakázek pravidla stanovená ve Společném realizačním dokumentu pravidla stanovená ve Smlouvě o poskytnutí dotace

25 5. Zadávání veřejných zakázek EU - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby Nařízení (ES) 1251/2011 ke změně Směrnice 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES vztahující se k mezním hodnotám pro postup při zadávání veřejných zakázek ČR - Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách (novelizace č.76/2008 a 55/2012) a Nařízení Vlády č. 447/2011). DE - Nařízení pro zadávání zakázek a uzavírání smluv pro stavební práce (VOB/A v platném znění) DE – Zadávání zakázek na služby (VOL/A v platném znění) DE – Nařízení pro zadávání živnostenských výkonů (VOF v platném znění)

26 5. Zadávání veřejných zakázek v EU Prahové hodnoty EU dle nařízení komise 1251/2011 stavební zakázky: 5.000.000 EUR dodávky a služby :  klasičtí zadavatelé 200.000 EUR  sektory ( pitná voda / energie / doprava) : 400.000 EUR

27 5. Zadávání veřejných zakázek v Sasku Svobodný stát Sasko Příslušné právní předpisy a informace k zadávání veřejných zakázek lze získat u Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V. (http://www.abstsachsen.de)http://www.abstsachsen.de Portál pro zadávání zakázek http://www.vergabe24.de/wissen/vergaberecht/gesetze-und- verordnungen.html

28 5. Zadávání veřejných zakázek v Sasku Částky prahových hodnot v Sasku dle Společného realizačního dokumentu nižší než 50.000 € a hodnota dílčí zakázky vyšší než 500 € - nejhospodárnější nabídka ze tří nabídek vyšší než 50.000 € a hodnota dílčí zakázky mezi 500 € - 13.000 €: - nejhospodárnější nabídka ze tří nabídek

29 5. Zadávání veřejných zakázek v Sasku Částky prahových hodnot v Sasku dle Společného realizačního dokumentu vyšší než 50.000 € a hodnota dílčí zakázky vyšší než 13.000 €: - Nařízení o zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv pro stavební práce (VOB / A) - Zadávací nařízení pro služby a dodávky (VOL / A)


Stáhnout ppt "Realizace projektu Společný technický sekretariát."

Podobné prezentace


Reklamy Google