Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sächsische Aufbaubank -Förderbank- Infrastruktura a rozvoj měst Postup proplácení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sächsische Aufbaubank -Förderbank- Infrastruktura a rozvoj měst Postup proplácení."— Transkript prezentace:

1 Sächsische Aufbaubank -Förderbank- Infrastruktura a rozvoj měst Postup proplácení

2 Obsah 2.Kontrola splnění podmínek k výplatě finančních prostředků 3.Podklady pro platbu a finanční toky 4.Závěrečné poznámky 1.Úvod / Plán plateb Postup proplácení

3 Postupy  Žádost o platbu dotačních prostředků podává Lead partner SAB - v běžném rozpočtovém období nejpozději do 30. listopadu.  Poslední Žádost o platbu musí podat Lead partner SAB nejpozději do 6 měsíců po skončení projektu.  O proplacení prostředků lze žádat průběžně na základě plánu plateb (podle Smlouvy o poskytnutí dotace,§ 9 Oznamovací povinnost), zpravidla čtyřikrát ročně.  Výplata probíhá vůči Lead partnerovi na principu náhrady. Postup proplácení 1. Úvod

4 Poznámky  Dotační prostředky pro jednotlivé roky (§3, Bod 5) ve Smlouvě o poskytnutí dotace jsou základem pro plánování plateb. Postup proplácení 1. Roční plán plateb  Zjistí - li Lead partner během plánování, že v důsledku časových prodlev dojde ke změnám, je nutno zaslat na JTS Žádost o změnu.

5 Příklad:  Předložení řádně vyplněné Soupisky výdajů všemi KP u příslušných kontrolorů podle článku 16 v 02/2013 za monitorovací období do 31.01.2013 Postup proplácení 1. Roční plán plateb  Vystavení Osvědčení o kontrole podle článku 16 během 3 měsíců cca 04/2013  Podání Žádosti o platbu 05/2013  Proplacení dotačních prostředků po kontrole Žádosti o platbu 05/2013 02 05 08 11 16.000,00 18.459,73 66.459,73 02 05 08 11 19.000,00 19.007,00 76.007,00 24.500,00 24.550,19 73.550,19 24.400,00 24.410,50 73.210,50

6 Postup proplácení 2. Kontrola splnění podmínek k výplatě finančních prostředků

7 Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu (ZGB) Orgán pro kontrolu splnění podmínek k výplatě finančních prostředků Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu (ZGB) Postup proplácení 2. Kontrola splnění podmínek k výplatě finančních prostředků • Kontrola požadované a disponibilní částky k platbě • Plánování čerpání finančních prostředků • formální a obsahová kontrola předložených podkladů k platbě • Dopis: Výsledek kontroly splnění předpokladů k výplatě finančních prostředků • Vyplacení prostředků EU a saských prostředků kofinancování (zemské prostředky) • Dopis: Avízo platby Pro státní kooperační partnery potvrzení účtované částky

8 dopis: Výsledek kontroly splnění podmínek k výplatě prostředků Provedení kontroly splnění podmínek k výplatě finančních prostředků: •Kontrola a hodnocení Žádostí o platbu z hlediska úplnosti, správnosti a věrohodnosti ve vztahu k podmínkám stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace, •Kontrola, že výdaje všech partnerů, účastnících se v projektu, byly potvrzeny kontrolorem podle čl. 16, •Stanovení výše plateb, •Sledování splnění podmínek výplaty, •Závěrečná kontrola na základě smlouvy o poskytnutí dotace a Zpráv o průběhu projektu, zda byl splněn účel projektu, zda byl projekt v plánované formě zrealizován a zda byl zákon dodržen Postup proplácení 2. Kontrola splnění podmínek k výplatě finančních prostředků

9 Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

10 1.Osvědčení o kontrole podle článku 16, Soupisky výdajů 2.Společná, dvojjazyčná Zpráva o průběhu projektu 3.Žádost o platbu 4.Souhrnná soupiska účetních dokladů se Závěrečnou zprávou Podklady od Lead partnera k Žádosti o platbu: Zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu

11 1.) Osvědčení o kontrole podle článku 16, Soupiska výdajů  Je nutno předložit kopie dvojjazyčného Osvědčení národních kontrolorů podle čl. 16 spolu s příslušnými zkontrolovanými soupiskami úč. dokladů  Jednotlivé zkontrolované soupisky je nutno předložit v kopii a v elektronické formě (beleglisten@ziel3-cil3.eu).beleglisten@ziel3-cil3.eu  Kopie uvedených podkladů musí Lead-Partner ověřit razítkem a podpisem osoby, oprávněné k zastupování  Nepředkládat: Zprávy o průběhu projektu jednotlivých kooperačních partnerů, které byly zkontrolovány příslušným kontrolorem podle čl. 16 Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

12 2.) Zpráva o průběhu projektu  Zpráva o průběhu projektu je podkladem k Žádosti o platbu jako dvoujazyčná dílčí/ závěrečná zpráva  Příslušný formulář najdete na internetové stránce: www.ziel3-cil3.eu/Formulare www.ziel3-cil3.eu/Formulare  Nutno vyplnit: Bod 1 -Údaje o projektu Bod 2 -Údaje o žadateli Bod 3 -Označení druhu zprávy Bod 4 -Dosažené kvantitativní výsledky Bod 5 -Propagační opatření Bod 6 -Zpráva o realizovaných opatřeních Bod 7 -Údaje o průběhu projektu přeshraničního charakteru Bod 8 -Zadávání zakázek třetím subjektům * Bod 9 -Financování Bod 10 -Prohlášení * vyplňují jen kontroloři podle článku 16 Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky vždy LP výběr v bodě 3.2 Viz Projektová žádost vyplňuje se jen pro kontrolu podle článku 16

13  Zohledněte:  Uvádějte aktivity všech kooperačních partnerů za dané období  Lead Partner je povinen dohodnout se všemi partnery, kteří se na projektu podílejí, závazná a jednotná zúčtovací období. Jednotlivá zúčtovací období na úrovni projektu na sebe musejí navazovat. O dohodnutých zúčtovacích obdobích je nutno informovat příslušné kontrolory podle čl. 16.  V bodech 5.1 a 6 je nutno aktivity uvést vzestupně (publikační opatření / pracovní celky). Kromě toho je nutno uvést, kým byla daná aktivita prováděna (počínaje "LP:..." příp. "PP1:..." příp. "LP, PP1:..."). Dále je třeba uvádět odchylky od plánu, uvedeného v Projektové žádosti (například plánované, ale nerealizované pracovní celky s odůvodněním a předpokládaným zpožděním)  Poznámky k Závěrečné zprávě (předložit nejpozději 6 měsíců po ukončení projektu) : viz www.ziel3-cil3.eu/de/formulare/projektumsetzungwww.ziel3-cil3.eu/de/formulare/projektumsetzung  Tato zpráva se předává na vědomí příslušnému kontrolorovi podle článku 16 na české straně. Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

14 21.258,976 8.500,197 1.250,528 Prostředky EU a zemské prostředky nejsou zaokrouhlovány Způsobilé výdaje od počátku projektu krát dotační sazba prostředků EU dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku z ERDF 2.501,07 1.000,00 Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky (šedivá pole se automaticky načítají)

15 60,00 1.000,00 25.070,56 10.500,19  Prostředky pro financování rozdílu mezi způsobilými a celkovými výdaji  zpravidla financování výdajů, které nebyly kontrolorem podle čl. 16 uznány za způsobilé výdaje. (šedivá pole se automaticky načítají) Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

16  Rozpis částky k výplatě za jednotlivé kooperační partnery 3.) Žádost o platbu Následující údaje jsou povinné: Název Lead partnera : Název Projektového partnera 1 : 7.650,00 8.500,19 Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky schválená dotační sazba dle Smlouvy o poskytnutí dotace z ERDF krát způsobilé výdaje, uznané kontrolorem podle čl. 16 minus již vyplacená částka

17 Následující údaje jsou povinné:  Výše celkové částky k výplatě včetně veřejných národních prostředků ze SR ČR 16.150,19 1. Auszahlung SN-CZ/1. platba z SN-CZ  bankovní spojení Lead partnera v SN  bankovní spojení Lead partnera v ČR Žádost o platbu Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

18 Lead partner v ČR :  L ead partner zmocní Saskou rozvojovou banku dle § 8 Smlouvy o poskytnutí dotace: Dle § 8 Smlouvy o poskytnutí dotace je SAB zmocněna českým Lead partnerem k proplacení národních veřejných prostředků Svobodného státu Sasko přímo příslušným německým partnerům. Pro tento případ platí bod 4.2. v Žádosti o platbu: Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

19 Lead Partner ČR SAB A MMR Projektový partner SN Projektový partner ČR Národní veřejné spolu- financování SN EFRE SN a ČR Národní veřejné spolufinancování ČR Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

20 Státní KP v SN:  Lead partner se zřekne přijetí prostředků: Státní instituce obdrží od SMWA odpovídající Oprávnění pro nakládání s prostředky pro určitou rozpočtovou položku. Dle § 8 Smlouvy o poskytnutí dotace se Lead partner zřekne proplacení prostředků příslušných státních projektových partnerů. Pro tento případ platí bod 4.3. v Žádosti o platbu: Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

21 Každé pracoviště, které plní úlohu Lead partnera, zřídí při Hlavní pokladně Svobodného státu Sasko pro účely příjmu finančních prostředků, určených pro převod Projektovým partnerům, odpovídající transferovou položku pod příslušným číselným kódem pracoviště. Na tuto transferovou položku lze inkasovat pouze finanční prostředky, které Saská rozvojová banka vyplatí Lead partnerovi za účelem převedení Projektovému partnerovi. Tuto transferovou položku je nutno oznámit prostřednictvím státního Lead partnera Saské rozvojové bance, aby Saská rozvojová banka mohla převést platbu na účet Hlavní pokladny Svobodného státu Sasko s uvedením transferové položky jako variabilního symbolu. Hlavní pokladna Svobodného státu Sasko zašle po přijetí platby dotčenému pracovišti avízo platby. Příslušné pracoviště pak musí přijatou částku obratem odeslat příslušnému Projektovému partnerovi. Při výplatě přijaté částky příslušným pracovištěm je nutno uvést transferovou položku, z níž má být odpovídající částka vyplacena. Tím, že nedojde k zaúčtování příjmu do rozpočtu Svobodného státu Sasko (průběžná položka) nedojde ani k porušení principu uvádění navzájem oddělených příjmů a výdajů v plné výši. Kontaktní osoba na Hlavní pokladně Svobodného státu Sasko (příslušná pro vládní okres Drážďany) Paní Silvia Eickstädt Vedoucí referátu, LFF, odbor IV: Hlavní pokladna Svobodného státu Sasko, referát 42/D: Účetní evidence Drážďany Stauffenbergallee 2; 1099 Dresden; Telefon: 0351/827 4200 V případě, že jsou dotčeny jiné vládní okresy, obrátí se příslušné pracoviště buď na svého příslušného pracovníka na Hlavní pokladně Svobodného státu Sasku nebo na paní Eickstädtovou. Tento pracovník předá v daném případě dotazy na příslušného referenta. Státní LP v SN: Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky

22  Souhrnnou soupisku realizovaných výdajů kooperačních partnerů je nutno předložit jak v elektronické formě (na adresu beleglisten@ziel3-cil3.eu), tak i v tištěné a podepsané / orazítkované formě pouze při ukončení projektu současně se Závěrečnou zprávou, případně na vyžádáníbeleglisten@ziel3-cil3.eu Postup proplácení 3. Podklady pro platbu a finanční toky 4.) Souhrnná soupiska úč. dokladů

23  v tištěné formě:  Osvědčení o kontrole podle článku 16, Soupisky výdajů kooperačních partnerů  Souhrnná soupiska úč. dokladů  Zpráva o průběhu projektu  Žádost o platbu  v elektronické formě (format excel):  Soupisky výdajů kooperačních partnerů  Souhrnná soupiska úč. dokladů  fakultativně: Předložení všech podkladů (viz tištěná podoba) dodatečně e-mailem (beleglisten@ziel3-cil3.eu)beleglisten@ziel3-cil3.eu Postup proplácení 3. Podklady pro platbu - Shrnutí

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Sächsische Aufbaubank -Förderbank- Infrastruktura a rozvoj měst Postup proplácení."

Podobné prezentace


Reklamy Google