Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnické systémy1 Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnické systémy1 Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnické systémy1 Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

2 Zdravotnické systémy2 Systémová teorie jednání T. Parsonse: Biologický systém (adaptace) Psychologický systém (mobilizace zdrojů k dosažení cílů) Sociální systém (koordinace vztahů mezi aktéry) Kulturní systém (zachování hodnot systému)

3 Zdravotnické systémy3 Systémové pojetí 1 Obecná teorie systémů – všechny předměty, jevy a procesy reálného světa si lze představit jako systémy. Každý systém se skládá z jednotlivých elementů, které jsou ve vzájemné interakci. Každý element má svoji strukturu a svoji funkci.

4 Zdravotnické systémy4 Systémové pojetí 2 Systém je komplex na sobě závislých prvků – elementů – které jsou ve vzájemné interakci. Podle vztahu k okolí systému rozlišujeme: Uzavřené systémy Otevřené systémy Autopoietické systémy

5 Zdravotnické systémy5 Propojení systémů

6 Zdravotnické systémy6 Společenské systémy Sociální (společenské) systémy sestávají z plurality aktérů, kteří jsou při své interakci vedeni snahou optimálně uspokojovat své potřeby. Zároveň však jsou nuceni respektovat danosti prostředí a zejména celý systém kulturních strukturovaných symbolů. Každý společenský systém se skládá z podsystémů, mikro, makro a mega systémů

7 Zdravotnické systémy7 Zdravotnictví jako společenský systém 1

8 Zdravotnické systémy8 Zdravotnictví jako společenský systém 2 Zdravotnickým systémem je označována ta část společenského systému, která se sestává z opatření, institucí, organizací a činností, kterými usiluje o léčení nemocí, o jejich prevenci i o posilování zdraví.

9 Zdravotnické systémy9 Zdravotnický systém se svými vstupy, činností a výstupy:

10 Zdravotnické systémy10 Tendence zdravotnických systémů Konvergence – zvyšování vzájemné podobnosti Divergence – rozmanitost a rozdílnost jednotlivých kultur, tradic, hodnotových soustav, sociálních struktur, politických a ekonomických přístupů, pojetí spravedlnosti – tj. uspořádanosti čerpání zdrojů Oba přístupy se prosazují současně Nejdůležitějším dělícím kritériem je způsob distribuce zdravotnických služeb mezi ty, jež je potřebují

11 Zdravotnické systémy11 Škála zdravotnických systémů 1 Centralizovaný systém – plná pravomoc státu Výhody: zdravotní péče pro všechny obyvatele Nevýhody: neefektivní čerpání prostředků, neprůhledné rozdělování prostředků,vznik byrokracie

12 Zdravotnické systémy12 Škála zdravotnických systémů 2 Pluralistický systém – tržní charakter, stát zasahuje pouze legislativně Výhody: možnost konkurence ve zdravotnictví, osobní odpovědnost za vlastní zdraví Nevýhody: implicitní růst cen, nemožnost podchytit celou populaci

13 Zdravotnické systémy13 Typy zdravotnických systémů 1 Semaškův systém – centralistický model Beveridgeův systém – model národní zdravotní služby Bismarckovský systém – model povinného zdravotního pojištění Liberalistický systém – model založený na tržním pojetí zdravotní péče

14 Zdravotnické systémy14 Semaškův systém Veškerá zdravotnická zařízení jsou majetkem státu Zdravotnictví je financováno z příjmů státu prostřednictví státního rozpočtu Zdravotnictví se považuje za odvětví národního hospodářství a je centrálně plánováno Zdravotnické služby se poskytují „bezplatně“ Zdravotničtí pracovníci jsou státní zaměstnanci a jsou placeni formou mzdy Zdravotnictví se pokládá za neproduktivní odvětví, což má za následek nízkou ekonomickou prioritu

15 Zdravotnické systémy15 Beveridgeův systém 1 Zajištění ZP pro všechny bez ohledu na platební možnosti ZP je převážně financována z daní prostřednictvím státního rozpočtu Významný vliv státu Většina specializovaných ambulantních zařízení, laboratoře a rtg pracoviště jsou součástí nemocnic Drtivá většina nemocnic je součástí Národní zdravotní služby, soukromá lůžka existují v omezení míře

16 Zdravotnické systémy16 Beveridgeův systém 2 Soukromé jsou ordinace praktických lékařů, zubařů, lékárny, ordinace specialistů, velká část sanatorií, zařízení ošetřovatelské péče Lékaři v nemocnicích jsou honorováni platem, primární zdravotní služby kapitací za registrovaného občana nebo platbou za výkon. Více než 90% výdajů na zdravotní péči je hrazeno z veřejných prostředků

17 Zdravotnické systémy17 Bismarckův systém 1 Zdravotní péče je hrazena z fondů zdravotního pojištění – příspěvky zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu Obyvatelé jsou pojištěni u některé z pojišťoven, u které se registrují. V některých státech se pojištění vztahuje i na rodinné příslušníky, kteří nejsou zaměstnáni. Pojišťovny jsou nestátní organizace, které spravují pojišťovací fondy. Ambulantní zdravotnické služby jsou vykonávány soukromými lékaři na základě smluv se zdravotními pojišťovnami Ambulantní lékaři jsou placeni kapitací nebo podle výkonů

18 Zdravotnické systémy18 Bismarckův systém 2 Nemocnice jsou v převážné míře veřejné nebo soukromé založené na neziskovém principu. Jen menší část nemocnic má komerční charakter. U fakultních nemocnic je zřizovatelem stát. Přímé platby obyvatel nepřekračují 15% - jde o příplatky za léky, stomatologické služby, pomůcky, pobyt v nemocnici Účast státu je legislativní, při finančním usměrňování ZP, při kontrole a dalších veřejně zdravotnických činnostech Konkrétní formy tohoto systému jsou v různých státech odlišné

19 Zdravotnické systémy19 Liberální systém 1 Zdravotnické služby jsou poskytovány volně strukturovaným rozdělovacím systémem organizovaným na místní úrovni ZP je v tomto systému zboží nebo služba Lékaři mají postavení samostatného podnikatele nebo člena sdružení Role profesionálních asociací je velmi silná Zdravotnická zařízení jsou převážně soukromá nebo veřejná Platby ZP jsou přímé i nepřímé (30-40% přímých plateb)

20 Zdravotnické systémy20 Liberální systém 2 Volná tržní orientace dovoluje otevírat a zavírat nemocnice podle zdrojů obce a jejich preferencí Důležitým prvkem systému je soukromé zdravotní pojištění Důležitým prvkem je ale také nastolení „rovných příležitostí“ Proto jsou předpokládány určité státní intervence v podobě veřejných zdravotních programů

21 Zdravotnické systémy21 Systémy zdravotní péče ve vyspělých zemích „Svobodně podnikatelský“ fragmentovaný typ (USA) Decentralizované systémy národního pojištění (Kanada, Německo) Centralizovaný systém národního pojištění (Holandsko) Zespolečenštěná národní zdravotní služba (Velká Británie, Itálie, Španělsko) Systém fúzující veřejné povinné pojištění s veřejnými a soukromými zařízeními (Japonsko)

22 Zdravotnické systémy22 Specifické rysy systému zdravotnictví 1 Je to složitý a otevřený systém s problematickou predikcí chování Je pouze jedním z činitelů, které mají vliv na zdravotní stav obyvatelstva Postoje veřejnosti ke zdravotnictví jsou velmi citlivé Existuje dlouhé rozpětí mezi rozhodnutími strategického významu a výsledky ve zdravotní stavu obyvatelstva

23 Zdravotnické systémy23 Specifické rysy systému zdravotnictví 2 Zdroje nejsou v úměrném vztahu ke zdravotnickým ukazatelům Je obtížné stanovit jednoznačná kritéria Pro většinu diagnostických metod nejsou předepsány jednotné postupy Důsledky špatných rozhodnutí se ve zdravotnictví projevují zvláště nepříznivě

24 Zdravotnické systémy24 Specifické rysy systému zdravotnictví 2 Zdroje nejsou v úměrném vztahu ke zdravotnickým ukazatelům Je obtížné stanovit jednoznačná kritéria Pro většinu diagnostických metod nejsou předepsány jednotné postupy Důsledky špatných rozhodnutí se ve zdravotnictví projevují zvláště nepříznivě

25 Zdravotnické systémy25 Dilema (D) v jednání D askripce a výkonu D všeobecných a specifických požadavků D afektivity a afektivní neutrality vztahu D univerzalismu a partikularismu D orientace na sebe a orientace na kolektiv Vzorce jednání (pattern variables – vzorce proměnných) určují každé společnosti charakter jednání – lékaři výjimka

26 Zdravotnické systémy26 Medicinalizace a medikalizace Medicinalizace znamená označování některých (dříve běžných) životních jevů a procesů za hodných zájmů medicíny, podává o nich informace a pomáhá je medicínským způsobem vyřešit. Medikalizace znamená řešení každé, z normálu vybočující situace, nějakým chemickým či přírodním přípravkem, doporučeným lékařem nebo jejím výrobcem.

27 Zdravotnické systémy27 Medicinalizace Medicinalizace tedy znamená, že mnohé sociální a fyziologické aspekty života začaly být medicínou kontrolovány. Jedná se o převládající dominanci medicíny v oblastech dříve nemedicínských - začátku a konce života, závislostí, sexuálního chování, stravování, pohybové aktivity a odpočinku, ale také menopauzy, těhotenství a například v poslední době i podle Křivohlavého (srov. 2001, s. 20) zdravého sebevědomí.

28 Zdravotnické systémy28 Medikalizace Dnes jsou zdravotní témata přivlastněna komerčními mechanismy. V honbě za stále většími zisky si farmaceutické firmy jsou schopny vymýšlet nemoci, které ve skutečnosti neexistují. V angličtině získal tento jev jméno: „disease mongering“, tedy kšeftování s nemocemi. Fenomén medikalizace lze ovlivňovat propagandou, jejíž základ se opírá o tyto triky: Osobní a sociální problémy se vydávají za problémy zdravotní Běžné životní procesy se vydávají za problémy zdravotní; Vzácné symptomy se vydávají za rozsáhlou nákazu; Lehké symptomy se vydávají za předzvěst těžkého strádání; Rizika jsou vydávány za choroby. (srov. Svobodová, Podaný, 2003, s. 37-40)


Stáhnout ppt "Zdravotnické systémy1 Systémy zdravotní péče Doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google