Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012 PhDr. Marcela BERNARDOVÁ PaedDr. Stanislav DRBOUT PaedDr. Jiří PILAŘ Rada ASP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012 PhDr. Marcela BERNARDOVÁ PaedDr. Stanislav DRBOUT PaedDr. Jiří PILAŘ Rada ASP ČR."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012 PhDr. Marcela BERNARDOVÁ PaedDr. Stanislav DRBOUT PaedDr. Jiří PILAŘ Rada ASP ČR

2 VÝCHODISKA pro návrh změn koncepce základního vzdělávání 20. 12. 2012 2

3 ŽÁK čl. 23 Úmluvy o právech dítěte - výňatek –duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti –právo postiženého dítěte na zvláštní péči v závislosti na rozsahu existujících zdrojů –pomoc při naplňování zvláštních potřeb postiženého dítěte podle možnosti bezplatně čl. 28 Úmluvy o právech dítěte - výňatek –bezplatné a povinné základní vzdělání –vzdělání přijatelné a dostupné pro každého –informace a poradenské služby všem dětem v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na budoucí povolání –podpora pravidelné školní docházky a snížení počtu žáků, kteří školu nedokončí 20. 12. 2012 3

4 RODIČ ODPOVĚDNOST čl. 18 Úmluvy o právech dítěte - výňatek –má prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte –smyslem péče musí být zájem dítěte 20. 12. 2012 4

5 POLITICKÁ HLEDISKA A ÚLOHA STÁTU ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK čl. 18 Úmluvy o právech dítěte – výňatek –potřebná pomoc zákonným zástupcům při plnění jejich úkolu –zabezpečení institucí, zařízení a služeb pro děti 20. 12. 2012 5

6 RÁMEC pro návrh změn koncepce základního vzdělávání 20. 12. 2012 6

7 ŠKOLA – OTEVŘENÁ INSTITUCE – NÁZEV ZŠ – RVP ZV – NORMATIV –oddělení od programu a financování financování navázáno na konkrétního žáka VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – (pro) ŽÁKA –nabídka definovaná vzdělávacími programy, podle nichž pracuje žák (nadaní, běžné děti, děti s hendikepy) za něž odpovídá ředitel školy ZVÝŠENÝ NORMATIV – definovat který ŽÁK –se zdravotním znevýhodněním –se zdravotním postižením –se sociálním znevýhodněním –s mimořádným nadáním kritéria stanoví škola s rozšířenou výukou předmětů 20. 12. 2012 7

8 ÚPRAVA LEGISLATIVNÍCH NOREM pro návrhy změn koncepce základního vzdělávání 20. 12. 2012 8

9 MATEŘSKÉ ŠKOLY POSLEDNÍ ROK PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU, POVINNÁ DOCHÁZKA –do předškolního zařízení nebo –do přípravné třídy 20. 12. 2012 9

10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY POVINNÁ DOCHÁZKA PŘI ODKLADU – do přípravné třídy UPRAVIT SPÁDOVOST –nabídka – zřizovatel disponuje programy a vybavením konkrétní školy –škola nabízí vzdělávací programy v souladu s požadavky zřizovatele zřizovatel by měl zajistit spádovost v rozsahu své působnosti není nutné, aby žák „musel“ být přijat do konkrétní školy, pokud nelze naplnit požadavky speciálních vzdělávacích potřeb žáka v souvislosti se vzdělávacím programem, nutno ale zajistit existenci školy s potřebnými kapacitami v blízkém okolí ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE NESE ODPOVĚDNOST ZA VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE –individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole-dále jen "individuální vzdělávání" –školská právnická osoba podle zřizovatele (soukromá, církevní státní) VÝBĚR VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Z NABÍDKY ŠKOL –rozhoduje zákonný zástupce –informovaný souhlas s odborným doporučením v souladu se školskou legislativou 20. 12. 2012 10

11 ŘEDITEL ŠKOLY –vytváří koncepci subjektu –reaguje na změny požadavků –připravuje vzdělávací programy v souladu s požadavky zřizovatele VYHLÁŠKY –základní vzdělávání –střední vzdělávání speciální vzdělávání zapracovat do vyhlášek č. 48/2004 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů DEFINOVAT –zdravotní postižení –zdravotní znevýhodnění –sociální znevýhodnění a pokusit se u těchto „kategorií“ stanovit výši normativu na jednoho žáka definováním patřičného koeficientu 20. 12. 2012 11

12 SPRÁVNĚ DEFINOVAT JEDNOTLIVÉ KATEGORIE PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ −jsou specifické poruchy učení a chování totožné? −patří do zdravotního postižení? −podle zákona ano(?) Poruchy chování by měly mít dvě kategorie −vývojová porucha (vývojová porucha související s věkem žáka) −zdravotní postižení (diagnóza) Poruchy učení by měly mít dvě kategorie −specifické poruchy učení (vývojové poruchy učení) −zdravotní postižení (diagnóza – až do pásma mentální retardace) –Jsou SPU v kategorii zdravotního postižení správně? Jedná se o vývojové poruchy, tedy by neměly spadat do zdravotního postižení, ale do kategorie zdravotního znevýhodnění. 20. 12. 2012 12

13 ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Speciálně pedagogická centra v součinnosti se základní školou samostatně zřízenou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jež je součástí subjektu, se stávají C ENTREM P ODPORY V ZDĚLÁVÁNÍ 20. 12. 2012 13

14 20. 12. 2012 14 Škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami C ENTRUM P ODPORY V ZDĚLÁVÁNÍ (CPV) Obec, spádová oblast ředitel CPV (ředitel školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) ředitel ZŠ (ředitel školy hlavního vzdělávacího proudu, která integruje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Školská poradenská zařízení SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA výchovný poradce CPV (metodik pro ŠVP) výchovný poradce ZŠ (metodik pro ŠVP) třídní učitel CPVtřídní učitel ZŠ pedagog CPV pedagog ZŠ rodič

15 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍCH VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 20. 12. 2012 15

16 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Žák s diagnózou zdravotního postižení –zvýšený normativ (zdravotní postižení) Žák bez mentální retardace −bez zvýšeného normativu 20. 12. 2012 16

17 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Žák bez mentální retardace Pokud by byly splněny následující podmínky –Druhý, dodatečný odklad školní docházky při selhávání třetí rok školní péče –Individuální vzdělávací plán (IVP) škola navrhne IVP, který je realizován – v pololetí je zjištěno, že IVP nepomohl ke zvládnutí klíčových kompetencí, uplatní se následná modifikace IVP na základě závěrů školského poradenského zařízení (2x do roka) v součinnosti s kmenovou školou žáka je zjištěno, že druhá modifikace IVP nevede ke zvládnutí klíčových kompetencí –Opakování ročníku –opakování ročníku – následuje péče školského poradenského zařízení – dále selhává a je navrženo vytvořit: Individuální vzdělávací plán (IVP) –žák stále „nezvládá“ učivo daného ročníku, škola navrhne IVP, který je realizován – v pololetí je zjištěno, že IVP nepomohl ke zvládnutí klíčových kompetencí….. 20. 12. 2012 17

18 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ….a pokud žák stále selhává, pak škola poskytne podklady pro zařazení žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu na základě těchto podkladů vydá poradenské zařízení doporučení k „zařazení“ žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu rodič dá informovaný souhlas se zařazením žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu ředitel školy v rámci své instituce rozhodne ve správním řízení o tom, že je žák zařazen do vzdělávacího programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu 20. 12. 2012 18

19 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Důvodem pro „zařazení“ žáka do programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu, nesmí být dlouhodobé nehodnocení žáka z důvodu NEPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. 20. 12. 2012 19

20 ZVÝŠENÝ NORMATIV „doprovázející“ žáka 20. 12. 2012 20

21 ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ Doporučení školského poradenského zařízení –v odůvodněných případech na vyžádání poradenského zařízení zákonný zástupce doloží lékařskou zprávu Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka Rozhodnutí ředitele školy 20. 12. 2012 21

22 ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ Vyjádření odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře Doporučení školského poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka Rozhodnutí ředitele školy 20. 12. 2012 22

23 SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ Materiál, který je vypracován v souladu se zněním školského zákona Materiál, který je pro školské účely vypracován ve spolupráci –Škola –OSPOD –Doporučení školského poradenského zařízení –Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka –Rozhodnutí ředitele školy 20. 12. 2012 23

24 ŽÁK DLOUHODOBĚ SELHÁVAJÍCÍ VE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Škola Doporučení školského poradenského zařízení Informovaný souhlas zákonného zástupce žáka Rozhodnutí ředitele školy 20. 12. 2012 24

25 STANOVENÍ PŘÍPLATKŮ NA SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ (zvýšený normativ) Materiál vypracovaný v souladu s §161, odst. 2, Školského zákona č.561/2004 Sb. –vypracovaný materiál je podkladem pro zpracování příplatků na speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů 20. 12. 2012 25

26 POČTY ŽÁKŮ ve třídě 20. 12. 2012 26

27 BĚŽNÁ TŘÍDA 14 – 30 žáků Maximálně 50% z nejnižšího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 20. 12. 2012 27

28 TŘÍDA SAMOSTATNĚ ZŘÍZENÁ PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 6 – 14 žáků Maximálně 25% z nejvyššího počtu žáků bez zdravotního postižení 20. 12. 2012 28

29 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 20. 12. 2012 29

30 30 Základní škola základní vzdělání Základní školy II. stupeň - víceletá gymnázia Základní školy s rozšířenou výukou Tady platí: Žák je ze skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou výukou přeřazen do skupiny žáků nebo třídy bez rozšířené výuky v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku, nebo i z jiných závažných důvodů. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení vyučujícího daného předmětu a po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může být žák přeřazen i v průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních důvodů rozhodne ředitel školy na základě doporučení odborného lékaře a souhlasu rodičů TV (sportovní) Jazyků Vv Matematiky a informatiky Hv Přírodovědných předmětů Základní školy Tady by mělo platit: Žák je ze vzdělávacího programu pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu přeřazen do neupraveného vzdělávacího programu v případě, že dlouhodobě prokazuje předpoklady pro výuku v tomto vzdělávacím programu. Ředitel školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení třídního učitele, doporučení školského poradenského zařízení, po projednání v pedagogické radě a se zákonným zástupcem žáka, zpravidla ke konci pololetí. Žák dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících ve vzdělávacím programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Jednotlivec ZP, ZZ, SZ Skupina ZP, ZZ, SZ Třída ZP Základní školy pro žáky - Zrakově postižené - Sluchově postižené - Hluchoslepé - Tělesně postižené - S poruchou dorozumívacích schopností - Specifickými poruchami učení - Specifickými poruchami chování - ZŠ při zdravotnických zařízeních Žák dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících ve vzdělávacím programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Jednotlivec ZZ, SZ Skupina ZZ, SZ Základní škola speciální - základy vzdělání

31 MODELOVÁ PROSTUPNOST VZDĚLÁVÁNÍ V ČR model ASP ČR 20. 12. 2012 31

32 3.9.201432 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍSTŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP s rozšířenou výukou Mimořádně nadaný žák Z Á K L A D N Í Š K O L Y II. s t u p e ň V Í C E L E T Á G Y M N Á Z I A G Y M N Á Z I A TV - Sportovní Jazyků Matematiky a informatiky HV Přírodovědných oborů apod. Gymnázium Střední odborné školy Střední odborná učiliště Střední odborné školy Střední odborná učiliště Odborná učiliště Praktické školy ŠVP standardní ŠVP s přílohou ŠVP (upravený školní vzdělávací program pro žáky dlouhodob ě selhávající ve vzdělávacím programu ) Žák dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících ve vzdělávacím programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Jednotlivec ZP, ZZ, SZ Skupina ZP, ZZ, SZ Třída ZP Škola hlavního vzdělávacího proudu Žák dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Skupina žáků dlouhodobě selhávajících ve vzdělávacím programu Třída pro žáky dlouhodobě selhávající ve vzdělávacím programu Jednotlivec ZZ, SZ Skupina ZZ, SZ pro žáky - Smyslově postižené - Hluchoslepé - Tělesně postižené - S poruchou dorozumívacích schopností - Se specifickými poruchami učení; chování - ZŠ při zdravotnických zařízeních Odborná učiliště Praktické školy I. stupeň ZŠ (možnost 6 – 9 let) (mimořádné nadání možnost od 5-ti let) II. Stupeň ZŠPo ukončení povinné školní docházky

33 20. 12. 2012 33 KONTAKT asp@aspcr.cz www.aspcr.cz


Stáhnout ppt "NÁVRH ZMĚN KONCEPCE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 2012 PhDr. Marcela BERNARDOVÁ PaedDr. Stanislav DRBOUT PaedDr. Jiří PILAŘ Rada ASP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google