Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní náspy a zářezy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní náspy a zářezy"— Transkript prezentace:

1 Dopravní náspy a zářezy
Z rychlíku…

2 Dopr … a teď zpomalíme.

3 Dopravní náspy a zářezy

4 Železniční síť

5

6 Názvosloví – kam až sahá „silnice“?
1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 - původní terén, 6 - humus a zatrávnění, 7 - výkop (zářez), 8 - příkop, 9 - nezpevněná krajnice, 10 - zpevněná krajnice, 11 - vodicí proužek, 12 - jízdní pruh, 13 - násyp, 14 - svah násypu, 15 - svodidlo

7 Zeleň na dopravních zářezech - legislativa

8 Zeleň na dopravních zářezech - legislativa

9 Závazné dokumenty

10 Technické podmínky 99 Výsev (doporučená směs)

11 Dopravní náspy a zářezy jsou mnohdy posledními ostrůvky krajinné zeleně v polních monokulturách…

12 …nabízejí vzácná stanoviště, např
…nabízejí vzácná stanoviště, např. plochy s rozvolněnou vegetací a holou půdou…

13 … podléhají často disturbancím povrchu způsobeným lidskou činností…

14 …poskytují v krajině útočiště „běžným“ i vzácným druhům bezlesí.

15 Ochranářský management zdarma: jiskry od parních lokomotiv, odstraňování náletu kvůli bezpečnosti.

16 Přírodní památka Písčina u Tišic
Další druhy rostlin: smil písečný, přeslička Mooreova, divizna brunátná, paličkovec šedavý, růže galská, radyk prutnatý, smělek štíhlý, kostřava ovčí aj. Sinokvět chrpovitý

17 Soustava železničních zářezů v okolí Nymburka
Coptocephala rubicunda Gonioctena fornicata Cryptocephalus violaceus

18 PP Železniční zářez Nezapomínejme v ochraně přírody na geologii!
Praha – Hlubočepy Geologický profil (devon) Paleontologické naleziště Fragment skalní stepi s kostřavou waliskou a vousatkou prstnatou Vousatka prstnatá Nezapomínejme v ochraně přírody na geologii! I v geologických rezervacích je dobré udělat biologický průzkum!

19 Funkce doprovodné vegetace
Větrolam Snížení hluku Omezení prašnosti a zachycení zplodin Snížení střetu s ptáky a netopýry Úkryt či místo pro rozmnožování Živočichy navést do vhodných biotopů v okolí Pro drobné savce a bezobratlé vytvoření vhodných stanovišť

20 Vegetační pokryv Cílové společenstvo - (Polo)přirozená vegetace
Řídké druhově bohaté trávníky s velkým zastoupením bylin a rozptýlenými keři a skupinkami stromů Metody: Spontánní sukcese – často druhově chudé porosty, nebezpečí uplatnění expanzivních druhů zejména na úživných substrátech, na chudých sukcese pomalá, vázaná na často nedostatečný zdroj diaspor z okolí Řízená sukcese A) Výsev druhově bohaté směsi – rychlá, finančně náročnější, úprava směsi dle nároků cílových druhů bezobratlých (zejména motýli), živinami chudý substrát, tvorba vlastních směsí (5-10 kg/ha, jaro či pozdní léto) B) Mulčování – posekaná travní hmota ve vegetačním optimu, ideálně z cenných nebo zachovalých lokalit v okolí C) Výsadba keřů – původní, soliterně nebo skupinově

21 Druhově bohaté směsi - Německo
11 měsíců 21 měsíců 34 měsíců Prosaum projekt , Německo

22 Zonace vegetace násypů
Zóny (dle USA): 1 – úzký okraj silnice, intenzivně kosený nebo bez vegetace 2 – nízký trávobylinný porost, nízké dřeviny s obvodem do 10 cm, viditenost značení, kontrola invazních druhů 3 - (polo)přirozená vegetace Johnson 2008

23 Výsadby dřevin Je třeba zvážit, zda jsou nutné (zejména souvislé pásy)
V blízkosti zástavby, intravilánech a v případě navedení na migrační koridory mají svoje opodstatnění Ve volné krajině je vhodné posoudit případ od případu Dávat přednost původním druhům Biokoridor může být i stepní!

24 Výsadba keřů Rozhraní 2 a 3 zóny:
líska, habr, růže šípková, babyka, jasan, svída, olše, vrba, krušina Vtroušeně: trnka, hloh, dřišťál, brslen, kalina, střemcha, řešetlák,vřes tavolník vrbolistý, zimolez, 3 zóna: dub,ovocné stromy

25 Invazní druhy rostlin - mladá sukcesní stadia invadovaná více než pozdní - narušované biotopy: výhodnější pro krátkověké druhy s velkým množstvím semen - zapojená vegetace: dlouhověké rostliny, vegetativní šíření - biotopy s největším podílem neofytů (min.20%): nezapojená antropogenní bylinná/dřevinná vegetace v nížinách/pahorkatinách, do 300 m hodně zastavěných ploch Výzkum pražských nádraží (37), 225 nepůvodních druhů (44%) 57 invazních druhů (11%) - 9% užitkové - plevele a ruderální (46%) - okrasné (45%) Druhy červ.seznamu (7%) Přírodovědná společnost, Rukevník východní

26 Invadovanost biotopů nepůvodními druhy

27 Koridory koncepce ÚSES - pouhé propojení biocenter
koncepce dálkových migračních koridorů - budovány pro velké savce (jelen, los a srnec) a kriticky ohrožení (rys, vlk, medvěd) - okrajově řešeni drobnější savci (vydra, liška, jezevec) - opomenuti bezobratlí, ptáci a netopýři koncepce ÚSES - pouhé propojení biocenter - mylné ztotožnění s migračními koridory

28 Vše o ekoduktech, dopravní infrastruktuře a mnohem více

29 Ekodukty Obojživelníci a plazi
- navedení k přechodu (modelace terénu, bariéry) - respektování směru migrace, osazení (keře a stromy- úkryt) podchody, odrazové můstky – vodní tělesa poblíž průchodu, prosvětlení ropucha obecná (pomalá) obojživelníci (vlhko i sucho, písek, hlína, kameny), hranatý otvor plazi sucho (písek), kruhový otvor

30 Ptáci - struktura vegetace a krajiny
- současný trend :výsadba keřů (hnízdění, potravní zdroje) efektivnější: bylinné pásy bez vegetace dřevinná vegetace (neprůchodné křoví, dřeviny, ne druhy s bobulemi, ne až k vozovce) v místech migračních objektů (zářez, velké podchody, mosty)

31 Podchody

32 Nadchody Švédsko Foto: Simona Poláková Švédsko Foto: Simona Poláková

33 The butterfly handbook

34 Zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR (90. léta):
„My vám řekneme, kudy ta dálnice povede, a vy nám řekněte, jak to udělat, aby neškodila.“

35 Bezobratlí liniové koridory umožňující propojení populací a šíření druhů ve fragmentované krajině pro většinu citlivějších druhů nevyužitelné nevhodné metody a management komerční směsi (velká pokryvnost, nízká biodiverzita, málo bylin) intenzivní sekání (opakovaná, celoplošná seč) nepůvodní keře Velký potenciál pro ochranu motýlů (zejména v zemědělské krajině v termofytiku) Třeba zajistit řadu požadavků: - nutná pestrost prostředí (otevřené výhřevné plošky s nízkou rozptýlenou vegetací, druhově bohatou vegetaci s kvetoucími bylinami, rozptýlené keře) - co největší šířka okrajů silnic (zejména J svahy) odstraněné humusu modelace terénu (sníženiny a hřbítky, hromady kamenů, písku, mrtvé dřevo k zetlení) podpora pestré vegetace pásová seč (první: červen/červenec, druhý: srpen – říjen, další rok prostřídat)

36 Zdroj fotografií: The butterfly handbook

37 Pavouci, náspy a zářezy

38 Pavouci, náspy a zářezy Dálniční náspy: náhradní stanoviště pro stepní druhy pavouků (hlavně při jižní a západní orientaci) D1 u Brna – slíďák slunomilný, teplomil Schinerův, skákavka úzká

39 Pavouci, náspy a zářezy Zachování biotopu otevřených trávníků písčin na místech kontaktu železnice s písečnými přesypy (NPP Váté písky, PP Písčina u Tišic) Slíďák písečný, slíďák pískomilný, skálovka česká Zachování biotopů otevřených rašelinišť (Klánovický les), slanisek (Netřeba v dolním Povltaví), slatiny (Všetaty na Mělnicku)…

40 Plži, náspy a zářezy Náhradní stanoviště pro druhy stepních trávníků (páskovka žíhaná, suchomilka obecná aj.) Trojzubka stepní – ustupující druh, patrně vazba na otevřené kosené trávníky silničních náspů Náspy jako koridory pro šířící se tmavoretku bělavou (snáší vysoké koncentrace solí)

41 Páskovka žíhaná Suchomilka obecná Někteří plži otevřených míst jsou v dopravních náspech a zářezech hojnější než jinde.

42 Obratlovci: bezlesí vs. mortalita

43 Záleží na tom, jak se na to díváte.
Záleží na tom, jak se na to díváte.

44 Literatura Web: IENE – Infra EcoNetwork of Europe
Spalding A The butterfly handbook. General advice note on mitigating the impacts of roads on butterfly populations. E English Nature, Peterborough, UK. Iuell, B., Bekker, G.J., Cuperus, R., Dufek, J., Fry,G., Hicks, C., Hlaváč, V., Keller, V., B., Rosell, C., Sangwine, T., Tørsløv, N., Wandall, B. le Maire, (eds.) Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions. European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research, Brussels. MacKintosh J The management of roadside verges for biodiversity. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No Scottish Natural Heritage, Edinburgh. Web: IENE – Infra EcoNetwork of Europe

45 Web IENE – Infra EcoNetwork of Europe (Wildlife and Traffic)
Flora Locale (Flowers on the verges) ProSaum (Road verges- německá stránka)


Stáhnout ppt "Dopravní náspy a zářezy"

Podobné prezentace


Reklamy Google