Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky MU v Brně RNDr. Tomáš Pitner, Dr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky MU v Brně RNDr. Tomáš Pitner, Dr."— Transkript prezentace:

1 Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky MU v Brně RNDr. Tomáš Pitner, Dr. tomp@fi.muni.cz

2 Evropská strategie environmentálního vzdělávání zCíl: adekvátní environmentální vzdělávání a výchova na všech typech škol je jednou z klíčových podmínek přechodu k trvale udržitelnému rozvoji. zTato strategie je reflektována v přípravě VŠ studentů všech zaměření. zDále viz závěry Panevropského setkání expertů v nizozemském Soesterbergu (1999) a zEnvironmental Education and Training in Europe, Bruselu, 1999.

3 Evropská strategie environmentálního vzdělávání zKonference organizace Foundation for Environmental Education, Udine, 2000 zKonference Green Cross Europe, Moskva, 2000 zEmerging Issues in Environmental Education & Employment in Europe, Venice, 2001 zV ČR donedávna na nejvyšší úrovni podceňováno (viz předchozí Hodnotící zprávy EK). zDnes existuje koncepční materiál Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, schválený vládou ČR 20. října 2000 jako součást implementace směrnice 313/90 EEC.

4 Akční plán Koncepce zDěti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci (v gesci MŠMT): z18. Začlenit cíle a úkoly environmentálního vzdělávání a výchovy do rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. z19. Pro zajištění environmentálního vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních podporovat celostátní a regionální akce zaměřené na předávání zkušeností a využívání CEV/SEV, osvětových a kulturně vzdělávacích aj. zařízení. z20. Začleňovat aspekty environmentálního vzdělávání a výchovy ve smyslu (trvale) udržitelného rozvoje do všech nově vznikajících rámcových vzdělávacích programů. z21. Připravit návrh pro práci metodiků EVVO z řad stávajících

5 Akční plán Koncepce zPodle zákona o vysokých školách nemůže MŠMT do samosprávné působnosti v oblasti tvorby studijních programů zasahovat. zJediný vztah MŠMT k vysokým školám v uvedených oblastech je možný formou grantové a osvětové politiky. MŠMT může rovněž při další aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol (Dlouhodobý záměr ministerstva) podpořit priority státního zájmu. zCo tedy MŠMT v oblasti VŠ udělá?

6 Akční plán Koncepce z22. Doporučit příslušným odborným fakultám, aby v rámci doktorských programů byla zařazena témata vypracování minimálního všeobecného základu znalostí o životním prostředí a (trvale) udržitelném rozvoji pro všechny studenty vysokých škol. z23. Doporučit příslušným odborným fakultám, aby v rámci doktorských programů byla zpracována témata vedoucí k zajištění zvýšené úrovně environmentálního vzdělávání na vysokých školách. z24. V resortním programu MŠMT “Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit” vyhlásit tématické okruhy s cílem: z-návrh obsahového celku, metod a forem EVVO v pregraduální přípravě učitelů všech aprobací a pregraduální přípravě dalších pedagogických pracovníků, z-návrh obsahového celku, metod a forem EVVO postgraduálního vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků.

7 Cíle environmentálního vzdělávání na vysokých školách zCituji z J. Dlouhá: Environmentální vzdělávání na VŠ v ČR, CŽP UK Praha: zVe své základní podobě by mělo být rozšířené (všeobecný základ TUR by měl být dostupný pro všechny studenty a doplněný o specifické znalosti k příslušnému oboru). zMělo by být schopno průběžně absorbovat aktuální informace přesahující rámec jednoho oboru (mezinárodní dokumenty a závěry konferencí). zOsvětová činnost by měla být dostupná pro všechny zájemce (což vyžaduje zlepšení informačních toků mezi fakultami a školami). zSystém by měl zahrnovat možnost odborného růstu v komplexním slova smyslu (tedy nejen v rámci oboru, ke kterému jsou environmentální aspekty ”přidruženy”).

8 Cíle environmentálního vzdělávání na vysokých školách zJe třeba se zaměřit na systém postgraduálního studia, jež umožní vychovat odborníky na nové okruhy problémů mezioborového charakteru. zInformace a jiné zkušenosti by měly být vertikálně distribuovány mezi školami různých stupňů.

9 Horizontální integrace environmentálního vzdělávání mezi VŠ zPříklady: zPražská univerzita životního prostředí zSpolupráce brněnských VŠ: MU, MZLU, VUT

10 Cíle environmentálního vzdělávání na školách srovnatelného typu jako FI MU zVýchodiska: FI je fakulta na Masarykově univerzitě, tj.VŠ „univerzitního“ typu zOborově zasahuje od přírodovědného po technické zaměření. zUniverzitní charakter ale přináší i další pohledy: právní, sociální, ekonomický, politický, atd. zRůzné cíle: Připravuje jak odborníky v oblasti IT, tak budoucí učitele. zŘada kurzů je dostupná na ostatních fakultách MU... zJak začlenit environmentální vzdělávání?

11 Náplň předmětů Environmentalistika  Životní prostředí a jeho ochrana (základní pojmy) Složky životního prostředí: voda, ovzduší, půda, příroda a krajina, nerostné suroviny, odpady. Globální environmentální problémy (klimatické změny, populační exploze, ochuzování genofondu), trvale udržitelný rozvoj, Agenda 21. Úlohy veřejných a soukromých subjektů v ochraně ŽP. Ekonomické aspekty ochrany ŽP, globalizace světové ekonomiky a ochrana ŽP Makro- a mikroekonomie životního prostředí, ekonomické stimuly tvorby ŽP, systémy environmentálního managementu podle ISO 14000, environmentální účetnictví a daně. Mikroenvironmentalistika -- ekologie domácností a pracovišť, dohody o dobrém sousedství. Environmentální informace, právo na přístup k environmentálním informacím ve světě a v ČR, právo rozhodovat ve věcech ŽP. Vliv informačních technologií na utváření ŽP

12 Náplň předmětů Informační systémy v ekologii  Environmentální informace a její specifikace. Právo na informace o životním prostředí v ČR a ve světě. Metadata a metainformační systémy. Zásady výstavby environmentálních informačních systémů ve státní správě ČR a územní samosprávě. Struktura a funkce informačních systémů pro vedení evidence a monitoringu v odpadovém a vodním hospodářství a ochraně ovzduší, horizontální a vertikální přenos informací. Metody realizace environmentálních informačních systémů pro státní správu v životním prostředí a příklady této realizace. Informační systémy o životním prostředí a jeho monitoringu řízené MŽP ČR a provozované centrálními institucemi (ČHMÚ, VÚV, ČEÚ, ČIŽP), příklady a rozbor těchto systémů. Informační systém o odpadovém hospodářství ČR a SR (struktura databází, funkce, programová realizace, aktualizace, interpretace a presentace údajů). Závěrečný projekt analýzy a návrhu environmentálního IS na Internetu.

13 Náplň předmětů Systémy integrovaného managementu  Úvod do systému managementu organizace a jejich členění. Integrovaný management. Systémy environmentálního managementu (EMS -- Environmental Management Systems a EMAS -- Environmental Management and Audit Schemes) a jejich terminologie. Environmentální politika, cíle, cílové hodnoty, program, plán a audit a zpřesnění programu. Vyhodnocování environmentálního profilu a metodika stanovení environmentálních ukazatelů. Mezinárodní standardy environmentálního managementu. Souvislost mezi systémy environmentálního managementu a systémy řízení jakosti QMS (Quality Management Systems) podle norem řady ISO 9000. Systémy řízení ochrany zdraví OHSM (Occupational Health and Safety Management) a jejich mezinárodní standardy. Systémy integrovaného managementu -- sjednocení EMS, TQM a OHSM. Metodika implementace informačního systému environmentálního managementu podniku.

14 Dotazy směřujte na... RNDr. Tomáš Pitner, Dr. FI MU, Botanická 68a, Brno e-mail: tomp@fi.muni.cz


Stáhnout ppt "Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky MU v Brně RNDr. Tomáš Pitner, Dr."

Podobné prezentace


Reklamy Google