Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKOLOGICKO-EKONOMICKÉ DŮSLEDKY PROLOMENÍ TĚŽEBNÍCH LIMITŮ Doc. Ing. Josef Seják, CSc., FŽP UJEP Ústí n.L. Motto: „Být ekologicky vzdělán znamená porozumět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKOLOGICKO-EKONOMICKÉ DŮSLEDKY PROLOMENÍ TĚŽEBNÍCH LIMITŮ Doc. Ing. Josef Seják, CSc., FŽP UJEP Ústí n.L. Motto: „Být ekologicky vzdělán znamená porozumět."— Transkript prezentace:

1 EKOLOGICKO-EKONOMICKÉ DŮSLEDKY PROLOMENÍ TĚŽEBNÍCH LIMITŮ Doc. Ing. Josef Seják, CSc., FŽP UJEP Ústí n.L. Motto: „Být ekologicky vzdělán znamená porozumět principům organizace ekologických společenstev (tj. ekosystémů) a užívat tyto principy pro vytváření udržitelných lidských společností“ F. Capra, Tkáň života, Nová syntéza mysli a hmoty, Academia 2004 „Uznáním hodnoty služeb ekosystémů zlepšit řízení a vyloučit nadměrné čerpání přírodních zdrojů“ Obnovená strategie udržitelného rozvoje EU přijatá Radou EU 15/16 června 2006

2 Nerostné bohatství a české právo V souladu s § 5 platného horního zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, nerostné bohatství tvoří ložiska vyhrazených nerostů („výhradní ložiska“). Tentýž paragraf dále kodifikuje, že „nerostné bohatství na území České republiky je ve vlastnictví České republiky“. Vyhrazené nerosty jsou jmenovitě definovány v § 3 zákona č. 44/1988 Sb., a patří mezi ně mj. radioaktivní nerosty, všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu, všechny druhy uhlí a bituminosní horniny, nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy atd.

3 Mezinárodní právo přírodních zdrojů Spojené národy přijaly již v r. 1972 rezoluci „O trvalé svrchovanosti nad přírodními zdroji - On Permanent Sovereignity over Natural Resources“, která konstatuje, že „všechny země mají nezadatelné právo užívat volně svých přírodních zdrojů“, přičemž předcházející rezoluce (zejména 1803/XVII) určují, že „autorizovaný subjekt tohoto práva tvoří lidé a národy“, čili toto právo se nedává ani státu ani vládám. Úlohou státu je však omezit úlohu ekonomických subjektů při nakládání s přírodními zdroji (Menkes, 1991).

4 Co se stalo v rámci privatizace v ČR V průběhu ekonomické reformy přijala Klausova vláda v r. 1994 usnesení č. 672 (30. 11. 1994) k tezím vymezujícím právní povahu některých přírodních zdrojů, podle něhož při přípravě vodního zákona, horního zákona, zákona o ochraně přírodních léčivých zdrojů a souvisejících právních předpisů budou uplatněny teze: „Voda a nerostné zdroje a) nejsou předmětem vlastnictví s výjimkou vod, které neleží na toku a nejsou jeho pokračováním, jakož i vody ve studních, b) v rozsahu, v jakém nejsou předmětem vlastnictví, nejsou součástí pozemku“. Zmíněné usnesení vlády zjevně odporuje zákonu č. 44/1988 Sb., takže bylo od počátku právně neplatné (?!), nicméně právě podle něj byla prováděna privatizace vyhrazených zdrojů, k nimž byla a jsou těžební práva poskytována bezplatně. Přitom byly zachovány nízké sazby plateb za čerpání přírodních zdrojů z dob centrálně plánované ekonomiky. Takže až dodnes držitelé těžebních práv platí pouhé 0,5 % z hodnoty hlubinně těženého uhlí, z hodnoty povrchových těžeb uhlí pak 1,5 %.

5 Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal (2009) Výnosy z prodeje uhlí8 071 079 000 Kč Výnosy z prodané elektrické energie2 148 847 000 Kč Ostatní výnosy935 230 000 Kč Výnosy celkem11 155 156 000 Kč Náklady na prodané zboží2 162 955 000 Kč Spotřeba materiálu a energií1 495 319 000 Kč Služby1 251 613 000 Kč Osobní náklady2 214 451 000 Kč Zaměstnanecké požitky10 882 000 Kč Odpisy555 248 000 Kč Ztráty ze snížení hodnoty680 192 000 Kč Ostatní provozní náklady-362 786 000 Kč Provozní náklady celkem8 007 874 000 Kč Provozní hospodářský výsledek3 147 282 000 Kč Čisté finanční výnosy (náklady)804 374 000 Kč Č istý zisk z dceřin. společností 8 578 000 Kč Zisk před zdaněním3 960234 000 Kč Daň z příjm u 666 734 000 Kč Zisk po zdanění3 293 500 000 Kč Podíly menšinových vlastník ů -142 000 Kč Čistý zisk za období3 293 358 000 Kč

6 Je to zisk nebo renta? Komu patří? Čisté výnosy z těžeb přírodních zdrojů jsou nejčastěji klasifikovány jako zisky, ve skutečnosti většinu těchto zisků tvoří rentní přínosy přírodních zdrojů. Renta z přírodního zdroje je zisk nad hladinou normálních těžebních nákladů na zajištění nabídky suroviny (zahrnují náklady na těžbu a dodání suroviny plus normální míru zisku k těmto těžebním nákladům – obvykle do 10 % z těžebních nákladů). Vše nad tuto úroveň je rentou z vyhrazeného zdroje, který je vlastnictvím občanů České republiky. Renta je v současné ekologické ekonomii definována jako podnikatelem nezasloužený zisk (Daly, Farley, 2011, Ecological Economics, s. 197), jejím právně zdůvodněným příjemcem je subjekt vlastnického práva, občané ČR a patří tudíž do příjmů státního rozpočtu a veřejných rozpočtů ČR.

7 Bezelstné přiznání Pavla Tykače „Vršanská uhelná (vlastněná skrze Czech Coal, pozn. red.) běží téměř bez mé přítomnosti,“ říká Ing. P. Tykač v nedávném interview pro HN a potvrzuje, že jeho firma vzhledem k nastavení dlouhodobých smluv vlastně nemůže mít špatný rok. Jakou skutečnou zásluhu na vytváření nových hodnot tedy má vlastník těžebních práv? Sám přiznává, že žádnou. Jediným akcionářem Vršanské uhelné je INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED 7101 Larnaka, Aradippou, Dramas 12, FREELAND BUILDING COMPLEX, 2nd floor, Flat/Office 4od 20. 12. 2011 A jak je to se Severní energetickou (lom ČSA s limity těžeb), v níž má Czech Coal 40 procent?

8 Lom ČSA a prolomení limitů těžeb Nečekaně rezervovaně se jeden z nejbohatších Čechů vyjadřuje k otázce prolomení územních limitů. Jejich existence přitom zásadně ovlivňuje hodnotu firmy Severní energetická, v níž má 40 procent. „To je nová kapitola a mně se do toho nějak zvlášť nechtělo,“ říká s tím, že už jde o záležitost Jana Dienstla a Tomáše Fohlera, kteří tuto firmu řídí. Jaké ztráty na službách ekosystémů na území za limity vzniknou, pokud se stávající příroda přemění na těžební jámu?

9 Jaké ztráty ekosyst. služeb vzniknou odstraněním vegetace z 13,4 km 2

10 Přírodní a přírodě blízké biotopy Více antropicky ovlivněné biotopy

11 Jaké každoroční ztráty na službách stávajících ekosystémů za limity by vznikaly? (vypočteno metodou EWVM (Seják a kol. 2010) Třídy Corine-LCPlocha (m 2 )Hodnota služeb (Kč.m -2 ) Celková hodnota (miliony Kč) (plocha*hodnota služeb) 1.1.2. Městská nesouvislá zástavba 110314319462147 1.2.1. Průmyslové a obchodní zóny 8789079770 1.3.2. Skládky 2293132476568 2.2.2. Ovocné sady a keře 3693662205815 2.3.1. Louky 171562025624396 2.4.3. Zemědělská území s přirozenou vegetací 116184224952899 3.1.1. Listnaté lesy 2877853389911220 3.2.4. Přechodová stadia lesa a křovin 5582274266114852 5.1.2. Vodní plochy 28944337031072 Plocha celkem: 13 416 744 Každoroční ztráty ES 38 038 000 000 Kč

12 Děkuji Vám za pozornost ! Knižní publikace „Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů ČR“ fzp.ujep.cz/Projekty/HodnoceniFunkciaSluzebEko systemuCR.pdf „Hodnocení a oceňování biotopů ČR“ fzp.ujep.cz/Projekty/VAV-610-5-01/HodnoceniBiotopuCR.pdf‎ fzp.ujep.cz/Projekty/bvm/bvm.pdf


Stáhnout ppt "EKOLOGICKO-EKONOMICKÉ DŮSLEDKY PROLOMENÍ TĚŽEBNÍCH LIMITŮ Doc. Ing. Josef Seják, CSc., FŽP UJEP Ústí n.L. Motto: „Být ekologicky vzdělán znamená porozumět."

Podobné prezentace


Reklamy Google