Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k limitům těžby uhlí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k limitům těžby uhlí"— Transkript prezentace:

1 Seminář k limitům těžby uhlí
Praha – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ing. Vladimír Vlk, poradce ministerstva průmyslu a obchodu 1

2 Obsah přednášky Dodávky uhlí pro energetické využití
Územně ekologické limity těžby uhlí Úhrady z vydobytého hnědého uhlí 2

3 Dodávky uhlí pro energetickévyužití
3

4 Vývoj těžby uhlí v ČR 4

5 Využití hnědého uhlí Energetické uhlí je využíváno v energetických provozech na výrobu elektrické energie – kondenzační elektrárny. Energetické uhlí lze využít rovněž v teplárnách, které v průběhu 70. a 80. let minulého století přešly z kondenzační výroby elektrické energie na dodávky tepla do CZT. Z velkých tepláren přicházejí v úvahu takové zdroje, které mohou spalovat uhlí v kotlích s práškovými hořáky (tzv. granulační kotle) anebo ve fluidních technologiích. K zachování provozu tepláren bude nezbytně nutné najít cestu, ve které bude dodávka hnědého uhlí přednostně dodávána v zájmu plynulé výroby tepla do systému CZT. 5

6 Aspekty k dodávkám uhlí pro účely teplárenství
V právním rozboru ze dne 3. března 2009 veřejnou obchodní společností Becker&Poliakoff vyplývá, že vydobyté uhlí (nerost) je ve vlastnictví těžební společnosti. Základní zásady posuzování dané problematiky byly formulovány například ve stanovisku Českého báňského úřadu ze dne , podle kterého teprve oddělením nerostu od ložiska získá těžební organizace možnost fyzicky plně disponovat s nerostem. Z hlediska právního jsou ve vlastnictví státu pouze ložiska vyhrazených nerostů nikoli vyhrazené nerosty jako takové. Oddělením nerostu od ložiska přestává být nerost vlastnictvím státu a vlastnictví tak přechází na subjekt, který je státem (vlastníkem ložiska) oprávněn toto provést, tj. na těžební organizaci oprávněnou si přisvojit nerost z vyhrazeného ložiska stanovením dobývacího prostoru. Přechod vlastnických práv na soukromý subjekt je dovozován také z existence institutu úhrad, které jsou povinny těžební organizace platit, jež jsou vlastně „cenou“ placenou těžebními organizacemi státu za to, že jim umožňuje přivlastnění si nerostů z výhradních ložisek. 6

7 Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí
7

8 Územní limity Územně ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi byly jako závazné linie omezení těžby vyhlášeny usnesením vlády České republiky č. 444 /1991. Ve vládním usnesení je mimo jiné uvedeno, že je nutné při koncipování státní energetické politiky České republiky do roku 2005 vycházet z tohoto vládního usnesení. Státní energetická koncepce, schválená usnesením vlády ČR č. 211/2004, řeší období do roku 2030. Podle schváleného scénáře státní energetické koncepce („zelený – U“) by tepelné elektrárny v pánevní oblasti měly po roce 2010 postupně projít obnovou s cílem dosažení vyšší energetické účinnosti a příznivějšího vlivu na životní prostředí. 8

9 Prognózní lokality ČSA II. etapa - je předpokládáno s vytěžitelností 255 mil. tun hnědého uhlí. Odhady vytěžitelných zásob se různí v rozmezí 250 mil. tun až 280 mil. tun, podle vymezení linie II. etapy na lomu ČSA. Hodnota 255 mil. tun je v tomto materiálu uvedena na podkladě materiálu zpracovaného v roce 2008 Geologickou službou pro NEK. Bílina - při uvolnění limitů dalších 120 mil. tun. Podlešice – Veliká Ves nacházející se jižně od Kadaně s vytěžitelnými zásobami cca 124 mil. tun o průměrné výhřevnosti 9,64 MJ.kg-1 . Zahořany ležící jižně od Kadaně s využitelnými zásobami 164 mil. tun s průměrnou výhřevností 9,9 MJ.kg-1 . Bylany, které jsou situovány jihozápadně od Mostu s vytěžitelnými zásobami 163 mil. tun o průměrné výhřevnosti 9,24 MJ.kg-1 . 9

10 Post prognózní lokality
Post prognózní lokalitou je lom Československé armády ve III. a IV. etapě, která představuje 486 mil. tun vytěžitelného uhlí o průměrné výhřevnosti 18,11 MJ.kg-1. Těžba v této lokalitě se váže na vytěžení zásob hnědého uhlí ve II. etapě a na uvolnění ochranného pilíře rafinérie v prostoru Litvínov – Záluží za podmínky likvidace nebo přemístění areálu rafinérie a přeložky regionálně významného koridoru dopravní a technické infrastruktury. 10

11 Úhrady z vydobytého hnědého uhlí
11

12 Současný stav úhrad Úhrada z dobývacího prostoru je 100% příjmem obcí, kde se dobývací prostor nachází. Úhrady z vydobytých nerostů jsou formu náhrady za majetek České republiky, který stát jinak zcela bezúplatně přenechává soukromoprávnímu subjektu. 12

13 Stávající úhrady skupiny Czech Coal
13

14 Úhrady z těžby uhlí 14

15 Děkuji za pozornost 15


Stáhnout ppt "Seminář k limitům těžby uhlí"

Podobné prezentace


Reklamy Google