Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logický rámec (LFM), rizika, cílové skupiny Bc. Lenka Vachunová Bc. Pavel Šmarda 4.5.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logický rámec (LFM), rizika, cílové skupiny Bc. Lenka Vachunová Bc. Pavel Šmarda 4.5.2010."— Transkript prezentace:

1 Logický rámec (LFM), rizika, cílové skupiny Bc. Lenka Vachunová Bc. Pavel Šmarda 4.5.2010

2 Co Vás čeká? 2 Metoda logického rámce Struktura logického rámce Čtení logického rámce Návrh logického rámce

3 Terminologie Matice logického rámce Metoda LR Logframe Logframe matrix Logical Framework matrix Metoda LFM LFM 3

4 Definice LFM Nástroj pro usnadnění a systematizaci plánování a přípravy žádosti o dotaci Je pomůcka pro analýzu existujících problémů Analytický nástroj napomáhající přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení projektů. 4

5 Nástroj umožňující –organizaci a systematizaci celkového myšlení o projektu –upřesnění vztahů mezi cílem, účelem, výstupem a aktivitami projektu –provádění kontroly –hodnotí proveditelnost a udržitelnost 5

6 Přínosy Převádí předběžné plány do podoby detailního deskriptivního projektu Poskytuje na jednom místě srozumitelný přehled o všech klíčových složkách projektu Odhaduje slabé stránky a rizika Napomáhá k jednotnému pochopení projektu Poskytuje základ pro hodnocení projektu 6

7 LFM definuje Celkové cíle projektu a jeho dopady Dílčí cíle projektu a jeho výsledky Konkrétní výstupy projektu Aktivity a prostředky k dosažení výsledků Ukazatele plnění cílů projektu Měřítka pro vyhodnocení výsledků Podmínky a rizika implementace projektu 7

8 Schéma LFM 8 Horizontální logika Vertikální logika

9 9 Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje objektivního ověření Rizika / předpoklady (vnější) Hlavní cíl(e) - Důvod realizace Měřitelné indikátory, způsoby, kterými lze měřit hlavní cíle Kde se dají získat informace o objektivně X Účel projektu - Změna, kterou chceme dosáhnout Způsoby, kterými lze měřit splnění účelu (počet, délka, obsah..) ověřitelných ukazatelích Nezbytné vnější podmínky pro dosažení hlavního cíle Výstupy projektu - Co bude konkrétním výstupem projektu Způsoby, kterými lze měřit dosažení výstupů Předpoklady a rizika na úrovni vstupů podmiň. dosažení účelu Aktivity projektu - Ke každému výstupu Vstupy/ prostředkyČasový rámec aktivit Předpoklady a rizika ovlivňující výstupy a činnosti Předběžné podmínky vnější i vnitřní

10 LFM – vertikální logika Identifikuje to, co se v projektu zamýšlí dělat. Popisuje vztah mezi aktivitami a cíli na rozdílných úrovních. Vše řízeno vztahem příčina-důsledek Jaké činnosti vedou k očekávaným výstupům? Jaké výstupy zajistí dosažení účelu? Jak dosažený účel přispěje k naplnění globálního cíle? Jakého globálního cíle chce projekt dosáhnout ? 10

11 Hierarchie cílů Činnosti (Aktivity) – JAK –Přiřazeny ke každému výstupu – nutná přímá vazba Výstup – CO –To, co se skutečně zrealizuje, hmatatelné výsledky aktivit Účel (Specifické cíle) – PROČ –Čeho chceme projektem dosáhnout –Odpovídá operačnímu cíli OP Hlavní cíl - CO –Odpovídá specifickým cílům OP 11

12 Logika prvního sloupce pakHLAVNÍ CÍL jestliže ÚČEL pak pak VÝSTUPY jestliže jestliže AKTIVITY 12

13 Příklad Hlavní cíl : Zlepšení občanského vybavení a služeb v obcích Účel: Zřízení multifunkčního společenského centra rekonstrukcí budovy obecního úřadu Výstupy: 1.Rekonstruované vnitřní prostory budovy OÚ 2.Vybavené a funkční místnosti multifunk. centra Aktivity : 1.1 Rekonstrukce el. rozvodů, osvětlení 1.2 Rekonstrukce zdiva, oken, dveří 2.1 Zakoupení nábytku, doplňků 13

14 Úkol Uspořádejte dle vztahu PŘÍČINA – DŮSLEDEK Rekonstrukce hospodářského objektu. Modernizace nevyužívaného hospodářského objektu. Posílení místního ekonomického prostředí. Revitalizovaný hospodářský objekt. 14

15 Návaznost cílů programu a projektu 15 PROGRAMPROJEKT Glob á ln í c í l Specifick é c í le Operačn í c í le Hlavn í c í l Ú čel projektu Výstupy - Aktivity Priorita Opatřen í

16 LFM – horizontální logika Vztahuje se na měření účinku projektu prostřednictvím objektivních ukazatelů a jejich zdrojů. Čeho chce projekt dosáhnout? Jak poznáme, že se daných výstupů/cílů dosáhlo? Kde získáme informaci, která to ověří? Co dalšího musí/nesmí nastat, aby projekt uspěl? 16

17 Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU) I. Vyjadřují odpovědi na otázky typu – co, kolik, kdy, pro koho, kde? Vytvářejí základ pro měření efektivity a účelnosti projektu Musí být: –SMART –Kvantita – Kvalita – Čas (KKČ) 17

18 OOU II. Specifické a konkrétní Měřitelné Akceptovatelné - dosažitelné Reálné Termínované – časově vymezené 18

19 OOU III. Ukazatele vstupů –Vztahují se k rozpočtu –Výčet vstupů, které je nutno vynaložit pro realizaci aktivit projektu Ukazatele výstupů –Na úrovni vstupů, fyzické nebo peněžní jednotky Ukazatele účelu –Vztahují se k přímým výsledkům projektu, fyzické nebo finanční Ukazatele dopadů (hl. cíle) –Vztahují se k následkům projektu 19 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

20 Úkol 20 Doplňte vhodné ukazatele: PopisUkazatel VýstupVybudovaná silnice Účel / výsledkyZkrácení cestovních časů Snížení přepravních nákladů Hlavní cíl / dopadyZvýšení dopravní bezpečnosti

21 Zdroje objektivního ověření (ZOO) Říkají, kde OOU najdeme Reálně existující zdroj, jasná metodika Odkazy na dokumentaci projektu –Externí monitorovací zprávy –Analýzy rozvoje –Statistiky a evidence –Účetní dokumentace 21

22 Předpoklady a rizika I. Rizika = nežádoucí, neočekávané nebo neplánované události –Vyskytují se u všech projektů –Ohrožují dosažení projektových cílů (negativní dopad) –Kategorie rizik (manažerská, finanční, termínovaná…) –Vnější rizika –Vnitřní rizika 22

23 Předpoklady a rizika II. Rizika je vždy třeba přeformulovat do pozitivní podoby – tedy jako „Předpoklady“. ŠPATNĚ: Riziko nízkého zájmu občanů o nabízení služby. SPRÁVNĚ: Předpoklad, že občané budou mít zájem. 23

24 Úkol Riziko: nedokončení stavby dle stanoveného harmonogramu a rozpočtu Předpoklad: Riziko: sucho, nedostatečné množství srážek. Předpoklad: 24

25 Předpoklady a rizika III. Má-li být projekt úspěšný, musí být předpokládané vnější vlivy jednoznačně vyjádřeny. 25 Celkový cíl Účel /záměr Předpoklady Výstupy Předpoklady (PAK) Aktivity (JESTLIŽE) Předpoklady (A ZÁROVEŇ)

26 Příklad Účel: Zvýšení výnosnosti obilí. Výstupy: Předpoklady: Napadne 500 mm srážek. 1.Zasetí obilí. 2.Použití kvalitních postřiků. 26 Jestliže se vyvarujeme rizik a zároveň jsou splněny předpoklady, můžeme očekávat, že obecný cíl, účel a očekávané výstupy budou naplněny.

27 Předpoklady a rizika IV. Kroky: 1.Určit klíčové předpoklady/rizika 2.Obecné rozebrat na konkrétní 3.Analyzovat důležitost a pravděpodobnost s jakou mohou nastat 4.Rozhodnout o způsobu řešení 27

28 Analýza rizik 28 Je dopad významný? Může to selhat? Můžeme projekt znovu naplánovat, abychom to riziko zvládli? Nedělejte si starosti. Pozměňte logický rámec Varujte ty, kteří mají moc/vliv. Ne Ano

29 Možnosti zvládnutí rizik Nedělat nic Sledovat předpoklady, snaha je ovlivnit Změnit projekt Zrušit projekt 29

30 Předpoklady a rizika IV. 30 Typy rizika Typ rizikaEliminace Personální management projektu, partneři projektu Důkladný výběr relevantních partnerů a pracovníků dotačního managementu Problém předfinancování Včasná žádost o úvěr, usilovat o výhodné podmínky u své banky. Technické překážky Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace, kvalitní výběr zhotovitele stavby, dobré ošetření smluvních vztahů, zodpovědný technický dozor. Navýšení finanční náročnosti Výběr kvalitního dodavatele, kvalitně zpracovaná smlouva, kvalitní technický dozor. Opomenutí určitých nákladů v žádosti Kvalitně zpracovaná projektová žádost, zkušený zpracovatel. Chyby při administraciUrčení odpovědného manažera, který bude odpovídat za sledování termínů, dodržování monitorovacích ukazatelů.

31 Postup při čtení LFM Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 4 (objektivně ověřitelné ukazatele) (rizika/předpoklady) Celkový cílměřený čím vedou ke splnění Účel /záměrměřený číma předpokládající co vedou ke splnění Výstupyměřené číma předpokládající co vedou ke splnění AktivityProstředky (vstupy)za předpokladu, že Předběžné podmínky Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit realizaci aktivit projektu 31 1 23 4 5 6 7 8

32 Postup tvorby logického rámce Sloupec 1 Sloupec 4 Sloupec 2 a 3 32

33 Krok 1 – Definujte celkový (obecný) cíl projektu Jaký je celkový (širší, obecný) cíl s vazbou na programové cíle? Jakou všeobecnou potřebu či problém se pokoušíte projektem řešit? Jaké jsou očekávané dopady Vašeho projektu? Např. Vytvoření podmínek pro posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programu. 33 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

34 Krok 2 Definujte dílčí (specifické) cíle projektu Jaké jsou dílčí (specifické) cíle projektu, které vedou k naplnění celkového cíle projektu? Jaké jsou očekávané výsledky projektu? Za jaké výsledky bude projekt přímo zodpovědný? Např. Zlepšení profesní připravenosti – posílení profesní kapacity na úrovni mikroregionů v přípravě projektů pro SF. 34 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

35 Krok 3 – Definujte výstupy projektu Jaké budou výstupy projektu, tj. výstupy plánovaných aktivit? K čemu konkrétnímu vedou plánované aktivity projektu? Např. 100 certifikovaných představitelů mikroregionu. 35 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

36 Krok 4 – Definujte aktivity projektu Co se vlastně udělá pro to, aby bylo dosaženo výstupů projektu? Jakým způsobem bude projekt zrealizován? Např. Organizační zajištění seminářů, oslovení cílové skupiny apod. 36 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

37 Krok 5 – Ověřte vertikální logiku Zkontrolujte vztahy typu „příčina a důsledek“ Budou-li dané aktivity realizovány, bude dosaženo stanovených výstupů? Pokud bude dosaženou stanovených výstupů, bude dosaženo stanovených výsledků (specifických cílů)? Budou-li naplněny specifické cíle projektu,přispívá projekt k naplnění celkového cíle? 37 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

38 Krok 6 – Definujte klíčové vstupní předpoklady Klíčové procesy a předpoklady, které musejí nastat před tím, než projekt může začít. Např. Zahrnutí akce do podmínek opatření daného programu. 38 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

39 Krok 7 – Definujte předpoklady nutné pro provedení navržených aktivit Ověřte logiku Vámi navržených aktivit. Povedou provedené aktivity k dosažení výstupů? Jsou všechny uvedené zdroje skutečně nezbytné pro dosažení výstupů? Popište rizika související s prováděním definovaných aktivit. Např. Dostatečný zájem ze strany mikroregionů. 39 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

40 Krok 8 – Definujte předpoklady a rizika dosažení výsledků (specifických cílů) Popište předpoklady nutné pro dosažení očekávaných výsledků projektu. Jaké externí faktory a předpoklady, byly definovány v souvislosti s dosažením účelu projektu? Jsou to faktory a rizika přímo spojená s projektem? Např. Předpokladem k dosažení účelu je ochota představitelů mikroregionu ke zpracování projektové dokumentace, vstupovaní do partnerství apod. 40 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

41 Krok 9 – Definujte předpoklady dosažení celkového (obecného) cíle projektu Pokud bude dosaženo účelu projektu, přispěje to ve skutečnosti k vyřešení prvotního problému, tj. obecného cíle? Pokud ne, naplánujte projekt ZNOVU!!! Pokud ano, jasně zformulujte předpoklady, které jste pro formulaci tohoto názoru stanovili. Např. Institucionální podpora vzniku poradenské kapacity. 41 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

42 Krok 10 – Ověření 4. sloupce Byla identifikována veškerá rizika? Nejsou rizika definována příliš obecně? Jsou specifická? Jsou rizika a předpoklady na správné úrovni? Funguje vertikální logika? Byla rizika, tam, kde to bylo možné, ošetřena a pokud možno minimalizována? Může být projekt s ohledem na existující rizika realizován? U hlavního cíle zůstává pole většinou prázdné. 42

43 Krok 11: Co nám ukáže, zda bylo dosaženo obecného cíle? Objektivně ověřitelné ukazatele - OOU Co nám ukáže, zda projekt přispívá k plnění obecného (celkového) cíle? Většinou dlouhodobé ukazatele, často i za hranicí projektu. Např. Zvýšení úspěšnosti projektů připravovaných na úrovni mikroregionu. 43 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

44 Krok 12 – Co nám ukáže, zda byl splněn účel projektu (specifické cíle)? Klíčové ukazatele pro projekt, ukazatele, jimiž jsou měřeny výsledky projektu. Za splnění těchto ukazatelů je obvykle projekt zodpovědný. Např. Počet předpoložených projektů ze strany účastníků. 44 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

45 Krok 13 – Co nám ukáže, zda bylo dosaženo očekávaných výstupů? Specifikace jakých výstupů má být v projektu dosaženo. Např. Počet účastníků min 100. 45 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

46 Krok 14 – Co nám ukáže, zda jsou realizovány aktivity? Vzhledem k tomu, že aktivity lze obvykle objektivně vyhodnotit až po jejich ukončení (tedy výstupy), jsou zde identifikovány obvykle potřebné zdroje a vstupy. Jaké vstupy jsou zapotřebí pro uskutečnění aktivit? Hmotné a nehmotné faktory (lidské zdroje, doprava, materiální náklady, finance ) Např. Uzavřené smlouvy s experty, smlouvy o nájmu apod. 46 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

47 Krok 15: Jak ověříte OOU obecného cíle? Z jakých zdrojů lze ověřit plnění celkového cíle? Obvykle – statistiky, průzkumy, analýzy… Např. Objemy čerpání prostředků ze SF. 47 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

48 Krok 16: Jak ověříte OOU účelu (výsledků)? Zprávy o realizaci projektu Audit Rozvaha a výsledovka Účetní dokumentace Kontrolní návštěvy Vlastní statistiky Evidence Průzkumy 48 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

49 Krok 17: Jak ověříte OOU výstupů? Zdroj, ze kterého se dozvíme, že plánované ukazatele byly, nebo nebyly dosaženy. Např. –účetní dokumentace –účetní doklady –prezenční listiny –Fotodokumentace –průběžné zprávy –operativní evidence 49 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

50 Krok 18: Jak ověříte OOU aktivit? Aktivity lze objektivně ověřit obvykle až v okamžiku jejich ukončení. Toto pole se proto nevyplňuje, nebo jej lze využít např. k indikativnímu harmonogramu aktivit. 50 Hierarchie cílůOOUZOO Předpoklady a rizika

51 Krok 19: Ověření druhého a třetího sloupce Splňují princip Kvantita-Kvalita-Čas? Jsou SMART? Jsou dostačující? Jsou skutečně relevantní? Jsou skutečně nezbytné? Jsou dostatečně různorodé a pokrývají celou šíři aktivit, výstupů a výsledků? Zda je potřeba je vytvořit nebo již existují? Mají popsán současný stav? 51

52 Krok 20: Závěrečná kontrola logického rámce Funguje vertikální logika, je úplná? Jsou OOU a zdroje objektivního ověření dostupné a spolehlivé? Jsou klíčové vstupní předpoklady realistické? Jsou rizika přijatelná? Je pravděpodobnost úspěchu rozumně vysoká? Byly zahrnuty otázky kvality a udržitelnosti a kde to bylo možné, byly zahrnuty mezi aktivity? Ospravedlňují přínosy náklady? 52

53 Hodnocení projektu dle LFM Nejsou-li výsledky měřitelné, nelze rozeznat úspěch od neúspěchu Nelze-li určit úspěch, není možné jej odměnit Nelze-li jednoznačně odměnit úspěch, hrozí odměňování neúspěchu Nelze-li určit úspěch, není možné si z něj brát příklad Nelze-li rozpoznat neúspěch, není možné jej napravit Není-li možné prokázat výsledky, projekt si NEZASLOUŽÍ veřejnou podporu!!! 53

54 Časté chyby Rámec nemá logiku Ukazatele nejsou měřitelné Aktivity –Nejsou chronologicky seřazené –Jsou příliš obecné –Nezaměňovat aktivity za výstupy Ani sebelepší logický rámec nám práci neusnadní, pokud projekt nemá smysl nebo nápad. 54

55 Cílové skupiny Zemědělští podnikatelé Zemědělští dělníci FO, PO hospodařící v lesích, nebo poskytující služby v lesnických činnostech Pozemkové úřady Obce a sdružení obcí 55

56 DĚKUJI ZA POZORNOST Bc. Lenka Vachunová – Institut pro Regionální spolupráci vachunova@irs-eu.com 56


Stáhnout ppt "Logický rámec (LFM), rizika, cílové skupiny Bc. Lenka Vachunová Bc. Pavel Šmarda 4.5.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google