Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění."— Transkript prezentace:

1

2 Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění rybami v závislosti na druhu a množství předkládaného krmiva /Informace o dosažených výsledcích řešení získaných v průběhu let 2008 - 2010/ Hlavní řešitel:Ing. Jana Máchová Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina Ing. Olga Valentová Ing. Pavel Lepič Ing. Hana Kroupová, Ph.D. Mgr. Petra Beránková Ing. Jan Mráz Ing. Martin Bláha Ing. Jan Turek

3 Hlavní cíle DÚ III.1 A)Zpracování poznatků z řešení státního úkolu C11-329-111 „Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního tepla“– jeho věcné části „Sledování vlivu intenzifikace rybářství na kvalitu vod v rybnících“ B) Porovnání produkce znečištění rybami krmenými rozdílnou potravou C)Porovnání produkce ryb a míry zatížení vodního prostředí při extenzivním chovu ryb a při chovu ryb s rozdílnou intenzitou přikrmování

4 A) Poznatky z řešení státního úkolu zpracován přehled výsledků z let 1981 až 1984 získaných na rybnících tzv. I. kategorie (extenzivní způsob hospodaření – bez přikrmování a hnojení) II. kategorie (udělením výjimky dána možnost přikrmování a aplikace hnojiv s podmínkou, že nebudou překračovány tehdy platné ukazatele přípustného znečištění vody) Konstatováno, že rybářské hospodaření v mezích kategorie II není v rozporu se zachováním kvality vody v rybnících. (Velmi pozitivní výsledky získány v případě eliminace fekálního znečištění!)

5 Návrh, aby v případě rybníků byly tolerovány následující hodnoty: pro BSK 5 : 12 – 16 mg/l (dříve požadováno 4 a 8 mg/l, v současné době 6 mg/l) pro CHSK Mn : 23 – 30 mg/l (dříve požadováno 8 a 20 mg/l, v současné době CHSK Cr 35 mg/l

6 B) Produkce znečištění rybami krmenými rozdílnou potravou při rozdílné intenzitě rybářského hospodaření Laboratorní pokus s použitím ryb odlovených z experimentálních rybníků s rozdílným způsobem rybářského hospodaření (skupina „pšenice“ a skupina “přirozená potrava“)

7 Odlov kaprů

8 Laboratorní sledování

9 Separace vodné fáze a pevného podílu Ve 24 hodinových intervalech veškerá voda přefiltrována přes uhelon 40 μm, následně provedeny analýzy pevné i vodné fáze exkrementů Délka pokusu: 72 hodin

10 Kontrola produkovaného znečištění Filtrace vody, oddělení pevné a vodné fáze Vodná fáze stanovení CHSKMn, CHSKCr, Ncelk.,N-NH 4 +, Pcelk., P-PO 4 3-, NL Pevná fáze stanovení celkové sušiny, Pcelk., Ncelk.

11 Produkce znečištění rybami - sušina nerozpuštěných látek v pevném a vodném podílu exkrementů

12 Produkce znečištění rybami – organické látky ve vodné fázi exkrementů

13 Produkce znečištění rybami – dusík celkový a dusík amoniakální ve vodné fázi exkrementů

14 Produkce znečištění rybami – fosfor celkový a fosfor ortofosforečnanový ve vodné fázi exkrementů

15 Fosfor ve vodné fázi exkrementů – rok 2009 (výrazně vyšší intenzita chovu)

16 V pevné fázi exkrementů zachyceno: Celkový dusík - u ryb přikrmovaných pšenicí cca 10 % dusíku v porovnání se záchytem ve vodné fázi -u ryb, které měly k dispozici pouze přirozenou potravu cca 5 % dusíku v porovnání se záchytem ve vodné fázi Celkový fosfor -u ryb přikrmovaných pšenicí cca 60 % fosforu v porovnání se záchytem ve vodné fázi -u ryb, které měly k dispozici pouze přirozenou potravu, cca 20 % fosforu v porovnání se záchytem ve vodné fázi

17 Produkce znečištění rybami zachycené ve vodné fázi exkrementů (mg.kg -1.den -1 ) - souhrn výsledků za tříleté trvání projektu Sledovaný parametr Přirozená potrava Přikrmování pšenicí Přikrmování granulemi Nerozpuštěné látky ≈ 500≈ 1 000 CHSK Cr 800 – 1 2001 300 – 2 0001 600 - 3000 CHSK Mn ≈ 300350 - 680600 – 1 000 P celk.16 - 258 - 254 - 22 P-PO 4 3- 10 - 162 - 4 N celk.250 - 450350 - 550≈ 500 N-NH 4 + 60 – 20090 - 30090 - 200

18 C) Porovnání produkce ryb a míry zatížení vodního prostředí při extenzivním chovu ryb a při chovu ryb s mírným přikrmováním pšenicí 2 skupiny po 4 experimentálních rybnících: „přirozená“ – rybníčky č. 42, 46, 47, 48 ryby odchovávané extenzivním způsobem (pouze na přirozené potravě) „pšenice“ – rybníčky č. 41, 43, 44, 45 ryby přikrmované pšenicí (cca 2 % aktuální hmotnosti ryb)

19 Kontrola hydrochemických a hydrobiologických parametrů Jedenkrát týdně měřeny: teplota, kyslík, průhlednost V měsíčních intervalech měřeny: pH, KNK 4,5, CHSK Cr, CHSK Mn, BSK 5, N-NO 2 -, N-NO 3 -, N-NH 4 +, N celk., P-PO 4 3-, P celk., nerozpuštěné látky, prováděna kontrola zooplanktonu, fytoplanktonu a stanoven saprobní index podle nárostů.

20 Organické látky (průměrné hodnoty) (imisní standardy pro CHSK Cr 35 mg/l, pro BSK 5 6 mg/l, dřívější CHSK Mn 20 mg/l)

21 Hodnoty pH, dusíku a fosforu ve vodě (imisní standardy : pH = 6 – 8, N celk. 8 mg.l -1 l P celk. 0,2 mg.l -1 )

22 Procento nedodržení hodnot imisních standardů (%) ParametrStandard Přirozená potrava Přikrmování 200820092010200820092010 pH 6 - 853951605 O 2 (hladina) ≥ 61842,546302,5 O 2 (50 cm) ≥ 6-152,5-702,5 BSK 5 66790508010088 CHSK Cr 354470157310030 P celk. 0,2445510709335 NL25-655-9360

23 Vztahy mezi koncentrací nerozpuštěných látek a koncentrací celkového fosforu a CHSK Cr a BSK 5 ve vodě pokusných rybníků

24 Závěry 1 ) Samotné navýšení rybí obsádky (bez dalších intenzifikačních zásahů) zhoršuje kvalitu vody 2) Příliš vysoká intenzita rybářského hospodaření vede k výraznému snížení efektivity hospodaření i ke zhoršení kvality vody 3) Samotné ryby působí jako eutrofizující prvek, ryby přikrmované produkují výrazně vyšší množství nerozpuštěných látek a více zatěžují vodu organickými látkami 4) Prokázány těsné závislosti mezi množstvím nerozpuštěných látek ve vodě a hodnotami CHSK Mn, CHSK Cr, P celk.

25 Výstupy: Výsledky získané při řešení projektu byly prezentovány na konferenci Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí (Vodňany, 2009) a jsou přijaty do tisku v odborném recenzovaném časopisu. A) Články v odborném recenzovaném časopisu (v tisku) 1) J. Máchová, O. Valentová, R. Faina, Z. Svobodová, H. Kroupová, J. Mráz. Znečištění produkované kaprem obecným z různých podmínek odchovu. Bulletin VÚRH Vodňany 2) J. Máchová, R. Faina, J. Mráz, J. Picková, O. Valentová, P. Beránková, E. Sudová, Z. Svobodová. Vliv intenzity rybářského hospodaření na kvalitu vody v rybnících a kvalitu masa ryb. Bulletin VÚRH Vodňany B) Certifikovaná metodika: Valentová, O., Máchová, J., Faina, R., Kroupová, H., Svobodová, Z., 2009. Souprava Combi - terénní analýzy vody. Edice metodik, VÚRH, Vodňany, č.90, 28 s.

26 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění."

Podobné prezentace


Reklamy Google