Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění."— Transkript prezentace:

1 Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění rybami v závislosti na druhu a množství předkládaného krmiva /Informace o dosažených výsledcích řešení získaných v průběhu roku 2008/ Hlavní řešitel: Ing. Jana Máchová Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina Ing. Olga Valentová Ing. Pavel Lepič Ing. Jan Mráz Ing. Martin Bláha Ing. Jan Turek

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany

3 Hlavní cíle DÚ III.1 A ) Poznatky z řešení státního úkolu C11-329-111 „Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního tepla“– jeho věcné části „Sledování vlivu intenzifikace rybářství na kvalitu vod v rybnících“ B) Produkce znečištění rybami krmenými rozdílnou potravou C) Poloprovozní pokus na experimentálních rybníčcích s cílem porovnat produkci ryb a míru zatížení vodního prostředí při extenzivním chovu ryb a při chovu ryb s mírným přikrmováním

4 A) Poznatky z řešení státního úkolu C11-329-111 „Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního tepla“– jeho věcné části „Sledování vlivu intenzifikace rybářství na kvalitu vod v rybnících“ zpracován přehled výsledků z let 1981 až 1984 získaných na rybnících tzv. I. kategorie (extenzivní způsob hospodaření – bez přikrmování a hnojení) II. kategorie (udělením výjimky dána možnost přikrmování a aplikace hnojiv s podmínkou že nebudou překračovány tehdy platné ukazatele přípustného znečištění vody ) Konstatováno, že rybářské hospodaření v mezích kategorie II není v rozporu se zachováním kvality vody v rybnících. (Velmi pozitivní výsledky získány v případě eliminace fekálního znečištění!) Návrh, aby v případě rybníků byly tolerovány pro BSK5 hodnoty 12 – 16 mg/l (dříve požadováno 4 a 8 mg/l, v současné době 6 mg/l) pro CHSK Mn hodnoty 23 – 30 mg/l (dříve požadováno 8 a 20 mg/l, v současné době CHSK Cr 35 mg/l)

5 B) Produkce znečištění rybami krmenými rozdílnou potravou 3 skupiny ryb: „přirozená“ - ryby odchovávané extenzivním způsobem (pouze na přirozené potravě) „pšenice“ - ryby přikrmované pšenicí „granule“ - ryby přikrmované granulemi

6 Odlov kaprů

7 Laboratorní sledování odlovené ryby zváženy a po 2 ks rozděleny do akvárií s objemem vody 100 l, (od každé skupiny 2 opakování)

8 Separace vodné fáze a pevného podílu •po 24 hodinách veškerá voda přefiltrována přes uhelon 40 μm, ryby přeloveny do čisté vody •po dalších 24 hodinách veškerá voda přefiltrována, ryby vráceny do rybníčků

9 Analýzy znečištění produkovaného rybami Zpracování odebraného materiálu (filtrace) Vodná fáze stanovení CHSKMn, CHSKCr, BSK 5, Ncelk.,N-NH 4 +, Pcelk. Pevná fáze stanovení celkové sušiny, ztráty žíháním, Pcelk., Ncelk.

10 Produkce znečištění – pevná fáze (mg sušiny na 1 kg hmotnosti ryb za 24 hodin)

11 Dusík a fosfor v sušině pevné fáze (mg v 1 g sušiny exkrementu)

12 Dusík a fosfor ve vodné fázi (mg na 1 kg hmotnosti ryb za den)

13 Organické látky ve vodné fázi (mg na 1 kg hmotnosti ryb za 24 hodin)

14 Produkce dusíku a fosforu (porovnání produkce zachycené ve vodné a pevné fázi za 2 dny)

15 c) Porovnání produkce ryb a míry zatížení vodního prostředí při extenzivním chovu ryb a při chovu ryb s mírným přikrmováním (poloprovozní pokus) Odchov ryb v 9 experimentálních rybníčcích o ploše 0,16 ha (duben až září 2008) 1)extenzivní způsob (bez přikrmování) obsádka: 50 ks K 2 hmotnost celkem 15 kg 2) polointenzivní způsob – přikrmování pšenicí (5 dní v týdnu přikrmování pšenicí v množství 2-3 % hmotnosti obsádky) obsádka: 200 ks K 2 hmotnost celkem 60 kg 3) polointenzivní způsob – přikrmování granulemi (5 dní v týdnu přikrmování pšenicí v množství 2- 3 % hmotnosti obsádky) obsádka: 200 ks K 2 hmotnost celkem 60 kg (3 opakování)

16 Kontrola hydrochemických a hydrobiologických parametrů •Dvakrát týdně měřeny: teplota, kyslík, průhlednost •V měsíčních intervalech měřeny: pH, KNK 4,5, CHSK Cr, CHSK Mn, BSK 5, N-NO 2 -, N-NO 3 -, N-NH 4 +, N celk., P-PO 4 3-, P celk., prováděna kontrola zooplanktonu, fytoplanktonu a stanoven saprobní index podle nárostů.

17 Organické látky (průměrné hodnoty) (imisní standardy pro CHSK Cr 35 mg/l, pro BSK 5 6 mg/l, dřívější CHSK Mn 20 mg/l)

18 Hodnoty pH, dusíku a fosforu ve vodě (průměrné hodnoty) (imisní standardy N celk. 8 mg/l, N-NH 4 + 0,5 mg/l, P celk. 0,2 mg/l)

19 Porovnání s imisními standardy (procento nedodržení) ParametrImisní standard extenzitagranulepšenice pH6 - 853 %20 %13 % Kyslík> 6 mg/l18 %56 %37 % BSK 5 6 mg/l67 %72 %89 % CHSK Cr 35 mg/l44 %78 %67 % P celk.0,20 mg/l44 %78 %61 % NH 4 + 0,5 mg/l6 %0 %

20 Přírůstky ryb Potrava ryb Celkový přírůstek v přepočtu na 1 ha vodní plochy (kg/ha) Průměrný kusový přírůstek (kg/ks) Přirozená 5111,64 Přikrmování granulemi (rel.k.k. 2,26) 1 2241,01 Přikrmování pšenicí (rel.k.k. 2,35) 1 3861,13

21 Závěry I Z výsledků laboratorního pokusu vyplývá, že •Množství exkrementů produkovaných rybami v přepočtu na 1 kg jejich hmotnosti za den se prvních 24 hodin pohybovalo od 435 do 1200 mg sušiny, nejvyšší hodnoty byly zjištěny u ryb přikrmovaných granulemi. V následujících 24 hodinách se produkce exkrementů snižuje (7 až 18 krát). •Produkce znečištění zachycená ve vodné fázi a vyjádřená jako CHSK Cr, CHSK Mn, BSK 5, dosahuje v průběhu 1. dne po odlovu hodnot až 1650 mg/kg, resp., 650 mg/kg, resp. 1100 mg/kg hmotnosti ryb a následující den se snižuje. •Produkce fosforu zjištěná ve vodné fázi dosáhla první den po odlovu až 16 mg/kg a následující den výrazně klesla. •Produkce dusíku zjištěná ve vodné dosáhla první den po odlovu až 530 mg/kg a následující den poklesla. •Statistické hodnocení, na základě kterého by bylo možno posuzovat rozdíly v produkci znečištění jednotlivých skupin ryb zatím nebylo možno provést pro malý počet získaných hodnot.

22 Závěry II Z výsledků poloprovozního pokusu vyplývá, že: •Bylo dosaženo velmi dobrých produkčních výsledků v chovu kapra, a to jak v čistě extenzivním způsobu odchovu, tak při mírném přikrmování. •Mírně intenzivní způsob rybářského obhospodařování neovlivnil výrazně negativně kvalitu vody. •V průběhu krmné sezóny docházelo v rybnících k překračování imisních standardů, a to jak při extenzivním, tak při mírně intenzivním způsobu hospodaření. Dodržení některých požadovaných imisních standardů (zejména ukazatelů CHSKCr, BSK5) bude pro rybáře značně obtížné, ne-li nemožné.

23 Děkuji Vám za pozornost Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění."

Podobné prezentace


Reklamy Google