Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina"— Transkript prezentace:

1 Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina
Identifikace antropogenních tlaků v české části mezinárodního povodí řeky Odry Odpovědný řešitel Ing. Přemysl Soldán, Ph.D. DÚ III.1 – Produkce znečištění rybami v závislosti na druhu a množství předkládaného krmiva /Informace o dosažených výsledcích řešení získaných v průběhu roku 2008/ Hlavní řešitel: Ing. Jana Máchová Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina Ing. Olga Valentová Ing. Pavel Lepič Ing. Jan Mráz Ing. Martin Bláha Ing. Jan Turek

2 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Zátiší 728/II, Vodňany

3 Hlavní cíle DÚ III.1 A) Poznatky z  řešení státního úkolu C „Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního tepla“– jeho věcné části „Sledování vlivu intenzifikace rybářství na kvalitu vod v rybnících“ B) Produkce znečištění rybami krmenými rozdílnou potravou C) Poloprovozní pokus na experimentálních rybníčcích s cílem porovnat produkci ryb a míru zatížení vodního prostředí při extenzivním chovu ryb a při chovu ryb s mírným přikrmováním

4 A) Poznatky z  řešení státního úkolu C „Rozvoj chovu ryb včetně využití odpadního tepla“– jeho věcné části „Sledování vlivu intenzifikace rybářství na kvalitu vod v rybnících“ zpracován přehled výsledků z let 1981 až 1984 získaných na rybnících tzv. I. kategorie (extenzivní způsob hospodaření – bez přikrmování a hnojení) II. kategorie (udělením výjimky dána možnost přikrmování a aplikace hnojiv s podmínkou že nebudou překračovány tehdy platné ukazatele přípustného znečištění vody) Konstatováno, že rybářské hospodaření v mezích kategorie II není v rozporu se zachováním kvality vody v rybnících. (Velmi pozitivní výsledky získány v případě eliminace fekálního znečištění!) Návrh, aby v případě rybníků byly tolerovány pro BSK5 hodnoty 12 – 16 mg/l (dříve požadováno 4 a 8 mg/l, v současné době 6 mg/l) pro CHSKMn hodnoty 23 – 30 mg/l (dříve požadováno 8 a 20 mg/l, v současné době CHSKCr 35 mg/l)

5 B) Produkce znečištění rybami krmenými rozdílnou potravou
3 skupiny ryb: „přirozená“ - ryby odchovávané extenzivním způsobem (pouze na přirozené potravě) „pšenice“ - ryby přikrmované pšenicí „granule“ - ryby přikrmované granulemi

6 Odlov kaprů

7 Laboratorní sledování
odlovené ryby zváženy a po 2 ks rozděleny do akvárií s objemem vody 100 l, (od každé skupiny 2 opakování)

8 Separace vodné fáze a pevného podílu
po 24 hodinách veškerá voda přefiltrována přes uhelon 40 μm, ryby přeloveny do čisté vody po dalších 24 hodinách veškerá voda přefiltrována, ryby vráceny do rybníčků

9 Analýzy znečištění produkovaného rybami

10 Produkce znečištění – pevná fáze (mg sušiny na 1 kg hmotnosti ryb za 24 hodin)

11 Dusík a fosfor v sušině pevné fáze (mg v 1 g sušiny exkrementu)

12 Dusík a fosfor ve vodné fázi (mg na 1 kg hmotnosti ryb za den)

13 Organické látky ve vodné fázi (mg na 1 kg hmotnosti ryb za 24 hodin)

14 Produkce dusíku a fosforu (porovnání produkce zachycené ve vodné a pevné fázi za 2 dny)

15 c) Porovnání produkce ryb a míry zatížení vodního prostředí při extenzivním chovu ryb a při chovu ryb s mírným přikrmováním (poloprovozní pokus) Odchov ryb v 9 experimentálních rybníčcích o ploše 0,16 ha (duben až září 2008) extenzivní způsob (bez přikrmování) obsádka: 50 ks K2 hmotnost celkem 15 kg 2) polointenzivní způsob – přikrmování pšenicí (5 dní v týdnu přikrmování pšenicí v množství 2-3 % hmotnosti obsádky) obsádka: 200 ks K2 hmotnost celkem 60 kg 3) polointenzivní způsob – přikrmování granulemi (5 dní v týdnu přikrmování pšenicí v množství 2-3 % hmotnosti obsádky) obsádka: 200 ks K2 hmotnost celkem 60 kg (3 opakování)

16 Kontrola hydrochemických a hydrobiologických parametrů
Dvakrát týdně měřeny: teplota, kyslík, průhlednost V měsíčních intervalech měřeny: pH, KNK4,5, CHSKCr, CHSKMn, BSK5, N-NO2-, N-NO3-, N-NH4+, Ncelk., P-PO43-, Pcelk., prováděna kontrola zooplanktonu, fytoplanktonu a stanoven saprobní index podle nárostů.

17 Organické látky (průměrné hodnoty) (imisní standardy pro CHSKCr 35 mg/l, pro BSK5 6 mg/l, dřívější CHSKMn 20 mg/l)

18 Hodnoty pH, dusíku a fosforu ve vodě (průměrné hodnoty) (imisní standardy Ncelk. 8 mg/l, N-NH4+ 0,5 mg/l, Pcelk. 0,2 mg/l)

19 Porovnání s imisními standardy (procento nedodržení)
Parametr Imisní standard extenzita granule pšenice pH 6 - 8 53 % 20 % 13 % Kyslík > 6 mg/l 18 % 56 % 37 % BSK5 6 mg/l 67 % 72 % 89 % CHSKCr 35 mg/l 44 % 78 % Pcelk. 0,20 mg/l 61 % NH4+ 0,5 mg/l 6 % 0 %

20 Přírůstky ryb 511 1,64 1 224 1,01 1 386 1,13 Potrava ryb Přirozená
Celkový přírůstek v přepočtu na 1 ha vodní plochy (kg/ha) Průměrný kusový přírůstek (kg/ks) Přirozená 511 1,64 Přikrmování granulemi (rel.k.k. 2,26) 1 224 1,01 Přikrmování pšenicí (rel.k.k. 2,35) 1 386 1,13

21 Závěry I Z výsledků laboratorního pokusu vyplývá, že
Množství exkrementů produkovaných rybami v přepočtu na 1 kg jejich hmotnosti za den se prvních 24 hodin pohybovalo od 435 do 1200 mg sušiny, nejvyšší hodnoty byly zjištěny u ryb přikrmovaných granulemi. V následujících 24 hodinách se produkce exkrementů snižuje (7 až 18 krát). Produkce znečištění zachycená ve vodné fázi a vyjádřená jako CHSKCr, CHSKMn, BSK5, dosahuje v průběhu 1. dne po odlovu hodnot až 1650 mg/kg, resp., 650 mg/kg, resp mg/kg hmotnosti ryb a následující den se snižuje. Produkce fosforu zjištěná ve vodné fázi dosáhla první den po odlovu až 16 mg/kg a následující den výrazně klesla. Produkce dusíku zjištěná ve vodné dosáhla první den po odlovu až 530 mg/kg a následující den poklesla. Statistické hodnocení, na základě kterého by bylo možno posuzovat rozdíly v produkci znečištění jednotlivých skupin ryb zatím nebylo možno provést pro malý počet získaných hodnot.

22 Závěry II Z výsledků poloprovozního pokusu vyplývá, že:
Bylo dosaženo velmi dobrých produkčních výsledků v chovu kapra, a to jak v čistě extenzivním způsobu odchovu, tak při mírném přikrmování. Mírně intenzivní způsob rybářského obhospodařování neovlivnil výrazně negativně kvalitu vody. V průběhu krmné sezóny docházelo v rybnících k překračování imisních standardů, a to jak při extenzivním, tak při mírně intenzivním způsobu hospodaření. Dodržení některých požadovaných imisních standardů (zejména ukazatelů CHSKCr, BSK5) bude pro rybáře značně obtížné, ne-li nemožné.

23 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Spoluřešitelé: RNDr. Richard Faina"

Podobné prezentace


Reklamy Google