Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výživa a krmení ryb v různých produkčních systémech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výživa a krmení ryb v různých produkčních systémech."— Transkript prezentace:

1 Výživa a krmení ryb v různých produkčních systémech

2 Světová produkce Pramen: FAO

3 •Chov ryb v různých produkčních systémech vyžaduje různý přístup k jejich výživě, resp. volbě různé strategie jejich krmení. •Faktory: –Podmínky chovu –Druh chovaných ryb –Věk chovaných ryb •V posledních dvaceti letech se diverzifikovaly podmínky chovu ryb. Akvakultura produkuje různé druhy ryb v různých podmínkách pro konzum, produkuje násadový materiál, počáteční odchov různých druhů ryb, kombinované metody chovu, dekorační ryby.

4 Výživa ryb •Ryby vyžadují stejné živiny jako teplokrevná zvířata, ale mají nižší spotřebu energie a relativně vyšší potřebu proteinu. •Po stránce kvantitativní potřeby živin je rozdíl mezi rybami karnivorními a omnivorními. •Nároky na úroveň živin se mění s věkem ryb. •Příjem,využití krmiva i nutriční požadavky jsou u ryb ovlivněny podmínkami prostředí, zejména teplotou vody a obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě. •Pojmy přikrmování a krmení.

5 Výživa ryb •Nemusí udržovat stálou tělesnou teplotu, vydávají méně energie při asimilaci potravy, ztrácejí méně energie při při udržování životních funkcí a pohybu ve vodě, spotřebují méně energie při exkreci metabolických produktů. •Nejvyšší ztráta energie činí u komerčních krmiv 10- 40 % ve výkalech, exkrece 5-7 %, záchovný metabolizmus pouze 10-20% potřeby energie u teplokrevných zvířat stejné hmotnosti. •Poměr ENL/SE 22-24- g/MJ Pd; 18-20 g/MJ K

6 Výživa ryb •Ryby vyžadují stejné živiny jako teplokrevná zvířata, ale mají nižší spotřebu energie a relativně vyšší potřebu proteinu. •Po stránce kvantitativní potřeby živin je rozdíl mezi rybami karnivorními a omnivorními. •Nároky na úroveň živin se mění s věkem ryb. •Příjem,využití krmiva i nutriční požadavky jsou u ryb ovlivněny podmínkami prostředí, zejména teplotou vody a obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě. •Pojmy přikrmování a krmení.

7 Produkční systémy •Produkce ryb v rybničních podmínkách –Nádrže přírodního charakteru s výskytem přirozené potravy –Extenzivní, polointenzivní, intenzivní chov –Kapr a doplňkové rybí druhy •Produkce ryb v podmínkách speciálních zařízení –Nádrže různého typu, zpravidla bez významného výskytu přirozené potravy, často s řízeným prostředím. –Klecové systémy. –Intenzivní chov. –Ryby lososovité, násadové ryby, raná stádia, doplňkový sortiment rybích druhů (kombinované metody chovu).

8 Rybniční podmínky •Produkce ryb na základě přirozené potravy doplněné formou přikrmování zpravidla obilovinami (pšenice, tritikale). •Přikrmování v rybničních podmínkách je orientováno na hlavní chovanou rybu, zpravidla kapra. •Cílem je maximální využití přirozené potravy jako zdroje plnohodnotného proteinu a doplnění potřebné energie aplikací sacharidového krmiva. •Nutná dostupnost přirozené potravy. •Při nedostatku přirozené potravy se využívají krmné směsi s úrovní proteinu odpovídající věkové kategorii. •Aplikace krmiv je považována za intenzifikační opatření a množství krmiva odpovídá kategorii rybníka.

9 Rybniční podmínky •Kategorie rybníka vychází z věstníku MZe rybníky polointenzifikační a intezifikační denní dávky 50 a 100 kg/ha a ročně 3 t a 6t na ha. •Intenzita přikrmování vyhází z nabídky přirozené potravy, podmínek prostředí a intenzity růstu ryb.

10 Rybniční podmínky •Plůdek kapra –Obilní šroty, sypká krmná směs s obsahem proteinu převyšujícím 40 %, tuk 8-12 %, BNLV 15-20 %, BE 18-20 MJ.kg -1 –Doplňkové krmivo (produkční) s obsahem proteinu na úrovni 35 %, tuk 6-8 %, BNLV 38-42 %, BE 17-17,5 MJ.kg -1 –KD 6-10 %; 3-5% (spotřeba 0,1 kg.ks -1 ),denně –Kondiční krmná směs - obsah proteinů 20-22 %, tuk 10-12 %, BE vyšší než 18 MJ.kg -1

11 Rybniční podmínky •Násadové a tržní ryby –Pšenice, tritikale, krmné směsi s obsahem proteinů 25- 27%, tuk 4-5%, BNLV 60-65 %, BE 16-17 MJ.kg -1 –KD 2-3 %, 3-5 dnů v týdnu (spotřeba 0,7-0,8 kg.ks -1 K 1-2 ; 1,5-2,0 kg.ks -1 K 2-3 ) –Obilí je možno, díky přirozené obdukci, krmit v přebytku. •Nejdůležitější faktor ovlivňující intenzitu přikrmování je teplota vody. •Krmivo je zpravidla aplikováno ručně nebo pomocí vyplavovacích lodí na krmná místa.

12 Podmínky aplikace krmiv v rybnících •Výjimka z ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb (§39 odst. 7 písm. b) a k úpravě povrchových vod na nádržích pro chov ryb (§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona. •Časově omezenou výjimku vydává na základě žádosti příslušný vodoprávní úřad: –dávky krmiv podle kategorie rybníků (Směrnice č.7 MZVž 1988) –období aplikace –imisní limity (dle Nařízení vlády č. 61/2003, příloha č. 3, v platném znění, novela v roce 2007) –další podmínky a povinnosti

13 Speciální zařízení •Přirozená potrava se nevyskytuje nebo nemá velký význam. •Použitá krmná směs musí plně pokrývat nutriční požadavky chovaných ryb. Dostatečné množství kvalitních proteinů v optimálním poměru k obsahu energie. •Složení podle podmínek prostředí, druhu chované ryba a věkové kategorie.

14 Systémy chovu •Průtočné systémy – úprava pH, obsahu rozpuštěného kyslíku, snížení organického zatížení, snížení obsahu nerozpuštěných látek, kolísání teploty •Průtočné systémy bez kolísání teploty vody –Využívající oteplenou vody –Využívající prameny •Recirkulační systémy s optimalizovanými podmínkami •Klecové systémy vybudované na stávajících vodních plochách – kolísání hodnot hydrochemických parametrů, možnost nadlepšení kyslíkových poměrů

15 Aplikovaná krmiva •Zpravidla extrudované krmné směsi s vyváženým poměrem živin a energie, využívající vysoce stravitelné komponenty. •Vysoký obsah proteinu (35-65 %) s optimalizovaným poměrem aminokyselin. •Vysoký podíl neproteinové energie. •Upravená sacharidová složka. •Nízký obsah vlákniny. •Přídavek vitamínů a minerálních látek. •Definovaný obsah P a N. •Importované směsi. •Spektrum krmiv pro různé rybí druhy a podmínky chovu.

16 Produkované ryby •Tržní (konzumní) ryby, v ČR zpravidla lososovité. •Doplňkový sortiment (teplomilné druhy ryb – sumec velký, tilapie nilská,sumeček africký). •Násadový materiál – ve spojení s různě kombinovanými technologiemi chovu. •Raná stádia ryb. •Produkce ohrožených rybích druhů. •Dekorační ryby.

17 Zásady aplikace •Použití vhodných směsí pro daný rybí druh, věkovou kategorii a podmínky chovu. •Optimalizace spektra použitých směsí dle místních podmínek chovu na základě provedených krmných testů. •V běžných chovech je v průběhu roku zpravidla využito více krmných směsí (i od více výrobců) v závislosti na změnách podmínek prostředí a růstu ryb. •Krmné náklady a rentabilitu chovu významně ovlivňuje vhodně stanovená technika krmení. •Krmivo musí být aplikováno v optimálním množství a správných časových intervalech. •Intenzita a frekvence krmení se snižuje s rostoucí velikostí ryb. •Vliv teploty vody a obsahu rozpuštěného kyslíku.

18 Zásady aplikace •Snížení obsahu rozpuštěného kyslíku pod 70 % nasycení zvyšuje krmný koeficient o více jak 20 %. •Krmiva s vyšším obsahem energie vyžadují vyšší obsah rozpuštěného kyslíku. •Zhoršený příjem a využití krmiva zhoršuje kvalitu prostředí. •Optimální výše krmné dávky vychází z optimálního poměru hodnot krmného koeficientu a intenzity růstu, resp. poměru hodnot použitého krmiva a vyprodukované ryby. •Vyšší intenzita krmení zvyšuje přírůstek, ale snižuje konverzi krmiva. •Způsoby krmení – ručně, s použitím krmných zařízení. •Prodejci krmiva nabízí ke každému krmivu i doporučenou techniku krmení.

19

20

21 Obsah živin v krmných směsích •Hlavní chované ryby: •Lososovité (Pd, Si) –Plůdek obsah proteinu 46-64 %, obsah tuku 7-20 %, BE 18-20MJ.kg -1 –Násada obsah proteinu 42-55 %, obsah tuku 12-23 %, BE 19-22MJ.kg -1 –Tržní obsah proteinu 38-48 %, obsah tuku 13-33 %, BE 18-25MJ.kg -1 •Sumec –Směsi shodné s lososovitými rybami •Kapr –Plůdek obsah proteinu 35-56 %, obsah tuku 6-18 %, BE 16-20MJ.kg -1 –Násada obsah proteinu 32-40 %, obsah tuku 7-13 %, BE 16-19MJ.kg -1 •Reofilní ryby –Využití krmných směsí s nižším obsahem tuku a energie.

22 Odchov raných stádií ryb •Podle stupně vývoje zažívacího traktu a sekrece enzymů lze rozdělit larvy ryb rozdělit do tří skupin: –Larvy s vytvořeným funkčním žaludkem –Larvy, u kterých se žaludek a trávicí systém diferencuje během metamorfózy –Larvy ryb bez žaludku s nevyvinutým trávicím systémem na počátku exogenní výživy •Larvy s funkčním trávicím systémem nemají problémy s příjmem a využitím startérových krmiv. •Larvy s nevyvinutým trávicím systémem se obtížně rozkrmují a zpravidla vyžadují zpočátku živou potravu. •Specifika výživy a krmení raných stádií: –Vhodné krmivo (složení, velikost částic, konzistence, spec.hmotnost). –Živá potrava, „co-feeding“, postupný přechod. –Intenzita a frekvence krmení.

23 Závěr V posledních dvaceti letech došlo k výrazné diferenciaci produkčních systémů chovu i rozšíření spektra chovaných druhů ryb, jako odraz zvyšujícího se významu akvakultury pro širokou oblast rybářství. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na optimalizaci výživy a techniky krmení různých druhů ryb a jejich věkových kategorií v různých podmínkách chovu. A to zároveň se snahou minimalizovat dopady intenzivních chovů na okolní prostředí. S použitím vhodných kvalitních krmiv a zajištění optimálních podmínek prostředí lze dosáhnout vysokého produkčního i ekonomického efektu při produkci tržních i násadových ryb. Strategie krmení ovlivňuje nejen produkční efekt chovu, ale i kvalitu finálního produktu, jak životaschopnost násadových ryb, tak i kvalitu ryb jako potraviny.

24


Stáhnout ppt "Výživa a krmení ryb v různých produkčních systémech."

Podobné prezentace


Reklamy Google