Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásady krmení ryb, technika krmení Doc. Dr. Ing. Jan Mareš ©, Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásady krmení ryb, technika krmení Doc. Dr. Ing. Jan Mareš ©, Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4."— Transkript prezentace:

1 Zásady krmení ryb, technika krmení Doc. Dr. Ing. Jan Mareš ©, Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4

2 Světová produkce Pramen: FAO

3 •Chov ryb v různých produkčních systémech vyžaduje různý přístup k jejich výživě, resp. volbě různé strategie jejich krmení. •Faktory: –Podmínky chovu –Druh chovaných ryb –Věk chovaných ryb

4 Výživa ryb •Ryby vyžadují stejné živiny jako teplokrevná zvířata, ale mají nižší spotřebu energie a relativně vyšší potřebu proteinu. •Po stránce kvantitativní potřeby živin je rozdíl mezi rybami karnivorními a omnivorními. •Nároky na úroveň živin se mění s věkem ryb. •Příjem,využití krmiva i nutriční požadavky jsou u ryb ovlivněny podmínkami prostředí, zejména teplotou vody a obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě. •Pojmy přikrmování a krmení.

5 Produkční systémy •Produkce ryb v rybničních podmínkách –Nádrže přírodního charakteru s výskytem přirozené potravy –Extenzivní, polointenzivní, intenzivní chov –Kapr a doplňkové rybí druhy •Produkce ryb v podmínkách speciálních zařízení –Nádrže různého typu, zpravidla bez významného výskytu přirozené potravy, často s řízeným prostředím. –Klecové systémy. –Intenzivní chov. –Ryby lososovité, násadové ryby, raná stádia, doplňkový sortiment rybích druhů (kombinované metody chovu).

6 Rybniční podmínky •Produkce ryb na základě přirozené potravy doplněné formou přikrmování zpravidla obilovinami (pšenice, tritikale). •Přikrmování v rybničních podmínkách je orientováno na hlavní chovanou rybu, zpravidla kapra. •Cílem je maximální využití přirozené potravy jako zdroje plnohodnotného proteinu a doplnění potřebné energie aplikací sacharidového krmiva. •Nutná dostupnost přirozené potravy. •Při nedostatku přirozené potravy se využívají krmné směsi s úrovní proteinu odpovídající věkové kategorii. •Aplikace krmiv je považována za intenzifikační opatření a množství krmiva odpovídá kategorii rybníka.

7 Rybniční podmínky •Plůdek kapra –Obilní šroty, sypká krmná směs s obsahem proteinu převyšujícím 40 %, tuk 8-12 %, BNLV 15-20 %, BE 18-20 MJ.kg -1 –Doplňkové krmivo (produkční) s obsahem proteinu na úrovni 35 %, tuk 6-8 %, BNLV 38-42 %, BE 17-17,5 MJ.kg -1 –KD 6-10 %; 3-5% (spotřeba 0,1 kg.ks -1 ),denně –Kondiční krmná směs - obsah proteinů 20-22 %, tuk 10-12 %, BE vyšší než 18 MJ.kg -1

8 Rybniční podmínky •Násadové a tržní ryby –Pšenice, tritikale, krmné směsi s obsahem proteinů 25- 27%, tuk 4-5%, BNLV 60-65 %, BE 16-17 MJ.kg -1 –KD 2-3 %, 3-5 dnů v týdnu (spotřeba 0,7-0,8 kg.ks -1 K 1-2 ; 1,5-2,0 kg.ks -1 K 2-3 ) –Obilí je možno, díky přirozené obdukci, krmit v přebytku. •Nejdůležitější faktor ovlivňující intenzitu přikrmování je teplota vody. •Krmivo je zpravidla aplikováno ručně nebo pomocí vyplavovacích lodí na krmná místa.

9 Perloočky (nad 2 mm) Zásoba přirozené potravy Průhlednost vody (cm) KrmivoPočet krm.dnů v týdnu intenzita Masový4nad 100--- Hojný3nad 100Obilniny3 II IV Řídký260-100Obilniny3 I III Ojedinělý130-60 Směs obilniny 5 I III žádný0pod 30směs5 I III Určení krmiva,frekvence a intenzity krmení podle výskytu velkých perlooček

10 Intenzita krmení Obsah O 2 Denní krmná dávka při teplotě vody ve °C v % hmotnosti obsádky 10-1112-1314-1516-1718-1920-2122-26 I70,60,91,42,03,04,05,0 II60,40,60,91,42,03,04,0 III50,20,40,60,91,42,03,0 IV40,10,20,40,60,91,42,0 Výpočet denních krmných dávek podle intenzity krmení, teploty vody a minimálního obsahu kyslíku

11 Podmínky aplikace krmiv v rybnících •Výjimka z ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb (§39 odst. 7 písm. b) a k úpravě povrchových vod na nádržích pro chov ryb (§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona. •Časově omezenou výjimku vydává na základě žádosti příslušný vodoprávní úřad: –dávky krmiv podle kategorie rybníků (Směrnice č.7 MZVž 1988) –období aplikace –imisní limity (dle Nařízení vlády č. 61/2003, příloha č. 3) –další podmínky a povinnosti

12 Speciální zařízení •Přirozená potrava se nevyskytuje nebo nemá velký význam. •Použitá krmná směs musí plně pokrývat nutriční požadavky chovaných ryb. Dostatečné množství kvalitních proteinů v optimálním poměru k obsahu energie. •Složení podle podmínek prostředí, druhu chované ryba a věkové kategorie.

13 Systémy chovu •Průtočné systémy – úprava pH, obsahu rozpuštěného kyslíku, snížení organického zatížení, snížení obsahu nerozpuštěných látek, kolísání teploty •Průtočné systémy bez kolísání teploty vody –Využívající oteplenou vody –Využívající prameny •Recirkulační systémy s optimalizovanými podmínkami •Klecové systémy vybudované na stávajících vodních plochách – kolísání hodnot hydrochemických parametrů, možnost nadlepšení kyslíkových poměrů

14 Aplikovaná krmiva •Zpravidla extrudované krmné směsi s vyváženým poměrem živin a energie, využívající vysoce stravitelné komponenty. •Vysoký obsah proteinu (35-65 %) s optimalizovaným poměrem aminokyselin. •Vysoký podíl neproteinové energie. •Upravená sacharidová složka. •Nízký obsah vlákniny. •Přídavek vitamínů a minerálních látek. •Definovaný obsah P a N. •Importované směsi. •Spektrum krmiv pro různé rybí druhy a podmínky chovu.

15 Produkované ryby •Tržní (konzumní) ryby, v ČR zpravidla lososovité. •Doplňkový sortiment (teplomilné druhy ryb – sumec velký, tilapie nilská,sumeček africký). •Násadový materiál – ve spojení s různě kombinovanými technologiemi chovu. •Raná stádia ryb. •Produkce ohrožených rybích druhů. •Dekorační ryby.

16 Zásady aplikace •Použití vhodných směsí pro daný rybí druh, věkovou kategorii a podmínky chovu. •Optimalizace spektra použitých směsí dle místních podmínek chovu na základě provedených krmných testů. •V běžných chovech je v průběhu roku zpravidla využito více krmných směsí (i od více výrobců) v závislosti na změnách podmínek prostředí a růstu ryb. •Krmné náklady a rentabilitu chovu významně ovlivňuje vhodně stanovená technika krmení. •Krmivo musí být aplikováno v optimálním množství a správných časových intervalech. •Intenzita a frekvence krmení se snižuje s rostoucí velikostí ryb. •Vliv teploty vody a obsahu rozpuštěného kyslíku.

17 Zásady aplikace •Snížení obsahu rozpuštěného kyslíku pod 70 % nasycení zvyšuje krmný koeficient o více jak 20 %. •Krmiva s vyšším obsahem energie vyžadují vyšší obsah rozpuštěného kyslíku. •Zhoršený příjem a využití krmiva zhoršuje kvalitu prostředí. •Optimální výše krmné dávky vychází z optimálního poměru hodnot krmného koeficientu a intenzity růstu, resp. poměru hodnot použitého krmiva a vyprodukované ryby. •Vyšší intenzita krmení zvyšuje přírůstek, ale snižuje konverzi krmiva. •Způsoby krmení – ručně, s použitím krmných zařízení. •Prodejci krmiva nabízí ke každému krmivu i doporučenou techniku krmení.

18

19

20 Obsah živin v krmných směsích •Hlavní chované ryby: •Lososovité (Pd, Si) –Plůdek obsah proteinu 46-64 %, obsah tuku 7-20 %, BE 18-20MJ.kg -1 –Násada obsah proteinu 42-55 %, obsah tuku 12-23 %, BE 19-22MJ.kg -1 –Tržní obsah proteinu 38-48 %, obsah tuku 13-33 %, BE 18-25MJ.kg -1 •Sumec –Směsi shodné s lososovitými rybami •Kapr –Plůdek obsah proteinu 35-56 %, obsah tuku 6-18 %, BE 16-20MJ.kg -1 –Násada obsah proteinu 32-40 %, obsah tuku 7-13 %, BE 16-19MJ.kg -1 •Reofilní ryby –Využití krmných směsí s nižším obsahem tuku a energie.

21 Ekologické aspekty krmení lososovitých ryb 1.Vysoká stravitelnost. 2.Vysoká kvalita proteinů. 3.Množství proteinů v krmivu. 4.Správný poměr DE a DP. 5.Tukování krmiv. 6.Upravené sacharidy. 7.Obsah fosforu v krmivu. 8.Intenzita krmení. 9.Podmínky prostředí. 10.Zdravotní stav ryb.

22 Odchov raných stádií ryb •Odchov raných stádií v návaznosti na mimosezonní výtěr před vysazením do přirozených podmínek. •Odchov raných stádií do fáze vyšší odolnosti pro snížení ztrát po vysazení do přirozených podmínek. •Odchov raných stádií jako součást produkčního cyklu v podmínkách speciálních zařízení. •Odchov je prováděn zpravidla v různých typech zařízení od jednoduchých průtočných systémů až po recirkulační systémy. •Aplikace krmiv vychází ze specifik jednotlivých druhů ryb.

23 Odchov raných stádií ryb •Podle stupně vývoje zažívacího traktu a sekrece enzymů lze rozdělit larvy ryb rozdělit do tří skupin: –Larvy s vytvořeným funkčním žaludkem –Larvy, u kterých se žaludek a trávicí systém diferencuje během metamorfózy –Larvy ryb bez žaludku s nevyvinutým trávicím systémem na počátku exogenní výživy •Larvy s funkčním trávicím systémem nemají problémy s příjmem a využitím startérových krmiv. •Larvy s nevyvinutým trávicím systémem se obtížně rozkrmují a zpravidla vyžadují zpočátku živou potravu. •Specifika výživy a krmení raných stádií: –Vhodné krmivo (složení, velikost částic, konzistence, spec.hmotnost). –Živá potrava, „co-feeding“, postupný přechod. –Intenzita a frekvence krmení. –Podmínky prostředí.

24 Souhrn V posledních dvaceti letech došlo k výrazné diferenciaci produkčních systémů chovu i rozšíření spektra chovaných druhů ryb, jako odraz zvyšujícího se významu akvakultury pro širokou oblast rybářství. Tato skutečnost klade zvýšené nároky na optimalizaci výživy a techniky krmení různých druhů ryb a jejich věkových kategorií v různých podmínkách chovu. A to zároveň se snahou minimalizovat dopady intenzivních chovů na okolní prostředí. S použitím vhodných kvalitních krmiv a zajištění optimálních podmínek prostředí lze dosáhnout vysoké produkčního i ekonomického efektu při produkci tržních i násadových ryb. Strategie krmení ovlivňuje nejen produkční efekt chovu, ale i kvalitu finálního produktu, jak životaschopnost násadových ryb, tak i kvalitu ryb jako potraviny.


Stáhnout ppt "Zásady krmení ryb, technika krmení Doc. Dr. Ing. Jan Mareš ©, Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4."

Podobné prezentace


Reklamy Google