Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní odpovědnost právnických osob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní odpovědnost právnických osob"— Transkript prezentace:

1 Trestní odpovědnost právnických osob
Česká advokátní komora – pobočka Brno prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

2 Program prezentace Úvodní výklady
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – 2004, (legislativní proces): Základy trestní odpovědnosti právnické osoby Katalog trestných činů právnické osoby Tresty a ochranné opatření ukládané právnické osobě Trestní řízení proti právnické osobě Závěry + diskuze

3 Angloamerický systém práva

4 Základy trestní odpovědnosti právnické osoby (USA, Velká Británie)
Doktrína strict liability a vicarious liability Holistické teorie

5 Strict liability (absolutní/přímá odpovědnost)
nevyžaduje se konkrétní forma „zavinění“ PO PO se přímo přičítá nedovolený následek Vicarious liability (delegovaná/zástupná odpovědnost) PO ručí za protiprávní jednání všech svých zaměstnanců péče řádného hospodáře – due diligence systém

6 Holistické teorie organizační nebo kulturní podoba
význam rozhodovacích procesů zkoumání vztahu korporátní praxe a korporátní organizace konstrukce tzv. korporátní kultury (celková praxe uvnitř PO, stanoviska, směry, zásady a postupy) – jde o faktický stav jednání orgánů a zaměstnanců PO musí být v příčinné souvislosti s takovou kulturou čin se přičítá PO, pokud ho příslušné orgány nebo osoby uložily, povolily nebo tolerovaly

7 Kontinentálně-evropský systém práva

8 Tři koncepce Pravá trestní odpovědnost právnických osob
odpovědnost je založena přímo v trestním předpisu (Dánsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika atd.) Nepravá/smíšená odpovědnost právnických osob trestní sankci lze uložit, i když trestní odpovědnost není v pozitivní právní úpravě (Švédsko, Itálie, Řecko, Polsko, Bulharsko, Slovensko) Správní trestání právnických osob (Německo)

9 Důvody proti zavedení TOPO
právnická osoba je fikce – umělá konstrukce (destrukce tradičních základů trestní odpovědnosti, zejm. problematika zavinění) trestní právo je prostředkem ultima ratio, hrozí hypertrofie trestní represe nebezpečí kriminalizace podnikání nástroj šikanování podnikatelů státem nebo konkurencí trest může dopadnout i na ty, kteří rozhodování PO ani nemohli ovlivnit (akcionáři, zaměstnanci, věřitelé) duplicita trestního postihu (FO x PO) které trestné činy ?? právnické osoby se snadno mohou vyhnout trestní odpovědnosti praktické problémy v trestním řízení

10 Důvody pro zavedení TOPO
nové druhy protispolečenských aktivit páchaných velkými korporacemi (havárie ropných tankerů, přeshraniční a organizovaná kriminalita), kde nepostačuje správní trestání neúčinnost individuálního trestního práva (postihne jen jednotlivce a jejich majetek) potřeba aktivizovat prevenci a přísnější kolektivní odpovědnost s ohledem na realitu současných obchodních vztahů správnímu právu chybí prvek dostatečné difamace prostředky trestního práva procesního jsou účinnější posílení postavení poškozeného mezinárodní a EU/ES závazky mezinárodní spolupráce v trestních věcech (nikoli ve správním právu) viz BBA

11 Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob v evropských státech
1950 – Nizozemsko (1950 hospodářské a 1976 všechny trestné činy) 2001 – Maďarsko, Estonsko 2002 – Polsko ( změna 2005), Malta 1982 – Portugalsko 2003 – Litva 1983 – Švédsko 2005 – Lotyšsko, Bulharsko 1991 – Norsko 2006 – Rakousko, Rumunsko 1993 – Island 2008 – Slovensko, Lucembursko, Lichtenštejnsko 1994 – Francie 1995 – Finsko Česká republika 1996 – Dánsko, Španělsko 1999 – Belgie, Slovinsko

12 Mezinárodní a evropské dokumenty zavazující Českou republiku k zavedení odpovědnosti právnických osob za trestné činy

13 1. Akty OSN, OECD a Rady Evropy
Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, Paříž, (č. 25/2000 Sb.m.s.): Čl. 3: Sankce „1. Podplácení zahraničních veřejných činitelů bude trestáno účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi. … 2. V případě, že se podle právního řádu strany trestní odpovědnost nevztahuje na právnické osoby, zajistí taková strana, aby takové právnické osoby podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím mimotrestním sankcím, včetně sankcí finančních za podplácení zahraničních veřejných činitelů.“

14 Úmluva OSN o potlačování a financování terorismu, New York, 9. 12
Úmluva OSN o potlačování a financování terorismu, New York, (č. 18/2006 Sb.m.s.) Úmluva OSN proti korupci, Mérida, 9. – Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Palermo, Druhý opční protokol OSN k úmluvě o právech dítěte, týkající se obchodu s dětmi, dětské prostituce a dětské pornografie, New York, Úmluva RE o trestněprávní ochraně životního prostředí, Štrasburk, Trestněprávní úmluva RE o korupci, Štrasburk, (č. 70/2002 Sb.m.s.) Úmluva RE o boji proti počítačové kriminalitě, Štrasburk, Úmluva RE o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, Štrasburk, (č. 33/1997 Sb.)

15 Úmluva RE o boji proti obchodování s lidmi, Štrasburk, 16. 5. 2005
Úmluva RE o financování terorismu, Štrasburk, Úmluva RE o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a sexuálním vykořisťováním, Lanzarote, Doporučení RE (77)28 o úloze trestního práva při ochraně životního prostředí Doporučení RE (81)12 o hospodářské kriminalitě Doporučení RE (82)15 o úloze práva při ochraně spotřebitelů Doporučení Výboru ministrů RE (88)18 nebo (88)17 o odpovědnosti podniků a jiných právnických osob za delikty spáchané při výkonu jejich aktivit Celosvětový akční plán proti organizovanému transnacionálnímu zločinu přijatý Světovou ministerskou konferencí o organizovaném transnacionálním zločinu, konanou v Neapoli (21. – )

16 2. Akty ES/EU Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů ES, : Čl. 3 odst. 1: „Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že právnické osoby lze činit odpovědnými za podvod, aktivní korupci a praní peněz, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě — oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu nebo — pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby nebo — pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby, jakož i za účastenství nebo návod ke spáchání podvodu, aktivní korupce nebo praní peněz nebo za pokus spáchání takového podvodu.“

17 Čl. 4 odst. 1: „Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby právnickou osobu odpovědnou podle čl. 3 odst. 1 bylo možné postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné sankce, například a) zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory; b) dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti; c) uložení soudního dohledu; d) zrušení rozhodnutím soudu.“

18 RR o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura, RR o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků, RR o boji proti terorismu, RR o potírání obchodování s lidmi, RR o posílení trestního rámce prevence umožnění nezákonného vstupu, průvozu a pobytu, RR o ochraně životního prostředí trestním právem, RR o boji proti korupci v soukromém sektoru, RR o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti,

19 RR o boji proti obchodování s lidmi, 19. 7. 2002
RR o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, RR, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkové podstaty trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, RR k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečistění z lodí, RR o útocích proti informačním systémům, RR o boji proti organizované trestné činnosti, Směrnice EP a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí, RR o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva,

20 Směrnice EP a Rady o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, RR o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci, RR o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut,

21 zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

22 Legislativní proces vládní návrh předložen Poslanecké sněmovně 1. čtení – usnesení ústavně právního výboru ze dne 2. čtení – 3. čtení – – návrh zákona schválen Senát návrh schválil dne prezident nepodepsal, návrh vrácen do PS PS přehlasovala veto prezidenta zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů účinnost zákona

23 Působnost zákona (§§ 1 – 6)
subsidiární použití trestního zákoníku a trestního řádu „není-li to z povahy věci vyloučeno“ - použití zákona 418/2011 Sb. - použití trestního zákoníku nebo trestního řádu - použití všech těchto předpisů místní působnost - působnost u osob fyzických přizpůsobena osobám právnickým (umístění podniku, organizační složky, výkon činnosti nebo majetek) subjekty – negativní vymezení - vyloučení trestní odpovědnosti některých právnických osob: Česká republika územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci majetková účast těchto právnických osob na jiné právnické osobě odpovědnost nevylučuje + cizí státy a mezinárodní organizace (důvodová zpráva) státní podniky? regionální rady? organizační složky podniku včetně odštěpných závodů, provozovny, zřizovatelé ???

24 Trestné činy (§ 7) Původní návrh:
taxativní výčet nebo zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, není-li jejich spáchání právnickou osobou vyloučeno jejich povahou Výsledný stav: podle požadavků mezinárodních smluv a právních předpisů ES/EU + katalog rozšířen ještě v původním návrhu o daňové trestné činy pozměňovací návrh ústavně právního výboru

25 Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
obchodování s lidmi (§ 168) svěření dítěte do moci jiného (§ 169) vydírání (§ 175) porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182)

26 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
sexuální nátlak (§ 186) pohlavní zneužití (§ 187) kuplířství (§ 189) výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192) zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)

27 Trestné činy proti rodině a dětem
ohrožování výchovy dítěte (§ 201) svádění k pohlavnímu styku (§ 202)

28 Trestné činy proti majetku
podvod (§ 209) pojistný podvod (§ 210) úvěrový podvod (§ 211) dotační podvod (§ 212) provozování nepoctivých her a sázek (§ 213) podílnictví (§ 214) podílnictví z nedbalosti (§ 215) legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216) legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217) neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230) opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231) poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232)

29 Trestné činy hospodářské
padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245) padělání a pozměnění peněz (§ 233 i za podmínek § 238) neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 i za podmínek § 238) porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248) udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 i za podmínek § 238) zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236 i za podmínek § 238) sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256) neoprávněná výroba peněz (§ 237 i za podmínek § 238) pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) pletichy při veřejné dražbě (§ 258) neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 ) vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259) poškozování finančních zájmů Evropské unie (§ 260) nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243 ) porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270) porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244)

30 Trestné činy obecně nebezpečné
nedovolené ozbrojování (§ 279) vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280) nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281) nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282) nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283) přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284) nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285)

31 Trestné činy proti životnímu prostředí
poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293) poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294) poškození vodního zdroje (§ 294a) poškození lesa (§ 295) neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297) neoprávněné nakládání s odpady (§ 298) neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a) neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299) neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300) poškození chráněných částí přírody (§ 301)

32 Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
teroristický útok (§ 311)

33 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324) padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348) vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326) nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349) přijetí úplatku (§ 331) násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) podplacení (§ 332) nepřímé úplatkářství (§ 333) hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) zasahování do nezávislosti soudu (§ 335) podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337) účast na organizované zločinecké skupině (§ 361) organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340) podněcování k trestnému činu (§ 364) napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341) nadržování (§ 366) neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 ) křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346)

34 Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404) popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405)

35 Statistika Celkem 25 trestních věcí: 8 obžalob 1 odklon
Vydírání, trestné činy proti životnímu prostředí, korupce, daňové delikty, trestné činy proti veřejným zakázkám

36 Základy trestní odpovědnosti
Trestný čin právnické osoby – formální podmínky (§ 8 odst. 1): protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti za podmínky, že jednal: statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, ten, kdo u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby (např. majoritní akcionář, ovládající osoba atd.) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, jestliže ho lze této právnické osobě přičítat.

37 Základy trestní odpovědnosti
Trestný čin právnické osoby – materiální podmínky (§ 8 odst. 2): právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu jestliže byl spáchán: jednáním výše uvedených orgánů nebo osob (viz předchozí slide), kromě zaměstnance, nebo zaměstnancem na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu výše uvedených orgánů nebo osob anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby výše uvedené neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu není důležité, zda se podaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným shora.

38 Preventivní opatření k § 8 odst. 2 písm. b)
Příloha k § 8 - modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti PO a jejím následkům (Fenyk J., Smejkal L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. 2012) Zásada proporcionality Plná angažovanost vedení právnické osoby Důkladné a systematické vyhodnocení rizik Správná volba nástrojů interní kontroly, dohledu a organizace Fungující komunikace a školení Dostatečná kontrola pro vyvinění nutno doložit, že byla vynaložena odborná péče (péče řádného hospodáře) – přičítá-li se PO jednání zaměstnance

39 Trestná součinnost (§ 9)
pachatel, spolupachatel, účastník jiná formulace než v TZ ve skutečnosti pachatel, nepřímý pachatel a spolupachatel Jiné formy trestné součinnosti ? trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby Není vyloučena trestná součinnost právnické a fyzické osoby

40 Právní nástupnictví (§ 10)
převzato z rakouské právní úpravy trestní odpovědnost PO přechází na všechny její právní nástupce universální sukcese (zejm. přeměny obchodních společností) singulární sukcese vyloučena – podílnictví? více právních nástupců soud při rozhodování o druhu a výměře trestu přihlédne i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu nadále odpovědná i původní PO, pokud nezanikne procesní úprava v § 32 návrhu zákona

41 Účinná lítost (§ 11) trestní odpovědnost PO zaniká, jestliže:
dobrovolně upustí od dalšího protiprávního jednání a odstraní nebezpečí nebo zamezí škodlivému následku nebo napraví škodlivý následek NEBO učiní oznámení v době, kdy nebezpečí může být ještě odstraněno nebo může být zabráněno škodlivému následku širší rozsah než u fyzických osob ( srov. § 33 TZ) nepoužije se u korupčních trestných činů: přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímého úplatkářství Navrhovaná úprava – znovuzavedení účinné lítosti u korupce? Výhodnější účinná lítost u právnické osoby ve vztahu k osobě fyzické – nerovnost ???

42 Promlčení (§§ 12, 13) obdobné použití trestního zákoníku, tedy v závislosti na závažnosti trestného činu a výši trestu odnětí svobody, i když tento trest se právnické osobě neukládá (tedy ODLIŠNĚ od promlčení výkonu trestu podle § 24) lhůty 20, 15, 10, 5, 3 roky nepromlčuje se trestný čin teroristického útoku

43 Druhy trestů zrušení PO propadnutí majetku
peněžitý trest (20 – 730 denních sazeb po 1000 – 2 mil. Kč) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti (1 – 20 let) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (1 – 20 let) zákaz přijímání dotací a subvencí (1 – 20 let) uveřejnění rozsudku (veřejný sdělovací prostředek)

44 Ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty uložit pozměnění věci nebo jiné majetkové hodnoty, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou za podmínek stanovených trestním zákoníkem.

45 Ukládání trestů a ochranného opatření (§ 14)
při stanovení druhu a výměry trestu soud přihlédne k: povaze a závažnosti trestného činu poměrům PO (dosavadní činnost a majetkové poměry) tomu, zda PO vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost působení PO po činu (náhrada škody) účinkům a důsledkům, jaký trest má mít v budoucnu ochranné opatření musí být přiměřené povaze, závažnosti spáchaného činu a majetkovým poměrům PO při ukládání všech (T+OO) sankcí soud musí přihlédnout k zájmům poškozených a věřitelů, pokud nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem PO – ochrana třetích osob

46 Trest zrušení právnické osoby
nejpřísnější „ …pokud její činnost spočívala zcela nebo převážně v páchání TČ …“ pouze PO se sídlem v České republice nelze uložit těm PO, u kterých to vylučuje jejich povaha (např. osoby zřízené zákonem) v některých případech nutné vyjádření ČNB (např. u bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry atd.) či příslušného orgánu státní správy vstup do likvidace z majetku PO mohou být uspokojeny pohledávky věřitelů

47 Zánik výkonu trestu (§ 24)
promlčení výkonu trestu 30, 20, 10 nebo 5 let – v závislosti na jiných důvodech než u FO, promlčení výkonu trestu má jiné podmínky než promlčení trestní odpovědnosti (§ 12, § 13) nepromlčuje se trestný čin teroristického útoku zánik účinků odsouzení

48 Řízení proti právnickým osobám

49 Vztah k probíhajícímu správnímu řízení (§28)
překážka litispendence – zahájení trestního stíhání brání zahájení nebo průběhu správního řízení zásada ne bis in idem – zahájení trestního stíhání není možné, pokud existuje pravomocné správní rozhodnutí promlčecí doby ve správním řízení se staví

50 Místní příslušnost (§ 29)
Příslušný soud (státní zastupitelství) dle: místa spáchání trestného činu sídla obviněné PO / podniku nebo organizační složky obviněné zahraniční PO místa, kde čin vyšel najevo

51 Informační povinnost (§ 30)
O zahájení trestního stíhání a o skončení věci a skončení vykonávacího řízení proti PO vyrozumí policejní orgán: příslušný orgán veřejné moci (např. dozor ČNB, MF atd.) osoby, které vedou rejstříky, registry nebo evidence atd.

52 Společné řízení (§ 31) proti obviněné PO a obviněné FO, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí trestní odpovědnost PO a FO se však posuzuje samostatně úkony trestního řízení se zpravidla provádějí nejprve ve vztahu k FO

53 Zrušení, zánik a přeměna PO (§ 32)
PO nemůže být do doby pravomocného skončení trestního stíhání zrušena, ani nemůže dojít k její přeměně (sloučení, splynutí nebo rozdělení PO, převod jmění na společníka, změna právní formy PO nebo přemístění sídla PO do zahraničí – zákon o přeměnách, č. 125/ 2008 Sb.) přísný evidenční a rozhodovací režim s cílem zabránit úniku z trestní odpovědnosti Zákon stanoví výjimky → → → →

54 Zrušení, zánik a přeměna PO (§ 32)
Podmínky / výjimky: 1) právnická osoba musí neprodleně písemně oznámit SZ nebo soudu, že budou prováděny tyto úkony (sankce – absolutní neplatnost úkonu) 2) důsledky zákazu by byly nepřiměřené povaze spáchaného TČ 3) právnická osoba musí podat návrh soudci, resp. předsedovi senátu

55 Zrušení, zánik a přeměna PO (§ 32)
Důsledky porušení pravidel: Absolutní neplatnost – nebyl podáno oznámení / návrh Relativní neplatnost – návrh byl podán, ale nebylo o něm rozhodnuto Důsledky schválení: Trestní odpovědnost PO přechází na všechny právní nástupce – „infekce“ Osoby fyzické však mohou beztrestně měnit své angažmá.

56 Zajišťovací opatření (§ 33)
podmínky pro předstižnou vazbu (odkaz na § 67 písm. c/ TŘ) : pozastavení výkonu činnosti omezení nakládání s majetkem + další zajišťovací instituty dle trestního řádu nutno přihlédnout k důsledkům pro třetí osoby podmínka přiměřenosti PO může kdykoli žádat o zrušení nebo omezení zajištění

57 Úkony právnické osoby (§ 34) a obhájce (§ 35)
ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle OSŘ – jen jedna osoba vyloučeny osoby, které jsou obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci zmocněnec – pouze jeden opatrovník obhájce - nepoužijí se ustanovení TŘ o nutné obhajobě Kdo bude rozhodovat o tom, kdo nahradí vyloučené osoby?

58 Předvolání, předvedení a pořádková pokuta (§ 36)
diferencovaná odpovědnost PO a FO za různé druhy nežádoucích chování v TŘ jestliže se osoba, která za PO činí úkony, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena, pokud byla řádně předvolána pořádková pokuta se však ukládá PO a to až do Kč opatrovníku se ukládá pokuta přímo a to pouze do Kč

59 Výslech a závěrečná řeč (§ 37)
Při společném řízení proti FO a PO: vyslechne se při hlavním líčení a veřejném zasedání nejprve fyzická osoba a až poté zástupce PO odlišná úprava pořadí závěrečných řečí a posledního slova význam pořadí výslechů v řízení proti fyzické osobě a právnické osobě

60 Rejstřík trestů novela zákona o Rejstříku trestů
bude se evidovat odsouzení právnické osoby veřejnost této části evidence Rejstříku trestů nebrání tomu ochrana osobních údajů tak, jako u FO údaje budou přístupné v rozsahu, v jakém mohou být uváděny ve výpisech z evidence RT u PO se namísto zahlazení odsouzení zaznamená zánik účinků odsouzení Lze získat výpis na centralizovaných pracovištích?

61 Děkuji za pozornost.

62 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Jaroslav.Fenyk@usoud.cz


Stáhnout ppt "Trestní odpovědnost právnických osob"

Podobné prezentace


Reklamy Google