Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob"— Transkript prezentace:

1 Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
This page can be used as a cover or a section title slide. Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob JUDr. Ladislav Smejkal Sdružení automobilového průmyslu 9. února 2012

2 Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
Nový zákon č. 418/2011 Sb. začal platit od 1. ledna 2012 Účel nového zákona: Postihovat kriminální jednání právnických osob, i když se nezjistí, která osoba konkrétně se trestného činu dopustila Dosáhnout na majetky právnických osob získaných trestnou činností Postihnout právnické osoby za jednání osob u ní a pro ni pracujících Neuplatní se zpětně na jednání právnické osoby před 1. lednem 2012 Subsidiární použití trestního zákoníku a trestního řádu 2 2

3 1. Působnost zákona Odpovědnost za trestní jednání či jeho následek na území ČR Které právnické osoby budou trestně odpovědné podle nového zákona? se sídlem v ČR které mají v ČR pobočku nebo podnik které v ČR vykonávají činnost nebo Které v ČR mají svůj majetek Postih trestního jednání české právnické osoby v zahraničí Postih kriminálního jednání spáchaného v cizině cizí právnickou osobou ve prospěch české právnické osoby 3 3

4 2. Trestné činy Výběr trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit podle nového zákona: majetkové hospodářské včetně daňových ekologické veřejné zakázky korupční delikty nelegální zaměstnávání 4 4

5 3. Vybrané trestné činy proti majetku
podvod (§ 209) pojistný podvod (§ 210) úvěrový podvod (§ 211) dotační podvod (§ 212) podílnictví (§ 214) podílnictví z nedbalosti (§ 215) legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216) 5 5

6 4. Vybrané trestné činy proti majetku – pokračování
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217) neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230) opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231) poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232) 6 6

7 5. Vybrané trestné činy hospodářské
zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241) nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243) zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256) pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259) poškozování finančních zájmů Evropské unie (§ 260) porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270) 7 7

8 6. Vybrané trestné činy proti životnímu prostředí
poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293) poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294) poškození vodního zdroje (§ 294a) poškození lesa (§ 295) neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297) neoprávněné nakládání s odpady (§ 298) poškození chráněných částí přírody (§ 301) 8 8

9 7. Vybrané trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
přijetí úplatku (§ 331) podplacení (§ 332) nepřímé úplatkářství (§ 333) neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342) křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346) padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348) nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349) 9 9

10 8. Principy trestní odpovědnosti
Trestný čin právnické osoby – formální podmínky: protiprávní čin spáchaný (1) jejím jménem nebo (2) v jejím zájmu nebo (3) v rámci její činnosti za podmínky, že jednal: statutární orgán nebo jeho člen jiná osoba oprávněná za právnickou osobu jednat kdo vykonává řídící nebo kontrolní činnost u právnické osoby kdo vykonává rozhodující vliv na řízení právnické osoby (mj. majoritní akcionář, ovládající osoba atd.) zaměstnanec při plnění pracovních úkolů 10 10

11 8. Principy trestní odpovědnosti - pokračování
Trestný čin právnické osoby – materiální podmínky: právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu jestliže byl spáchán: jednáním výše uvedených orgánů nebo osob (viz předchozí slide), kromě zaměstnance, nebo zaměstnancem na podkladě (1) rozhodnutí, (2) schválení nebo (3) pokynu výše uvedených orgánů nebo osob anebo (4) proto, že orgány právnické osoby nebo osoby výše uvedené neprovedly taková opatření, (i) která měly provést podle jiného právního předpisu nebo (ii) která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména (a) neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo (b) neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu není důležité, zda se podaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným shora (!). 11 11

12 9. Trestnost fyzické a právnické osoby
trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby 12 12

13 10. Právní nástupnictví převzato z rakouské právní úpravy
trestní odpovědnost PO přechází na všechny její právní nástupce více právních nástupců soud při rozhodování o druhu a výměře trestu přihlédne i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu nadále odpovědná i původní PO, pokud nezanikne 13 13

14 11. Promlčení trestní odpovědnosti
obdobné použití trestního zákoníku - § 34 TZ promlčecí doby 3 roky, 5 let, 10 let, 15 let a 20 let 14 14

15 12. Druhy trestů zrušení právnické osoby propadnutí majetku
peněžitý trest (1.000 – 2 mil. Kč za den) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti (1 – 20 let) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (1 – 20 let) zákaz přijímání dotací a subvencí (1 – 20 let) uveřejnění rozsudku (veřejný sdělovací prostředek) 15 15

16 13. Trest zrušení právnické osoby
nejpřísnější pouze PO se sídlem v České republice nelze uložit těm PO, u kterých to vylučuje jejich povaha (např. osoby zřízené zákonem) v některých případech nutné vyjádření ČNB (např. u bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry atd.) či příslušného orgánu státní správy vstup do likvidace z majetku PO mohou být uspokojeny pohledávky věřitelů 16 16

17 14. Místní příslušnost příslušný soud (státní zastupitelství) dle:
místa spáchání trestného činu sídla obviněné PO / podniku nebo organizační složky obviněné zahraniční PO místa, kde čin vyšel najevo 17 17

18 15. Informační povinnost o zahájení trestního stíhání proti PO vyrozumí policejní orgán: příslušný orgán veřejné moci, které udělují licence a povolení k činnosti PO a vykonávají dozor nad takovou PO (např. dozor ČNB, MF atd.) osoby, které vedou rejstříky, registry nebo evidence atd. (např. obchodní rejstřík, nadační rejstřík, MV atd.) vyrozumění o skončení věci a o skončení vykonávacího řízení 18 18

19 16. Společné řízení proti obviněné PO a obviněné FO, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí trestní odpovědnost PO a FO se posuzuje samostatně úkony trestního řízení se zpravidla provádějí nejprve ve vztahu k FO 19 19

20 17. Zrušení, zánik a přeměna společnosti
přísný evidenční a rozhodovací režim oznamovací povinnost PO, která je trestně stíhaná, před provedením úkonů směřujících k jejímu zrušení, zániku nebo k přeměně x návrh na vyslovení neplatnosti takových úkonů princip relativní neplatnosti PO nemůže být do doby pravomocného skončení trestního stíhání zrušena, ani nemůže dojít k její přeměně x výjimky povolení státního zástupce nebo předsedy senátu 20 20

21 18. Zajišťovací opatření podmínky pro předstižnou vazbu (odkaz na § 67 písm. c) TŘ) : pozastavení výkonu činnosti omezení nakládání s majetkem + další zajišťovací instituty dle trestního řádu nutno přihlédnout k důsledkům pro třetí osoby podmínka přiměřenosti PO může kdykoli žádat o zrušení nebo omezení zajištění přípustná stížnost 21 21

22 19. Společnost v postavení poškozeného
společnost jako poškozený v trestním řízení – vznik majetkové nebo jiné škody možnost domoci se náhrady škody v trestním řízení práva společnosti jako poškozeného v trestním řízení výhody využití právního zastoupení – zmocněnec poškozeného výhody nového zákona pro poškozeného zajištění nároku poškozeného v trestním řízení 22 22

23 20. Zastoupení v rámci trestního řízení a obhajoba
ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle předpisů civilního práva (o.s.ř.) – jen jedna osoba vyloučeny osoby, které jsou obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci zmocněnec – pouze jeden opatrovník za splnění podmínek zákona může soud provést hlavní líčení v nepřítomnosti výše uvedených osob obhájce - nepoužijí se ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě 23 23

24 21. Rejstřík trestů bude se evidovat odsouzení právnické osoby v Rejstříku trestů veřejnost této části evidence Rejstříku trestů nebrání tomu ochrana osobních údajů tak, jako u FO ohled na práva třetích osob údaje budou přístupné komukoli, a to v rozsahu, v jakém mohou být uváděny ve výpisech z evidence RT u PO se namísto zahlazení odsouzení zaznamená zánik účinků odsouzení 24 24

25 22. Naše doporučení společnost musí učinit maximum proto, aby se vyhnula nebo alespoň minimalizovala možnost, že bude trestně odpovědná podle nového zákona! Nový zákon může zničit váš business! Za tím účelem je vhodně dodržovat následující principy: důsledné hohodnocení rizik zapojení vrcholného vedení jasné, praktické a funkční interní předpisy a postupy příměřené procesy komunikace a školení efektivní implementace interních předpisů a postupů efektivní monitoring a audit vnitřních předpisů a postupů 25 25

26 Děkuji za pozornost. JUDr. Ladislav Smejkal advokát
Tel: 26


Stáhnout ppt "Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob"

Podobné prezentace


Reklamy Google