Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení automobilového průmyslu 9. února 2012 Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob This page can be used as a cover or a section title slide.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení automobilového průmyslu 9. února 2012 Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob This page can be used as a cover or a section title slide."— Transkript prezentace:

1 Sdružení automobilového průmyslu 9. února 2012 Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob This page can be used as a cover or a section title slide. JUDr. Ladislav Smejkal

2 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 2 Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob  Nový zákon č. 418/2011 Sb. začal platit od 1. ledna 2012  Účel nového zákona:  Postihovat kriminální jednání právnických osob, i když se nezjistí, která osoba konkrétně se trestného činu dopustila  Dosáhnout na majetky právnických osob získaných trestnou činností  Postihnout právnické osoby za jednání osob u ní a pro ni pracujících  Neuplatní se zpětně na jednání právnické osoby před 1. lednem 2012  Subsidiární použití trestního zákoníku a trestního řádu

3 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 3 1. Působnost zákona  Odpovědnost za trestní jednání či jeho následek na území ČR  Které právnické osoby budou trestně odpovědné podle nového zákona?  se sídlem v ČR  které mají v ČR pobočku nebo podnik  které v ČR vykonávají činnost nebo  Které v ČR mají svůj majetek  Postih trestního jednání české právnické osoby v zahraničí  Postih kriminálního jednání spáchaného v cizině cizí právnickou osobou ve prospěch české právnické osoby

4 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 4 2. Trestné činy  Výběr trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit podle nového zákona:  majetkové  hospodářské včetně daňových  ekologické  veřejné zakázky  korupční delikty  nelegální zaměstnávání

5 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 5 3. Vybrané trestné činy proti majetku  podvod (§ 209)  pojistný podvod (§ 210)  úvěrový podvod (§ 211)  dotační podvod (§ 212)  podílnictví (§ 214)  podílnictví z nedbalosti (§ 215)  legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216)

6 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 6 4. Vybrané trestné činy proti majetku – pokračování  legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217)  neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230)  opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231)  poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232)

7 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 7 5. Vybrané trestné činy hospodářské  zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240)  neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241)  nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243)  zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254)  sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256)  pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257)  vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259)  poškozování finančních zájmů Evropské unie (§ 260)  porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270)

8 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 8 6. Vybrané trestné činy proti životnímu prostředí  poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293)  poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294)  poškození vodního zdroje (§ 294a)  poškození lesa (§ 295)  neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297)  neoprávněné nakládání s odpady (§ 298)  poškození chráněných částí přírody (§ 301)

9 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 9 7. Vybrané trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných  přijetí úplatku (§ 331)  podplacení (§ 332)  nepřímé úplatkářství (§ 333)  neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342)  křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346)  padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348)  nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349)

10 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 10 8. Principy trestní odpovědnosti  Trestný čin právnické osoby – formální podmínky:  protiprávní čin spáchaný (1) jejím jménem nebo (2) v jejím zájmu nebo (3) v rámci její činnosti za podmínky, že jednal: 1. statutární orgán nebo jeho člen 2. jiná osoba oprávněná za právnickou osobu jednat 3. kdo vykonává řídící nebo kontrolní činnost u právnické osoby 4. kdo vykonává rozhodující vliv na řízení právnické osoby (mj. majoritní akcionář, ovládající osoba atd.) 5. zaměstnanec při plnění pracovních úkolů

11 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 11 8. Principy trestní odpovědnosti - pokračování  Trestný čin právnické osoby – materiální podmínky:  právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu jestliže byl spáchán:  jednáním výše uvedených orgánů nebo osob (viz předchozí slide), kromě zaměstnance, nebo  zaměstnancem na podkladě (1) rozhodnutí, (2) schválení nebo (3) pokynu výše uvedených orgánů nebo osob anebo (4) proto, že orgány právnické osoby nebo osoby výše uvedené neprovedly taková opatření, (i) která měly provést podle jiného právního předpisu nebo (ii) která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména (a) neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo (b) neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu  není důležité, zda se podaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným shora (!).

12 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 12 9. Trestnost fyzické a právnické osoby  trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby

13 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 13 10. Právní nástupnictví  převzato z rakouské právní úpravy  trestní odpovědnost PO přechází na všechny její právní nástupce  více právních nástupců  soud při rozhodování o druhu a výměře trestu přihlédne i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu  nadále odpovědná i původní PO, pokud nezanikne

14 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 14 11. Promlčení trestní odpovědnosti  obdobné použití trestního zákoníku - § 34 TZ  promlčecí doby 3 roky, 5 let, 10 let, 15 let a 20 let

15 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 15 12. Druhy trestů  zrušení právnické osoby  propadnutí majetku  peněžitý trest (1.000 – 2 mil. Kč za den)  propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty  zákaz činnosti (1 – 20 let)  zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (1 – 20 let)  zákaz přijímání dotací a subvencí (1 – 20 let)  uveřejnění rozsudku (veřejný sdělovací prostředek)

16 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 16 13. Trest zrušení právnické osoby  nejpřísnější  pouze PO se sídlem v České republice  nelze uložit těm PO, u kterých to vylučuje jejich povaha (např. osoby zřízené zákonem)  v některých případech nutné vyjádření ČNB (např. u bank, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry atd.) či příslušného orgánu státní správy  vstup do likvidace  z majetku PO mohou být uspokojeny pohledávky věřitelů

17 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 17 14. Místní příslušnost  příslušný soud (státní zastupitelství) dle:  místa spáchání trestného činu  sídla obviněné PO / podniku nebo organizační složky obviněné zahraniční PO  místa, kde čin vyšel najevo

18 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 18 15. Informační povinnost  o zahájení trestního stíhání proti PO vyrozumí policejní orgán:  příslušný orgán veřejné moci, které udělují licence a povolení k činnosti PO a vykonávají dozor nad takovou PO (např. dozor ČNB, MF atd.)  osoby, které vedou rejstříky, registry nebo evidence atd. (např. obchodní rejstřík, nadační rejstřík, MV atd.)  vyrozumění o skončení věci a o skončení vykonávacího řízení

19 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 19 16. Společné řízení  proti obviněné PO a obviněné FO, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí  trestní odpovědnost PO a FO se posuzuje samostatně  úkony trestního řízení se zpravidla provádějí nejprve ve vztahu k FO

20 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 20 17. Zrušení, zánik a přeměna společnosti  přísný evidenční a rozhodovací režim  oznamovací povinnost PO, která je trestně stíhaná, před provedením úkonů směřujících k jejímu zrušení, zániku nebo k přeměně x návrh na vyslovení neplatnosti takových úkonů  princip relativní neplatnosti  PO nemůže být do doby pravomocného skončení trestního stíhání zrušena, ani nemůže dojít k její přeměně x výjimky  povolení státního zástupce nebo předsedy senátu

21 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 21 18. Zajišťovací opatření  podmínky pro předstižnou vazbu (odkaz na § 67 písm. c) TŘ) :  pozastavení výkonu činnosti  omezení nakládání s majetkem  + další zajišťovací instituty dle trestního řádu  nutno přihlédnout k důsledkům pro třetí osoby  podmínka přiměřenosti  PO může kdykoli žádat o zrušení nebo omezení zajištění  přípustná stížnost

22 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 22 19. Společnost v postavení poškozeného  společnost jako poškozený v trestním řízení – vznik majetkové nebo jiné škody  možnost domoci se náhrady škody v trestním řízení  práva společnosti jako poškozeného v trestním řízení  výhody využití právního zastoupení – zmocněnec poškozeného  výhody nového zákona pro poškozeného  zajištění nároku poškozeného v trestním řízení

23 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 23 20. Zastoupení v rámci trestního řízení a obhajoba  ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle předpisů civilního práva (o.s.ř.) – jen jedna osoba  vyloučeny osoby, které jsou obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci  zmocněnec – pouze jeden  opatrovník  za splnění podmínek zákona může soud provést hlavní líčení v nepřítomnosti výše uvedených osob  obhájce - nepoužijí se ustanovení trestního řádu o nutné obhajobě

24 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 24 21. Rejstřík trestů  bude se evidovat odsouzení právnické osoby v Rejstříku trestů  veřejnost této části evidence Rejstříku trestů  nebrání tomu ochrana osobních údajů tak, jako u FO  ohled na práva třetích osob  údaje budou přístupné komukoli, a to v rozsahu, v jakém mohou být uváděny ve výpisech z evidence RT  u PO se namísto zahlazení odsouzení zaznamená zánik účinků odsouzení

25 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob 25 22. Naše doporučení  společnost musí učinit maximum proto, aby se vyhnula nebo alespoň minimalizovala možnost, že bude trestně odpovědná podle nového zákona! Nový zákon může zničit váš business! Za tím účelem je vhodně dodržovat následující principy:  důsledné hohodnocení rizik  zapojení vrcholného vedení  jasné, praktické a funkční interní předpisy a postupy  příměřené procesy  komunikace a školení  efektivní implementace interních předpisů a postupů  efektivní monitoring a audit vnitřních předpisů a postupů

26 White & CaseTrestní odpovědnost právnických osob JUDr. Ladislav Smejkal advokát Tel: +420 255 771 341 E-mail: lsmejkal@whitecase.comlsmejkal@whitecase.com Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Sdružení automobilového průmyslu 9. února 2012 Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob This page can be used as a cover or a section title slide."

Podobné prezentace


Reklamy Google