Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních

2 * §4 odst. 1 zákona o účetnictví * Obchodní společnosti a družstva dle obchodního zákoníku jsou povinny vést účetnictví od svého vzniku (tj. ode dne zápisu do obchodního rejstříku) do svého zániku (tj. do vymazání z obchodního rejstříku.

3 * Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.

4 * §5 Zákona o účetnictví * (1) Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. * (2) Pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

5 Jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v § 135 ObchZ, jestliže prokáže, že zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří pro výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne potřebnou součinnost). Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.6.2000, sp.zn. 29 Cdo 1162/99

6 * Účetní jednotka – podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že * a) nevede účetnictví podle §4 odst. 1, §4 1 * b) nesestaví účetní závěrku podle §6 odst. 4, nebo nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v §19 odst. 1, nebo nevyhotoví výroční zprávu podle §21 odst. 1 až 5, §6 4 §19 1 §21 1 5 * f) v rozporu s §19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, §19a 1

7 * c) vede účetnictví v rozporu s §7 odst. 1 a 2, §7 1 2 * d) vede účetnictví v rozporu s §8 odst. 2, §8 2 * e) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v §18 odst. 1 nebo 2, §18 1 2

8 * g) v rozporu s §20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s §21 odst. 6 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem, §20 1 §21 6 * h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle §21a, §21a * i) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za Českou republiku, ač je k tomu povinna podle §23b, §23b * j) v rozporu s §31 neuschová účetní záznamy, §31

9 * §37aa * §37ab

10 § 138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty

11 Typ škodyVýše Škoda nikoli nepatrnáNejméně 5 000 Kč Škoda nikoli maláNejméně 25 000 Kč Větší škodaNejméně 50 000 Kč Značná škodaNejméně 500 000 Kč Škoda velkého rozsahuNejméně 5 000 000 Kč

12 Trestný čin Úvěrový podvod§ 211 Dotační podvod§ 212 Legalizace výnosů z trestné činnosti§ 216 Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti§ 217 Porušení povinnosti při správě cizího majetku§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti § 221 Poškození věřitele§ 222 Zvýhodnění věřitele§ 223 Způsobení úpadku§ 224

13 Některé trestné činy daňové, poplatkové a devizové Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby § 240 Neodvedení daně, pojistného na sociálního zabezpečení a podobné povinné platby § 241 Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení § 243 Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží § 244 Neoprávněné podnikání§ 251 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění§ 254

14 1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, * kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo * kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, * a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

15 „Účetnictví musí poskytovat pravdivý obraz o aktuálním stavu podnikatelského subjektu v kterémkoli okamžiku příslušného zdaňovacího období, neboť mohou nastat rozličné situace, např. prohlášení konkurzu, úmrtí společníka apod., kdy bude nutné znát přesný stav k určitému datu, ačkoli nepůjde právě o konec zdaňovacího období. V tomto směru nepostačí, když v účetnictví nebudou žádné nepravdivé či zkreslené údaje k datu 31.12. příslušného roku.“

16 Za nepravdivé se považují údaje, jejich obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, o němž je podávána informace, a to byť jen v některé důležité části těchto dokladů.

17 Za hrubě zkreslující údaje se považují takové, které mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých okolnostech, sloužících ke kontrole hospodaření, což může vést k zásadně nesprávným závěrům.

18 Nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje se musí týkat závažné skutečnosti v účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech, sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo jejich kontrole. Současně musí dojít k ohrožení majetkových práv jiného nebo k ohrožení včasného řádného vyměření daně. Přitom postačí, že včasné a řádné vyměření daně bylo jen ohroženo a ve skutečnosti k opožděnému a nesprávnému vyměření daně ani dojít nemusí.


Stáhnout ppt "Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních."

Podobné prezentace


Reklamy Google