Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost za vedení účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost za vedení účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost za vedení účetnictví
Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních

2 §4 odst. 1 zákona o účetnictví
Obchodní společnosti a družstva dle obchodního zákoníku jsou povinny vést účetnictví od svého vzniku (tj. ode dne zápisu do obchodního rejstříku) do svého zániku (tj. do vymazání z obchodního rejstříku. Vedení účetnictví

3 Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. §135 odst. 1 ObchZ

4 Vedení účetnictví jinou osobou
§5 Zákona o účetnictví (1) Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. (2) Pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví. Vedení účetnictví jinou osobou

5 Nejvyšší soud České republiky
Jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v § 135 ObchZ, jestliže prokáže, že zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří pro výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne potřebnou součinnost). Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp.zn. 29 Cdo 1162/99 Nejvyšší soud České republiky

6 §37a ZOÚ pokuta až do výše 6 % hodnoty aktiv celkem
Účetní jednotka – podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že a) nevede účetnictví podle §4 odst. 1 , b) nesestaví účetní závěrku podle §6 odst. 4 , nebo nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v §19 odst. 1 , nebo nevyhotoví výroční zprávu podle §21 odst. 1 až 5 , f) v rozporu s §19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, §37a ZOÚ pokuta až do výše 6 % hodnoty aktiv celkem

7 §37a ZOÚ pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem
c) vede účetnictví v rozporu s §7 odst. 1 a 2 , d) vede účetnictví v rozporu s §8 odst. 2 , e) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v §18 odst. 1 nebo 2 , §37a ZOÚ pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem

8 §37a ZOÚ pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem
g) v rozporu s §20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s §21 odst. 6 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem, h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle §21a , i) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za Českou republiku, ač je k tomu povinna podle §23b , j) v rozporu s §31 neuschová účetní záznamy, §37a ZOÚ pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem

9 Další ustanovení ZOÚ ke správním deliktům
§37aa §37ab Další ustanovení ZOÚ ke správním deliktům

10 Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb., ve znění p.p.
§ 138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty Trestní zákoník zákon č.40/2009 Sb., ve znění p.p.

11 Škoda Typ škody Výše Škoda nikoli nepatrná Nejméně 5 000 Kč
Škoda nikoli malá Nejméně Kč Větší škoda Nejméně Kč Značná škoda Nejméně Kč Škoda velkého rozsahu Nejméně Kč Škoda

12 Trestný čin Úvěrový podvod § 211 Dotační podvod § 212 Legalizace výnosů z trestné činnosti § 216 Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti § 217 Porušení povinnosti při správě cizího majetku § 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti § 221 Poškození věřitele § 222 Zvýhodnění věřitele § 223 Způsobení úpadku § 224

13 Některé trestné činy daňové, poplatkové a devizové
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby § 240 Neodvedení daně, pojistného na sociálního zabezpečení a podobné povinné platby § 241 Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení § 243 Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží § 244 Neoprávněné podnikání § 251 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění § 254

14 § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

15 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.4.2008 sp. zn. 5 Tdo 388/2008
„Účetnictví musí poskytovat pravdivý obraz o aktuálním stavu podnikatelského subjektu v kterémkoli okamžiku příslušného zdaňovacího období, neboť mohou nastat rozličné situace, např. prohlášení konkurzu, úmrtí společníka apod., kdy bude nutné znát přesný stav k určitému datu, ačkoli nepůjde právě o konec zdaňovacího období. V tomto směru nepostačí, když v účetnictví nebudou žádné nepravdivé či zkreslené údaje k datu příslušného roku.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 5 Tdo 388/2008

16 Za nepravdivé se považují údaje, jejich obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, o němž je podávána informace, a to byť jen v některé důležité části těchto dokladů. Nepravdivé údaje

17 Hrubě zkreslující údaje
Za hrubě zkreslující údaje se považují takové, které mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých okolnostech, sloužících ke kontrole hospodaření, což může vést k zásadně nesprávným závěrům. Hrubě zkreslující údaje

18 Ohrožení majetkových práv nebo ohrožení včasného řádného vyměření daně
Nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje se musí týkat závažné skutečnosti v účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech, sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo jejich kontrole. Současně musí dojít k ohrožení majetkových práv jiného nebo k ohrožení včasného řádného vyměření daně. Přitom postačí, že včasné a řádné vyměření daně bylo jen ohroženo a ve skutečnosti k opožděnému a nesprávnému vyměření daně ani dojít nemusí. Ohrožení majetkových práv nebo ohrožení včasného řádného vyměření daně


Stáhnout ppt "Odpovědnost za vedení účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google