Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních

2 * §4 odst. 1 zákona o účetnictví * Obchodní společnosti a družstva dle obchodního zákoníku jsou povinny vést účetnictví od svého vzniku (tj. ode dne zápisu do obchodního rejstříku) do svého zániku (tj. do vymazání z obchodního rejstříku.

3 * Jednatelé jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti.

4 * §5 Zákona o účetnictví * (1) Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. * (2) Pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

5 Jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v § 135 ObchZ, jestliže prokáže, že zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří pro výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne potřebnou součinnost). Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp.zn. 29 Cdo 1162/99

6 * Účetní jednotka – podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že * a) nevede účetnictví podle §4 odst. 1, §4 1 * b) nesestaví účetní závěrku podle §6 odst. 4, nebo nesestaví účetní závěrku ke dni stanovenému v §19 odst. 1, nebo nevyhotoví výroční zprávu podle §21 odst. 1 až 5, §6 4 §19 1 § * f) v rozporu s §19a odst. 1 nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, §19a 1

7 * c) vede účetnictví v rozporu s §7 odst. 1 a 2, §7 1 2 * d) vede účetnictví v rozporu s §8 odst. 2, §8 2 * e) jí sestavená účetní závěrka neobsahuje všechny povinné součásti uvedené v §18 odst. 1 nebo 2, §18 1 2

8 * g) v rozporu s §20 odst. 1 nemá účetní závěrku ověřenou auditorem nebo v rozporu s §21 odst. 6 nemá výroční zprávu ověřenou auditorem, §20 1 §21 6 * h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle §21a, §21a * i) nesestaví účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za Českou republiku, ač je k tomu povinna podle §23b, §23b * j) v rozporu s §31 neuschová účetní záznamy, §31

9 * §37aa * §37ab

10 § 138 Hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci a jiné majetkové hodnoty

11 Typ škodyVýše Škoda nikoli nepatrnáNejméně Kč Škoda nikoli maláNejméně Kč Větší škodaNejméně Kč Značná škodaNejméně Kč Škoda velkého rozsahuNejméně Kč

12 Trestný čin Úvěrový podvod§ 211 Dotační podvod§ 212 Legalizace výnosů z trestné činnosti§ 216 Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti§ 217 Porušení povinnosti při správě cizího majetku§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti § 221 Poškození věřitele§ 222 Zvýhodnění věřitele§ 223 Způsobení úpadku§ 224

13 Některé trestné činy daňové, poplatkové a devizové Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby § 240 Neodvedení daně, pojistného na sociálního zabezpečení a podobné povinné platby § 241 Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení § 243 Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží § 244 Neoprávněné podnikání§ 251 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění§ 254

14 1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, * kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo * kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, * a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

15 „Účetnictví musí poskytovat pravdivý obraz o aktuálním stavu podnikatelského subjektu v kterémkoli okamžiku příslušného zdaňovacího období, neboť mohou nastat rozličné situace, např. prohlášení konkurzu, úmrtí společníka apod., kdy bude nutné znát přesný stav k určitému datu, ačkoli nepůjde právě o konec zdaňovacího období. V tomto směru nepostačí, když v účetnictví nebudou žádné nepravdivé či zkreslené údaje k datu příslušného roku.“

16 Za nepravdivé se považují údaje, jejich obsah vůbec neodpovídá skutečnému stavu, o němž je podávána informace, a to byť jen v některé důležité části těchto dokladů.

17 Za hrubě zkreslující údaje se považují takové, které mylně nebo neúplně informují o podstatných a důležitých okolnostech, sloužících ke kontrole hospodaření, což může vést k zásadně nesprávným závěrům.

18 Nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje se musí týkat závažné skutečnosti v účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech, sloužících k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo jejich kontrole. Současně musí dojít k ohrožení majetkových práv jiného nebo k ohrožení včasného řádného vyměření daně. Přitom postačí, že včasné a řádné vyměření daně bylo jen ohroženo a ve skutečnosti k opožděnému a nesprávnému vyměření daně ani dojít nemusí.


Stáhnout ppt "Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních."

Podobné prezentace


Reklamy Google