Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB"— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

2 Program dne Původ trestní odpovědnosti právnických osob
Mezinárodní a evropské dokumenty zavazující Českou republiku k zavedení odpovědnosti právnických osob za trestné činy Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – 2004, (vývoj v průběhu legislativního procesu): Základy trestní odpovědnosti právnické osoby Katalog trestných činů právnické osoby Tresty a ochranné opatření ukládané právnické osobě Trestní řízení proti právnické osobě Závěry + diskuze

3 1. PŮVOD TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB
Angloamerický systém práva Strict liability a vicarious liability Doktrína identifikační – alter ego Doktrína agregace (kolektivní vědomí) Holistické teorie Současné vývojové směry Kontinentálně-evropský systém práva převážně kombinované systémy v zemích EU

4 Důvody proti zavedení tOPO
nebezpečí kriminalizace podnikání destrukce tradičních základů trestní odpovědnosti nástroj šikanování podnikatelů státem zneužití konkurencí trest může dopadnout i na ty, kteří rozhodování firmy ani nemohli ovlivnit (akcionáři, zaměstnanci, věřitelé) duplicita trestního postihu ( FO x PO) často nelze zjistit, kdo konkrétně se protiprávního jednání za PO dopustil (např. kolektivní rozhodnutí) – problém s dokazováním obětování FO v nevýznamném postavení (tzv. „bílí koně“) problematika zavinění výčet trestných činů

5 důvody pro zavedení TOPO
nové druhy protispolečenských aktivit páchaných PO (havárie ropných tankerů, přeshraniční a organizovaná kriminalita), kde nepostačuje správní trestání neúčinnost individuálního trestního práva (prokázání zavinění FO) potřeba aktivizovat kolektivní odpovědnost s ohledem na realitu obchodních vztahů mezinárodní a EU/ES závazky mezinárodní spolupráce v trestních věcech (nikoli ve správním právu) viz BBA prostředky trestního práva procesního jsou účinnější

6 ZAVEDENÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB V EVROPSKÝCH STÁTECH
1950 – Nizozemsko (1950 hospodářské a 1976 všechny trestné činy) 1999 – Belgie, Slovinsko 2001 – Maďarsko, Estonsko 2002 – Polsko ( změna 2005), Malta 1982 – Portugalsko 1983 – Švédsko 2003 – Litva 1991 – Norsko 2005 – Lotyšsko, Bulharsko 1993 – Island 2006 – Rakousko, Rumunsko 1994 – Francie 2008 – Slovensko, Lucembursko, Lichtenštejnsko 1995 – Finsko 1996 – Dánsko, Španělsko

7 II. MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÉ DOKUMENTY ZAVAZUJÍCÍ ČESKOU REPUBLIKU K ZAVEDENÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB ZA TRESTNÉ ČINY

8 1. Akty OSN, OECD a Rady Evropy
Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích, Paříž, (č. 25/2000 Sb.m.s.) Čl. 3 : Sankce „1. Podplácení zahraničních veřejných činitelů bude trestáno účinnými, přiměřenými a odrazujícími trestními sankcemi. … 2. V případě, že se podle právního řádu strany trestní odpovědnost nevztahuje na právnické osoby, zajistí taková strana, aby takové právnické osoby podléhaly účinným, přiměřeným a odrazujícím mimotrestním sankcím, včetně sankcí finančních za podplácení zahraničních veřejných činitelů.“

9 Úmluva OSN o potlačování a financování terorismu, New York, 9. 12
Úmluva OSN o potlačování a financování terorismu, New York, (č. 18/2006 Sb.m.s.) Úmluva OSN proti korupci, Mérida, 9. – Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Palermo, Druhý opční protokol OSN k úmluvě o právech dítěte, týkající se obchodu s dětmi, dětské prostituce a dětské pornografie, New York, Úmluva RE o trestněprávní ochraně životního prostředí, Štrasburk, Trestněprávní úmluva RE o korupci, Štrasburk, (č. 70/2002 Sb.m.s.) Úmluva RE o boji proti počítačové kriminalitě, Štrasburk, Úmluva RE o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, Štrasburk, (č. 33/1997 Sb.)

10 Úmluva RE o boji proti obchodování s lidmi, Štrasburk, 16. 5. 2005
Úmluva RE o financování terorismu, Štrasburk, Úmluva RE o ochraně dětí před sexuálním zneužíváním a sexuálním vykořisťováním, Lanzarote, Doporučení RE (77)28 o úloze trestního práva při ochraně životního prostředí Doporučení RE (81)12 o hospodářské kriminalitě Doporučení RE (82)15 o úloze práva při ochraně spotřebitelů Doporučení Výboru ministrů RE (88)18 nebo (88)17 o odpovědnosti podniků a jiných právnických osob za delikty spáchané při výkonu jejich aktivit Celosvětový akční plán proti organizovanému transnacionálnímu zločinu přijatý Světovou ministerskou konferencí o organizovaném transnacionálním zločinu, konanou v Neapoli (21. – )

11 2. Akty ES/EU Druhý protokol k Úmluvě EU o ochraně finančních zájmů ES, Čl. 3 odst. 1: „Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby zajistil, že právnické osoby lze činit odpovědnými za podvod, aktivní korupci a praní peněz, které v jejich prospěch spáchá jakákoli osoba jednající samostatně nebo jako člen orgánu dotyčné právnické osoby, která v této právnické osobě působí ve vedoucím postavení na základě — oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu nebo — pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby nebo — pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby, jakož i za účastenství nebo návod ke spáchání podvodu, aktivní korupce nebo praní peněz nebo za pokus spáchání takového podvodu.“

12 Čl. 4 odst. 1: „Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby právnickou osobu odpovědnou podle čl. 3 odst. 1 bylo možné postihnout účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi, které zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy a mohou zahrnovat i jiné sankce, například a) zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory; b) dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti; c) uložení soudního dohledu; d) zrušení rozhodnutím soudu.“

13 RR o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura, RR o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků, RR o boji proti terorismu, RR o potírání obchodování s lidmi, RR o posílení trestního rámce prevence umožnění nezákonného vstupu, průvozu a pobytu, RR o ochraně životního prostředí trestním právem, RR o boji proti korupci v soukromém sektoru, RR o konfiskaci výnosů a majetku z trestné činnosti a nástrojů trestné činnosti,

14 RR o boji proti obchodování s lidmi, 19. 7. 2002
RR o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii, RR, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkové podstaty trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, RR k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečistění z lodí, RR o útocích proti informačním systémům, RR o boji proti organizované trestné činnosti, Směrnice EP a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí, RR o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva,

15 ochrana finančních zájmů EU a projekt Corpus Juris
Směrnice EP a Rady o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, RR o uplatňování zásady vzájemného uznávání příkazů ke konfiskaci, RR o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, ochrana finančních zájmů EU a projekt Corpus Juris

16 III. NÁVRH ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM

17 Původní Návrh z roku 2004 zamítnut v 1. čtení argumenty pro zamítnutí:
forma tzv. zavinění právnické osoby výčet trestných činů ideologické a politické důvody

18 VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM (SNĚMOVNÍ TISK 285)

19 Působnost zákona (§§ 1 – 6)
upravuje: podmínky trestní odpovědnosti právnických osob tresty a ochranná opatření postup v řízení proti právnickým osobám subsidiární použití trestního zákoníku a trestního řádu místní působnost subjekt - vyloučení trestní odpovědnosti některých právnických osob : Česká republika územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci

20 TRESTNé ČINY taxativní výčet
dle požadavků mezinárodních smluv a právních předpisů ES/EU + katalog rozšířen o daňové trestné činy

21 trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
obchodování s lidmi (§ 168) svěření dítěte do moci jiného (§ 169) vydírání (§ 175) porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182)

22 trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
sexuální nátlak (§ 186) pohlavní zneužití (§ 187) kuplířství (§ 189) výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192) zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193)

23 trestné činy proti rodině a dětem
ohrožování výchovy dítěte (§ 201) svádění k pohlavnímu styku (§ 202)

24 trestné činy proti majetku
podvod (§ 209) pojistný podvod (§ 210) úvěrový podvod (§ 211) dotační podvod (§ 212) provozování nepoctivých her a sázek (§ 213) podílnictví (§ 214) podílnictví z nedbalosti (§ 215) legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216) legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217) neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230) opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231) poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti (§ 232)

25 trestné činy hospodářské
padělání a pozměnění peněz (§ 233 i za podmínek § 238) padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§ 245) neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 i za podmínek § 238) zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235 i za podmínek § 238) sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256) výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236 i za podmínek § 238) pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257) neoprávněná výroba peněz (§ 237 i za podmínek § 238) pletichy při veřejné dražbě (§ 258) vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259) zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240) poškozování finančních zájmů Evropské unie (§ 260) neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby (§ 241 ) porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (§ 270) nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§ 243 ) porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§ 244)

26 trestné činy obecně nebezpečné
nedovolené ozbrojování (§ 279) vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280) nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky (§ 281) nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 282) nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 283) přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284) nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285)

27 trestné činy proti životnímu prostředí
poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293) poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294) poškození vodního zdroje (§ 294a) poškození lesa (§ 295) neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297) neoprávněné nakládání s odpady (§ 298) neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu (§ 298a) neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 299) neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300) poškození chráněných částí přírody (§ 301)

28 trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
teroristický útok (§ 311)

29 TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci (§ 324) padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348) vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326) nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti a úředního razítka (§ 349) přijetí úplatku (§ 331) násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352) podplacení (§ 332) hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 355) nepřímé úplatkářství (§ 333) zasahování do nezávislosti soudu (§ 335) podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (§ 356) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337) organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice (§ 340) účast na organizované zločinecké skupině (§ 361) napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky (§ 341) podněcování k trestnému činu (§ 364) nadržování (§ 366) neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342 ) křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346)

30 trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404) popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405)

31 Základy trestní odpovědnosti
Trestný čin právnické osoby – formální podmínky: protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti za podmínky, že jednal: statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, jiná osoba, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat, ten, kdo u právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů, jestliže ho lze této právnické osobě přičítat.

32 Základy trestní odpovědnosti
Trestný čin právnické osoby – materiální podmínky: právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu jestliže byl spáchán: jednáním výše uvedených orgánů nebo osob (viz předchozí slide), kromě zaměstnance, nebo zaměstnancem na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu výše uvedených orgánů nebo osob anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby výše uvedené neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu není důležité, zda se podaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným shora.

33 trestná součinnost pachatel, spolupachatel, účastník - jiná formulace než v TZ trestní odpovědností právnické osoby není dotčena trestní odpovědnost fyzických osob a trestní odpovědností těchto fyzických osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby

34 Právní nástupnictví (§ 10)
trestní odpovědnost PO přechází na všechny její právní nástupce více právních nástupců soud při rozhodování o druhu a výměře trestu přihlédne i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody ze spáchaného trestného činu nadále odpovědná i původní PO, pokud nezanikne

35 Účinná lítost (§ 11) trestní odpovědnost PO zaniká, jestliže:
dobrovolně upustí od dalšího protiprávního jednání a odstraní nebezpečí nebo zamezí škodlivému následku nebo napraví škodlivý následek NEBO učiní oznámení v době, kdy nebezpečí může být ještě odstraněno nebo může být zabráněno škodlivému následku nepoužije se u korupčních trestných činů

36 PROMlčení (§§ 12, 13) obdobné použití trestního zákoníku
nepromlčuje se trestný čin teroristického útoku, pokud zakládá válečný zločin nebo zločin proti lidskosti podle předpisů mezinárodního práva

37 Tresty a ochranné opatření
druh a výměra trestu (§ 14) ochranné opatření ( § 26) musí být přiměřené povaze, závažnosti spáchaného činu a majetkovým poměrům právnické osoby při ukládání všech ( T+OO) sankcí soud musí přihlédnout k zájmům poškozených a věřitelů, pokud nemají původ nebo nesouvisí s trestným činem právnické osoby

38 Druhy trestů zrušení právnické osoby propadnutí majetku
peněžitý trest (20 – 730 denních sazeb po 1000 – 2 mil. Kč) propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty zákaz činnosti (1 – 20 let) zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži (1 – 20 let) zákaz přijímání dotací a subvencí (1 – 20 let) uveřejnění rozsudku (veřejný sdělovací prostředek)

39 Ochranné opatření zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
včetně zabrání náhradní hodnoty nebo zabrání spisů a zařízení, nebo namísto zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty uložit pozměnění věci nebo jiné majetkové hodnoty, odstranění určitého zařízení, označení nebo provedení jiné změny nebo omezení dispozice s věcí nebo jinou majetkovou hodnotou za podmínek stanovených trestním zákoníkem

40 ZÁNIK VÝKONU TRESTU promlčení výkonu trestu (30, 20, 10 nebo 5 let)
X výkon trestu uloženého pro trestný čin teroristického útoku se nepromlčuje zánik účinků odsouzení

41 ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM

42 vztah k probíhajícímu správnímu řízení (§28)
překážka litispendence zásada ne bis in idem souběh správního deliktu a trestného činu právnické osoby

43 místní příslušnost (§ 29)
Příslušný soud ( státní zastupitelství) dle: místa spáchání trestného činu sídla obviněné PO / podniku nebo organizační složky obviněné zahraniční PO místa, kde čin vyšel najevo

44 INFORMAČNÍ POVINNOST (§ 30)
o zahájení trestního stíhání proti PO vyrozumí policejní orgán: příslušný orgán veřejné moci osoby, které vedou rejstříky, registry nebo evidence atd. vyrozumění o skončení věci a o skončení vykonávacího řízení

45 Společné řízení (§ 31) proti obviněné PO a obviněné FO, jestliže jejich trestné činy spolu souvisejí trestní odpovědnost PO a FO se posuzuje samostatně úkony trestního řízení se zpravidla provádějí nejprve ve vztahu k FO

46 zrušení, zánik a přeměna PO (§ 32)
oznamovací povinnost PO před provedením úkonů směřujících k jejímu zrušení, zániku nebo k přeměně x návrh na vyslovení neplatnosti takových úkonů PO nemůže být do doby pravomocného skončení trestního stíhání zrušena, ani nemůže dojít k její přeměně x výjimky povolení státního zástupce nebo předsedy senátu

47 zajišťovací opatření ( § 33)
pozastavení výkonu činnosti omezení nakládání s majetkem + další zajišťovací instituty dle trestního řádu

48 Úkony právnické osoby (§ 34) a obhájce (§ 35)
ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle OSŘ zmocněnec opatrovník obhájce

49 předvolání, předvedení a pořádková pokuta (§ 36)
jestliže se osoba, která za PO činí úkony bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena, pokud byla řádně předvolána pořádková pokuta stížnost

50 VÝSLECH A ZÁVĚREČNÁ ŘEČ (§ 37)
při společném řízení FO a PO vyslechne se při hlavním líčení a veřejném zasedání nejprve fyzická osoba a až poté zástupce PO úprava pořadí závěrečných řečí

51 Rejstřík trestů novela zákona o Rejstříku trestů
bude se evidovat odsouzení právnické osoby veřejnost této části evidence Rejstříku trestů

52 VÝKON NĚKTERÝCH TRESTŮ (§§ 38 – 41)
v návrhu zákona je zvlášť upraven výkon trestů: zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži zákaz přijímání dotací a subvencí uveřejnění rozsudku

53 právní styk s cizinou (§§ 42 – 47)
dožádání převzetí a předávání trestních věcí uznání a výkon rozhodnutí

54 děkuji za pozornost

55 prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. kancelar@akfenyk.cz
© 2011


Stáhnout ppt "TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB"

Podobné prezentace


Reklamy Google