Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007"— Transkript prezentace:

1 Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007
Ing. Lukáš Peřka Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

2 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
Český normalizační institut - ukončení činnosti k - od se stává Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Národním normalizačním orgánem Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

3 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
CEMENT 1) Normy vydané ČSN EN 197-1/A3 Cement – Část 1: Složení specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití ČSN P CEN/TR Metody zkoušení cementu – Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek ČSN EN 196-7:2008 Metody zkoušení cementu – Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu ČSN EN Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití – Definice, specifikace a kriteria shody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

4 2) Normy připravené k vydání
prEN Metody zkoušení cementu – Část 2.2: Chemický rozbor cementu metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie Revize - EN Metody zkoušení cementu – Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti Revize - EN Metody zkoušení cementu – Část 6: Stanovení jemnosti mletí Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

5 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
3) Normy připravované EN Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecná použití, změna prA2 prEN Hydraulické silniční pojivo prEN Nadsíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody Revize - EN Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda Revize - EN Metody zkoušení cementu – Část 9: Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda Revize – EN Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody Stanovení obsahu C3A ve směsných cementech Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

6 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
STAVEBNÍ VÁPNO ČSN EN 459 Stavební vápno – Revize ČSN EN Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody ČSN EN Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody Všechny části normy byly schváleny 16. února 2001 Na národní úrovni zavedeny jako ČSN EN českým překladem od září 2002. Do roku 2010 je plánováno schválení revidovaného znění normy. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

7 MALTY PRO ZDIVO 1) Normy vydané - revize
ČSN EN 1015 Zkušební metody malt pro zdivo Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem) Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

8 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
2) Normy připravované Změny norem řady EN 1015 Mrazuvzdornost malt prEN CEN/TS Zkušební metody malt pro zdivo – Část 14: Stanovení odolnosti malty proti zmrazování/rozmrazování prEN Specifikace malt pro zdivo – Část 3: Vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

9 Potěrové materiály 1) Normy vydané - revize
V roce 2007 proběhlo hlasování týkající se revize některých evropských norem pro potěry. Výsledkem hlasování bylo prodloužení stávajících platných norem na dalších 5 let. Konkrétně se jedná o tyto normy: ČSN EN 13813:2000 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky ČSN EN 13892:2002 Zkušební metody potěrových materiálů Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu Část 8: Stanovení přídržnosti Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

10 SÁDRA A VÝROBKY ZE SÁDRY 1) Normy vydané a schválené
ČSN EN Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny ČSN EN Obecné zásady navrhování (sádrových) výrobků vyztužených vlákny pro vnitřní omítky ČSN EN Navrhování a provádění systémů ze sádrokartonových tvárnic ČSN EN Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem EN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží EN Sádrové desky vyztužené vlákny – Část 2: Sádrovláknité desky EN Kovové profily a lišty pro upevnění sádrokartonových desek EN Mechanické upevňovací prostředky pro sádrokartonové desky Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

11 2) Revize stávajících platných norem
EN 14246/AC:2007 Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody EN /prA1 Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého – Část 2: Zkušební metody EN /prA2 Sádrové tvárnice – Definice, požadavky a zkušební metody Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

12 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
3) Normy připravované prEN Navrhování a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek – Část 1. Obecně Dále jsou technickou komisí CEN/TC 241 připravovány návrhy prováděcích norem pro systémy z různých sádrových výrobků. Tyto návrhy jsou v počáteční fázi přípravy a jejich technické připomínkování členy CEN lze očekávat nejdříve v roce 2009. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

13 BETON ČSN EN 206-1/Z3 Česká betonářská společnost se na základě výzvy svých členů ujala v roce 2004 koordinace přípravy návrhu změny Z3 uvedené normy. Motivem ke zpracování této změny Z3 byla snaha doplnit a podrobněji specifikovat současné platné znění ČSN EN v určitých částech, kde to pravidla umožňují, dosáhnout těsnějšího sepětí textu normy s aktuálním vývojem v oboru technologie betonu a i přípustného zohlednění zvyklostí a podmínek betonového stavitelství v České republice. Koncem roku 2007 bylo předložené znění Změny Z3 schváleno členy technické normalizační komise TNK „Betonové konstrukce“. Změna je platná od 1. května 2008. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

14 ČSN EN 459 – 1 Stavební vápno Struktura třídění vápen
Současná struktura EN 459-1 EN 459 Stavební vápno Vzdušné vápno Hydraulické vápno Bílé vápno Dolomitické vápno Hydraulické Přirozená hydraulická vápna NHL NHL-Z Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

15 Návrh struktury normy EN 459-1
Předmět Vzdušná vápna Vápna s hydraulickými vlastnostmi Definice Definice Druhy Druhy Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Požadavky Kritéria shody (pro každý druh) Příloha ZA Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

16 STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1
EN 459 Stavební vápno Vzdušné vápno Vápno s hydraulickými vlastnostmi Bílé vápno Přirozené hydraulické vápno Dolomitické vápno Směsné vápno (Formulated Lime) Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

17 BÍLÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení bílého vápnaa
Druh CaO + MgO MgO b CO2 c SO3 Volné vápno d CL 90 ≥ 90 ≤ 5 ≤ 4 ≤ 2 ≥ 80 CL 80 ≤ 7 ≥ 65 CL 70 ≥ 70 ≤ 12 ≥ 55 a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. b Připouští se obsah MgO až do 7 % vyhoví-li zkouška objemové stálosti podle 5.3 v EN c Povoluje se vyšší obsah CO2 , prokáže-li se splnění ostatních požadavků uvedených v tabulce. d Uvedená hodnota představuje nejmenší obsah volného vápna, spotřebitel může požadovat vyšší hodnotu obsahu. Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle platné normy EN 459-1(objemová stálost, obsah volné vody, penetrace, obsah vzduchu). Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

18 DOLOMITICKÉ VÁPNO Požadavky na chemické složení dolomitického vápna a
Druh CaO + MgO MgO CO2 SO3 DL 90-30 ≥ 90 ≥ 30 ≤ 4 ≤ 2 DL 90-5 > 5 DL 85 ≥ 85 ≤ 7 DL 80 ≥ 80 ≥ 5 Hodnoty platí pro všechny druhy dolomitického vápna. Pro nehašené dolomitické vápno se uvedené hodnoty vztahují na konečný výrobek pro hašené DL se údaje vztahují na výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. Požadavky na fyzikální vlastnosti vápna - reaktivita a zrnitost nehašeného vápna, + požadavky dle platné normy EN 459-1(objemová stálost, obsah volné vody, penetrace, obsah vzduchu). Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

19 STAVEBNÍ VÁPNO Návrh struktury normy EN 459-1
EN 459 Stavební vápno Vzdušné vápno Vápno s hydraulickými vlastnostmi Bílé vápno Přirozené hydraulické vápno Dolomitické vápno Směsné vápno (Formulated Lime) Hydraulická vápna Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

20 Směsné vápno FL Směsné vápno se označí FL a dále se označí obsah volného vápna (A; B; C), třída pevnosti v tlaku (1; 2; 3,5; 5) a složení. Druhy směsného vápna a Označení vápna SO3 Volné vápno (jako Ca(OH)2) FL A  2 ≥ 40 až < 80 % FL B ≥ 25 až < 50 % FL C ≥ 15 až < 40 % POZNÁMKA Hodnoty obsahu SO3 se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Hodnoty jsou uvedeny v procentech hmotnosti. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

21 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
Směsné vápno FL Normalizovanými pevnostmi se u druhů směsného vápna rozumí pevnost v tlaku po 28 dnech stanovená podle EN Musí mít hodnoty uvedené v tabulce. Druh směsného vápna Pevnost v tlaku MPa Po 7 dnech Po 28 dnech Všechny druhy FL 1 -  0,5 až  3 Všechny druhy FL 2  2 až  7 Všechny druhy FL 3,5  3,5 až  10 Všechny druhy FL 5  2  5 až  15 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

22 Směsná vápna FL Popis složení
Hlavní složky: Stavební vápno CL a NHL Cement CEM I, CEM II, CEM III Další složky: Portlandský slínek Přírodní pucolán Přírodní kalcinované pucolány Vápenec Granulovaná vysokopecní struska Doplňující složky Další složky (viz výše), je-li obsah každé složky pod 5 % hmotnosti Síran vápenatý Křemičitý úlet Přísady Organické přísady Anorganické přísady (např. sloučeniny železa a cínu) Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

23 Směsná vápna FL Normalizované označování
Příklad 1: Směsné vápno s obsahem volného vápna v rozmezí 25 a 50 % a s pevností v tlaku vyšší než 5 MPa, s obsahem 55 % bílého vápna, 30 % slínku (K30), 10 % vápence (L10), s 2 % síranu železnatého a 0,5 % látek zvyšujících retenci vody Portlandský slínek EN FL B 5 Obsahuje cement CL55_K30_L10 2 % síranu železnatého 0,5 % látek zvyšujících retenci vody Příklad 2: Směsné vápno s obsahem volného vápna v rozmezí 40 a 80 % a s pevností v tlaku vyšší než 2 MPa, s obsahem 40 % bílého vápna (CL40), 40 % NHL (NHL40), 15 % vápence (L15) a 0,5 % látek zvyšujících retenci vody EN FL A 2 CL40_NHL40_L15 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

24 Přirozené hydraulické vápno
NHL, HL - vápna Přirozené hydraulické vápno Druh SO3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech NHL 1  2 ≥ 50 ≥ 0,5 až  3 NHL 2 ≥ 40 ≥ 2 až  7 NHL 3,5 ≥ 25 ≥ 3,5 až  10 NHL 5 ≥ 15 ≥ 5 až  15 POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. Hydraulické vápno Druh SO3 (hm. %) Volné vápno (hm. %) Pevnost v tlaku po 28 dnech HL 2  3 a ≥ 10 ≥ 2 až  7 HL 3,5 ≥ 8 ≥ 3,5 až  10 HL 5 ≥ 4 ≥ 5 až  15 b POZNÁMKA Hodnoty se vztahují na konečný výrobek po odpočtu volné a vázané vody v něm. a Povoluje se obsah do 7 %, prokáže-li se objemová stálost po 28 denním uložení ve vodě podle EN b Vápna se sypnou hmotností méně než 0,90 kg/dm3 mohou mít pevnost do 20 MPa. Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE

25 Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE 19.5.-21.5.2008
Děkuji za pozornost Odborný seminář VÁPNO, CEMENT, EKOLOGIE


Stáhnout ppt "Vývoj mezinárodní normalizace v oboru maltovin v roce 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google