Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. Petra Vaňková Profesní vzdělávání sociálních kurátorů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. Petra Vaňková Profesní vzdělávání sociálních kurátorů."— Transkript prezentace:

1 KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. Petra Vaňková Profesní vzdělávání sociálních kurátorů

2 KRIZE rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, vrcholný stav rozhodná chvíle, obrat ve vývoji, vrcholný stav náhlá výrazná změna stavu či průběhu náhlá výrazná změna stavu či průběhu zlom v normálním životním průběhu, průběhu nemoci, divadelního děje aj. zlom v normálním životním průběhu, průběhu nemoci, divadelního děje aj. reakce na náročnou životní situaci, kterou člověk není schopen: reakce na náročnou životní situaci, kterou člověk není schopen: –vyřešit sám nebo za pomoci svých blízkých –v přijatelném čase –navyklým způsobem kritéria: narušení až ztráta duševní rovnováhy jedince doprovázená změněným chováním, kterou klient jako narušenou prožívá – subjektivní dimenze narušení až ztráta duševní rovnováhy jedince doprovázená změněným chováním, kterou klient jako narušenou prožívá – subjektivní dimenze

3 PŘÍČINY KRIZE zátěžová životní situace ztráta či ohrožení významné životní hodnoty člověka ztráta či ohrožení významné životní hodnoty člověka –to, čím žije – vztahy, práce, zájmy –to, čím je – postavení, prestiž –to, co vlastní - majetek životní změna životní změna nutnost volby mezi dvěma stejnými kvalitami nutnost volby mezi dvěma stejnými kvalitami

4 PROJEVY KRIZE emoční rozrušení – vnitřní napětí, neklid, pocity zmatku, úzkosti, hněvu, deprese, emoční rozrušení – vnitřní napětí, neklid, pocity zmatku, úzkosti, hněvu, deprese, snížená schopnost koncentrace snížená schopnost koncentrace pokles sebedůvěry pokles sebedůvěry narušení psychické rovnováhy narušení psychické rovnováhy poruchy sociálního fungování až sociální selhávání poruchy sociálního fungování až sociální selhávání dezorganizace ve vztazích dezorganizace ve vztazích somatické potíže – únava, vyčerpání, ztráta energie, nespavost, bolesti hlavy, srdeční poruchy, slábnoucí sexuální potence somatické potíže – únava, vyčerpání, ztráta energie, nespavost, bolesti hlavy, srdeční poruchy, slábnoucí sexuální potence

5 UKAZATELÉ PSYCHOSOCIÁLNÍ ZÁTĚŽE ztráta pocitu plné kondice (plného zdraví) změna prožitku vlastního sebeuspokojení výrazné pocity nejistoty ve vztahu k sociálním rolím a úkolům člověka (s tendencí sílit) prožitek narušené emoční rovnováhy pocit ohrožení ústící v obavy z vlastní nedostačivosti prohlubující se ztráta psychické rovnováhy při nutnosti přizpůsobovat se novým situacím

6 AKUTNÍ KRIZE jasně ohraničený začátek, rychlý rozvoj, 6 týdnů jasně ohraničený začátek, rychlý rozvoj, 6 týdnů významná životní událost (ztráta či ohrožení významné hodnoty) významná životní událost (ztráta či ohrožení významné hodnoty) charakteristiky události: –neočekávaná, nepředvídaná –obtížně ovlivnitelná a kontrolovatelná –negativně vnímaná –náhlá nepříznivá zpráva –traumatizující událost –reaktivace citlivého místa jedince

7 CHRONICKÉ KRIZE nenápadný průběh, dlouhodobá zátěž nenápadný průběh, dlouhodobá zátěž příčiny: příčiny: –meziosobní vztahy –vnitřní konflikty člověka důsledky: důsledky: –napětí, úzkost, ztráta pocitu jistoty a bezpečí –depresivní rozlady (nebezpečí suicida) –psychosomatické nemoci

8 TYPY KRIZÍ krize situační krize situační krize z náhlého traumatizujícího zážitku krize z náhlého traumatizujícího zážitku tranzitorní krize tranzitorní krize vývojové krize, krize zrání vývojové krize, krize zrání krize pramenící z psychopatologie krize pramenící z psychopatologie krize z psychiatrické neodkladnosti krize z psychiatrické neodkladnosti krize psychospirituální krize psychospirituální

9 MODEL KRIZE dle Kastové a Kübler-Rossové fáze popření – šok fáze popření – šok navázat kontakt s klientem a získat jeho důvěru fáze protestu/agrese – zloba, hněv fáze protestu/agrese – zloba, hněv umožnit odreagování klienta fáze vyjednávání- snaha o dosažení původního stavu fáze vyjednávání- snaha o dosažení původního stavu projevit maximální trpělivost fáze bilancování – smutek, strach, deprese fáze bilancování – smutek, strach, deprese trpělivé naslouchat, pomoc při urovnání vztahů a hledání konkrétních řešení fáze smíření – vyrovnání, přijetí, reorganizace života fáze smíření – vyrovnání, přijetí, reorganizace života mlčenlivá lidská přítomnost

10 MODEL KRIZE dle Caplana 1. fáze – pocit ohrožení, napětí, úzkost vrozené a naučené mechanismy a strategie 2. fáze – nepohoda, zranitelnost, situace mimo kontrolu náhodné pokusy o řešení; věří, že to zvládne sám jen potřebuje víc času 3. fáze – připouští, že je neschopen situaci řešit přístupný pomoci zvnějšku – vhodné pro KI 4. fáze – celková dezorganizace a dekompenzace, chybí síla vyhledat pomoc aktivně nasměrovat na vnější pomoc – farmakoterapie, hospitalizace

11 PSYCHICKÁ PRVNÍ POMOC jednorázový zásah prostřednictvím rozhovoru jednorázový zásah prostřednictvím rozhovoru podmínky: člověk neohrožuje sebe ani okolí a je schopen verbálního kontaktu podmínky: člověk neohrožuje sebe ani okolí a je schopen verbálního kontaktu cíle: psychická stabilizace klienta, zamezení dalšímu stupňování destabilizujících okolností, zajištění návazné péče cíle: psychická stabilizace klienta, zamezení dalšímu stupňování destabilizujících okolností, zajištění návazné péče

12 PRŮBĚH PSYCHICKÉ PRVNÍ POMOCI 1. VYTVOŘENÍ PODMÍNEK K TVORBĚ PRACOVNÍHO SPOLEČENSTVÍ zajištění nerušeného rozhovoru (sami, 30-50 minut), projevit osobní zájem 2. OPATŘENÍ K PSYCHICKÉ STABILIZACI klidné vystupování klidné vystupování způsob vedení rozhovoru – nedirektivní empatický rozhovor způsob vedení rozhovoru – nedirektivní empatický rozhovor abreakce klienta abreakce klienta orientace v problému, jeho význam pro klienta, posouzení závažnosti orientace v problému, jeho význam pro klienta, posouzení závažnosti 3. ZAMEZENÍ STUPŇOVÁNÍ OKOLNOSTÍ, ESKALACE KRIZOVÉ SITUACE analýza klientovy situace analýza klientovy situace hledání ústředního problému hledání ústředního problému přímé zásahy přímé zásahy alespoň částečná řešení problému alespoň částečná řešení problému 4. ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ PÉČE zprostředkovat návaznou péči osobně, tel., elektronicky zprostředkovat návaznou péči osobně, tel., elektronicky klienta připravit, předat, doprovodit klienta připravit, předat, doprovodit zůstat s klientem a specialistou v dalším kontaktu zůstat s klientem a specialistou v dalším kontaktu

13 CO DĚLAT V PRŮBĚHU ROZHOVORU klademe otevřené otázky klademe otevřené otázky nasloucháme a snažíme se porozumět nasloucháme a snažíme se porozumět zjišťujeme úmysly člověka zjišťujeme úmysly člověka normalizujeme reakce klienta normalizujeme reakce klienta přeformulováváme přeformulováváme oceňujeme oceňujeme pomáháme znovu nastolit kontrolu a odpovědnost klienta za svá rozhodnutí pomáháme znovu nastolit kontrolu a odpovědnost klienta za svá rozhodnutí

14 CO NEDĚLAT V PRŮBĚHU ROZHOVORU neodvádíme pozornost od toho, o čem chce klient hovořit neodvádíme pozornost od toho, o čem chce klient hovořit nerozveselujeme, nerozptylujeme nerozveselujeme, nerozptylujeme negeneralizujeme negeneralizujeme nebagatelizujeme nebagatelizujeme nepřikazujeme nepřikazujeme nevybízíme klienta, aby opakovaně popisoval přestálé trauma nevybízíme klienta, aby opakovaně popisoval přestálé trauma

15 TECHNIKY AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ oceňování – respekt, zplnomocnění oceňování – respekt, zplnomocnění zrcadlení pocitů – porozumění prožívání zrcadlení pocitů – porozumění prožívání parafrázování – ověření, zda rozumíme parafrázování – ověření, zda rozumíme shrnování – v průběhu a na konci, ústně i písemně (dohoda) shrnování – v průběhu a na konci, ústně i písemně (dohoda)

16 KRIZOVÁ INTERVENCE (KI) specializovaná pomoc osobám v krizi zaměřená na okamžité zacházení s akutními reakcemi s cílem vrátit jedinci jeho psychickou rovnováhu specializovaná pomoc osobám v krizi zaměřená na okamžité zacházení s akutními reakcemi s cílem vrátit jedinci jeho psychickou rovnováhu pomoc pomoc –psychologická –lékařská (psychiatrická) –sociální –právní opakovaná setkání, průměrně 6 opakovaná setkání, průměrně 6 okamžitý zásah ve prospěch osoby v krizi okamžitý zásah ve prospěch osoby v krizi prakticky zaměřená činnost prakticky zaměřená činnost

17 CÍLE KI pomoci klientovi obnovit stav rovnováhy a stability pomoci klientovi obnovit stav rovnováhy a stability pomoci klientovi vyrovnat se se situací a být schopen ji řešit pomoci klientovi vyrovnat se se situací a být schopen ji řešit pomoci klientovi, aby krizi zvládl pozitivním způsobem pomoci klientovi, aby krizi zvládl pozitivním způsobem poskytnutí sociální podpory poskytnutí sociální podpory

18 NEGATIVNÍ DŮSLEDKY KRIZÍ psychické / somatické poškození člověka, případně obě psychické / somatické poškození člověka, případně obě chronifikace vnitřních konfliktů chronifikace vnitřních konfliktů posílení pasivního přístupu k životu posílení pasivního přístupu k životu kriminalita kriminalita model závislosti model závislosti

19 ZNAKY KI okamžitá okamžitá snadno dosažitelná snadno dosažitelná redukuje ohrožení redukuje ohrožení koncentruje se na problém „tady a teď“ koncentruje se na problém „tady a teď“ časově ohraničená – cca 6 setkání časově ohraničená – cca 6 setkání intenzivní kontakt - minimálně 1x za týden intenzivní kontakt - minimálně 1x za týden individuální individuální přístup dle situace přístup dle situace –strukturovaný, aktivní, direktivní –empatický, nedirektivní

20 FORMY KI prezenční forma krizové pomoci prezenční forma krizové pomoci –ambulantní pomoc –hospitalizace –terénní a mobilní služby distanční forma krizové pomoci distanční forma krizové pomoci –telefonická pomoc –internetová pomoc

21 PROCES KI počáteční fázeFORMULACE 1. kontakt počáteční fázeFORMULACE 1. kontakt –stav krize, ventilace emocí, vyhodnocení, prvořadé problémy, uzavření smlouvy, definování cílů střední fáze REALIZACE2.-6. kontakt střední fáze REALIZACE2.-6. kontakt –řešení problémů, práce na změně chování, vypracování plánu, realizace úkolů konečná fázeUKONČENÍ 7.-8. kontakt konečná fázeUKONČENÍ 7.-8. kontakt –prozkoumání pokroku, dosažených cílů, změn a nedokončené práce, naplánování budoucnosti, klientovy plány, nabídka jiné pomoci

22 PRŮBĚH KI analýza - první odhad situace, její posouzení analýza - první odhad situace, její posouzení okamžitá redukce ohrožení okamžitá redukce ohrožení klinická hypotéza – příčiny, následky, odhad vývoje krizového stavu klinická hypotéza – příčiny, následky, odhad vývoje krizového stavu intervence intervence –pomoci klientovi vyjádřit emoce, emocionální podpora –pomoci klientovi identifikovat problém –podpořit účelné řešení problému –pomoci klientovi navrátit sebedůvěru, posílit kompetence –mobilizovat potřebnou podporu –pomoci klientovi nalézt nové hodnoty závěr – ověření naplnění dnešní zakázky, dohoda o dalších krocích závěr – ověření naplnění dnešní zakázky, dohoda o dalších krocích

23 KI S AGRESIVNÍM KLIENTEM odhad situace a psychického stavu klienta odhad situace a psychického stavu klienta redukce ohrožení - krizový scénář – použití předem připravených signálů a postupů pro stav nouze redukce ohrožení - krizový scénář – použití předem připravených signálů a postupů pro stav nouze klienta odvedeme do bezpečí klienta odvedeme do bezpečí často oslovujeme jménem, mluvíme krátce, pevně, věcně často oslovujeme jménem, mluvíme krátce, pevně, věcně dáme prostor pro uvolnění emocí dáme prostor pro uvolnění emocí převzetí iniciativy převzetí iniciativy přístup přístup –dynamický –zklidňující

24 CVIČENÍ – KRIZOÝ SCÉNÁŘ Utvořte dvojice, jeden pracovník si vybere situaci, ve které se setkal s agresí klienta, druhý ho interviewuje. Společně pak vypracujte krizový scénář. Mám připravený krizový scénář? Mám připravený krizový scénář? Jak vyhlásím poplach? Jak vyhlásím poplach? Znám z tohoto místa únikovou cestu? Znám z tohoto místa únikovou cestu? Kdo mi může poskytnout okamžitou podporu? Kdo mi může poskytnout okamžitou podporu? Informoval jsem kolegy o tom, kde budu, a o svém přibližném časovém rozvrhu? Informoval jsem kolegy o tom, kde budu, a o svém přibližném časovém rozvrhu? Znám dostatečně tohoto klienta? Jaká je kvalita našeho vztahu? Co mohu očekávat? Znám dostatečně tohoto klienta? Jaká je kvalita našeho vztahu? Co mohu očekávat? Jak zareaguji na agresivní chování? Jak zareaguji na agresivní chování?

25 KI SE SUICIDÁLNÍM KLIENTEM cíl KI: odvrácení rizika hrozící sebevraždy zhodnotit situaci a přímé fyzické ohrožení zhodnotit situaci a přímé fyzické ohrožení zachovat klid zachovat klid navázat kontakt s klientem navázat kontakt s klientem redukovat nebezpečí redukovat nebezpečí vyjádřit opravdový zájem a zjistit záchytný bod vyjádřit opravdový zájem a zjistit záchytný bod nabídnout jinou alternativu – spektrum řešení problému nabídnout jinou alternativu – spektrum řešení problému nabídnout možnosti pomoci nabídnout možnosti pomoci uzavřít smlouvu o přežití, rozvrh hodin, kartička s nouzovými telefonními čísly (3 klíčové osoby) uzavřít smlouvu o přežití, rozvrh hodin, kartička s nouzovými telefonními čísly (3 klíčové osoby)

26 CO DĚLAT A CO NEDĚLAT ANO ANO pečlivě naslouchat, dát prostor pro emoce + emočně se angažovat, používat konkrétní slova, ptát se na konkrétní věci, volat záchrannou službu, poskytnou pomoc pozůstalým, následně zpracovat vlastní emoce NE NE neobviňovat, neodsuzovat, nemoralizovat, neapelovat na morálku, logiku ani na víru, nepodceňovat (zvl. u dětí), nehádat se, nepřemlouvat

27 KI S PLAČÍCÍM KLIENTEM cíl KI: vytvořit bezpečný prostor pro pláč pláč přijímáme, nezlehčujeme ho, nevysmíváme se pláč přijímáme, nezlehčujeme ho, nevysmíváme se poskytneme pro pláč prostor a svolení poskytneme pro pláč prostor a svolení –neverbálně (krabice s kapesníky na stole) –verbálně (můžete plakat, vyplačte se) můžeme plakat s klientem, použít dotyk můžeme plakat s klientem, použít dotyk nabídnout prostor pro úpravu zevnějšku nabídnout prostor pro úpravu zevnějšku

28 KI S ÚZKOSTNÝM KLIENTEM akutní úzkost – zúžení vědomí a pozornosti, úzkost, dezorientace, agitace, zlost, vegetat. příznaky cíl KI: abreakce aktuálních emocí zjistit – kdo, kde, jak, co se stalo? zjistit – kdo, kde, jak, co se stalo? eliminovat ohrožení života a zdraví klienta eliminovat ohrožení života a zdraví klienta zajistit, aby nás klient vnímal – pevný silný hlas,přistupovat zboku, zajistit, aby nás klient vnímal – pevný silný hlas,přistupovat zboku, direktivní vedení – krátké hlasité povely, postupné instrukce direktivní vedení – krátké hlasité povely, postupné instrukce pracovat s dechem a tělem, abreakce aktuálních emocí (pláč, strach, agrese) pracovat s dechem a tělem, abreakce aktuálních emocí (pláč, strach, agrese)

29 Děkuji vám za pozornost. Mgr. Petra Vaňková Péče o duševní zdraví – region Pardubice


Stáhnout ppt "KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. Petra Vaňková Profesní vzdělávání sociálních kurátorů."

Podobné prezentace


Reklamy Google