Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ F13 – VZNIK ELEKTRICKÉHO PROUDU SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Mgr. Alexandra Bouchalová

2 Vznik elektrického proudu Vznik elektrického proudu 2 Elektrický proud jako děj Elektrický proud jako veličina Elektrický zdroj Přeměny energie v jednoduchém obvodu

3 Vznik elektrického proudu Vznik elektrického proudu 3 + – UCUC Opakování

4 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 4 Při vybíjení kondenzátoru probíhal ve vodiči krátkodobý uspořádaný pohyb volných částic s nábojem (elektronů) vlivem působení elektrického pole. Uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem nazýváme elektrický proud.

5 Vznik elektrického proudu Vznik elektrického proudu 5 – + Trvalý stejnosměrný proud zajistíme připojením obvodu ke zdroji stejnosměrného napětí. Volné elektrony se pohybují od záporného ke kladnému pólu zdroje. veve směr uspořádaného pohybu elektronů I dohodnutý směr proudu

6 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 6 Elektrický proud nemusí být jen pohybem záporných elektronů. I v_v_ E

7 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 7 Může se jednat o pohyb pouze kladně nabitých částic … E v+v+ I

8 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 8 …popřípadě se může jednat o pohyb kladně i záporně nabitých částic současně (elektrolyt). I v_v_ E v+v+

9 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 9 Za směr proudu se podle dohody pokládá směr uspořádaného pohybu kladných částic. Proud v jednoduchém obvodu vychází z kladného pólu zdroje a směřuje do pólu záporného. Dohodnutý směr proudu má vždy směr intenzity elektrického pole ve vodiči.

10 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 10 Bez přítomnosti elektrického pole je pohyb elektronů chaotický.

11 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 11 Rychlost, s jakou se pohybují elektrony uvnitř vodiče po jeho připojení ke zdroji napětí se nazývá driftová. Po připojení ke zdroji elektrického napětí se pohyb elektronů usměrní.

12 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 12 Elektrický proud se podél vodiče šíří téměř rychlostí světla. Volné elektrony se však ve vodiči pohybují od záporného ke kladnému zdroji rychlostí řádově mm za sekundu – driftová rychlost. Volné elektrony jsou obsaženy po celé délce kovového vodiče a v okamžiku, kdy na ně působí elektrické pole, se začnou všechny současně pohybovat stejným směrem.

13 Elektrický proud jako děj Vznik elektrického proudu 13 Následující applet simuluje pohyb elektronů ve vodičích v závislosti na materiálu, průřezu a velikosti elektrického proudu. Prozkoumej závislost driftové rychlosti na jednotlivých parametrech a udělej závěr. odkaz na internetový applet 1

14 Elektrický proud jako fyzikální veličina Vznik elektrického proudu 14 I q q q q q q q q q q q q q q q Za čas t projde průřezem vodiče celkový náboj Q = N |q|. Prochází-li náboj průřezem vodiče rovnoměrně, je elektrický proud I určen jako podíl celkového náboje Q, který projde průřezem vodiče, a příslušné doby t. I = Q t

15 Elektrický proud jako fyzikální veličina Vznik elektrického proudu 15 Jednotka proudu ampér – A – základní. Při proudu 1A prochází průřezem vodiče za 1s náboj 1C. Q = It [Q] = [I] [t] = A s = C..

16 Jednoduchý elektrický obvod Vznik elektrického proudu 16 Elektrický proud měříme ampérmetrem. – + A Jednoduchý obvod stejnosměrného proudu se spínačem a žárovkou. ampérmetr žárovka spínač zdroj stejnosměrného napětí

17 Jednoduchý elektrický obvod Vznik elektrického pole 17 Jednoduchý obvod stejnosměrného proudu se spínačem a žárovkou. Urči rozsah amérmetru a hodnotu proudu, který obvodem protéká. odkaz na internetový applet 2

18 PŘÍKLAD Vznik elektrického proudu 18 Kolik elektronů by muselo přejít na zápornou desku kondenzátoru, aby při jeho vybití prošel za 1 sekundu obvodem proud o velikosti 2 mA ?

19 PŘÍKLAD Vznik elektrického proudu 19 Přemýšlej nad účinky elektrického proudu a proveď jejich stručnou klasifikaci s uvedením jednoduchých příkladů.

20 PŘÍKLAD Vznik elektrického proudu 20 Světelné Tepelné Magnetické Chemické Fyziologické

21 Elektrický zdroj Vznik elektrického proudu 21 Připomenutí: Dohodnutý směr elektrického proudu odpovídá směru, kterým by se ve vodiči pohybovaly částice s kladným nábojem! Připomenutí: Trvalý elektrický proud je podmíněn zařízením, které udržuje stálý rozdíl elektrických potenciálů mezi svými svorkami = svorkové napětí U.

22 Elektrický zdroj Vznik elektrického proudu 22 – + zdroj vnější část obvodu + + FeFe FeFe FnFn Pohyb částic ve vnější části obvodu ve směru působení elektrostatických sil F e. siločáry elektrických polí vnějšího obvodu a uvnitř zdroje

23 Elektrický zdroj Vznik elektrického proudu 23 – + vnější část obvodu Ve vnější části obvodu konají síly F e práci a částice ztrácejí potenciální energii – ta se přeměňuje na jinou formu energie. výdej energie Práce W vykonaná elektrostatickými silami ve vnější části obvodu při přenesení náboje Q je určena vztahem W = UQ. Svorkové napětí vyznačujeme šipkou orientovanou ve směru působení elektrostatických sil na kladné částice: od kladného pólu zdroje k zápornému.. FeFe + +

24 Elektrický zdroj Vznik elektrického proudu 24 – + vnější část obvodu FeFe FnFn + + výdej energie příjem energie Uvnitř zdroje probíhá také elektrický proud. Nabité částice se pohybují proti elektrostatickým silám. Ve směru pohybu částice musí působit další neelektrostatické síly F n. Elektrická potenciální energie částic se ve zdroji zvětšuje. Tyto síly vykonají při přenesení náboje Q uvnitř zdroje práci W Z. Podíl se nazývá elektromotorické napětí zdroje.

25 Elektrický zdroj Vznik elektrického proudu 25 Pokud není ke svorkám zdroje připojen žádný obvod, je svorkové napětí rovno elektromoto- rickému a nazýváme jej napětí naprázdno U 0 : Po připojení vnějšího obvodu je vždy: U 0 = U e

26 Elektrický zdroj Vznik elektrického proudu 26 Poznámka Pomocí měřicího přístroje (voltmetru) naměříme vždy svorkové napětí. Elektromotorické napětí je vnitřní vlastností zdroje a přímo se měřit nedá (pouze přibližně).

27 Úkol Vznik elektrického proudu 27 Vyhledej informace o zdrojích stejnosměrného napětí. Proveď jejich klasifikaci podle druhu energie, která se v nich přeměňuje na elektrickou a uveď příklady. Zamysli se nad tím, na jaké druhy energie se v domácnosti může elektrická energie přeměňovat.

28 Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196- 202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0 Internetové odkazy [1] – Vedení elektrického proudu v kovech. Josef Pacinovský [online]. ©2000 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://moon.felk.cvut.cz/~pjv/Jak/_phys/f163/start.htmlhttp://moon.felk.cvut.cz/~pjv/Jak/_phys/f163/start.html [2] – mereni proudu.avi. In: Youtube [online]. 09. 07.2009 [cit. 2012-05-25]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=8VMKCqwX01k&feature=relmfu. Kanál uživatele Sedrikos.http://www.youtube.com/watch?v=8VMKCqwX01k&feature=relmfu

29 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ SOUBOR PREZENTACÍ FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA


Stáhnout ppt "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google