Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě"— Transkript prezentace:

1 Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě
Tomáš Havel Duben 2009 Praha

2 Obsah Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV)
Analýza pohybu pro MCEV Investiční životní pojištění a analýza zisku Aplikace analýzy pohybu pro MCEV na příkladu IŽP strana 2

3 Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV)
Dokumenty o implicitní hodnotě zveřejňuje CFO Forum Pravidla pro výpočet uveřejněna na internetu MCEV dokumenty zveřejněny v červnu 2008 MCEV Principles - 17 obecných pravidel (definice, předpoklady, …) MCEV Basis for Conclusions - rozšiřující materiál k MCEV Principles - obsahuje podrobnější popis, vysvětlení obecných pravidel strana 3

4 Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV)
MCEV = NW + VIF = FS + RC + PVFP + FC + CNHR + TVOG FS - volný kapitál, RC - požadovaný kapitál PVFP - současná hodnota budoucích peněžních toků FC - frikční náklady CNHR - cena nezajistitelných rizik TVOG - časová hodnota opcí a garancí NW - vlastní kapitál VIF - hodnota kmene strana 4

5 Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV)
Frikční náklady - daň a náklady související s aktivy kryjící kapitálový požadavek - vychází z výpočtu ceny kapitálu v EEV Cena nezajistitelných rizik - odráží cenu rizik, která nejsou zahrnuta v jiných složkách - nezávislost na frikčních nákladech - možné podskupiny (např. finanční, reziduální rizika atd.) - výpočet na základě ceny odpovídajícího rizikového kapitálu strana 5

6 Analýza pohybu Analýza pohybu je nejdůležitější část výpočtu implicitní hodnoty Popsáno principem 17 v MCEV Principles Nový obchod a očekávaný dopad existujícího obchodu Rozdíl mezi skutečným a očekávaným vývojem (experience variance) Úprava předpokladů použitých v modelu (assumption changes) Změny v modelu (model changes) Nejdůležitější výstup: Operating MCEV earnings - odráží změnu v MCEV způsobenou vývojem, který je pod kontrolou společnosti - nový obchod, úmrtnost, storna, náklady, … strana 6

7 Analýza pohybu strana 7

8 Analýza pohybu Opening & closing adjustments
- například kapitálová injekce - je možné další dělení (např. Capital flows, Acquired business, …) - neobsahuje změny v modelu New business value - nejlépe „point of sale“ předpoklady - prakticky těžko uskutečnitelné - ekonomické předpoklady např. na čtvrtletní bázi - neekonomické předpoklady platné ke konci období strana 8

9 Analýza pohybu Expected existing business contribution
- rozdělení na část „risk-free“ a „excess of risk-free“ - „excess of risk-free“ zohledňuje očekávání managementu - „real world“ investiční výnos Transfers from VIF and RC to FS - transfery mezi složkami MCEV Experience variances, assumption changes - standardní výpočet (model vs. skutečnost, porovnání předpokladů) - předpoklady, které jsou pod kontrolou společnosti strana 9

10 Analýza pohybu Other operating variance - obsahuje změny v modelu
Economic variances - standardní výpočet - není třeba separátně analyzovat „experience“ a „assumption change“ - dělení na podložky (např. risk-free, dluhopisy, akcie, …) Other non operating variance - například regulatorní změny strana 10

11 Změna položek během období
Změna základních položek během 1 období: PVFPt+1 = PVFPt + PVFPt * RFRt - Profitt NWt+1 = NWt * (1 + RFRt) + CFt Podobně i další položky: FCt+1 = FCt * (1 + RFRt) - RCCostt CNHRt+1 = CNHRt * (1 + RFRt) - NHRt strana 11

12 Změna MCEV Dále budu uvažovat pouze PVFP a NW
PVFPt+1EB - PVFPtEB = PVFPtEB * (1 + RFRt) - ProfittEB - PVFPtEB = PVFPtEB * RFRt - ProfittEB PVFPt+1NB = PVFPtNB * (1 + RFRt) - ProfittNB NWt+1 - NWt = NWt * RFRt + CFt Celková změna MCEV při CFt = ProfittEB + ProfittNB MCEVt+1 - MCEVt = = PVFPtEB * RFRt + NWt * RFRt + PVFPtNB * (1 + RFRt) strana 12

13 New business value PVFPtNB * (1 + RFRt) = PVFPt+1NB + ProfittNB
Většinou platí PVFPt+1NB > 0 (dopad na VIF) ProfittNB < 0 (new business strain) Zároveň dochází ke zvýšení požadovaného kapitálu ReqCaptNB PVFPtNB * (1 + RFRt) = = PVFPt+1NB + (ProfittNB - ReqCaptNB) + ReqCaptNB strana 13

14 Expected existing business contribution
PVFPtEB * RFRt + NWt * RFRt = = PVFPt+1EB - PVFPtEB + ProfittEB + FSt * RFRt + RCt * RFRt Většinou platí PVFPt+1EB < PVFPtEB (dopad na VIF negativní) ProfittEB > 0 (existing business profits) Zároveň dochází ke změně požadovaného kapitálu ReqCaptEB = (PVFPt+1EB - PVFPtEB) + (ProfittEB - ReqCaptEB + FSt * RFRt) + + (RCt * RFRt - ReqCaptEB) strana 14

15 Experience variances, assumption changes
Rozdíl mezi skutečným a očekávaným ziskem: CFt - Profitt Rozdíl mezi skutečným a očekávaným požadovaným kapitálem: RCt+1ExpVar Rozdíl mezi skutečným a očekávaným VIFem: PVFPt+1ExpVar - počítán jako rozdíl mezi očekávaným ztraceným VIFem a skutečně ztraceným VIFem - porovnávání projekcí s/bez úmrtnosti, storen Změny předpokladů se počítají stejným způsobem (porovnávání projekcí s novými/starými předpoklady) Stejné vzorce se odvodí i pro FC, CNHR strana 15

16 Analýza pohybu strana 16

17 Výstupy z analýzy pohybu
Výsledky analýzy pohybu se využívají v dalších výpočtech Nejdůležitější ukazatel je Operating MCEV earnings ROCE, ROMCEV - návratnost kapitálu Analýza zisku, analýza vlastního kapitálu Porovnání MCEV earnings a IFRS profit IDR - vyjádření MCEV pomocí jedné diskontní sazby - použití „real world assumptions“ - možné dělení na složky (risk-free, marže za finanční riziko, …) Analýza sensitivit strana 17

18 Výstupy z analýzy pohybu
PVNBP - současná hodnota budoucího pojistného pro nový obchod New business margins - vyjádření na PVNBP bázi (NB value / PVNBP) - ukazatel profitability produktů IRR - použití „real world assumptions“ Payback period - návratnost prvotní investice v letech Vývoj VIFu – rozdělení VIFu do budoucích časových period strana 18

19 Analýza pohybu při tvorbě obchodního plánu
Výpočet analýzy pohybu se používá i při tvorbě obchodního plánu Obchodní plán vzniká na základě odhadu budoucího nového obchodu Projekce vychází z existující obchodu Do projekcí pak vstupuje odhadovaná velikost nového obchodu Při analýze pohybu se neobjevují experience variances Plán se hodnotí i podle základních ukazatelů analýzy MCEV strana 19

20 Analýza zisku strana 20

21 Analýza volného kapitálu
strana 21

22 Přestávka strana 22

23 Investiční životní pojištění
Pojištění pro případ smrti nebo dožití Investiční riziko nese pojistník (volí a mění investiční strategii) Investice do podílových jednotek (podílový fond) Pojistné plnění při dožití – hodnota podílového fondu Pojistné plnění při smrti – max (pojistná částka, hodnota podílového fondu) Běžné, jednorázové pojistné Možnost sjednání různých připojištění Vysoká flexibilita (přerušení placení, dodatečné pojistné, částečné výběry z podílového fondu, změny pojistných částek, …) strana 23

24 Příklad IŽP - typické rysy
Běžně placené pojištění s nenulovým krytím pro případ smrti Alokace pojistného po snížení o vstupní poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou podílových jednotek (B/O spread) Investiční výnos po zohlednění manažerských poplatků Rizikové pojistné hrazeno z podílového fondu (přirozené pojistné) Administrativní poplatky hrazeny z podílového fondu Stornopoplatky při předčasném ukončení (jen v několika prvních letech) Pojistná částka pevná po celou pojistnou dobu strana 24

25 Model zisku pro IŽP Pojistné Pt , investiční výnos It
Pojistná plnění Bt , náklady Et , provize Ct Změna rezervy IŽP Vt+1 - Vt Daň Tt Zisk CFt = Pt + It - Bt - Ct - Et - (Vt+1 - Vt) - Tt Další finanční toky: zajištění, ostatní rezervy, … strana 25

26 Složky zisku Jednotlivé finanční toky můžeme rozdělit:
Pojistné Pt = PtUL + IFt PtUL – alokace do podílového fondu IFt – vstupní poplatek (inkasní, alokační, B/O spread) Investiční výnos It = ItUL + MFt ItUL – výnos připsaný pojistníkům (změna cen jednotek) MFt – poplatek za správu aktiv (manažerský) strana 26

27 Složky zisku Pojistná plnění Bt = BtUL + ABt
BtUL – plnění z podílového fondu ABt – dodatečné pojistné plnění (riziková částka) Provize Ct = ICt + RCt (počáteční, následná) ICt - hrazena celá ihned nebo rozložena do několika prvních let Náklady Et = IEt + REt (počáteční, následné) REt - možné rozdělit na investiční, administrativní, … strana 27

28 Složky zisku Změna rezervy IŽP
Vt+1 = Vt + PtUL + ItUL - BtUL - PFt - RPt PFt – administrativní poplatek RPt – rizikový poplatek Výše uvedené vzorce aplikuji do výpočtu zisku strana 28

29 Model zisku pro IŽP Základní vzorec pro výpočet zisku
CFt = Pt + It - Bt - Ct - Et - (Vt+1 - Vt) - Tt Po dosazení rozložených peněžních toků CFt = PtUL + IFt + ItUL + MFt - BtUL - ABt - ICt - RCt - IEt - REt - - (PtUL + ItUL - BtUL - PFt - RPt) - Tt Jednoduché vyjádření zisku CFt = IFt + MFt + PFt + RPt - ABt - ICt - RCt - IEt - REt - Tt Zisk = Vstupní poplatky + Následné poplatky - Riz. částka poj. plnění - Náklady - Provize - Daň strana 29

30 Rozklad zisku Výsledek z úmrtnosti: RPt - ABt(D) = MMt
Výsledek ze storen: - ABt(S) Výsledek z investic: MFt - REt(INV) = IMt Výsledek z nákladů: IFt + PFt - IEt - REt(ADM) - ICt - RCt = EMt Výsledek z daní: -Tt strana 30

31 Vývoj zisku - IŽP s vyšším krytím
strana 31

32 Vývoj zisku - IŽP s vyšším krytím
strana 32

33 Vývoj zisku - IŽP s nižším krytím
strana 33

34 Analýza pohybu MCEV pro IŽP
Nový obchod má negativní dopad na NW (výrazný NB strain) VIF položky se počítají standardním způsobem (porovnávání projekcí) Variance z úmrtnosti a storen je nejdůležitější část při analýze změny VIFu U NW převažuje variance z úmrtnosti, nákladů Operating assumption changes mají obvykle dopad jen na VIF Dopad economic variances na VIF - změna risk-free sazeb, variance v investičním výnosu Dopad economic variances na NW - variance v investičním výnosu strana 34

35 Analýza zisku - připomenutí
strana 35

36 Analýza zisku ULOP = Očekávané zisky z NB, EB, vlastního kapitálu + Variance ve zkušenosti + Změny v předpokladech ULOP nezahrnuje dopady změn v ekonomickém prostředí, další neekonomické položky mimo kontrolu společnosti (regulatorní změny) Ekonomické položky rozdělím podle dopadu mezi technické rezervy a vlastní kapitál Technické rezervy jsou obecně ovlivněny dopady ekonomické variance i změnou ekonomických předpokladů Vlastní kapitál je obecně ovlivněn pouze dopady ekonomické variance strana 36

37 Analýza zisku pro IŽP Zisk před ekonomickými položkami je počítán na základě očekávaných ekonomických předpokladů Změny předpokladů se obecně v zisku neprojeví (pouze například při dopadu na dodatečné rezervy) Ekonomický dopad na technické rezervy se obecně v zisku projeví pouze prostřednictvím jiné výše strhávaných poplatků Následující analýza zisku může být použita jako základ v IFRS analýze zisku, v porovnávání MCEV a IFRS výsledků strana 37

38 Analýza zisku pro IŽP strana 38

39 Literatura MCEV principles: www.cfoforum.nl
Aviva hospodářské výsledky: strana 39

40


Stáhnout ppt "Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě"

Podobné prezentace


Reklamy Google