Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě Tomáš Havel Duben 2009 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě Tomáš Havel Duben 2009 Praha."— Transkript prezentace:

1 Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě Tomáš Havel Duben 2009 Praha

2 strana 2 Obsah 1.Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV) 2.Analýza pohybu pro MCEV 3.Investiční životní pojištění a analýza zisku 4.Aplikace analýzy pohybu pro MCEV na příkladu IŽP

3 strana 3 Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV) Dokumenty o implicitní hodnotě zveřejňuje CFO Forum Pravidla pro výpočet uveřejněna na internetu MCEV dokumenty zveřejněny v červnu 2008 MCEV Principles - 17 obecných pravidel (definice, předpoklady, …) MCEV Basis for Conclusions - rozšiřující materiál k MCEV Principles - obsahuje podrobnější popis, vysvětlení obecných pravidel

4 strana 4 Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV) MCEV = NW + VIF = FS + RC + PVFP + FC + CNHR + TVOG FS - volný kapitál, RC - požadovaný kapitál PVFP - současná hodnota budoucích peněžních toků FC - frikční náklady CNHR - cena nezajistitelných rizik TVOG - časová hodnota opcí a garancí NW - vlastní kapitál VIF - hodnota kmene

5 strana 5 Tržně konzistentní implicitní hodnota (MCEV) Frikční náklady - daň a náklady související s aktivy kryjící kapitálový požadavek - vychází z výpočtu ceny kapitálu v EEV Cena nezajistitelných rizik - odráží cenu rizik, která nejsou zahrnuta v jiných složkách - nezávislost na frikčních nákladech - možné podskupiny (např. finanční, reziduální rizika atd.) - výpočet na základě ceny odpovídajícího rizikového kapitálu

6 strana 6 Analýza pohybu Analýza pohybu je nejdůležitější část výpočtu implicitní hodnoty Popsáno principem 17 v MCEV Principles Nový obchod a očekávaný dopad existujícího obchodu Rozdíl mezi skutečným a očekávaným vývojem (experience variance) Úprava předpokladů použitých v modelu (assumption changes) Změny v modelu (model changes) Nejdůležitější výstup: Operating MCEV earnings - odráží změnu v MCEV způsobenou vývojem, který je pod kontrolou společnosti - nový obchod, úmrtnost, storna, náklady, …

7 strana 7 Analýza pohybu

8 strana 8 Analýza pohybu Opening & closing adjustments - například kapitálová injekce - je možné další dělení (např. Capital flows, Acquired business, …) - neobsahuje změny v modelu New business value - nejlépe „point of sale“ předpoklady - prakticky těžko uskutečnitelné - ekonomické předpoklady např. na čtvrtletní bázi - neekonomické předpoklady platné ke konci období

9 strana 9 Analýza pohybu Expected existing business contribution - rozdělení na část „risk-free“ a „excess of risk-free“ - „excess of risk-free“ zohledňuje očekávání managementu - „real world“ investiční výnos Transfers from VIF and RC to FS - transfery mezi složkami MCEV Experience variances, assumption changes - standardní výpočet (model vs. skutečnost, porovnání předpokladů) - předpoklady, které jsou pod kontrolou společnosti

10 strana 10 Analýza pohybu Other operating variance - obsahuje změny v modelu Economic variances - standardní výpočet - není třeba separátně analyzovat „experience“ a „assumption change“ - dělení na podložky (např. risk-free, dluhopisy, akcie, …) Other non operating variance - například regulatorní změny

11 strana 11 Změna položek během období Změna základních položek během 1 období: PVFP t+1 = PVFP t + PVFP t * RFR t - Profit t NW t+1 = NW t * (1 + RFR t ) + CF t Podobně i další položky: FC t+1 = FC t * (1 + RFR t ) - RCCost t CNHR t+1 = CNHR t * (1 + RFR t ) - NHR t

12 strana 12 Změna MCEV Dále budu uvažovat pouze PVFP a NW PVFP t+1 EB - PVFP t EB = PVFP t EB * (1 + RFR t ) - Profit t EB - PVFP t EB = PVFP t EB * RFR t - Profit t EB PVFP t+1 NB = PVFP t NB * (1 + RFR t ) - Profit t NB NW t+1 - NW t = NW t * RFR t + CF t Celková změna MCEV při CF t = Profit t EB + Profit t NB MCEV t+1 - MCEV t = = PVFP t EB * RFR t + NW t * RFR t + PVFP t NB * (1 + RFR t )

13 strana 13 New business value PVFP t NB * (1 + RFR t ) = PVFP t+1 NB + Profit t NB Většinou platí PVFP t+1 NB > 0 (dopad na VIF) Profit t NB < 0 (new business strain) Zároveň dochází ke zvýšení požadovaného kapitálu ReqCap t NB PVFP t NB * (1 + RFR t ) = = PVFP t+1 NB + (Profit t NB - ReqCap t NB ) + ReqCap t NB

14 strana 14 Expected existing business contribution PVFP t EB * RFR t + NW t * RFR t = = PVFP t+1 EB - PVFP t EB + Profit t EB + FS t * RFR t + RC t * RFR t Většinou platí PVFP t+1 EB < PVFP t EB (dopad na VIF negativní) Profit t EB > 0 (existing business profits) Zároveň dochází ke změně požadovaného kapitálu ReqCap t EB PVFP t EB * RFR t + NW t * RFR t = = (PVFP t+1 EB - PVFP t EB ) + (Profit t EB - ReqCap t EB + FS t * RFR t ) + + (RC t * RFR t - ReqCap t EB )

15 strana 15 Experience variances, assumption changes Rozdíl mezi skutečným a očekávaným ziskem: CF t - Profit t Rozdíl mezi skutečným a očekávaným požadovaným kapitálem: RC t+1 ExpVar Rozdíl mezi skutečným a očekávaným VIFem: PVFP t+1 ExpVar - počítán jako rozdíl mezi očekávaným ztraceným VIFem a skutečně ztraceným VIFem - porovnávání projekcí s/bez úmrtnosti, storen Změny předpokladů se počítají stejným způsobem (porovnávání projekcí s novými/starými předpoklady) Stejné vzorce se odvodí i pro FC, CNHR

16 strana 16 Analýza pohybu

17 strana 17 Výstupy z analýzy pohybu Výsledky analýzy pohybu se využívají v dalších výpočtech Nejdůležitější ukazatel je Operating MCEV earnings ROCE, ROMCEV - návratnost kapitálu Analýza zisku, analýza vlastního kapitálu Porovnání MCEV earnings a IFRS profit IDR - vyjádření MCEV pomocí jedné diskontní sazby - použití „real world assumptions“ - možné dělení na složky (risk-free, marže za finanční riziko, …) Analýza sensitivit

18 strana 18 Výstupy z analýzy pohybu PVNBP - současná hodnota budoucího pojistného pro nový obchod New business margins - vyjádření na PVNBP bázi (NB value / PVNBP) - ukazatel profitability produktů IRR - použití „real world assumptions“ Payback period - návratnost prvotní investice v letech Vývoj VIFu – rozdělení VIFu do budoucích časových period

19 strana 19 Analýza pohybu při tvorbě obchodního plánu Výpočet analýzy pohybu se používá i při tvorbě obchodního plánu Obchodní plán vzniká na základě odhadu budoucího nového obchodu Projekce vychází z existující obchodu Do projekcí pak vstupuje odhadovaná velikost nového obchodu Při analýze pohybu se neobjevují experience variances Plán se hodnotí i podle základních ukazatelů analýzy MCEV

20 strana 20 Analýza zisku

21 strana 21 Analýza volného kapitálu

22 strana 22 Přestávka

23 strana 23 Investiční životní pojištění Pojištění pro případ smrti nebo dožití Investiční riziko nese pojistník (volí a mění investiční strategii) Investice do podílových jednotek (podílový fond) Pojistné plnění při dožití – hodnota podílového fondu Pojistné plnění při smrti – max (pojistná částka, hodnota podílového fondu) Běžné, jednorázové pojistné Možnost sjednání různých připojištění Vysoká flexibilita (přerušení placení, dodatečné pojistné, částečné výběry z podílového fondu, změny pojistných částek, …)

24 strana 24 Příklad IŽP - typické rysy Běžně placené pojištění s nenulovým krytím pro případ smrti Alokace pojistného po snížení o vstupní poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou podílových jednotek (B/O spread) Investiční výnos po zohlednění manažerských poplatků Rizikové pojistné hrazeno z podílového fondu (přirozené pojistné) Administrativní poplatky hrazeny z podílového fondu Stornopoplatky při předčasném ukončení (jen v několika prvních letech) Pojistná částka pevná po celou pojistnou dobu

25 strana 25 Model zisku pro IŽP Pojistné P t, investiční výnos I t Pojistná plnění B t, náklady E t, provize C t Změna rezervy IŽP V t+1 - V t Daň T t Zisk CF t = P t + I t - B t - C t - E t - (V t+1 - V t ) - T t Další finanční toky: zajištění, ostatní rezervy, …

26 strana 26 Složky zisku Jednotlivé finanční toky můžeme rozdělit: Pojistné P t = P t UL + IF t P t UL – alokace do podílového fondu IF t – vstupní poplatek (inkasní, alokační, B/O spread) Investiční výnos I t = I t UL + MF t I t UL – výnos připsaný pojistníkům (změna cen jednotek) MF t – poplatek za správu aktiv (manažerský)

27 strana 27 Složky zisku Pojistná plnění B t = B t UL + AB t B t UL – plnění z podílového fondu AB t – dodatečné pojistné plnění (riziková částka) Provize C t = IC t + RC t (počáteční, následná) IC t - hrazena celá ihned nebo rozložena do několika prvních let Náklady E t = IE t + RE t (počáteční, následné) RE t - možné rozdělit na investiční, administrativní, …

28 strana 28 Složky zisku Změna rezervy IŽP V t+1 = V t + P t UL + I t UL - B t UL - PF t - RP t PF t – administrativní poplatek RP t – rizikový poplatek Výše uvedené vzorce aplikuji do výpočtu zisku

29 strana 29 Model zisku pro IŽP Základní vzorec pro výpočet zisku CF t = P t + I t - B t - C t - E t - (V t+1 - V t ) - T t Po dosazení rozložených peněžních toků CF t = P t UL + IF t + I t UL + MF t - B t UL - AB t - IC t - RC t - IE t - RE t - - (P t UL + I t UL - B t UL - PF t - RP t ) - T t Jednoduché vyjádření zisku CF t = IF t + MF t + PF t + RP t - AB t - IC t - RC t - IE t - RE t - T t Zisk = Vstupní poplatky + Následné poplatky - Riz. částka poj. plnění - Náklady - Provize - Daň

30 strana 30 Rozklad zisku Výsledek z úmrtnosti: RP t - AB t (D) = MM t Výsledek ze storen: - AB t (S) Výsledek z investic: MF t - RE t (INV) = IM t Výsledek z nákladů: IF t + PF t - IE t - RE t (ADM) - IC t - RC t = EM t Výsledek z daní: -T t

31 strana 31 Vývoj zisku - IŽP s vyšším krytím

32 strana 32 Vývoj zisku - IŽP s vyšším krytím

33 strana 33 Vývoj zisku - IŽP s nižším krytím

34 strana 34 Analýza pohybu MCEV pro IŽP Nový obchod má negativní dopad na NW (výrazný NB strain) VIF položky se počítají standardním způsobem (porovnávání projekcí) Variance z úmrtnosti a storen je nejdůležitější část při analýze změny VIFu U NW převažuje variance z úmrtnosti, nákladů Operating assumption changes mají obvykle dopad jen na VIF Dopad economic variances na VIF - změna risk-free sazeb, variance v investičním výnosu Dopad economic variances na NW - variance v investičním výnosu

35 strana 35 Analýza zisku - připomenutí

36 strana 36 Analýza zisku ULOP = Očekávané zisky z NB, EB, vlastního kapitálu + Variance ve zkušenosti + Změny v předpokladech ULOP nezahrnuje dopady změn v ekonomickém prostředí, další neekonomické položky mimo kontrolu společnosti (regulatorní změny) Ekonomické položky rozdělím podle dopadu mezi technické rezervy a vlastní kapitál Technické rezervy jsou obecně ovlivněny dopady ekonomické variance i změnou ekonomických předpokladů Vlastní kapitál je obecně ovlivněn pouze dopady ekonomické variance

37 strana 37 Analýza zisku pro IŽP Zisk před ekonomickými položkami je počítán na základě očekávaných ekonomických předpokladů Změny předpokladů se obecně v zisku neprojeví (pouze například při dopadu na dodatečné rezervy) Ekonomický dopad na technické rezervy se obecně v zisku projeví pouze prostřednictvím jiné výše strhávaných poplatků Následující analýza zisku může být použita jako základ v IFRS analýze zisku, v porovnávání MCEV a IFRS výsledků

38 strana 38 Analýza zisku pro IŽP

39 strana 39 Literatura MCEV principles: www.cfoforum.nl Aviva hospodářské výsledky: www.aviva.com

40


Stáhnout ppt "Analýza pohybu v tržně konzistentní implicitní hodnotě Tomáš Havel Duben 2009 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google