Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č Nezaměstnanost Autor Ing. Kateřina Smejkalová Tematická oblast Makroekonomie Anotace DUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v ročnících 1., 2., 3. OA Ročník Ročníky 4., 2. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 1. a3. Datum tvorby Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 „Nezaměstnanost je sociální zlo.“ Martin Potůček

3 Aktuality 0xh- /podnikani.aspx?c=A140320_ _podnikani _zuk potucek.php?itemid=7735 Hroziva-nezamestnanost-Znama-ekonomka- pridava-neprijemne-hodnoceni

4 Osnova Úvod Definice a vymezení pojmu Měření nezaměstnanosti
Typy nezaměstnanosti Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost Dopady nezaměstnanosti Politika zaměstnanosti Shrnutí a závěr Použité zdroje

5 J. M. Keynes: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz
J.M.Keynes: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. NČAV, Praha 1963, s „Kdyby ministerstvo financí naplnilo staré láhve bankovkami, zakopalo je přiměřeně hluboko v opuštěných uhelných dolech, které by potom byly zasypány až k povrchu městskými odpadky, a ponechalo by pak soukromém podnikání, aby podle dobře osvědčených zásad laissez- faire znovu tyto bankovky byly vykopány ze země…nemusela by již existovat nezaměstnanost a nepřímo by se to odrazilo pravděpodobně tak, že by se reálný důchod společnosti, jakož i její kapitálové bohatství patrně podstatně zvýšily. Bylo by ovšem mnohem rozumnější stavět domy apod., ale brání-li tomu politické a praktické obtíže, je předcházející prostředek lepší než nic.“ (John Maynard Keynes)

6 Definice a vymezení pojmu
Vyplývá z principu tržního mechanismu – z jeho nedokonalosti. Nezaměstnanost je jeden z nejpalčivějších problémů ekonomik Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít si placené zaměstnání. Nezaměstnaný = ten, kdo se aktivně uchází o práci, resp. je zapsán v evidenci úřadu práce a plní podmínky pro pokračování registrace. Ženy v domácnosti, důchodci, studenti a jiní, kteří se o práci neucházejí aktivně, tedy nejsou na ÚP registrováni, se do počtu nezaměstnaných nepočítají.

7 Příčiny nedokonalé konkurence na trhu práce
Nevelká možnost existence substituce studia a přípravy Různě dlouhá doba zaškolení pro různé profese. Lidé, kteří ztratí zaměstnání potřebují určitou dobu na přípravu pro jiné. Existence řady mimoekonomických faktorů v jednotlivých lokalitách Faktory demografické a sociální, dány skladbou, strukturou obyvatelstva dané oblasti. Migrace obyvatelstva za prací omezena bytovými poměry, fixací obyvatel na určitý kraj, příbuzenskými poměry, apod. Trh práce svázán zákony, předpisy a formálními postupy Nutnost určitého času pro přípravu a realizaci politiky zaměstnanosti Malá pružnost nabídky i poptávky na trhu práce Cena pracovní síly (mzda) je pod vlivem sociálních, politických i ekonomických faktorů nepohyblivá směrem dolů

8 Struktura obyvatelstva ČR
Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní Zaměstnaní Nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní Důchodci Studenti Osoby na rodičovské dovolené, apod.

9 a/ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) – ZAMĚSTNANÍ:
Osoby starší 15-ti let a mají placené zaměstnání, nebo jsou zaměstnány ve vlastním podniku. b/ EAO NEZAMĚSTNANÍ: Osoby starší 15-ti let, které splňují následující podmínky: 1. nejsou zaměstnané nebo sebezaměstnané 2. aktivně hledají práci (přes ÚP, pracovní agentury, apod.) 3. jsou schopné nastoupit do práce nejpozději do 14 dnů

10 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo:
Děti do 15-ti let Studenti Důchodci Osoby na rodičovské dovolené Ženy v domácnosti, apod.

11 Měření nezaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti (u) 𝒖= 𝒏𝒆𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏í 𝒏𝒆𝒛𝒂𝒎ě𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏í+𝒑𝒓𝒂𝒄𝒖𝒋í𝒄í ∗𝟏𝟎𝟎 Přirozená míra nezaměstnanosti = míra nezaměstnanosti, při které jsou pracovní trhy v rovnováze. Určitý počet nezaměstnaných je v pořádku, na trhu je nutná určitá rezerva pracovní síly. Míra nezaměstnanosti = procento nezaměstnaných z ekonomický aktivního obyvatelstva

12 Cvičení: Ve sledované ekonomice máme k dispozici následující údaje:
Celkový počet obyvatel………12 mil. Nezaměstnaných ……………..580 tisíc Studentů ……………………….300 tisíc Počet zaměstnaných ………….6 mil. Vypočítejte: a/ počet ekonomicky neaktivních obyvatel b/ míru nezaměstnanosti

13 Řešení: a/ Ekonomicky neaktivních = – ( ) = b/ 𝑢= ∗100 = 8,81%

14 Zaměstnanost, nezaměstnanost
Ukazatel 3. čtvrtletí 2012 4. čtvrtletí 2012 1. čtvrtletí 2013 2. čtvrtletí 2013 3. čtvrtletí 2013 (předběžné hodnoty) Míra zaměstnanosti (%) 54,9 54,8 54,5 55,3 Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,0 7,2 7,4 6,7 6,9 Míra ekonomické aktivity (%) 59,0 59,1 58,9 59,3 59,5 ZDROJ:

15 Statistiky a informace o nezaměstnanosti:
000&searchorder=1&searchfuzzy=1&query=%28%28nezam%ECstnanost%29%2 9&database=all&kraje=all&skupiny=all&start=1

16 Nezaměstnanost v ČR ZDROJ:

17 Nezaměstnanost v zemích EU
ZDROJ:

18 Formy (typy) nezaměstnanosti
Frikční Velmi krátkodobá, způsobená přechodem z jednoho zaměstnání do jiného s podobnou kvalifikací, pokud na sebe nenavazují, absolventi hledající uplatnění. Patří sem i sezónní nezaměstnanost - zemědělství, stavebnictví. DOČASNOST Strukturální Způsobená změnami v požadované kvalifikaci pracovníků vlivem změny technologií nebo útlumu odvětví Důvodem kvalifikační nebo místní nesoulad. Hlavní příčinou regionální rozdíly. Cyklická Způsobená fází recese v hospodářském cyklu; útlum ekonomiky s sebou nese omezený počet pracovních míst Zasahuje všechna odvětví v ekonomice.

19 Plná zaměstnanost a přirozená míra nezaměstnanosti
Plná zaměstnanost = zaměstnanost, které je dosaženo, jestliže ekonomika pracuje na hladině potenciální produktu. I při plné zaměstnanosti ovšem existuje určitá míra nezaměstnanosti = přirozená míra nezaměstnanosti ( 𝒖 ∗ ) Do přirozené míry nezaměstnanosti patří nezaměstnanost frikční a strukturální. Neřadíme sem cyklickou! Určit přesnou výši přirozené míry nezaměstnanosti není snadné – odlišnosti mezi zeměmi, závislost na čase, apod..

20 Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti
Demografické změny (mladí lidé, ženy, apod.) Vládní politika (neúměrně vysoké podpory v nezaměstnanosti, apod.) Strukturální změny v ekonomice (útlumy některých odvětví a expanze jiných)

21 Výuková videa: http://www.youtube.com/watch?v=sNdiijq7GtA

22 Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost
Dobrovolná = lidé práci nehledají, přestože jsou registrování na ÚP, ale ve skutečnosti pracovat nechtějí, případně registrovaní nejsou. Nedobrovolná = lidé se snaží najít práci, ale nedaří se jim to; ztíženou pozici mají matky po mateřské dovolené, studenti, ženy, lidé nad padesát, apod.

23 Důsledky nezaměstnanosti:
Především dlouhodobá (delší než jeden rok) a nedobrovolná nezaměstnanost má negativní důsledky!

24 Důsledky nezaměstnanosti
Pokles životní úrovně V důsledku nízké podpory v nezaměstnanosti Ztráta společenského postavení Ztráta motivace hledat práci Nepravidelný denní režim Neschopnost komunikace s lidmi Partnerské a rodinné problémy Nezaměstnaný partner ztrácí sebevědomí Zdravotní problémy Zejména deprese

25 Politika zaměstnanosti
Pasivní politika zaměstnanosti Tlumení dopadů nezaměstnanosti – podpory v nezaměstnanosti Aktivní politika nezaměstnanosti Vytváření nových pracovních míst; zvýšení flexibility pracovní síly; předcházení nezaměstnanosti; apod.

26 Vztah inflace a nezaměstnanosti
Zachycuje Phillipsova křivka Nepřímá úměra Nelze současně dosáhnout nízké míry inflace a nízké míry nezaměstnanosti Klesá-li inflace, roste nezaměstnanost a naopak Vztah platí pouze pro krátké období V dlouhém období je křivka vertikální, kolmá na osu x, neelastická. Změna míry inflace nezmění míru nezaměstnanosti.

27 Testové úlohy souhrnně pro problematiku infalce a nezaměstnanosti:
1. Jaké tempo inflace je v současnosti v ČR? c/ hyperinflace b/ plíživá a/ mírná 2. Který z následujících cenových indexů se nepoužívá pro měření inflace? c/ DPI b/ CPI a/ PPI Co z uvedeného může být příčinou nabídkové inflace? c/ snížení daní b/ růst cen energií a/ růst vládních výdajů Která z forem nezaměstnanosti by se dala řešit rekvalifikací? c/ strukturální b/ cyklická a/ frikční Jak se vypočítá míra nezaměstnanosti? c/ u = (nezaměstnaní + pracující) / nezaměstnaní * 100 % b/ u = nezaměstnaní/ (nezaměstnaní + pracující) * 100 % a/ u = nezaměstnaní/pracující * 100 %

28 Dále odpovězte: 1. Poškozuje deflace ekonomiku a bankovní soustavu?
c/ Ano, deflace vede k nadměrné spotřebě. b/ Ano, snižování cenové hladiny vede k poklesu poptávky po úvěrech. a/ Ne, snižování cenové hladiny je pro ekonomiku jednoznačně přínosem. 2. Může dojít k situaci, kdy se index CPI a skutečná inflace liší? c/ Ano, záleží na sestavení spotřebního koše. b/ Ne, jedná se o identické veličiny. a/ Ano, je to obvyklá situace při pádivé inflaci. 3. Proč při potlačené inflaci rostou úspory? c/ Při inflaci dochází k přerozdělovacímu efektu ve prospěch věřitelů. b/ Spotřebitelé nemají co nakupovat, tak jim nezbude než spořit. a/ Potlačená inflace zvyšuje hodnotu úspor. 4. Proč není cílem HOPO státu nulová nezaměstnanost? c/ Vyvolalo by to hyperinflaci. b/ Deformoval by se tím trh práce. a/ Není možné toho dosáhnout. 5. Lze odstranit cyklickou nezaměstnanost? c/ Ano, důslednou HOPO lze odstranit cyklické kolísání výkonu ekonomiky, a tím i cyklickou nezaměstnanost. b/ Ne, souvisí s hospodářským cyklem, který se nedá ovlivnit. a/ Ne, souvisí s hospodářským cyklem, který se nedá ovlivnit natolik, aby k této formě nezaměstnanosti nedocházelo.

29 Použité zdroje: BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 112 s. Universum (Knižní klub). ISBN PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN PETRŽELOVÁ, Jana, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Maturitní otázky - ekonomie: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 190 s. Maturitní otázky. ISBN ZLÁMAL, Jaroslav a Zdeněk MENDL. Ekonomie nejen k maturitě. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 128 s. Universum (Knižní klub). ISBN er=1&searchfuzzy=1&query=%28%28nezam%ECstnanost%29%29&database=all&kraje=all&sku piny=all&start=1 nezamestnanosti.html rekordne-vysoka-praci-nema-27-milionu-lidi


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google