Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie Evropa 2020 ve světle krize Seminář Zastoupení EK a Informační kanceláře EP, Praha, 22.2.2012 Jan Král Odbor koordinace evropských politik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie Evropa 2020 ve světle krize Seminář Zastoupení EK a Informační kanceláře EP, Praha, 22.2.2012 Jan Král Odbor koordinace evropských politik."— Transkript prezentace:

1 Strategie Evropa ve světle krize Seminář Zastoupení EK a Informační kanceláře EP, Praha, Jan Král Odbor koordinace evropských politik Sekce pro Evropské záležitosti, Úřad vlády ČR Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

2 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
STRATEGIE EVROPA Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Cíl – desetiletka / „politický program“ Unie pro růst  inteligentní a udržitelná ekonomika, která podporuje sociální začleňování tři vzájemně provázané priority by měly EU i členským státům pomoci ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity a ke zlepšení sociál soudržnosti pět konkrétních „evropských“ cílů strategie Evropa 2020 (ER ): Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 %. Navýšení investic do výzkumu a vývoje úroveň 3 % HDP. Snížení energetické náročnosti ekonomiky nejméně o 20 %, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetickém mixu o 20 % a redukce emisí skleníkových plynů o 20 %, s možným navýšením redukčního cíle na 30 % (za podmínky, že se ostatní ekonomicky rozvinuté státy zavážou ke srovnatelným redukčním závazkům a vyspělejší rozvojové země se adekvátně zapojí do tohoto úsilí). Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku let ze současných 31 % nejméně na 40 % a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %. Snížení počtu obyvatel ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením nejméně o 20 milionů. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

3 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
STRATEGIE EVROPA Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Stěžejní iniciativy dále rozpracovávají cíle Strategie EU2020 Komise následně navrhla nové zdroje růstu a pracovních míst, které rozpracovala do 7 stěžejních vlajkových iniciativ. Orgány členských států a EU musí u každé iniciativy svou činnost koordinovat, aby se jejich akce vzájemně podporovaly. Většinu z těchto iniciativ Komise předložila v roce 2010: Inteligentní růst Digitální agenda pro Evropu Unie inovací Mládež v pohybu Udržitelný růst Evropa méně náročná na zdroje Průmyslová politika pro éru globalizace Růst podporující začlenění Program pro nové dovednosti a pracovní místa Evropská platforma pro boj proti chudobě Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

4 STRATEGIE EVROPA 2020 „měřítko všech věcí“
snaha prosadit Strategii EU2020 coby hlavní politický program komplexně napříč sektorovými politikami – obsahové provázání cílů a politik plnění cílů Strategie EU2020 se stává měřítkem a současně stále více podmínkou realizace některých programů a projektů (kondicionality) Strategie EU2020 zasahuje do kohezní politiky, diskuze o evropském rozpočtu atp. stále více zasahuje Strategie EU2020 také do oblasti fiskální potenciálně problematické s ohledem na dělbu kompetencí v oblastech pokrytých Strategií EU2002 mezi EU a čl. státy Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

5 STRATEGIE EVROPA 2020 zasazení do kontextu – Evropský semestr
pronikání Strategie EU2020 do sektorových politik  nutnost řízení a koordinace v čase vytvoření Evropského semestru (poprvé v roce 2011) – cyklus předkládání dokumentů souvisejících s naplňováním EU2020 jednotlivé kroky Semestru: AGS/Roční analýza růstu (EK) – listopad diskuse v sektorových Radách (závěry) – leden-březen závěry březnové Evropské rady předložení Národních programů reforem/KoPrů – polovina dubna specifická doporučení Rady členským státům – květen-červenec druhé pololetí: jednotlivé kroky Semestru zapracovány do přípravy státních rozpočtů Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

6 STRATEGIE EVROPA 2020 Evropský semestr – reakce na krizi?
v rámci Semestru udává tón Roční analýza růstu – EK nastíní hlavní výzvy, jimž EU čelí – následně projednáno a rozpracováno na úrovni Rady na základě těchto diskusí zadá březnová ER politická vodítka, ta jsou vtělena do Národních programů reforem/KoPrů AGS 2012 provádění diferencované fiskální konsolidace podporující růst obnovení normálních podmínek úvěrování ekonomiky podpora růstu a konkurenceschopnosti pro dnešek a zítřek snižování nezaměstnanosti a oslabování sociálních dopadů hospodářské krize modernizace veřejné správy Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

7 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
STRATEGIE EVROPA 2020 Národní program reforem (NPR) – plnění cílů Strategie EU2020 v AGS identifikované priority rozpracovány čl. státy v NPR – ty představují současně „národní“ příspěvky k plnění „evropských“ cílů EU2020 současně zohledněna doporučení Rady čl. státům NPR je tak kombinací priorit vlád relevantních pro EU2020 coby „politický program“ Unie a reakcí na každoročně identifikované priority v AGS a zohlednění doporučení Rady Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

8 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
STRATEGIE EVROPA 2020 Národní program reforem (NPR) – plnění cílů Strategie EU2020 ČR a priority EU2002 – strukturální reformy NPR konsolidace veřejných financí fungující trh práce a sociální systém vzdělání jako cesta ke konkurenceschopnosti a vyšší produktivitě práce podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k životnímu prostředí podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

9 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
STRATEGIE EVROPA 2020 Národní program reforem (NPR) – národní cíle ČR 2011 1. V oblasti zaměstnanosti: zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku let na 75 %; zvýšení míry zaměstnanosti žen ( let) na 65 %; zvýšení míry zaměstnanosti starších osob ( let) na 55 %; snížení míry nezaměstnanosti mladých osob ( let) o třetinu proti roku 2010; snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0 - 2) o čtvrtinu proti roku 2010. 2. V oblasti chudoby: udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008; snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30 000 osob. 3. v oblasti vzdělávání: nejvýše 5,5 % osob předčasně odcházejících ze vzdělávání; 32 % osob ve věku let s terciárním vzděláním. 4. V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí: snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o 30 %. 5. V oblasti vědy, výzkumu a inovací: veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj a inovace v České republice na úroveň 1 % HDP. 6. V oblasti energetické účinnosti: podstatným způsobem přispět k dosažení indikativního cíle stanoveného na unijní úrovni ve výši 20 %; učinit další kroky ke zlepšení kvality životního prostředí. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

10 STRATEGIE EVROPA 2020 Národní program reforem (NPR) 2011 – fiskál
fiskální aspekty rozpracovány primárně v Programech stability/Konvergenčních programech (KoPr) fiskální konsolidace, udržitelnost veřejných financí a zajištění konkurenceschopnosti ČR důchodová reforma reforma daní a daňového systému reforma systému zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění reforma fiskálního rámce efektivní veřejná správa a boj proti korupci Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

11 STRATEGIE EVROPA 2020 Národní program reforem (NPR) 2011 – fiskál
plán fiskální konsolidace (cíl deficitu) 3,5 % HDP v roce ,9 % HDP v roce ,9 % HDP v roce ,0 % HDP v roce 2016 saldo vládního sektoru (v % HDP) Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

12 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
STRATEGIE EVROPA 2020 Národní program reforem (NPR) – makro (predikce leden 2012) Zdroj: MF ČR Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

13 STRATEGIE EVROPA 2020 … a krize
hospodářský růst v řadě zemí eurozóny zpomaluje (DE) či stagnuje (FR, IT, ES), některé ekonomiky prochází recesí (EL, PT) snížení ratingu většiny zemí eurozóny, vč. EFSF zdůvodnění S&P: plán reforem, které mají provádět ČS je založen výhradně na rozpočtových úsporách a je zde riziko, že tento plán může vést k dalšímu oslabení domácí již tak snížené poptávky + riziko únavy z reforem v těch nejhůře zasažených ČS spotřebitelská i investorská nálada dále klesá nejistota se z finančních trhů přenáší i do reálné ekonomiky Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

14 STRATEGIE EVROPA 2020 Nástroj k překonání krize?
krize konkurenceschopnosti/růstu + dluhová krize zaměření EU2020 – spíše směřuje na konkurenceschopnost KoPry sledují fiskální dopady strukturálních reforem – potud částečný příspěvek i k řešení dluhové krize dluhová krize/krize eurozóny – řešení musí odpovídat příčinám: patrné i v praxi  EFSF, ESM, fiskální pakt… zde EU2020 nehraje hlavní roli + economic governance (6/2pack) EU2020 sice zaměřena růst a konkurenceschopnost – i zde v praxi paralelní iniciativy  Pakt euro plus, Prohlášení členů Evropské rady z 30. ledna 2012, dopis 12 čl. států k růstu a dokončení vnitřního trhu EU z 20. února 2012 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

15 STRATEGIE EVROPA 2020 Nástroj k překonání krize?
EU2020 může částečně napomoci při překonání krize prostřednictvím důrazu na strukturální reformy silné limity: příčiny krize (a proto i řešení) neleží primárně v oblastech spadajících pod EU2020 vymahatelnost – EU2020 pouze dobrovolnou koordinací, řada oblastí mimo kompetence EU, doporučení Rady nevymahatelná  snahy o jejich vymahatelnost, provázání s rozpočtem a kohezní politikou potřeby jednotlivých čl. států jsou různé, stejně tak odhodlání provádět reformy relevance mixu „národních“ cílů vs. cílů „evrorpských“ Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

16 STRATEGIE EVROPA 2020 Nástroj k překonání krize?
silné limity konkrétní situaci v čl. státech mají řešit specifická doporučení Rady – v praxi: NL a dopravní zácpy? ČR a důch. reforma? NPR a KoPry z povahy věci dokumenty ústředních exekutiv, řada strukturálních výzev leží na úrovni krajů/obcí v případě programových zemí, resp. zemí, které čerpají finanční pomoc IMF obsah reformních opatření dán podmínkami příslušných programů Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

17 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR
Děkuji za pozornost Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR


Stáhnout ppt "Strategie Evropa 2020 ve světle krize Seminář Zastoupení EK a Informační kanceláře EP, Praha, 22.2.2012 Jan Král Odbor koordinace evropských politik."

Podobné prezentace


Reklamy Google