Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Konkurenceschopnost ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Konkurenceschopnost ČR."— Transkript prezentace:

1 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Konkurenceschopnost ČR

2 Jak pomáhá MPO? Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Investiční pobídky Podpora Inovací Rizikový kapitál - seed fond CzechAccelerator Gesher / Most Program TIP

3 Konkurenceschopnost ČR EU ztrácí kvalitativní náskok razantní je zejména nárůst Číny EU již ztrácí náskok u výrobků náročných na technologie náskok v oblasti kvalifikace zaměstnanců Čína zřejmě velmi brzy dožene budoucí konkurenceschopnost závisí na inovacích a investicích do nich.

4 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Konkurenceschopnost ČR 2009-2011

5 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Konkurenceschopnost ČR

6 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Pokles v žebříčku konkurenceschopnosti

7 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Pozadí vzniku strategických dokumentů ČR na podporu inovací Strategie 2020, Unie inovací nové skutečnosti, chápání a trendy: propojení všech prvků inovačního systému, netechnické inovace, vliv zákazníků, role poptávkové strany atd. slabé stránky českého inovačního systému usnesení vlády č.77 z 26. ledna 2011 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti + Národní inovační strategie

8 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Zpět na vrchol = 3i: instituce, inovace a infrastruktura Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012-2020 schválena vládou 27. září 2011 cíl: vysoká a dlouhodobě udržitelná životní úroveň založená na pevných základech konkurenceschopnosti (definice podle metodiky OECD) ČR mezi 20 nejkonkurenceschopnějšími státy světa do r. 2020 realizace koordinovaných reforem v řadě oblastí napojení na další politické dokumenty: kohezní politika, exportní strategie, koncepce malého a středního podnikání, energetická politika, Národní program reforem, Národní inovační strategie…

9 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Implementační plán opatření SMK 9 kapitol SMK  43 projektů  více než 200 opatření Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS): zastřešuje naplňování plánu implementace a realizaci programů prostřednictvím činnosti 4 pracovních výborů propojení opatření do 4 programů (realizují pracovní výbory): Veřejný sektor Vzdělání a zaměstnanost Podnikatelské prostředí Ekonomika globálních inovací pracovní skupiny zřizovány podle potřeby

10 Orientace na vyšší přidanou hodnotu? průměrná hodnota veřejných výdajů na VaV + fragmentace či překrývání alokace veřejných prostředků na VaVaI (nedostatečná koordinace) poměrně kvalitní výzkum, který však zatím nepřináší potřebné výsledky a ekonomické efekty (nižší míra spolupráce mezi vědecko-výzkumnými subjekty a podnikatelským sektorem) nedostatek pracovní síly s kvalifikací odpovídající požadavkům na rozvoj inovační výkonnosti ekonomiky Nedostatek technicky vzdělaných lidí – učňovské školství nedostatečný počet inovačních subjektů, které využívají právních forem ochrany duševního vlastnictví relativně nižší dostupnost finančních zdrojů nízká podpora výzkumných aktivit v podnicích a využívání rizikového kapitálu k podpoře těchto činností inovační proces českých firem má povahu spíše přejímání vyspělých technologií, procesů a jiných metod spojených s produkcí než tvorba vlastní unikátních řešení

11 11 Ztráta konkurenční výhody ČR Náklady na produkci v dané zemi vůči jejím obchodním partnerům Reálný efektivní měnový kurs (rok 1999 = 100, zdroj dat: Eurostat)

12 Investiční pobídky 1998 - 2010

13 MÍSTO REALIZACE INVESTICE

14 ODVĚTVOVÁ KLASIFIKACE OKEČVýše investice (mil. CZK) Výroba dopravních prostředků167 421,00 Výroba elektrických a optických přístrojů73 220,20 Výroba strojů a zařízení56 236,60 Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot51 910,00 Výroba kovů a kovodělných výrobků44 120,00 Gumárenský a plastikářský průmysl35 976,70 Chemický a farmaceutický průmysl37 506,60 Průmysl potravinářský a tabákový26 929,90 Papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelské činnosti20 032,20 Textilní a oděvní průmysl15 038,00 Dřevozpracující průmysl12 902,50 Koksování, zpracování ropy7 499,00 Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený3 561,00 Celkem 552 354,70

15 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic STÁVAJÍCÍ PODPORA FORMOU INVESTIČNÍCH POBÍDEK : velký trh, koupěschopná poptávka levná a vzdělaná pracovní síla výhodná geografická poloha a kvalitní infrastruktura nízká daňová a administrativní zátěž veřejná podpora Veřejná podpora 0800/2008: Irsko 1950 – 10% korporátní daň pro zpracovatelský průmysl 1973 – přístup do EU – není veřejná podpora 1983 – veřejná podpora neslučitelná s pravidly nová daň pro všechno 12.5% Daňové pobídky jsou výhodnější než dotace

16 Odečitatelná položka pro VaV Podpora aktivit výzkumu a vývoje – jedna z priorit EU a ČR 2005 § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Definice výzkumu a vývoje – zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rada pro výzkum, vývoj a inovace – www.vyzkum.czwww.vyzkum.cz Výdaje (náklady) vynaložené na výzkum a vývoj ve zdaňovacím období poplatník uplatní dvakrát –Poprvé jako součást hospodářského výsledku –Podruhé jako odčitatelnou položku od základu daně Nově uplatnitelné služby JIM –Služby VaV pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace –Výdaje na nehmotné výsledky VaV pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace –Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí majetku Při meziročním navýšení nákladů na VaV lze uplatnit 110% z navýšení nákladů oproti předchozímu období Nevyužitý odpočet lze uplatnit nejpozději ve třetím roce následujícím po roce vzniku

17 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Okruhy změn Změna zákona o investičních pobídkách začlenění Rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb do zákona o investičních pobídkách, zavedení institutu strategické investiční akce, úprava stávajících podmínek poskytování podpory v oblasti výroby, zjednodušení administrace některých žádostí, zpřesnění některých požadavků v návaznosti na evropské předpisy Změna zákona o daních z příjmů prodloužení doby čerpání slevy na dani na 10 let

18 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Formy pobídek Formy pobídek jsou společné pro všechny typy investičních akcí 1. Sleva na daních z příjmů prodloužení doby čerpání na 10 let pro všechny typy investičních akcí 2. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst 3. Hmotná podpora rekvalifikace a školení nových zaměstnanců výše a okruh regionů stejné jako doposud 4. Převod pozemku včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu v případě souhlasu obce může být zvýhodněně převedeno jakékoli území Strategické investiční akce mohou navíc získat: 5. Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

19 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Všeobecné podmínky 3 společné všeobecné podmínky: realizace akce na území ČR, šetrnost k životnímu prostředí, zahájení prací souvisejících s realizací investiční akce až po dni vydání potvrzení agenturou CzechInvest. Další všeobecné podmínky, které jsou specifické podle typu investiční akce (viz dále), musí být splněny do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu. Tuto lhůtu nebude možné prodloužit.

20 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic aktivity společnosti zaměřené na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě Podmínky minimální investice 10 mil. Kč do DHM a DNM, z toho minimálně 5 mil. Kč musí směřovat do nových strojů majetek ve výši minimálně 5 mil. Kč musí být financován z vlastních zdrojů vytvoření minimálně 50 nových pracovních míst Způsobilé náklady volba mezi náklady na pořízení DHM a DNM a mzdovými náklady vynaloženými na nová pracovní místa za 2 roky Technologická centra

21 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Centra strategických služeb Centra pro tvorbu software tvorba nového nebo inovace stávajícího software Opravárenské centrum oprava technicky vyspělých zařízení, např. výpočetní techniky Centrum sdílených služeb např. správa vnitřních informačních systémů Podmínky vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst u center pro tvoru software a minimálně 100 nových pracovních míst u ostatních center mezinárodní charakter centra Způsobilé náklady volba mezi náklady na pořízení DHM a DNM a mzdovými náklady vynaloženými na nová pracovní místa za 2 roky

22 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Zpracovatelský průmysl ve výrobě - změny Snížení předepsaného podílu strojů na celkové investici, tj. investice do DHM a DNM minimálně ve výši 100 mil. Kč, z toho minimálně 50 mil. Kč musí směřovat do strojů Pořizované stroje musí být nové Zjednodušení administrace žádostí V regionech se soustředěnou podporou státu: Investice do DHM a DNM minimálně ve výši 50 mil. Kč, z toho minimálně 25 mil. Kč musí směřovat do strojů Majetek ve výši minimálně 25 mil. Kč musí být financován z vlastních zdrojů Ostatní podmínky stejné

23 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Jednokolové řízení Žadatel – zájemce – příjemce Jednokolové řízení žadatel = příjemce 2 kroky: předložení podkladů (žadatel) rozhodnutí o příslibu (příjemce) Dvoukolové řízení zájemce = příjemce 4 kroky: předložení podkladů (žadatel) rozhodnutí o nabídce žádost o příslib (zájemce) rozhodnutí o příslibu (příjemce)

24 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Hmotná podpora pro strategické investiční akce  Bude poskytována na základě písemně uzavřené dohody mezi příjemcem a Ministerstvem průmyslu a obchodu  Kromě ostatních investičních pobídek mohou strategické investice získat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku až do výše 5 % z nákladů  Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení či rozšíření výroby a současně k zavedení či rozšíření technologického centra, může dotace činit až 7 % z nákladů  Dotace se započítává do stropu veřejné podpory stanoveného Regionální mapou investiční podpory  Poskytnutí této hmotné podpory schvaluje v jednotlivých případech vláda

25 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic CÍLEM NOVELY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH vytvořit v České republice atraktivní investiční prostředí jak pro domácí, tak pro zahraniční investory rozšířit podporu na investiční projekty zaměřené na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou zachovat podporu vytváření nových pracovních příležitostí v regionech s nejvyšší nezaměstnaností zvýšit konkurenceschopnost České republiky a zlepšovat její pozici ve světě

26 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Technologický transfer a inovace – síť EEN asistence při transferu technologií, komercializaci výsledků VaV a realizaci inovačních záměrů podniku nástroj pro podporu spolupráce univerzit a firem (společný VaV, přenos znalostí) nabízené služby: identifikace technologických potřeb podniku vyhledávání vhodných partnerů pro technologickou spolupráci využívání databáze technologických nabídek a poptávek poradenství při transferu technologií a znalostí technologické burzy služby v oblasti inovačních aktivit konzultace v otázkách ochrany duševního vlastnictví 5 partnerů v ČR zabývajících se TT, cca 600 zahraničních partnerů ve 46 zemích světa

27 Program GESHER/MOST Spolupráce mezi ČR a Izraelem podpora spolupráce podniků v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji Přihlášené projekty se musejí týkat zejména : informačních a komunikačních technologií udržitelných a čistých technologií zemědělských a potravinářských technologií biotechnologií a zdravotnické techniky moderního strojírenství – nových materiálů, nanotechnologií, kybernetiky nebo robotiky V plánu je otevření celkem pěti veřejných soutěží

28 Podpora Inovací CzechAccelerator Pobyt v CzechAcceleratoru po celém světě: USA: Silicon Valley USA: Východní pobřeží Singapur Izrael Švýcarsko Pomůže najít: kapitál pro financování dalšího rozvoje firmy strategického technologického partnera příležitosti pro založení distribuční sítě www.czechaccelerator.cz

29 Seed fond v rámci inovačního procesu Komplexní inovační proces:

30 Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Marian Piecha, Ph.D. ředitel odboru inovací a investic Konkurenceschopnost ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google