Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv Martin Šorm, MCH2, 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv Martin Šorm, MCH2, 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv Martin Šorm, MCH2, 2013/2014

2 Úvod Farmakokinetika  vznik ve 2. polovině minulého století  vývoj nových lékových forem  na základě moderních analytických metod, výpočetní techniky a biofarmacie  zájem o přípravu lékové formy s prodlouženým a řízeným uvolňováním a účinkem léčiva Výhody  snížená frekvence dávkování léku  redukce výkyvů plazmatické hladiny léčiva  nižší výskyt nežádoucích účinků Hlavní pozornost věnována perorálním lékovým formám s řízeným uvolňováním léčivé látky. Řízené uvolňování může probíhat  kontinuálně (prodloužené uvolňování)  nebo diskontinuálně (zpožděné, pulzní uvolňování) 30/04/2014 MŠ >Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 2

3 Systémy s kontrolovaným uvolňováním léčiva 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 3 Nejčastěji používané systémy Filmy s léčivem v polymerní matrici (matricový systém) Léčiva obsažená v polymeru (zásobníkový systém) Polymerní koloidní nosiče nebo mikrokapsule (mikročástice, mikrosféry a nanočástice) Léčivo obsažené v polymeru obsahující hydrofilní a/nebo vyluhovatelná aditiva (např. povrchově aktivní látky) Střevní povlaky (ionizují a rozpustí se ve vhodném pH) Rozpustné polymery s kovalentně připojenou molekulou léčiva Zařízení, kde je rychlost uvolňování léčiva řízena dynamicky, např. osmotická pumpa

4 Způsoby řízeného uvolňování Matricový systém Jsou nejběžnější formou pro řízené uvolňování léčiv Snadná výroba oproti zásobníkovým systémům Nehrozí nebezpečí náhodných vysokých dávek Aktivní látka je zde přítomna jako disperze v polymerní matrici Vlastnosti uvolňování mohou záviset na rozpustnosti léčiva v polymerní matrici Ke zvýšení rozpustnosti se obvykle přidává změkčovadlo nebo povrchově aktivní látka 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 4

5 Tableta funguje jako celek (systém) Vlastnosti celku závisí na  vlastnostech nosné pomocné látky  vlastnostech léčivé látky Nevýhodou všech matricových tablet je postupné snižování rychlosti uvolňování léčiva Matricový systém zmenšuje se totiž povrch tablety u hydrofilních, resp. lipofilních matric a prodlužuje se vzdálenost difuze roztoku léčiva u polymerních nerozpustných matric Rozdělení:  Polymerní nerozpustné matrice  Lipofilní matrice  Hydrofilní gelové matrice 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 5

6 Matricový systém Základem jsou nerozpustné polymery Nejčastěji se uplatňují  nerozpustné amonioalkylmethakrylátové kopolymery  Ethylcelulosa  méně pak polyvinylchlorid, polyetylen a polystyren Tyto matricové tablety se často označují jako skeletové tablety ( pevná pórovitá struktura – skelet) Skelet zabezpečuje  zpomalené rozpouštění dispergované léčivé látky  prodlouženou absorpci a účinek Terapeutické hladiny léčiva se dosáhne poměrně rychle jeho rozpouštěním na povrchu výlisku. Poté se v závislosti na dráze, kterou musí roztok léčiva urazit z vnitřní části skeletu, uvolňování zpomaluje Tvar tablety se nemění, z organismu odchází vyluhovaný polymerový skelet. Tento typ matric je nejstarší perorální matricovou formou Polymerní nerozpustné matrice 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 6

7 Matricový systém Základem jsou tuky a vosky Nejčastěji se používají mastné alkoholy  např. cetylalkohol  estery (např. glyceroldibehenát, glyceroltribehenát nebo montanglykolový vosk) Léčivo se uvolňuje erozí, postupným zmenšováním tablety v důsledku hydrolýzy, rozpouštěním tuků a vosků vlivem působení enzymů a změny pH v traktu Povrchová eroze lipofilních matric, a s tím spojená rychlost uvolňování léčiva, závisí na koncentraci a vlastnostech nosné látky a dalších přidaných pomocných látek Lipofilní matrice 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 7

8 Matricový systém Nosnými pomocnými látkami  bobtnající hydrofilní polymery  typu celulosových derivátů (hypromelosa, sodná sůl karmelosy, hydroxypropylcelulosa, methylcelulosa)modifikovaných škrobů, karbomerů, povidonu  přírodní látky (kyselina alginová, želatina, přírodní gumy) Hydrofilní matrice se při styku s vodným prostředím zvlhčují a uvolňují počáteční dávku rozpuštěného léčiva ze svého povrchu  Tím se navodí jeho terapeutická koncentrace v krevní plazmě Polymer na povrchu tablety začne hydratovat, rozpouštědlo zvýší pohyblivost polymerových řetězců a jejich rozvolnění vede ke vzniku nabobtnalého gelu. Tvorba gelové bariéry na povrchu výlisku je prvním a základním krokem pro řízené uvolňování obsaženého léčiva. Díky této bariéře může voda kontinuálně pronikat do tablety bez toho, aby se rozpadla. Průnikem vody dochází k rozvolnění polymerových řetězců a ty unikají do okolí. Gelová vrstva se rozpouští a vytváří se nová vrstva, která je dostatečně pevná, aby zpomalila difuzi a prodloužila uvolňování léčiva Difuzí gelovou vrstvou se uvolňují ve vodě dobře rozpustná léčiva, erozí gelové vrstvy špatně rozpustná léčiva a u mírně rozpustných léčiv dochází ke kombinaci obou dějů. Velikost výlisku se v průběhu liberace mění. Nejdříve nabobtnalá vrstva zvětšuje tabletu, hydratace a gel se posunou do jádra a matrice, tableta se zmenšuje, až nakonec zcela zanikne Hydrofilní gelové matrice 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 8

9 Tyto matrice mají široké uplatnění, jejich výhodou je jednoduchost výroby, malá finanční náročnost technologie a rozumná cena pomocných látek 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 9

10 Zásobníkový systém V tomto systému dojde k zapouzdření obsaženého léčiva v polymerním filmu nebo obalu (např. mikrokapsule) Modelování vlastností uvolňování léčiva ze zásobníkového systému (a matricového systému) se řídí druhým Fickovým zákonem (podmínky neustáleného stavu; závislost koncentrace na toku) 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 10

11 Zásobníkový systém Obaly lze dělit na  permeabilní (propustné)  semipermeabilní (polopropustné) Z matricových tablet s permeabilními obaly se léčivo uvolňuje řízeným rozpouštěním a řízenou difuzí Léčivá látka ve formě roztoku proniká póry v obalu, které vznikly po rozpuštění hydrofilních přísad (Obrázek. 3a) Nepropustné polymery se tak stávají propustnými  Propustnost polymerů lze ovlivnit rozpustností a koncentrací hydrofilní přísady Z nerozpustných polymerů se pro tyto obaly používají například ethylcelulosa a některé polyakryláty (Eudragit® typu RS a RL) Díky semipermeabilním obalům pronikají trávící tekutiny do jádra matrice  Výstup roztoku léčivé látky ven je však znemožněn  Uvnitř přípravku vzniká vysoký osmotický tlak způsobený nasyceným roztokem léčiva  Roztok uniká do prostředí s nižším osmotickým tlakem, a tedy i do gastrointestinálního traktu, pokud vytvoříme do obalu otvor například laserovým paprskem 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 11

12 Obalené přípravky se zpožděným uvolňováním léčiva Rozpustnost obalů závisí na pH. Využívá se tak proměnlivá hodnota pH v gastrointestinálním traktu Systém je tvořen dvěma účinnými vrstvami oddělenými vrstvou hydrofilního polymeru a je částečně obalen (Obrázek 4) Vrchní vrstva obsahuje léčivo a zůstává neobalená a zabezpečuje rychlé uvolnění léčivé látky Spodní vrstva obsahuje léčivo i oddělující mezivrstvu a je potažena nerozpustným obalem. Léčivá látka se z ní uvolní až po nabobtnání vrstvy hydrofilního polymeru, tj. s 5-6hodinovým zpožděním 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 12

13 CODES (Colonspecific Drug Delivery System) Potažení izolační vrstvou z hydrofilního polymeru (hydroxymethylpropylcelulosa). Vnější vrstvu tvoří acidorezistentní obal (polyakrylát Eudragit® L) Prostřední vrstva zabraňuje interakci mezi opačně nabitými polymery. Do střevního traktu prochází nezměněná obalená matricová tableta, kde se v důsledku změny pH rozpouští vnější acidorezistentní obal a postupně i meziobal z hydrofilního polymeru. Po dosažení tlustého střeva se činností bakteriální mikroflóry rozloží Jedním z rozkladných produktů je organická kyselina, která mění pH hodnotu prostředí v blízkosti matrice na kyselou stranu, obal se rozpouští a léčivo se uvolňuje. 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 13

14 „Chytré’’ nanočástice a jejich potenciální použití Částice schopné odpovídat na specifické prostředí nebo stimul se označují jako chytré nebo inteligentní nanočástice Spouštěcí mechanismy mohou mít různou povahu  fyzikální (teplota, tlak, světlo atd.)  fyzikálně-chemickou (bobtnání/smršťování, solvatace/desolvatace)  iontovou (elektrolyty, pH, chelatace)  molekulovou (receptorovou)  enzymatickou (hydrolýza)  Kombinovanou Citlivost částic na tyto podněty je dána vlastní strukturou nebo složením částic, případně připojením funkčních skupin k vlastní částici. Funkční skupiny předávají částici svoje vlastnosti (např. senzitivitu azoskupin na světlo). Odpověď na stimul může také vyvolat samotný proces, který částice zprostředkují. 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 14

15 Intecs Accordion Pill™, Léková forma je složena jako harmonika – jako tvar do standardní velikosti pravidelné kapsle. Harmonika může obsahovat jeden lék nebo kombinace léků. 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 15 Léky se speciálním tvarem

16 Good morning, here‘s your placebo – I mean medicine. Well, I am fired… 30/04/2014 MŠ <>Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv 16


Stáhnout ppt "Materiálové systémy pro kontrolované dodávání léčiv Martin Šorm, MCH2, 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google