Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vznik a vývoj českého kapitálového trhu AR2010/2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vznik a vývoj českého kapitálového trhu AR2010/2011."— Transkript prezentace:

1 1 Vznik a vývoj českého kapitálového trhu AR2010/2011

2 Požadavky na ukončení předmětu Minimální povinná účast:  na cvičení v prezenční formě studia je 75%  na řízených skupinových konzultacích v kombinované formě studia 50%. Studentům, kteří nesplní povinný rozsah účasti, mohou být v průběhu semestru zadány dodatečné studijní povinnosti v míře, která umožní prokázat studijní výsledky a získané kompetence nezbytné pro úspěšné zakončení předmětu). Forma ukončení - zkouška formou testu a ústního zkoušení

3 Literatura Podle osnovy a metodických listů:  Pavlát V. a kol : Kapitálové trhy, Professional Publishing, 2003  Pavlát V.: Burzy cenných papírů, VŠFS Praha 2003  REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy., 2008. 559 s. ISBN 978-80-87071-87-8.  JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1.vydání, Praha, GRADA, 2009, 656 str. ISBN 978-80-247-2963-3  www.pse.cz www.pse.cz

4 4 Zdroje informací Burza www.pse.cz ČNBwww.cnb.cz MF ČR www.mfcr.czwww.mfcr.cz Proti literatuře už neexistují například: KCP SCP UNIVYC

5 5 Osnova výuky předmětu VCKT Subjekty působící na kapitálovém trhu Primární emise Zaknihované cenné papíry - evidence Trhy Vypořádání burzovních obchodů Kolektivní investování Strukturované produkty

6 6 Při studiu podle odborné literatury se zaměřte na: vymezení kategorie finanční trh včetně jednotlivých segmentů a jejich základních úloh v systému tržní ekonomiky; vymezení základních subjektů tržních vztahů a procesů realizovaných na finančním trhu a jeho jednotlivých segmentech; vymezení kategorií finanční nástroj a finanční služba, a to v celém komplexu jejich konkrétních podob a postavení na finančních trzích a jejich jednotlivých segmentech;

7 7 Kapitálový trh 1990 - 1992 Prozatímní sekundární trh – ČNB  Organizován 1 x za čtrnáct dní  Celkem 37 aukcí, ukončen 22. 12. 1992 Obligace Komerční banky Obligace Všeobecné úvěrové banky Obligace TOS Kuřim, Státní pětiprocentní dluhopisy Přípravný výbor - založení burzy 24. 11. 1992  12 peněžních ústavů a 5 firem s povolením k obchodování

8 Burza cenných papírů RM-System UNIVYC ČNB - licence, regulace, dohled ČNB Investoři Obchodníci s cennými papíry Emitenti Středisko cenných papírů Kapitálové trhy v České Republice (schema)

9 9 Regulace do roku 1992 Zákon směnečný a šekový z roku 1950 Zákon 530/1990 o dluhopisech Zákon č. 92/1991 Sb. O převodu majetku státu na jiné osoby (transformační zákon) Zákon 214/1992 o burze cenných papírů zákon č. 248/1992 Sb. O investičních společnostech a fondech Centrální regulátor – Federální ministerstvo financí

10 Převod majetku - restituce Jeroným Collored-Mansfeld Původní restituent majetku rodu na Příbramsku a Rokycansku. Zemřel v roce 1998 v šestaosmdesáti letech. Byl mu navrácen zámek Dobříš s přilehlým parkem a zbirožské panství na Rokycansku. Kromě toho spravoval rozsáhlý rodový majetek na Podbrdsku a ve středozápadních Čechách. Patřilo mu více než 12.000 hektarů lesů, 241 hektarů rybníků a 310 hektarů zemědělské půdy. Podle anket v médiích z posledních let byl řazen k největším vlastníkům půdy v České republice. Tržní cena těchto pozemků se podle tisku pohybuje mezi dvěma až pěti miliardami korun. http://www.ceskenoviny.cz/ze dne 2010/12/18 http://www.ceskenoviny.cz/ze

11 Převod majetku strategickému partnerovi Rozhodnutí vlády (9.12.1990) že partnerem společnosti Škoda Auto bude Volkswagen. Do finále soutěže se dostal také Renault, ale ten chtěl vyrábět modely Twingo, VW příslibem zachování výrobního programu zvítězil 16. 4. 1991 - vstup strategického partnera (podíl 100 %)

12 Kupónová privatizace Omezené objemy zahraničního kapitálu Neexistoval soukromý kapitál ani úspory Nabídka majetku v hodnotě 333 mld.Kč Neprodané podíly se vracely FNM První vlny se účastnilo 8,5 mil občanů

13 Historie SCP – 1993 - 95 Leden 1993 - SCP bylo zřízeno MF ke dni 1.1.1993. Jeho práva a povinnosti vymezil zákon České národní rady č. 591/1992 Sb. o cenných papírech.MF Březen 1993 - Začaly se plnit účty z první vlny kuponové privatizace. Květen 1993 - Podepsána dohoda o spolupráci mezi SCP, BCPP a RM–Systém. Září 1993 - Registrace prvních emisí akcií investičních fondů.

14 14 Akcionáři - svět USA …….……30 % OECD……..…15 % Švédsko…..… 40 % Rakousko…... 10 % Německo ….... 7 % Polsko ……..…8,5 % Maďarsko….…7,3 % Akcionáři - ČR  1995 ………. 53,2 %  1996 ………. 44,5 %  1997 …….… 37,9 %  1998 …….... 34,1 %  1999 ……… 28,9 %  2000 …….... 24,3 %  2001 …….... 19,7 %  2002 ………. 13,4%  2003 ………. 11,2%  2004 ………. 10,8%  2005 ………. 9,2%

15 Počty majetkových účtů v SCP (Neprázdných v jemnějším členění a prázdných)

16 Dopady kup ó nov é privatizace na český trh 2 000 státních podniků bylo privatizováno 62 % získaly kupónové fondy vlastněné bankami (ty vlastnil stát) 38 % získali obyvatelé (drobní akcionáři) velmi rozdrobené vlastnictví malá (žádná) kontrola manažerů kriminální aktivity (okrádání, podvody, tunelování) na burzu bylo přijato asi 1700 emisí - mnohé byly jen minimálně obchodovány (snadné manipulace s cenou), mnohé neinformovaly ani v rozsahu podle obch. zák.

17 Historie SCP – pokračování Leden 1995 - Rozesláno 6 290 547 ročních výpisů se stavem k 31.12.1994. Leden 1996 - Rozesláno 7 195 445 ročních výpisů z účtů; z toho pro Českou republiku 6 813 552, pro Slovenskou republiku 381 893 výpisů. Rok 2009 povolení k činnosti centrálního depozitáře získal UNIVYC, Červenec 2010 – evidenci cenných papírů z SCP převzal Centrální depozitář cenných papírů

18 18 Emisní obchody Vydávání nových cenných papírů, většinou za účelem získání finančních prostředků Slouží jako způsob financování K obchodování je využíván kapitálový trh

19 Primární trh investičních nástrojů

20 Dluhopisy Dluhopis je formou potvrzení, že investor poskytl emitentovi úvěr a současně představuje závazek emitenta vůči každému majiteli tohoto dokumentu, že úvěr splatí ke stanovenému datu včetně úroků. Poznámka: První dluhopisy KB vydávala podle zákona směnečného a šekového z roku 1950

21

22 Výsledek aukce SD – 6.tranše

23 Burza cenných papírů Praha, a.s.

24 24 IPO IPO (Initial Public Offering) je vžitý termín pro veřejnou nabídku akcií spojenou se vstupem na burzovní trh. Vstup firmy na burzu, díky kterému se se začnou akcie firmy obchodovat na trhu cenných papírů. Zajištění akciového kapitálu emisí akcií.

25 25 Burza cenných papírů Praha, a.s. V podstatě „předběhla“ trend transformace burz na ziskově orientované Ale její akcie nebyly, nejsou a nebudou obchodované na burze Plně soukromá společnost (žádný přímý podíl státu) Elektronická burza (automatizovaný obchodní systém) Otevřený distribuovaný systém - architektura klient/ server s grafickým uživatelským rozhraním Hlavní počítač na platformě IBM AS/400 (i-Series) Umožňuje plně automatický tok informací investor - obchodník - burza a zpět (využívá telekomunikační síť)

26 Burza cenných papírů Praha, a.s. Vypořádání obchodů zajišťuje UNIVYC,a.s. Dodávka všech papírů proti placení (DVP) Je schopen zajistit i jiné slžby (DFP) Převod finančních prostředků přes CC ČNB Zajistí převedení zaknihovaných c.p. v SCP Pracuje i s c.p. v listinné podobě Vypořádání se uskutečňuje v předdef. čase Podílí se na standardizaci emisních podmínek Plně elektronická komunikace

27 27 Vypořádací systém UNIVYC Vypořádání obchodů s cennými papíry zahrnuje dvě operace: a) převod peněžních prostředků b) převod cenných papírů Proběhnou-li obě operace ve stanoveném časovém limitu v rámci vypořádacího procesu, hovoříme o modelu dodání cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv.„delivery versus payment" (standardní požadavek burz)„delivery versus payment"

28 28 VYPOŘÁDACĺ SYSTÉM Definuje zákon 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu v §82 D.: Vypořádáním obchodů s investičními nástroji se rozumí zúčtování vzájemných pohledávek a závazků z obchodů Systém, který má alespoň tři účastníky, pravidla, řídí se českým právem

29 29 Účtování a odborná péče Peněžní prostředky nebo investiční nástroje, které byly provozovateli vypořádacího systému svěřeny do správy nebo jako zajištění závazku plynoucího z vypořádávaného obchodu s investičními nástroji, nejsou součástí majetku provozovatele vypořádacího systému. Provozovatel vypořádacího systému účtuje o svěřeném majetku odděleně od svého majetku. Provozovatel vypořádacího systému poskytuje své služby s odbornou péčí.

30 Možný způsob přeshraničního vypořádání cp

31 Účastníci přeshraničního vypořádání Investor se rozhodne koupit akcie obchodované v zahraničí a využije pro tuto transakci obchodníka s CP (broker) a pro vypořádání custodiana. Všechny tyto tři strany jsou z tuzemska. Pro uskutečnění obchodu využije tuzemský obchodník s CP (A) zahraničního obchodníka s CP (1), který má přístup na místní burzovní trh. Tuzemský obchodník s CP (A) také potřebuje zahraničního správce aktiv (Y) a zahraniční clearingovou banku (cash clearer A). Tuzemský správce aktiv (B) využije rovněž služeb zahraničního správce aktiv (X) a clearingové banky (cash clearer B).

32 32 Komise pro cenné papíry Pracovala od 1. dubna 1998 právní úprava – zákon č. 15/1998 Sb. – ustanovení KCP nezávislým správním úřadem pro oblast kapitálových trhů Její předchůdce - komise pro oblast výkonu státního dozoru – Ministerstvo financí ČR zajišťuje vynucování dodržování zákonných pravidel poslání:  svojí činností přispívat k rozvoji a ochraně k.t.  maximálně eliminovat systémová rizika a selhání systému a subjektů v systému (nemůže být ale zcela zabráněno selhání jednotlivých sub. a nemohou být odstraněna všechna rizika spojena s podnikáním na k.t.) Činnost ukončena v dubnu 2006

33 Burzovní obchodní systémy Systém řízený objednávkami (order-driven system) (fixing) Systém řízený cenou (price-driven system) (SPAD) Formy a typy objednávek (příkazů)  velikost objednávky  typ transakce (koupě – prodej)  cenový limit  časový limit speciální objednávky (Stop-loss-Market-Order, Immediate or Cancel, Fill or kill, All or none)

34 Cenné papíry a investiční nástroje Zákon č.591/1992 Sb. byl od roku 1992 celkem 22 krát změněn a v platném znění v §1 odstavci (1) je uvedeno:  Tento zákon se vztahuje na cenné papíry, kterými jsou zejména akcie, 1) zatímní listy, 2) poukázky na akcie, 2a) podílové listy, 3) dluhopisy, 4) investiční kupóny, 6) kupóny (§ 12), opční listy, 6a) směnky, 7) šeky, 7), 8) náložné listy, 9) skladištní listy 10) a zemědělské skladní listy 10a)“.

35 35 Podíly v procentech na celkových ročních objemech obchodů a převodů

36 Burzovní indexy Burzovní indexy sledují vývoj kursů souboru cenných papírů. Akciový index ukazuje, jak se vyvíjely kursy akcií zahrnutých do tohoto indexu za určité období Každá burza konstruuje vlastní indexy podle potřeb svých členů a investorů

37 Tržní kapitalizace Tržní kapitalizace slouží ke sledování velikosti (objemu) obchodů s jednotlivými cennými papíry, popřípadě s jejich soubory. Tržní kapitalizaci vypočteme tak, že počet zobchodovaných akcií znásobíme jejich kursem. Burzovní kapitalizace se vypočítává odděleně pro jednotlivé druhy cenných papírů (např. pro akcie, resp. jednotlivé druhy akcií, pro dluhopisy atd.).

38 38 Redukce nelikvidních emisí na volném trhu burzy 1997 Delisting: březen 1997 100 emisí duben 1997 391 emisí červen 1997 509 emisí říjen 1997 301 emisí Celkem1301

39 39 Redukce nelikvidních emisí akcií na volném trhu burzy Delisting: Kriteria: březen 1997 100 emisí duben 1997 391 emisí červen 1997 509 emisí říjen 1997 301 emisí Celkem1301 zobchodovaný objem tržní kapitalizace počet dnů, kdy se uskutečnily obchody Příklad: (6/97) objem obchodů za rok…. menší než 600 000,-Kč. tržní kapitalizace…………... menší než 20 mil.Kč Počet dní s nenul. objemem obchodů... min. 80

40 Nové akciové emise a emise stažené z trhů Burza Nové domácí emise v r. 2009 Emise stažené z trhů v r. 2009 NYSE Euronext (US)58169 Německé burzy453 Londýnská burza47287

41 Rok 1998 Burza zahájila obchodování ve SPAD. Univyc  v březnu zavedl službu půjčování cenných papírů,  v září zahájil vypořádání primárních emisí cenných papírů,  v říjnu se stal zakládajícím členem Asociace depozitářů a clearingových domů zemí střední a východní Evropy (CEECSDA),

42 Rok 2002 Burza 1. 10. 2002 zahájila obchodování s první zahraniční akciovou emisí Erste Bank Univyc  zahájil vypořádání obchodů v termínu T+0,  v říjnu zahájil vypořádání obchodů se zahraničními emisemi akcií,

43 Rok 2005 UNIVYC podal žádost KCP o udělení licence k činnosti centrálního depozitáře cenných paírů

44 Rok 2006 Burza:  zahájila obchodování s investičními certifikáty  zahájila obchodování s futures (5. 1. 2006),  zahájila obchodování s primární akciovou emisí ECM (7.12. 2006),  začala obchodovat s warranty na oficiálním volném trhu (11. 12. 2006) RM –Systém stal se součástí skupiny FIO (5. 9. 2006), UNIVYC se stal členem Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů,

45 Organizační struktura - holding - internacionalizační strategie

46 Současnost – centrální depozitář, člen skupiny CEE Stock Exchange Group

47

48 Sekundární obchodování s investičními nástroji – převodní místa regulovaný trh – tedy burzy, mnohostranný obchodní systém, obchodník s cennými papíry provádějící systematickou internalizaci (§ 17a odst. 1), tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity zahraniční převodní místo

49 Mnohostranné obchodní systémy Mnohostranným obchodním systémem se rozumí trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s cennými papíry nebo organizátorem regulovaného trhu, který:  má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému,  pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému  pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému, která jsou v souladu se zákonem.

50 Systematická internalizace Systematickou internalizací je činnost obchodníka s cennými papíry, který pravidelně a systematicky provádí pokyny zákazníků týkající se investičních nástrojů tak, že obchoduje se zákazníky na vlastní účet mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém provozovaný osobou se sídlem v členském státě Evropské unie.

51 Nabídka produktů a služeb pražské burzy

52 Ke konci roku 2009 bylo na pražské burze obchodováno 25 emisí akcií, 116 emisí dluhopisů, 24 odtržených kuponů, 67 emisí investičních certifikátů a warrantů 6 sérií futures.

53 53 Emitenti Potřeba dlouhodobého kapitálu Rozhodnutí získat kapitál na trhu Povolení odpovídajícího správního orgánu Prospekt emitenta Propagace Techniky prodeje (veřejný úpis, aukce, úpis předem stanovenému okruhu investorů)

54 54 Nároky na informační otevřenost veřejně obchodovaných emisí informace nutné pro přijetí emise k burzovnímu obchodu pravidelně se opakující informační povinnosti emitenta po uvedení na hlavní a vedlejší trh další informační povinnosti emitenta po uvedení na hlavní a vedlejší trh opatření burzy za porušení informační povinnosti na hlavním nebo vedlejším trhu

55 Vyvlastnění – vytěsnění minoritních akcionářů Nucený výkup akcií od minoritních akcionářů uskutečnilo cca 354 firem, Dalších 900 k tomuto kroku může přistoupit  HN, 18. 12. 09

56 56 Průběh primární emise Výběr poradců Rozhodnutí statutárního orgánu o vydání cenného papíru Příprava prospektu emise Předběžný prospekt Roadshow a marketingové aktivity Bookbuilding tzn. určení ceny Změna obchodního rejstříku Podání žádosti o přijetí emise na veřejném trhu

57 57 Role a odpovědnosti při IPO Manažer emise : zajišťuje potřebnou výši nového kapitálu zpracuje strategii emise vybírá trhy a způsob umístění u investorů provádí ocenění pro účely emise koordinuje vypracování prospektu Dále při emisi participují: interní realizační tým, právní poradci, externí PR, auditor a finanční poradci

58 58 Příklad úspěšného IPO společnosti Zentiva celkem bylo nabídnuto 30% akcií Zentivy (11,5 milionu ks) poptávka po akciích pětinásobně převýšila nabídku. ve srovnání s emisní cenou 485 Kč je nyní jejich cena na burze o téměř o 140 % výše. náklady na emisi činily 92 mil. Kč. první IPO na pražské burze (současně vstup na LSE) V roce 2008 nabídla akcionářům odkup firmy SANOFI a akcie stáhla z burz

59 Nové emise a jejich objem v milionech USD na vybraných světových burzách Burza Počet domácí ch emisí Počet zahraničn ích emisí Celkový počet emisí za období 7/2009 až 6/2010 Celkový objem prostředků získaných emitenty příslušných emisí [mil. USD] Shenzhen SE1640 22 622,9 TSX Group1370 NA Bombay SE570 NA Varšava SE400 3 876,2 NYSE Euronext (US)32638 6 701,2 London SE33437 7 027,3 Korea Exchange32436 7 085,8 NASDAQ OMX340 3 125,4 Australian SE29332 4 031,8 National Stock Exchange India 29130 3 337,2

60 Prodej Zentivy za víc než 30 mld. Kč Od minoritních akcionářů koupila akcie francouzská firma Sanofi-Aventis

61 Dluhopisy pro veřejnost Zakázku na prodej, evidenci a správu dluhopisů získala bez výběrového řízení firma ASD Software ze Šumperka Podle Koblice stát v uvedené zakázce utrácí za něco, co už v podstatě existuje Systém na evidenci dluhopisů má již vyvinutý centrální depozitář MF ČR ale hodlá prodávat dluhopisy občanům svým jménem na svůj účet jako veřejně neobchodovatelné

62 62 Burza cenných papírů Praha, a.s.

63 63 BCPP, a.s.

64 64 Další vybrané produkty Hypoteční zástavní listy Zahraniční cenné papíry GDR Nový trh (akcie nových rychle rostoucích firem) Podílové listy fondů Akcie indexových fondů Warranty Deriváty

65 65 Produkty a trhy BCPP,a.s.

66 66 Harmonizace s legislativou EU Legislativní změny v roce 2000 v ČR Schválení zásadních změn 4 stěžejních zákonů kapitálového trhu  zákona o cenných papírech,  zákona o burze,  zákona o dluhopisech,  Obchodního zákoníku.

67 67 Počet obchodníků s cennými papíry (stav na konci období) RokBankyNebanky 20012176 20022160 20032150 20041543 20051338 20061333 20071331 20081127

68 68 Údaje podle MF ČR

69 69 Režimy obchodování SPAD - Způsob obchodování využívající činnosti tzv. tvůrců trhu, tj.společností, které na trhu udržují svými kotacemi potřebnou minimální likviditu. KONTINUÁL, KONTINUÁLNÍ REŽIM, KOBOS Způsob obchodování v rámci automatických obchodů, kdy k uzavírání obchodů dochází na základě průběžného vkládaní objednávek k nákupu a prodeji cenných papírů. Při párování objednávek se uplatňuje princip cenové a následně časové priority, tzn., že pokud je vloženo více objednávek se shodnou cenou, prioritu mají objednávky dříve vložené.

70 70 Blokový obchod Obchod, kde alespoň na jedné straně vystupuje člen burzy, je zaregistrovaný v obchodním systému burzy a jeho předmětem je jedna emise CP. Tento typ obchodu musí splňovat podmínku minimálního objemu.

71 Alikvotní úrokový výnos

72 72 Organizátor mimoburzovního trhu: RM - Systém Je držitelem licence organizátora mimoburzovního trhu Založen na zákaznickém principu ( je umožněn přímý vstup všem investorům) Je jedním z oficiálních trhů s cennými papíry Má obchodní místa na 58 střediscích, zvláštní zákazníci obchodují z vlastních terminálů

73 73 Informace z obchodování na BCPP Průběžně celý den na burzovním webu www.pse.czwww.pse.cz zdarma, zpoždění 15 minut za reálným časem Na Teletextu ČT 1 od 17.00 hodin - závěrečné výsledky obchodního dne (stránky č. 530-543) Následující den v hlavních denících (Hospodářské noviny, MF Dnes, Právo) specializované internetové servery

74 74 Informace z burzy na teletextu ČT 1 (stránka 542 - SPAD) Obchodní den Kurz CP Počet zobch. CP Objem obchodu na CP = Kurz CP x počet CP

75 75 Informace na burzovním Internetu www.pse.cz Burzovní Home Page Výsledky u 7 blue chips (přes den zpoždění 15 minut, po 17.00 závěrečné hodnoty) Novinky z burzy Odkazy na nejhledanější informace

76 76 Otevřené podílové fondy (open-end funds) Jedná se o instituce, které vkládají finanční prostředky svých investorů (podílníků) do různých investičních nástrojů Investice do OPF jsou určeny pro investory, kteří nechtějí (z důvodu neznalosti, nedostatku času či většího množství peněz) investovat přímo, a nechávají veškeré rozhodování na finančních expertech. OPF svým podílníkům výměnou za vložené peníze vydávají tzv. podílové listy, které vyjadřují formu účasti v investiční společnosti. Jejich majiteli zabezpečují podílnictví na výnosech investování do cenných papírů, ale nezakládají právo na spoluvlastnictví společnosti.

77 77

78 78 Hodnota podílových listů odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění fondu. Kurs podílového listu tak vždy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoliv fiktivní cenu vzniklou na burze. Podílové fondy se nazývají „otevřené“ z toho důvodu, že zaručují investorům zpětný odkup těchto podílových listů za aktuální hodnotu, proto se nemůže stát, že podílové listy budou bezcenné. Jediné riziko, které tak investor podstupuje, je v poklesu hodnoty fondu, připadající na jeden podílový list. Investování do jednotlivých nástrojů finančního trhu provádějí OPF na základě teorie portfolia, která je jedním z nejdůležitějších témat soudobé ekonomie vůbec. Popisuje, jak racionální investoři ukládají své bohatství do „portfolia“ (neboli souboru cenných papírů), přičemž motivem pro vytváření tohoto portfolia je minimalizovat možné riziko plynoucí z investic.

79 79 Tato teorie vychází ze základního předpokladu, že lidé chtějí dosáhnout ze svých investic vysoké výnosy, ale mají často averzi k riskantním investicím. Investoři budou tedy vlastnit riskantní investice zpravidla pouze tehdy, bud- li jejich výnos dostatečně vysoký. Teorie portfolia analyzuje způsoby, jak by měl investor alokovat (rozmístit) své bohatství. Důležitým pravidlem je diverzifikovat (rozložit) portfolia mezi různá aktiva. „Nedávej všechna svá vejce do jednoho košíku“ – tak lze vyjádřit toto pravidlo.

80 80

81 81 Oproti jiným druhům investic poskytují OPF řadu výhod: 1. Profesionální správa majetku Fondy, respektive správcovské investiční společnosti, zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti a mají k dispozici mnohem větší objem informací, než jaký může nashromáždit individuální investor. Objem spravovaných prostředků fondům také umožňuje investovat do cenných papírů, které si drobný investor sám koupit nemůže (například státní dluhopisy), nebo některé investice provádět za výhodnějších podmínek. 2. Omezení rizika Portfolia všech fondů tvoří mnoho cenných papírů (dluhopisů, akcií i podílových listů jiných fondů, část prostředků bývá uložena i na termínovaných vkladech), takže propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv. K dispozici je navíc široká škála fondů s různou rizikovostí, od fondů peněžního trhu s minimálním rizikem až po agresivní akciové fondy, které nabízí potenciálně vysoký výnos, ale i nebezpečí, že investor může část vložených prostředků ztratit.

82 82

83 83 3. Vysoká likvidita Zatímco například u termínovaných vkladů v bance lze úspory vybrat až po uplynutí dohodnuté doby (někdy lze termínovaný vklad vybrat i předčasně, ale za vysokou smluvní pokutu, která obvykle odpovídá úrokovému výnosu vkladu), podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta pro výplatu peněz je sice třicet dní, avšak téměř všechny investiční společnosti převádějí peníze svým klientům mnohem dříve. Především u dceřiných společností velkých bank může mít investor peníze na svém účtu již dva až čtyři dny po příkazu k prodeji. Jednotlivé skupiny OPF se liší svou investiční strategií. Záleží na typu investora, jakým produktům dává přednost a podle toho volí fond s určitou strategií. U každé investice je třeba zvažovat tři základní parametry - výnos (zisk z dané investice), riziko (jak velké hrozí nebezpečí, že investor část investovaných prostředků ztratí) a likviditu (jak rychle a za jakých podmínek je možné proměnit investici na hotové peníze). Volba investiční strategie tedy závisí především na očekávaném výnosu investice, vztahu k riziku (platí totiž, že čím vyšší je potenciální výnos, tím vyšší je také riziko, že investice může být ztrátová) a investičním horizontu (jak dlouho chce mít investor peníze v podílovém fondu uloženy a jakou volnost chce mít při jejich výběru). OPF nabízejí zajímavé kombinace tří základních výše uvedených parametrů a díky rozsáhlé nabídce jsou vhodné pro širokou škálu typů investorů:

84 84

85 85

86 Fondy kvalifikovaných investorů Specializované fondy založené maximálně na 10 let, licence uděluje ČNB, v ČR je jich 50 (k 091231) Shromažďují peníze fyzických osob i firem (minimální vklad 1 mil. Kč) Zaměření - na investice do realit nebo obnovitelných zdrojů energie(také do cenných papírů) Své fondy si založily např. Metrostav, Imos Development, ČSOB – většinou fondy uzavřené Mohou být i podílové (takový založil Conseq) Developeři tak mohou snáze získat peníze na své projekty od investorů Fond platí daň ze zisku 5 %, má nulové zdanění dividend

87 87 Finanční deriváty (základní členění)

88 88 Vlastník kupní opce má právo za dohodnutou cenu v předem stanoveném čase (evropská opce) nebo do daného termínu (americká opce) koupit aktivum spojené s opcí. Prodejce (vypisovatel) opce, který získal opční prémii, má naopak povinnost v dohodnutém čase a za dohodnutou cenu na požádání majitele (držitele) opce obchod uskutečnit. Prodejní opce znamená právo (ne povinnost) držitele opce prodat dané aktivum za dohodnutou (realizační) cenu v dohodnutém termínu. Vypisovatel prodejní opce, který obdržel opční prémii, má povinnost za stanovených podmínek dané aktivum koupit. Ve zjednodušeném pojětí se rozeznávají čtyři základní druhy opčních obchodů. Každý z nich přináší určitou míru rizika a jiný možný zisk. Investor může podle vlastního uvážení regulovat míru rizika a s tím spojenou i možnou míru zisku.

89 89 Warranty Cenný papír s názvem warrant patří mezi moderní strukturované produkty do skupiny pákových opčních termínových kontraktů. Je tedy stejně jako opce derivátem. Derivátem se rozumí cenný papír, který splňuje tři následující podmínky: - jeho cena je určitým způsobem odvozena (derivována) od ceny něčeho jiného (např. akcie, dluhopisu, indexu, komodity, měnového kurzu, atd…); - je termínovaným kontraktem (tedy k vypořádání dochází v budoucnu); - a pro vstoupení do tohoto kontraktu není nutná velká počáteční investice

90 90 Graf zisků CALL a PUT warrantů CALL warrant PUT warrant

91 91 Investiční certifikáty Certifikát je: Odvozený (derivovaný) cenný papír: kurz certifikátu v sobě odráží cenu podkladového aktiva Formálně dlužní úpis, za který emitent získá prostředky investora, se kterými může disponovat Funkčně cenný papír obchodovaný na burzách nebo na OTC trzích Strukturovaný produkt, umožňuje participovat na podkladových aktivech a zároveň snižuje transakční náklady

92 92 Investiční certifikát – příklad produktu

93 93 Indexové certifikáty

94 94 Certifikáty umožňují Certifikáty umožňují participovat na různých druzích podkladových aktiv:  Akcie  Indexy  Baskety (koše akcií)  Měny  Komodity Míra participace závisí na druhu certifikátu Certifikáty jsou vhodné jak pro konzervativní, tak pro agresivní investice

95 95 Certifikát je možno kdykoliv nakoupit či prodat Při investici do certifikátu důležitá kvalita emitenta Náklady spojené s koupí certifikátu jsou poplatek za zprostředkování obchodu + „spread“ (rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem) Spread = zisk emitenta, spreadem si můžou emitenti navzájem konkurovat U certifikátů na likvidní podkl. aktiva menší spread

96 96 Základní parametry každého certifikátu:  Název (zde obvykle určeno, o jaký typ certifikátu se jedná)  Typ certifikátu  Podkladové aktivum  Emitent  Poměr odběru  Splatnost (se splatností vs. open-end)  ISIN (mezinárodní poznávací kód)

97 97 Výnos a riziko certifikátů

98 98 Konzervativní strategie Indexové certifikáty  Indexový certifikát kopíruje vývoj indexu  Participace na světových indexech  Diverzifikace investované částky v jednom cenném papíru (investičním nástroji)


Stáhnout ppt "1 Vznik a vývoj českého kapitálového trhu AR2010/2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google