Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámce podpory Společenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámce podpory Společenství"— Transkript prezentace:

1 Rámce podpory Společenství
Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů Ing. Eva Píšová

2 Evaluace - zakotvení Nařízení rady (ES) 1260/1999 – obecné ustanovení evaluace Strategické dokumenty RPS a OP – specifikace podmínky člen. státu zřízení Evaluační jednotky SF - prosinec 2003 Evaluační plán – detailní průběh aktivit evaluace RPS plán aktivit evaluace pro rok 2004 byl schválen MV RPS 18. května 2004 plán aktivit evaluace pro rok 2005 bude projednán MV RPS dnes

3 Makroekonomické modelování
Stádia evaluačního cyklu RPS On-going evaluace Ex-ante evaluace Mid-term evaluace SEA Ad hoc evaluace Ex-post evaluace Makroekonomické modelování

4 Evaluační plán RPS - oblasti činností
Hodnocení realizace Příprava plánovacího období Horizontální priority OBSAHOVÁ NÁPLŇ EVALUAČNÍHO PLÁNU Budování evaluační kapacity ČR Koordinace

5 Pracovní skupina pro hodnocení a horizontální priority
Koordinace účel (výměna informací, zajištění provázanosti činností a součinnosti při přípravě a realizaci evaluace RPS) složení (ŘO OP, PO, nezáv. odborníci, zást EK, zainteresované subj.) činnost (podíl na přípravě a aktualizaci evaluačního plánu RPS, podíl na přípravě a realizaci evaluace RPS, vytváření kapacity pro evaluaci, přípravě zpráv pro Monitorovací výbor RPS) Pracovní skupina pro hodnocení a horizontální priority Odborné skupiny (pro jednotlivé projekty evaluačního plánu) účel (metodické doporučení EK, nestrannost, odbornost, spolupráce) složení (resorty (nad rámec ŘO a PO), nezávislí odborníci, zástupci EK, zainteresované subj.) činnost (spolupráce na ToR, long/short listy dodavatelů, návrh a účast v hodnotících komisích, připomínky k inception report, oponentace realizace, ... prezentace, doporučení využití výsledků evaluace)

6 Systém řízení projektů evaluace
zpracování návrhu zadávací dokumentace projektů (tzv. Terms of reference) zajištění zadávacího řízení na dodavatele služeb s projektem spojených a výběr kvalitního uchazeče hodnotící komisí řízení realizace projektu z pozice koordinátora projektu koordinace vzájemného propojení aktivit jednotlivých projektů konzultace a připomínkování průběhu projektu ve spolupráci s odbornou skupinou (steering group), která usměrňuje průběh projektu organizace rozšiřování znalostí, vědomostí, výsledků a doporučení projektů

7 Zadávací řízení - projekty evaluace
Zákonná úprava zadávání veřejných zakázek Operační manuál Rámce podpory Společenství Manuál technické pomoci Rámce podpory Společenství Metodická příručka evaluace Oznámená o přípravách projektů evaluace na www stránkách

8 Aktivity evaluace v roce 2004
Projekt 1/04: Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch Cíl: Nalezení slabých míst systému a doporučení ke zlepšení oblastech: A) Připravenost uživatelů pomoci (informace, pochopení, B) Kvalita projektů C) Administrace projektů (čas, kapacity). Předpokládané dokončení: srpen 2005 Projekt 2/04 –1: Přehled hodnotitelských postupů horizontálních priorit SF a osvědčené příklady z praxe Cíl: Vypracování přehledu dokumentů zabývajících se HP SF EU a vyhledání osvědčených příkladů z praxe ve vybraných člen. zemích EU. Předpokládané dokončení: leden 2005 Projekt 3/04: Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS Cíl: Identifikace a vyhodnocení významných externí vlivů působících na efektivní naplňování RPS a absorpci strukturálních fondů (kapacita pro tvorbu projektů, finanční a legislativní otázky apod.) Předpokládané dokončení: květen 2005

9 Aktivity evaluace v roce 2004
Projekt 4/04: Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR Cíl: Identifikovat a vyhodnotit bariéry tvorby, využívání a šíření inovací, a navrhnout kroky ke zkvalitnění strategie politiky HSS a vytvoření prostředí pro inovativně založenou ekonomiku v ČR. Předpokládané dokončení: duben 2005 Projekt 5/04: Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém Cíl: Identifikace oblasti intervence společné pro rozvojové programy EU a české programy, vhodné z hlediska strategických cílů politiky HSS a navržení doporučení , která by vedla k lepší systematizaci rozložení těchto programů. Předpokládané dokončení: květen 2005 Projekt 6/04: Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení Cíl: Vyhodnocení nastavení a vypovídací schopnosti indikátorů/ukazatelů RPS a operačních programů a zpracování návrhů pro možné úpravy systému ukazatelů pro programovací období 2007 – 2013. Předpokládané dokončení: květen 2005

10 Projekt 9/04: Pracovní setkání evaluačních jednotek zemí V4
Aktivity evaluace v roce 2004 Projekt 7/04: (Seminář pro členy ŘO RPS a OP) a projekt 8/04: (Prohlubování odborných znalostí pracovníků Evaluační jednotky RPS a PS Evaluace a Pracovní skupiny pro evaluaci a horizontální priority Projekt 7/04: Seminář se uskutečnil v říjnu za účasti Evaluační jednotky italského twinningového týmu a Evaluační jednotky DG Regio. Projekt 8/04: Byly uskutečněny 4 série seminářů k hodnocení a jeden k horizontálním prioritám. V rámci projektu AbCap byl uskutečněn prac. seminář Evaluace a Monitoring. Projekt 9/04: Pracovní setkání evaluačních jednotek zemí V4 Cíl: Navázat užší kontakty v rámci zemí V4 a vzájemná výměna zkušeností . Setkání proběhlo za účasti EK – DG Regio a DG Employment. Termín konání: prosince 2004 Projekt 10/04-1: Vypracování Přehledného průvodce hodnocením realizace programů a politik v podmínkách České republiky Cíl: Zpracovat metodickou příručku , poskytující základní informace o hodnocení intervencí spolufinancovaných z fondů EU (podkladem Guide uveřejněný EK). Příručka byla dokončena v listopadu 2004.

11 Materiál pro rok 2005 definuje 3 hl. oblasti činností
Aktivity evaluace pro rok 2005 Materiál pro rok 2005 definuje 3 hl. oblasti činností 1) položky (1/05 - 5/05) - realizace nových analytických projektů hodnocení; 2) položky (6/05 - 7/05) - podpora budování evaluační kapacity ČR; 3) položky (1/04, 3/04 - 6/04) - realizace analyt. projektů zahájených v roce 2004. Dílčí operativní cíle dokončení zahájených projektů propojení analytických zkušeností vytvoření částečného mid-term hodnocení zpracování strategických analýz pro podporu plánování rozvoj aktivní spolupr. RPS s ŘO OP; vzájemné provázání aktivit; pokračování v aktivním budování evaluační kapacity ČR pokračování v aktivní komunikaci se zeměmi V4

12 Aktivity evaluace pro rok 2005
Projekt 1/05: Syntéza analytických výsledků/výstupů projektů Cíl: Tvorba rámcových doporučení pro Shrnutí a propojení výsledků studií z evaluace a dalších analytických dokumentů s vazbou na připravovanou legislativu pro SF. Projekt 2/05: Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období Cíl: Zkvalitnění přípravy programových dokumentů jejich včasnou odbornou oponentací. Projekt bude naplňovat požadavky nařízení EK. Projekt 3/05: SEA progr. dokumentů pro progr. období Cíl: Naplnit požadavky legislativy s akcentem na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj ve smyslu lisabonské strategie a cíle kohezní politiky. Projekt 5/05: Ad hoc evaluace a analýzy Projekty budou realizovány na základě aktuálních požadavků a potřeb řídících orgánů RPS a operačních programů

13 Aktivity evaluace pro rok 2005
Projekt 4/05: Analýzy částečné střednědobé evaluace RPS Shrnutí socioekonomického vývoje, revize strategických dokumentů Prověření platnosti ex-ante a SWOT Syntéza hodnocení přínosu OP Finanční přínos – všechna opatření OP Věcný přínos – vybraná opatření Tematické analýzy Lidské zdroje, znalostní ekonomika MSP, životní prostředí, Hodnocení implementačního systému Formulace doporučení Pro stávající období Pro programování Projekt 6/05: Prohlubování znalostí a vědomostí Tato položka bude čerpána v souladu se záměry aktivního rozvoje interní evaluační kapacity RPS a operačních programů. Projekt 7/05: Dílčí položky (Metodická a publikační činnost; Konzultační a odborná podpora) Aktivity s cílem podpory rozvoje evaluační kapacity České republiky

14 Časový harmonogram aktivit
6/04 ex-ante hodnocení 2/05 SEA 3/05 1/04-1 1/04-2 1/04-3 1/04-1 (hodnocení informovanosti) 1/04-3 (hodnocení systému administrace) 1/04-2 (hodnocení kvality projektů) 3/04 bariéry růstu konkurenceschopnosti) 4/04 hodnoc. rozlož. národ. a EU programů 5/04 1/05 Syntéza analyt. výsl./výstupů proj. část 1 část 2 část3 4/05 částečné mid-term hodnocení hodnocení vnějšího prostředí systému) 10/04 průvodce hodnoc. hodn. vhodnosti nastavení indikátorů 2/04 HP – hodnotitel. postupy podpora evaluace systé- mových problematik příprava projektu podpora plánování podpora evaluace hori- zontálních problematik v nákrese nejsou zaznamenány ad hoc aktivity, koordinační aktivity a projekty (mimo vybrané) pro rozvoj evaluační kapacity, tj. 7/04 – 9/04, 11/04 – 12/04 a 5/05 – 8/05 metodická podpora 2004 2005 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 2006


Stáhnout ppt "Rámce podpory Společenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google