Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů Ing. Eva Píšová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů Ing. Eva Píšová."— Transkript prezentace:

1 Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů Ing. Eva Píšová

2 Evaluace - zakotvení Nařízení rady (ES) 1260/1999 – obecné ustanovení evaluace Strategické dokumenty RPS a OP – specifikace podmínky člen. státu plán aktivit evaluace pro rok 2004 byl schválen MV RPS 18. května 2004 plán aktivit evaluace pro rok 2005 bude projednán MV RPS dnes Evaluační plán – detailní průběh aktivit evaluace RPS zřízení Evaluační jednotky SF - prosinec 2003

3 SEA Ex-post evaluace On-going evaluace Stádia evaluačního cyklu RPS Ex-ante evaluace Mid-term evaluace Ad hoc evaluace Makroekonomické modelování

4 Evaluační plán RPS - oblasti činností OBSAHOVÁ NÁPLŇ EVALUAČNÍHO PLÁNU Hodnocení realizace 2004 - 2006 Budování evaluační kapacity ČR Koordinace Příprava plánovacího období 2007 - 2013 Horizontální priority

5 Koordinace Odborné skupiny (pro jednotlivé projekty evaluačního plánu) účel (metodické doporučení EK, nestrannost, odbornost, spolupráce) složení (resorty (nad rámec ŘO a PO), nezávislí odborníci, zástupci EK, zainteresované subj.) činnost (spolupráce na ToR, long/short listy dodavatelů, návrh a účast v hodnotících komisích, připomínky k inception report, oponentace realizace,... prezentace, doporučení využití výsledků evaluace) účel (výměna informací, zajištění provázanosti činností a součinnosti při přípravě a realizaci evaluace RPS) složení (ŘO OP, PO, nezáv. odborníci, zást EK, zainteresované subj.) činnost (podíl na přípravě a aktualizaci evaluačního plánu RPS, podíl na přípravě a realizaci evaluace RPS, vytváření kapacity pro evaluaci, přípravě zpráv pro Monitorovací výbor RPS) Pracovní skupina pro hodnocení a horizontální priority

6 Systém řízení projektů evaluace zpracování návrhu zadávací dokumentace projektů (tzv. Terms of reference) zajištění zadávacího řízení na dodavatele služeb s projektem spojených a výběr kvalitního uchazeče hodnotící komisí řízení realizace projektu z pozice koordinátora projektukoordinace vzájemného propojení aktivit jednotlivých projektů konzultace a připomínkování průběhu projektu ve spolupráci s odbornou skupinou (steering group), která usměrňuje průběh projektu organizace rozšiřování znalostí, vědomostí, výsledků a doporučení projektů

7 Zákonná úprava zadávání veřejných zakázek Manuál technické pomoci Rámce podpory SpolečenstvíMetodická příručka evaluaceOznámená o přípravách projektů evaluace na www stránkách Zadávací řízení - projekty evaluace Operační manuál Rámce podpory Společenství

8 Aktivity evaluace v roce 2004 Projekt 1/04: Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace strukturálních fondů a rizik poruch Cíl: Nalezení slabých míst systému a doporučení ke zlepšení oblastech: A) Připravenost uživatelů pomoci (informace, pochopení, B) Kvalita projektů C) Administrace projektů (čas, kapacity). Předpokládané dokončení: srpen 2005 Projekt 2/04 –1: Přehled hodnotitelských postupů horizontálních priorit SF a osvědčené příklady z praxe Cíl: Vypracování přehledu dokumentů zabývajících se HP SF EU a vyhledání osvědčených příkladů z praxe ve vybraných člen. zemích EU. Předpokládané dokončení: leden 2005 Projekt 3/04: Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS Cíl: Identifikace a vyhodnocení významných externí vlivů působících na efektivní naplňování RPS a absorpci strukturálních fondů (kapacita pro tvorbu projektů, finanční a legislativní otázky apod.) Předpokládané dokončení: květen 2005

9 Projekt 4/04: Bariéry růstu konkurenceschopnosti ČR Cíl: Identifikovat a vyhodnotit bariéry tvorby, využívání a šíření inovací, a navrhnout kroky ke zkvalitnění strategie politiky HSS a vytvoření prostředí pro inovativně založenou ekonomiku v ČR. Předpokládané dokončení: duben 2005 Aktivity evaluace v roce 2004 Projekt 5/04: Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém Cíl: Identifikace oblasti intervence společné pro rozvojové programy EU a české programy, vhodné z hlediska strategických cílů politiky HSS a navržení doporučení, která by vedla k lepší systematizaci rozložení těchto programů. Předpokládané dokončení: květen 2005 Projekt 6/04: Hodnocení indikátorů a vhodnosti jejich nastavení Cíl: Vyhodnocení nastavení a vypovídací schopnosti indikátorů/ukazatelů RPS a operačních programů a zpracování návrhů pro možné úpravy systému ukazatelů pro programovací období 2007 – 2013. Předpokládané dokončení: květen 2005

10 Aktivity evaluace v roce 2004 Projekt 7/04: (Seminář pro členy ŘO RPS a OP) a projekt 8/04: (Prohlubování odborných znalostí pracovníků Evaluační jednotky RPS a PS Evaluace a Pracovní skupiny pro evaluaci a horizontální priority Projekt 7/04: Seminář se uskutečnil v říjnu 2004 za účasti Evaluační jednotky italského twinningového týmu a Evaluační jednotky DG Regio. Projekt 8/04: Byly uskutečněny 4 série seminářů k hodnocení a jeden k horizontálním prioritám. V rámci projektu AbCap byl uskutečněn prac. seminář Evaluace a Monitoring. Projekt 9/04: Pracovní setkání evaluačních jednotek zemí V4 Cíl: Navázat užší kontakty v rámci zemí V4 a vzájemná výměna zkušeností. Setkání proběhlo za účasti EK – DG Regio a DG Employment. Termín konání: 2. - 3. prosince 2004 Projekt 10/04-1: Vypracování Přehledného průvodce hodnocením realizace programů a politik v podmínkách České republiky Cíl: Zpracovat metodickou příručku, poskytující základní informace o hodnocení intervencí spolufinancovaných z fondů EU (podkladem Guide uveřejněný EK). Příručka byla dokončena v listopadu 2004.

11 1) položky (1/05 - 5/05) - realizace nových analytických projektů hodnocení; 2) položky (6/05 - 7/05) - podpora budování evaluační kapacity ČR; 3) položky (1/04, 3/04 - 6/04) - realizace analyt. projektů zahájených v roce 2004. Materiál pro rok 2005 definuje 3 hl. oblasti činností Dílčí operativní cíle dokončení zahájených projektů propojení analytických zkušeností vytvoření částečného mid-term hodnocení zpracování strategických analýz pro podporu plánování rozvoj aktivní spolupr. RPS s ŘO OP; vzájemné provázání aktivit; pokračování v aktivním budování evaluační kapacity ČR pokračování v aktivní komunikaci se zeměmi V4 Aktivity evaluace pro rok 2005

12 Projekt 1/05: Syntéza analytických výsledků/výstupů projektů Cíl: Tvorba rámcových doporučení pro 2007-2013. Shrnutí a propojení výsledků studií z evaluace 2004 a dalších analytických dokumentů s vazbou na připravovanou legislativu pro SF. Projekt 2/05: Ex-ante evaluace programových dokumentů pro programové období 2007-2013 Cíl: Zkvalitnění přípravy programových dokumentů 2007-2013 jejich včasnou odbornou oponentací. Projekt bude naplňovat požadavky nařízení EK. Projekt 3/05: SEA progr. dokumentů pro progr. období 2007-13 Cíl: Naplnit požadavky legislativy s akcentem na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj ve smyslu lisabonské strategie a cíle kohezní politiky. Aktivity evaluace pro rok 2005 Projekt 5/05: Ad hoc evaluace a analýzy Projekty budou realizovány na základě aktuálních požadavků a potřeb řídících orgánů RPS a operačních programů

13 Projekt 4/05: Analýzy částečné střednědobé evaluace RPS Shrnutí socioekonomického vývoje, revize strategických dokumentů Prověření platnosti ex-ante a SWOT Syntéza hodnocení přínosu OP –Finanční přínos – všechna opatření OP –Věcný přínos – vybraná opatření Tematické analýzy –Lidské zdroje, znalostní ekonomika MSP, životní prostředí, Hodnocení implementačního systému Formulace doporučení –Pro stávající období –Pro programování 2007 - 2013. Projekt 6/05: Prohlubování znalostí a vědomostí Tato položka bude čerpána v souladu se záměry aktivního rozvoje interní evaluační kapacity RPS a operačních programů. Projekt 7/05: Dílčí položky (Metodická a publikační činnost; Konzultační a odborná podpora) Aktivity s cílem podpory rozvoje evaluační kapacity České republiky Aktivity evaluace pro rok 2005

14 Časový harmonogram aktivit 6/04 ex-ante hodnocení2/05 SEA 3/05 1/04-1 1/04-2 1/04-3 1/04-1 (hodnocení informovanosti) 1/04-3 (hodnocení systému administrace) 1/04-2 (hodnocení kvality projektů) 3/04 bariéry růstu konkurenceschopnosti)4/04 hodnoc. rozlož. národ. a EU programů5/04 1/05 Syntéza analyt. výsl./výstupů proj. část 1 část 2 část3 4/05 částečné mid-term hodnocení hodnocení vnějšího prostředí systému) 10/04 průvodce hodnoc. hodn. vhodnosti nastavení indikátorů 2/04HP – hodnotitel. postupy podpora evaluace systé- mových problematik příprava projektu podpora plánování podpora evaluace hori- zontálních problematik v nákrese nejsou zaznamenány ad hoc aktivity, koordinační aktivity a projekty (mimo vybrané) pro rozvoj evaluační kapacity, tj. 7/04 – 9/04, 11/04 – 12/04 a 5/05 – 8/05 metodická podpora 20042005 XII XI XIXVIIIVIIVIVIVIIIIIIIXIIXIXIXVIIIVIIVI IVIIIII 2006 20042005 XII XI XIXVIIIVIIVIVIVIIIIIIIXIIXIXIXVIIIVIIVI IVIIIII 2006


Stáhnout ppt "Evaluace Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů Ing. Eva Píšová."

Podobné prezentace


Reklamy Google