Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie – přednáška 11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie – přednáška 11"— Transkript prezentace:

1 Morfologie – přednáška 11
PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. 15. prosince 2009

2 Participia (Příčestí)
obě minulá činné („minulé“) kmen minulý + L + jmenná koncovka psa L ø/a/o//i/y/a trpné od kmene minulého tvarotvorným sufixem nefinálním (TSNf) -(e)n -t kmen minulý na vokál – TSNf n/t napsá-n, poča-t konsonant – en: pek+en palatalizací pečen !také u vzoru prosit odtrhne se kmenotvorná –i- a pak se přidá –en !včetně palatalizace prosit prošen

3 Přechodníky (Transgresivy)
formy podle Dobrovského, tj. jinak, než ve staré češtině dva přechodníky (a předbudoucí) přítomný (vyjadřuje současnost, ne přítomnost) minulý (vyjadřuje předčasnost)

4 Přítomný přechodník od nedokonavých sloves
od kmene přítomného (odtud název) oni dělaj-í, oni nes-ou kde –ou, přidává se M.sg –akoncovka / F.sg+N.sg -oucnekoncova-ø / pl -oucnekoncova-ekoncovkaPL nesa, nesouc, nesouce kde –í, přidává se –ekoncovka , íc-ø íc-e děl-ajKMEN-e, dělajíc, dělajíce

5 Minulý přechodník slovesa dokonavá od kmene minulého
uděl-a-l M.sg -v, F+N.sg -vši, PL. –vše udělav, udělavši, udělavše upek-ø-l M.sg -ø, F+N.sg –ši, PL. –še upek, upekši, upekše přechodník budoucí formálně přítomný od dokonavého slovesa umřít: umra, umrouc, umrouce upeka, upekouc, upekouce

6 Verbální substantivum a adjektivum
funkčně k S, Adj vyjadřují gramatické kategorie slovesné vid relativní čas

7 Verbální adjektiva od příčestí od přechodníků zrál – zralý
udělán – udělaný / upečený od přechodníků vlaje vlajíc vlajíce – vlající přišed přišedši přišedše – přišedší

8 Verbální substantiva od kmene minulého slovotvornou příponou –ní, -tí
kreslení početí vypadá jako příčestí trpné + í ale i u sloves, která příčestí trpné nemají stát *stán ale OK stání

9 Slovesné tvary složené
obsahuje pomocné sloveso být vyjadřující gramatické kategorie préteritum kondicionál futurum pasivum

10 Préteritum préteritum aktiva
příčestí činné plnovýznamového + indikativ prézenta pomocného být psala jsem antepréteritum aktiva (plusquamperfektum, předminulý) příčestí činné plnovýznamového slovesa + préteritum pomocného slovesa byla jsem psala

11 Kondicionál kondicionál prézenta aktiva kondicionál préterita aktiva
příčestí činné plnovýznamového slovesa + specifické tvary pomocného slovesa být (pozůstatek aoristu být) psala by-chosobní1.sg kondicionál préterita aktiva byla bych psala byla bych + psala – kond. přít. slovesa být byla + bych psala – kond. přít. plnovýznamového slovesa

12 Futurum sloves nedokonavých
infinitiv plnovýznamového slovesa + budoucí čas slovesa být budu psát nedeterminovaná předponou po-nesu vs. budu nést

13 Pasivum dvojím způsobem opisné pasivum zvratná forma

14 Opisné pasivum tvar slovesa být + příčestí minulé trpné plnovýznamového slovesa infinitiv pasivní být psán, psána, psáno... pasivní préteritum byl jsem přiveden, -a, -o, etc. pasivní kondicionál byl bych přiveden, -a, -o, etc. pasivní kondicionál minulý byl bych býval milován, -a, -o, etc. pasivní přechodník přítomný jsa milován, jsouc milována, jsouce milováni pasivní přechodník minulý byv milován, byvši milována, byvše milováni

15 Slovesné třídy na základě kmene přítomného na základě kmene minulého
ze základní školy -e-ø oni nes-oukoncovka ne- ø (u)je- økoncovka í- ø á- ø na základě kmene minulého žádná nes-ø-l. pek-ø-l kry-ø-l nu/nou minul tisknout e trpěl sázel (umřel) i prosil a dělal mazal bral (začal) ova kupoval

16 Konjugační typ podle kmene přítomného zařazujeme do třídy
podle kmene minulého zařazujeme ke vzorům v rámci tříd 1. třída nese bere maže peče umře

17 2. třída tiskne mine začne mi-ne: TZ na samohlásku, slabikotvorné r, l
začít: nepravidelný za-č-aKMEN-l – a je součástí základu za-č-n-e -- -n- je původně součást kořene tne, žne, pne, -jme, dme, vezme

18 3. třída kry-je kup-uje hra-je:TZ na samohlásku
kry-ø-l: nulová kmenotvorná v minulém kmeni kup-uje ova je ale velmi transparentní

19 4. a 5. třída prosí trpí – 3. pl oni trpí sází – 3 pl oni sáz-ej-í
kmen minulý taky –i !příčestí trpné: –en s palatalizací trpí – 3. pl oni trpí sází – 3 pl oni sáz-ej-í některá mají spisovně i sází cf. IMPERATIV: trp vs. sázej! 5. třída dělá

20 Atematická slovesa a přechod mezi třídami
z 1. do 5. kope vs. kopá (bral) řada přechodných sloves nezařazená slovesa (atematická) oficiálně 4 být jíst jím jíš jí jíme jíte jedí chtít chci chceš chce chceme chcete chtějí/chtí vědět vím víš ví víme víte vědí (věda vědouc vědouce)

21 Adverbia

22 Adverbia základní slovní druh
!zájmenná příslovce viz u zájmen pojmenovává okolnosti, za kterých substance nabývají svých znaků okolnosti stavů, dějů, vlastností, další kvalita a míra vlastnosti znak znaku závislé primárně na V, ADJ

23 Sémantická klasifikace
podle toho, o jaké okolnosti se jedná místní – pojmenovává nahoře, dole tady – deiktické časové vloni způsobové – kvalita nějakého děje rychle, hezky, krásně, široko, daleko kauzální

24 Funkce ve větě primární CC – příslovečné určení sekundární – přísudek
Cv – je mi smutno, veselo Ca – cesta zpět Cs – jenom v metatextovém vyjádření doma není ve světě, venku neznamená vevnitř

25 Z hlediska morfematické struktury
od Adj nebo od zájmena vesele, hezky, smutno od jakostních Adj slovnědruhovým morfem –e, -y, -o stupňují se (cf. jako Adj, od nichž jsou utvořena) vesele veseleji nejveseleji od vztahových ústavní  ústavně český  česky nestupňují se

26 Modální příslovce možno, nutno, záhodno, lze, zapotřebí
predikativa aMČ 2. jako součásti přísudku možno – původně jmenný tvar adj N.SG stavová příslovce – horko vs. Je horko – přísudek jmenný se sponou v bezpodmětné konstrukci

27 Adverbia a jejich kontakty s jinými SD i.
adverbializace nejčastěji ze substantiv v jednoduchém tvaru – chvílemi předložkové pády – zpět, nazpět zlehka – P+ADJ

28 Adverbia a jejich kontakty s jinými SD ii.
„vytýkací příslovce“ dnes – částice zejména, zvláště, dokonce jistě příslovce – udělal to velmi jistě částice modální – jistě přijdeme už dopoledne Adv – sekundární předložky uprostřed stál uprostřed stál uprostřed skupiny a rozhlížel se kolem sebe


Stáhnout ppt "Morfologie – přednáška 11"

Podobné prezentace


Reklamy Google