Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Morfologie – přednáška 11 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. 15. prosince 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Morfologie – přednáška 11 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. 15. prosince 2009."— Transkript prezentace:

1 Morfologie – přednáška 11 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. 15. prosince 2009

2 Participia (Příčestí) obě minulá  činné („minulé“) kmen minulý + L + jmenná koncovka psa L ø/a/o//i/y/a  trpné od kmene minulého tvarotvorným sufixem nefinálním (TSNf) 1. -(e)n 2. -t kmen minulý na  vokál – TSNf n/t napsá-n, poča-t  konsonant – en: pek+en palatalizací pečen  !také u vzoru prosit  odtrhne se kmenotvorná –i- a pak se přidá –en  !včetně palatalizace  prosit prošen

3 Přechodníky (Transgresivy) formy podle Dobrovského, tj. jinak, než ve staré češtině dva přechodníky (a předbudoucí)  přítomný (vyjadřuje současnost, ne přítomnost)  minulý (vyjadřuje předčasnost)

4 Přítomný přechodník od nedokonavých sloves od kmene přítomného (odtud název)  oni dělaj-í, oni nes-ou  kde –ou, přidává se M.sg –a koncovka / F.sg+N.sg -ouc nekoncova -ø / pl -ouc nekoncova -e koncovkaPL nesa, nesouc, nesouce  kde –í, přidává se –e koncovka, íc-ø íc-e děl-aj KMEN -e, dělajíc, dělajíce

5 Minulý přechodník slovesa dokonavá od kmene minulého  uděl-a-l M.sg -v, F+N.sg -vši, PL. –vše udělav, udělavši, udělavše  upek-ø-l M.sg -ø, F+N.sg –ši, PL. –še upek, upekši, upekše přechodník budoucí  formálně přítomný od dokonavého slovesa umřít: umra, umrouc, umrouce upeka, upekouc, upekouce

6 Verbální substantivum a adjektivum funkčně k S, Adj vyjadřují gramatické kategorie slovesné  vid  relativní čas

7 Verbální adjektiva od příčestí  zrál – zralý  udělán – udělaný / upečený od přechodníků  vlaje vlajíc vlajíce – vlající  přišed přišedši přišedše – přišedší

8 Verbální substantiva od kmene minulého slovotvornou příponou –ní, -tí  kreslení početí  vypadá jako příčestí trpné + í ale i u sloves, která příčestí trpné nemají stát *stán ale OK stání

9 Slovesné tvary složené obsahuje pomocné sloveso být vyjadřující gramatické kategorie 1. préteritum 2. kondicionál 3. futurum 4. pasivum

10 Préteritum préteritum aktiva  příčestí činné plnovýznamového + indikativ prézenta pomocného být  psala jsem antepréteritum aktiva (plusquamperfektum, předminulý)  příčestí činné plnovýznamového slovesa + préteritum pomocného slovesa  byla jsem psala

11 Kondicionál kondicionál prézenta aktiva  příčestí činné plnovýznamového slovesa + specifické tvary pomocného slovesa být (pozůstatek aoristu být)  psala by-ch osobní1.sg kondicionál préterita aktiva  byla bych psala 1. byla bych + psala – kond. přít. slovesa být 2. byla + bych psala – kond. přít. plnovýznamového slovesa

12 Futurum sloves nedokonavých infinitiv plnovýznamového slovesa + budoucí čas slovesa být  budu psát nedeterminovaná předponou  po-nesu vs. budu nést

13 Pasivum dvojím způsobem  opisné pasivum  zvratná forma

14 Opisné pasivum tvar slovesa být + příčestí minulé trpné plnovýznamového slovesa  infinitiv pasivníbýt psán, psána, psáno...  pasivní préteritum byl jsem přiveden, -a, -o, etc.  pasivní kondicionál byl bych přiveden, -a, -o, etc.  pasivní kondicionál minulý byl bych býval milován, -a, -o, etc.  pasivní přechodník přítomný jsa milován, jsouc milována, jsouce milováni  pasivní přechodník minulý byv milován, byvši milována, byvše milováni

15 Slovesné třídy na základě kmene přítomného ze základní školy  -e-ø oni nes-ou koncovka  ne- ø  (u)je- ø koncovka  í- ø  á- ø na základě kmene minulého  žádná nes-ø-l. pek-ø-l kry-ø-l  nu/nouminul tisknout  e trpěl sázel (umřel)  iprosil  adělal mazal bral (začal)  ovakupoval

16 Konjugační typ podle kmene přítomného zařazujeme do třídy podle kmene minulého zařazujeme ke vzorům v rámci tříd  1. třída nese bere maže peče umře

17 2. třída tiskne mine začne  mi-ne: TZ na samohlásku, slabikotvorné r, l  začít: nepravidelný  za-č-a KMEN -l – a je součástí základu  za-č-n-e -- -n- je původně součást kořene tne, žne, pne, -jme, dme, vezme

18 3. třída kry-je  hra-je:TZ na samohlásku  kry-ø-l: nulová kmenotvorná v minulém kmeni kup-uje  ova je ale velmi transparentní

19 4. a 5. třída prosí  kmen minulý taky –i !příčestí trpné: –en s palatalizací trpí – 3. pl oni trpí sází – 3 pl oni sáz-ej-í  některá mají spisovně i sází  cf. IMPERATIV: trp vs. sázej! 5. třída  dělá

20 Atematická slovesa a přechod mezi třídami z 1. do 5.  kope vs. kopá (bral)  řada přechodných sloves nezařazená slovesa (atematická)  oficiálně 4 být jístjím jíš jí jíme jíte jedí chtít chci chceš chce chceme chcete chtějí/chtí vědět vím víš ví víme víte vědí (věda vědouc vědouce)

21 Adverbia

22 základní slovní druh  !zájmenná příslovce viz u zájmen pojmenovává okolnosti, za kterých substance nabývají svých znaků  okolnosti stavů, dějů, vlastností, další kvalita a míra vlastnosti  znak znaku  závislé primárně na V, ADJ

23 Sémantická klasifikace podle toho, o jaké okolnosti se jedná  místní – pojmenovává nahoře, dole tady – deiktické  časové vloni  způsobové – kvalita nějakého děje rychle, hezky, krásně, široko, daleko  kauzální

24 Funkce ve větě primární C C – příslovečné určení sekundární – přísudek  C v – je mi smutno, veselo  C a – cesta zpět  C s – jenom v metatextovém vyjádření doma není ve světě, venku neznamená vevnitř

25 Z hlediska morfematické struktury od Adj nebo od zájmena  vesele, hezky, smutno od jakostních Adj slovnědruhovým morfem –e, -y, -o stupňují se (cf. jako Adj, od nichž jsou utvořena) vesele veseleji nejveseleji od vztahových  ústavní  ústavně  český  česky nestupňují se

26 Modální příslovce možno, nutno, záhodno, lze, zapotřebí  predikativa aMČ 2.  jako součásti přísudku možno – původně jmenný tvar adj N.SG stavová příslovce – horko  vs. Je horko – přísudek jmenný se sponou v bezpodmětné konstrukci

27 Adverbia a jejich kontakty s jinými SD i. adverbializace  nejčastěji ze substantiv v jednoduchém tvaru – chvílemi předložkové pády – zpět, nazpět zlehka – P+ADJ

28 Adverbia a jejich kontakty s jinými SD ii. „vytýkací příslovce“  dnes – částice  zejména, zvláště, dokonce  jistě příslovce – udělal to velmi jistě částice modální – jistě přijdeme už dopoledne Adv – sekundární předložky  uprostřed stál uprostřed stál uprostřed skupiny a rozhlížel se kolem sebe


Stáhnout ppt "Morfologie – přednáška 11 PaeDr. Jarmila Alexová, CSc. 15. prosince 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google