Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné základy receptury HVLP, IVLP. Recept jako zdravotnický dokument  předepsání léku pacientovi z terapeutických, diagnostických či preventivních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné základy receptury HVLP, IVLP. Recept jako zdravotnický dokument  předepsání léku pacientovi z terapeutických, diagnostických či preventivních."— Transkript prezentace:

1 Obecné základy receptury HVLP, IVLP

2 Recept jako zdravotnický dokument  předepsání léku pacientovi z terapeutických, diagnostických či preventivních důvodů  na základě vyšetření nemocného a podle zásad účelné farmakoterapie  lékař je povinný udržovat ustanovení ČL 2002 a řídit se platnými směrnicemi a vyhláškami, uvedených ve Sbírce zákonů

3 Lékařský předpis, žádanka  písemný pokyn, ve kterém lékař žádá lékárníka, aby nemocnému vydal nebo pro nemocného připravil určitý lék a uvedl přesný návod k užívání  zdravotnická zařízení k objednávce léčiv používají tzv. žádanku  recept i žádanka je závazný doklad s právní platností

4

5 Náležitosti receptu  předepisování na recepturní formuláře  na každém Rp. musí být uvedeny tyto údaje: jméno, příjmení, rodné číslo a adresa pacienta

6 předpis požadovaného léku (u HVLP je nutné uvedení jejich registrovaných názvů, při předepsání IVLP je dovoleno používat pouze lékopisných názvů a zkratek) návod na použití léku podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení receptu razítko zdravotnického zařízení se jmenovkou předepisujícího lékaře

7  na jeden recepturní formulář lze předepsat nejvýše 2 druhy HVLP  při předpisu IVLP se na recepturní tiskopis píše pouze 1 druh léčiva  v případě, že lékař předepisuje pouze 1 druh léčiva, zbylé místo na receptu se musí proškrtnout.  pokud lékař trvá na konkrétním předepsaném HVLP určitého výrobce, pak za jeho název na píše písmeno R

8  pokud musí lékař ze závažných důvodů dodatečně na receptu, který napsal provést nějakou změnu (korekci), provede ji a označí ji Corr. (correxit) a připíše svůj podpis

9 Doba platnosti receptu  Rp. vystavené LSPP platí nejdéle následující den  Rp. na ATB a antimikrobiální chemoterapeutika 3 dny  Rp. na omamné a psychotropní látky 5 dnů  Rp. na ostatní léky platí, neurčí-li lékař jinak,7 dnů

10 HVLP  HVLP jsou průmyslově vyráběné produkty, získané vhodným technologickým postupem z léčivých látek a upravené do příslušné lékové formy vzhledem ke způsobu podání přípravku  receptura HVLP představuje dnes velmi výraznou většinu veškeré receptury

11 Značení HVLP  balení HVLP musí výrobce vždy náležitě označit předepsaným způsobem: název přípravku, resp. jeho ochranná značka léková forma přípravku (popř. s přesným určením, např. injekce k i.m. aplikaci) množství přípravku, tj. objem v ml, hmotnost v g nebo počet kusů (tablet, ampulí) v jednom balení

12 složení přípravku, které uvádí množství (event. biologickou účinnost-např. mezinárodní jednotky) léčivé látky v objemu, kusu nebo jedné dávce přípravku (např. tabletě, 1 ml přípravku, ampuli) jméno a sídlo výrobce číslo výrobní šarže doba použitelnosti

13 upozornění; u LP určených k jinému než vnitřnímu použití, u nichž návod a označení jednoznačně neurčují způsob upotřebení, musí mít na vnějším i vnitřním obalu vyznačeno např. „Neužívat vnitřně, K desinfekci!“ návod k použití léku, je připojen zvláštní tiskopis s povinnými údaji - tzv.příbalová informace - zpracování podle konkrétních metodických pravidel a je přiložen samostatně do každého balení LP varování, např.“Uchovávat mimo dosah dětí!“apod.

14

15

16 Vlastní receptura HVLP  kromě zkratky předtištěné invokace Rp. (recipe-vezmi) se receptura skládá z preskripcesubskripcesignatury

17 Preskripce – 1.řádek název specialit v 1. pádě j.č. specifikaci lékové formy obvykle latinsky, zkráceně (tbl., ung., inj.) uvedení lékové formy je zcela nezbytné tehdy, jestliže se specialita vyrábí ve více lékových formách nebo ve více dávkových (resp. koncentračních) variantách jedné lékové formy (dnes už bývá léková forma součástí názvu HVLP) (dnes už bývá léková forma součástí názvu HVLP)

18 dávku nebo koncentraci účinné látky v jednotce originálního balení přípravku; dávku uvádíme běžně v g (např.: tbl. 0,5;0,01), koncentrace se uvádí v procentech (např. sol. 1%;0,1%)

19 Subskripce – 2.řádek v subskripci se uvádí latinsky ve 4. pádě j. nebo m.č. počet žádaných originálních balení, přičemž vyjádření „Expeditio originalis“ (Exp. orig.) a „Dosis originalis“ (Dos. orig) mají stejnou platost (Dos. orig) mají stejnou platost  počet balení se píše VŽDY římskou číslicí a číslovka se vypisuje do závorky za číslicí ještě latinsky slovy (např. Exp.orig. No. I (unam))

20 Signatura – 3.řádek příkaz, aby lékárník připravek vydal a označil (latinsky): „Detur, signetur:“ (nechť je vydáno, označeno) nebo „Da, signa:“ (dej, označ). V praxi se používá zkratka D.S. způsob,jak má být lék použit (česky), musí obsahovat všechny potřebné údaje určené pro pacienta, zaručující správné užívání předepsaného přípravku

21  Rp. Amoclen cps. 500 mg Exp. Orig. No. II (duas) Exp. Orig. No. II (duas) D.S.: každých 8 hodin 2 tablety, až do využívání D.S.: každých 8 hodin 2 tablety, až do využívání  Rp. Codein Slovakofarma tbl. 30 mg Exp. Orig. No. I (unam) Exp. Orig. No. I (unam) D.S.: 3x denně 1 tabletu D.S.: 3x denně 1 tabletu

22 Receptura HVLP obsahujících omamné a psychotropní látky  předepisují se na zvláštní recepturní tiskopisy s modrým pruhem (originál a dva průpisy tiskopisu)  originál a první průpis předá lékař nemocnému k vyzvednutí v lékárně, druhý průpis si nechá v bloku  tato preskripce se obvykle týká silných analgetik - anodyn

23

24 Receptura magistraliter  magistraliter léky se připravují podle lékařského předpisu v předepsaném složení  způsob a postup přípravy musí vyhovovat ustavením lékopisu  označení: a) pro vnitřní užití-bílým štítkem s černým nápisem; b) pro jiné upotřebení- červeným štítkem s černým nápisem „Neužívat vnitřně!“

25  na štítku musí být dále přesné označení lékárny, datum přípravy léku, doba expirace léku, jméno (zkratka) připravující osob a návod k použití léku pacientem

26 Vlastní receptura magistraliter připravovaných léků  všechny součásti jako HVLP receptura Preskripce:  lékopisné názvy látek, z nichž se má lék skládat a to ve 2. pádě j.č.  každá látka se píše vždy na nový řádek pod sebe a začíná se velkým písmenem

27  dávky látek se uvádají zásadně v g (nepíše se!) arabskou číslicí do stejného řádku jako látku, vpravo od názvu příslušné látky a to tak, že dávky všech látek jsou uvedeny pod sebou (jedno deset.místo) - případné záměrné překročení maximální dávky LL je nutno vyznačit vykřičníkem a vypsáním dávky latinsky slovy (do závorky za dávku) - v preskripci může být uvedena jedna nebo více látek. Podle jejich významu se píší v tomto pořadí :

28 1. Remedium cardinale (základní účinné léčivo) je to léčivo, které určuje hlavní účinek předepisovaného léku; bývá obvykle jen jedno je to léčivo, které určuje hlavní účinek předepisovaného léku; bývá obvykle jen jedno 2. Remedium adjuvans (pomocné léčivo) doplňuje nebo zesiluje účinek základního léčiva doplňuje nebo zesiluje účinek základního léčiva jedno i více nebo ho lék vůbec nemusí obsahovat jedno i více nebo ho lék vůbec nemusí obsahovat

29 3. Remedium corrigens (korigující léčivo) upravuje nepříznivé smyslové vlastnosti léku (chuť, barvu, vůni); upravuje nepříznivé smyslové vlastnosti léku (chuť, barvu, vůni); nejčastěji v přípravcích pro děti; nejčastěji v přípravcích pro děti; může, ale nemusí mít zároveň léčivý účinek může, ale nemusí mít zároveň léčivý účinek 4.Remedium constituens (léčivo konstitující, vehiculum) určuje lékovou formu léku a její celkovou hmotnost nebo objem určuje lékovou formu léku a její celkovou hmotnost nebo objem použitá léčiva jsou v něm rozpuštěna nebo rozptýlena použitá léčiva jsou v něm rozpuštěna nebo rozptýlena

30  preskripce dvou nebo více látek, které jsou pod sebou a ve stejném množství- „aa“(ana partes aequales) Rp. Zinci oxydati Talci aa 10,0 Talci aa 10,0

31  pro doplnění léku stejnými díly dvou nebo více látek, které plní roli vehicula, do určité hmotnosti (objemu), píšeme „ aa ad“ Rp. …… Rp. …… Glyceroli Glyceroli Aquae purificatae aa ad 100,0 Aquae purificatae aa ad 100,0

32 Subskripce:  pokyny pro přípravu nebo úpravy léku (latinsky: M.f.p.)  počet žádaných jednotek lékové formy; (čípky, tablety); píše se římskými číslicemi a do závorky se číslice vypisuje latinsky  požadavek na způsob expedice jednotky lékové formy (do želatinových tobolek, do lahvičky s kapátkem atd.)

33 Signatura:  D.S. případně jenom S.

34 Lékové formy magistraliter připravovaných léků  pevné  měkké  tekuté

35 Pevné lékové formy A. Pulveres (prášky) jsou připravovány z tuhých, rozmělněných nebo jiným způsobem upravených látek  dělené – dispenzovaně - na 1 prášek – dividovaně – dávka pro celkový počet prášků – dividovaně – dávka pro celkový počet prášků  nedělené – pro vnitřní užití nebo pro jiné upotřebení - zásypy

36 B. Species (čajové směsi) jsou směsi různých rostlinných drog v suchém stavu, rozdrobněných na předepsaný stupeň  slouží obvykle k domácí přípravě čajů

37 Měkké lékové formy přípravky gelovité nebo snadno tající při teplotě lidského těla, které jsou určeny k vpravování do tělních dutin (rekta, vaginy, spojivkového vaku) nebo k nanášení na pokožku přípravky gelovité nebo snadno tající při teplotě lidského těla, které jsou určeny k vpravování do tělních dutin (rekta, vaginy, spojivkového vaku) nebo k nanášení na pokožku LL, které se z těchto lékových forem uvolňují, mohou účinkovat celkově (po absorpci v rektu) nebo místně (masti, pasty) LL, které se z těchto lékových forem uvolňují, mohou účinkovat celkově (po absorpci v rektu) nebo místně (masti, pasty)

38 A. Suppositoria (čípky) jsou lékové formy určené k aplikaci do konečníku nebo do pochvy  skládají se z čípkového základu a LL, které jsou v základu homogenně suspendovány, rozpuštěny nebo emulgovány  vehiculum:oleum cacao, glycerogelatum gelatinae

39 supp.recatlia – 2-3 g (děti – 1 g) supp.recatlia – 2-3 g (děti – 1 g) supp.vaginalia a globuli vaginales – 2-4 g supp.vaginalia a globuli vaginales – 2-4 g čípky lze předepsat (obdobně jako dělené prášky) v dividované nebo dispenzované formě

40 B. Unguenta (masti) se používají k místní aplikaci na zdravou, poraněnou nebo patologicky změněnou kůži, sliznici nebo tkáň;  skládají se z LL a masťových základů;  LL jsou v masťovém základu rozpuštěny, emulgovány nebo suspendovány (emulzní, suspenzní, hydrofilní nebo oleofilní) Oční masti - sterilní m.základ (oficinální prostá oční mast - oculentum simplex)

41 C. Cremores (krémy) obsahují nejméně 10% vody, obvykle však více  snadno roztíratelné, chladivé D. Pastae (pasty) obsahují více než 25% tuhých práškovitých látek - indiferentních (ZnO, talek, škroby)  tyto látky jsou dispergovány v masťovém nebo krémovém základu

42 Tekuté lékové formy A. Solutiones ad usum internum (roztoky pro vnitřní užití)  LL jsou rozpuštěny nejčastěji ve vodě, v případě tinktur jde o lihové výluhy z rostlinných drog  podávání pomocí čajové nebo polévkové lžíce (5 nebo 15 g)

43 B. Injectabilia a infundabilia (injekční a infůzní přípravky) jsou sterilní tekuté přípravky určené k parenterálnímu podání  vehiculum: Aqua pro injectione  i.v. podání- vodné (pravé)roztoky  s.c. či i.m. aplikace- jemné suspenze nebo emulze, příp. olejové injekce k i.m. podání  musí být izotonické s lidskou krví (nekróza !!)

44 C. Solutiones as usum alium (roztoky pro jiné upotřebení):  collyria (oční kapky, oční vody)  suspensiones (suspenze)- disperze tuhých látek v tekutém prostředí  emulsiones (emulze)- tekuté či gelovité přípravky, složené ze dvou nebo více vzájemně se nemísících nebo jen omezeně se mísících tekutin (fáze hydrofilní a oleofilní) z nichž jedna je rozptýlena v druhé v podobě drobných kapiček (linimenta, lotiones)


Stáhnout ppt "Obecné základy receptury HVLP, IVLP. Recept jako zdravotnický dokument  předepsání léku pacientovi z terapeutických, diagnostických či preventivních."

Podobné prezentace


Reklamy Google