Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vady panelových domů z technického hlediska

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vady panelových domů z technického hlediska"— Transkript prezentace:

1 Vady panelových domů z technického hlediska
- Ing. Dušek Jiří TEST stavební zkušebna s.r.o Přednášející musí často prezentovat technickou zprávu posluchačům, kteří nejsou seznámeni s danou tematikou nebo terminologií. Takováto zpráva pro ně může být příliš složitá nebo může obsahovat příliš mnoho podrobností. Chcete-li úspěšně prezentovat technickou zprávu, použijte následující postup poskytnutý společností Dale Carnegie Training®. Zvažte, kolik času máte k dispozici, a přizpůsobte tomu svoji prezentaci. Nezabíhejte do zbytečných podrobností. Rozdělte prezentaci na několik přehledně uspořádaných částí. Při výkladu zachovávejte logickou návaznost. Zaměřte pozornost posluchačů rovnoměrně na všechna témata. Prezentaci ukončete shrnutím, zopakováním klíčových bodů nebo logickým závěrem. Udržujte pozornost posluchačů po celou dobu prezentace. Snažte se například, aby sdělované informace byly přehledné a vždy se týkaly daného tématu. Úroveň podrobností a terminologii přizpůsobte znalostem účastníků. U klíčových bodů použijte názornou ilustraci. Buďte vstřícní vůči potřebám posluchačů a vaši posluchači vám budou věnovat větší pozornost. FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

2 Obsah Panelová bytová výstavba v Plzeňském regionu
Konstrukční soustavy - popis Shrnutí nedostatků a vad panelových bytových domů Rekonstrukce panelových bytových objektů V úvodu posluchačům přibližte danou tematiku. Seznamte posluchače v krátkosti s obsahem prezentace a vysvětlete, v čem spočívá její význam. Při volbě používané terminologie, ukázek a názorných příkladů berte v úvahu jejich zájmy a znalost tematiky. Zaměřte se na význam daného tématu pro posluchače, abyste u nich vyvolal aktivní zájem. FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

3 Panelová bytová výstavba v Plzeňském regionu
Zděné konstrukce + stropní panely (Konstrukční systém G57) Konstrukční systém PS 62 Konstrukční systém T 06B Konstrukční systém PS 69 (69/2, 69/2E) Obsahuje-li prezentace více témat, bodů nebo klíčových myšlenek, použijte více snímků. Zvažte, do jaké míry jsou posluchači schopni pochopit nové myšlenky, naučit se novým postupům nebo porozumět detailnímu vysvětlení již známé tematiky. Ke každému bodu podejte důkladné vysvětlení. Podle potřeby poskytněte posluchačům další doplňující informace ve formě tištěných materiálů, na disketách, elektronickou poštou nebo odkazem na stránky v síti Internet. Každý bod výkladu vysvětlete do té míry, aby byli posluchači schopni porozumět dalšímu výkladu. FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

4 Zděné konstrukce + stropní panely (KS G57)
Podélný nosný systém, modul do 3,2 m Svislé konstrukce - stěny i štíty zděné (tl mm) Stropní konstrukce - železobetonové (tl. 100 mm) Střecha - sedlová (dřevěný krov) KS G57 (v Plzeňském regionu v malém počtu) - stěny z bloků (beton, škvárobeton, pazderobeton) FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

5 KS PS 62 Svislé konstrukce
Příčný nosný systém, modul 3,6 m Svislé konstrukce - nosné stěny i štíty betonové a škvárobetonové bloky tl. 240 mm - obvodové stěny zapuštěné škvárobet. Tl. 240 mm - styky zality cementovou maltou - příčky zděné Stropní konstrukce - železobetonové (tl. 120 mm) Střecha - plochá jednoplášťová, vnitřní svody, tep.iz. škvárový násyp, hydroizolace asf. pásy FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

6 KS T 06B Příčný nosný systém, modul 3,6 m Svislé konstrukce
- nosné příčné stěny betonové tl. 140 mm - štítové stěny vrstvené (beton+keramzitbeton) tl. 240 mm - obvodové celostěnové předsazené keramzitbetonové tl. 240 mm - styky obvodových panelů zatmeleny TPT - příčky betonové tl. 80 mm - lehké bytové jádro Stropní konstrukce - železobetonové tl. 120 mm Střecha - plochá jednoplášťová, vnitřní svody, tep.iz. keramzitový násyp, hydroizolace asf. pásy FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

7 KS PS 69 (69/2, 69/2E) Příčný nosný systém, modul 3,6 a 4,8 m
Svislé konstrukce - nosné příčné stěny betonové tl. 150 mm - štítové stěny vrstvené (beton+pěnový polystyrén +beton) tl. 270 mm - obvodové stěny částečně předsazené - pro modul 3,6 m celostěn. keramzitbet. nebo vrstvené tl. 270 mm - pro modul 4,8 m - parapetní pasy vrstvené tl. 270 mm + lehké MIV - lehké celostěnové (dřevěná kostra) - styky obvodových panelů suché (asfaretanový pás) - příčky betonové a sádrokartonové - bytová jádra lehká nebo prostorová betonová Stropní konstrukce - železobetonové tl. 140 mm Střecha - plochá dvouplášťová odvětraná, vnitřní svody, tep.iz. minerální plsť, hydroizolace asf. pásy FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

8 Shrnutí nedostatků a vad panelových bytových domů
Ze statického pohledu tj. funkční spolehlivosti z hlediska únosnosti a stability se dá pro panelové bytové domy shrnout: - vady ohrožujících bezpečnost se v Plzeňském regionu u panelových montovaných objektů vyskytly pouze v případě - jejich nedostatečného založení (a to hned prvních letech po dokončení jejich výstavby) - u KS PS 62 drcení resp. vybočení a zřícení zděných příček (dotvarování škvárobetonu) - za vady mající vliv na dlouhodobou funkční spolehlivost lze považovat korozi výztuže ve stycích obvodových panelů (v důsledku zatékání těmito spárami) a v železobetonových lodžiových panelech (zatékání a malé krytí výztuže) FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

9 Shrnutí nedostatků a vad panelových bytových domů
Nedostatky a vady jednotlivých KS jsou zapříčiněny - návrhem dané KS dle v té době platných předpisů - technologickou nekázní při výrobě panelů i při montáži na stavbě - použitím nekvalitních materiálů a výrobků - nedostatečnou či zanedbanou údržbou U všech KS - je nízký tepelný odpor obvodových stěn (až na PS 69/2E) a střech (až na PS 69) - jsou tepelné mosty (styky obvod. panelů, kolem oken) - poruchy styků obvodového pláště (zatékání, koroze…) - u lodžiových stropních panelů zatékání a koroze výztuže (malé krytí) FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

10 Rekonstrukce panelových bytových objektů
Při přípravě resp. provádění rekonstrukcí bytových panelových objektů je třeba vzít v úvahu - při výměně lehkých bytových jader za zděná je problematická únosnost a především přetvoření železobetonových stropních panelů na toto zvýšené stálé zatížení (především u KS PS 62 a T 06B, kde jsou použity stropní panely tl. 120 mm) a proto u všech panelových objektů při výměně bytového jádra považuji za nutné posouzení statika - u střešních nástaveb na tyto objekty je třeba počítat s tím, že ve většině případů (především u dvouplášťových střech) jsou stropní panely nad nejvyšším podlažím s nižší únosností (slaběji vyztužené) FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

11 Rekonstrukce panelových bytových objektů
Při dodatečném zateplení bytových panelových objektů (kontaktní systém z vnější strany) - ze statického hlediska se podstatně sníží namáhání styků (nízkocyklické namáhání od teplotních objemových změn) a sníží se pravděpodobnost koroze stykové výztuže, čímž se zvyšuje dlouhodobá funkční spolehlivost (životnost) daných objektů - při zateplení jednoplášťového střechy je nutno si uvědomit, že se současně sníží rychlost odtávání sněhu a tím se zvýší zatížení střešní nosné konstrukce (vzhledem k modulu 3,6 m, by nemělo překročit předpokládanou únosnost) FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

12 Rekonstrukce panelových bytových objektů
Se zateplením obvodového pláště se většinou současně vyměňují i původní okna - dřevěná (nekvalitní a netěsná) za nová, která jsou při dovření téměř dokonale těsná a tím může nastat - snížení přirozeného větrání bytu (infiltrace) a tím - se může zvýšit relativní vlhkost vzduchu v bytě - čímž se vytvoří jeden ze základních předpokladů pro vznik plísní Proto je nutno použít - nová okna s možností mikroventilace a tuto je nutno - využívat v co největší míře (je ovšem závislé na uživatelích bytů, kteří v mnoha případech ani nevědí, že nová okna jdou nastavit na mikroventilaci a nebo ve snaze snížit náklady na vytápění bytu, tuto možnost vůbec nevyužívají) - v oknech v kuchyních s plynovým sporákem by mělo být znemožněno úplné dovření (utěsnění) okna FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM

13 Děkuji Vám za pozornost.
Závěr V předcházející části uvedené mě pak vede k následující poznámce: Při koupi prakticky jakéhokoliv výrobku už od ceny v desítkách Kč (elektrospotřebiče ….) je součástí balení tohoto výrobku i návod k užívání a podmínky pro možnost jeho reklamace, a co z tohoto pohledu obdrží nový majitel či uživatel bytu v ceně sta tisíců až milionů Kč? Závěr prezentace zvolte tak, aby co nejlépe odpovídal zaměření posluchačů a vaší prezentace. Proveďte závěrečné shrnutí, seznamte posluchače s nabízenými možnostmi, doporučte příslušnou strategii nebo stanovte další cíle. Zaměřte pozornost posluchačů rovnoměrně na všechna témata a vaše prezentace splní svůj účel. Děkuji Vám za pozornost. FOR ARCH Plzeň 2006 ABF Plzeň E-CENTRUM


Stáhnout ppt "Vady panelových domů z technického hlediska"

Podobné prezentace


Reklamy Google