Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní předpisy Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy: ustanoveními § 59.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní předpisy Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy: ustanoveními § 59."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení ke studiu ve středních školách pro školní rok 2006/2007

2 Právní předpisy Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy: ustanoveními § 59 až 61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3 Kritéria přijímání do prvních ročníků ke vzdělávání ve středních školách
V souladu s § 59 odst. 1 lze ke vzdělávání ve střední škole přijmout uchazeče, kteří buď splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Podle § 59 odst. 2 školského zákona o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám (§ 16 odst. 6). V souladu s § 60 odst. 1 je ředitel střední školy povinen vyhlásit pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Ředitel střední školy je povinen stanovit jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání a zveřejní je do konce března.

4 Řediteli střední školy zůstává zachováno právo rozhodnout, zda se bude v rámci přijímacího řízení konat přijímací zkouška či nikoliv (§ 60 odst. 3). Obsah a formu přijímací zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání (do doby jeho praktické aplikace v souladu se schválenými učebními dokumenty pro základní školu). Pokud ředitel školy rozhodne, že se přijímací zkouška konat nebude, je povinen o tom informovat uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu. Osoby se státní příslušností jiného členského státu EU a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako státní občané ČR (§ 20 odst. 3), tzn. že nelze, aby ředitel střední školy v tomto případě vyžadoval doklad opravňující pobyt na území ČR. Cizinci, kteří nejsou občany členského státu EU, se stávají žáky školy až okamžikem prokázání oprávněnosti svého pobytu na území ČR. Účast v přijímacím řízení a vznik nároku na přijetí ke studiu tím není dotčeno. V případě uchazečů, kteří nejsou státními občany České republiky, získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a požádali ředitele školy o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud se koná, je podmínkou přijetí ke vzdělávání také znalost českého jazyka v rozsahu nezbytném pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tuto znalost ověří škola rozhovorem s uchazečem (§ 20 odst. 4). Zákonným předpokladem pro přijetí uchazeče ke vzdělávání i nadále v souladu s § 60 odst. 5 zůstává splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Dále § 60 odst. 6 výslovně stanoví, že pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než které lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

5 Termíny průběhu přijímacího řízení
Ředitel střední školy  je povinen v souladu s § 60 odst. 1 vyhlásit pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole nejméně jedno kolo přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Ředitel střední školy nejpozději do konce ledna stanovil a zveřejnil na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňující dálkový přístup nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání. Podle ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, se první kolo přijímací zkoušky ke studiu ve středních školách koná první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s pěti pracovními dny (tzn. v pondělí 24. dubna 2006), týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud jsou ředitelem stanoveny, se konají 7 dnů po termínu stanoveném v předchozím odstavci (tzn. v úterý 2. května 2006).

6 Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (§ 60 odst. 8). Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy a mohou jím být vyhlášeny po ukončení prvého kola. Tato další kola přijímacího řízení musí být ukončena nejpozději do konce srpna. Od školního roku 2004/2005 je možné i na víceletých gymnáziích organizovat druhé a další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu žáků podle § 60 odst. 8 školského zákona. Vzhledem k tomu, že přihláška pro další kola přijímacího řízení se již podává přímo řediteli střední školy (nikoliv prostřednictvím školy, kde uchazeč plní povinnou školní docházku), tiskopis přihlášky pro další kola vydá uchazeči na jeho žádost ředitel školy, který další kolo vyhlásil. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním. Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení již není omezeno pouze na jednu střední školu; je tedy možné po prvním kole podat přihlášku na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky. OŠMT upozorňuje, že ředitelé středních škol musí respektovat při stanovení počtu přijímaných žáků povolený nejvyšší počet žáků nebo studentů ve škole a také v jednotlivých oborech a formách vzdělávání.

7 Přijímání do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia
Upozorňujeme, že v souladu s § 61 odst. 1 a § 185 odst. 7 budou uchazeči na víceletá gymnázia výslovně přijímáni pouze do prvního ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia, nikoliv do víceletého gymnázia jako celku a budou mít vzdělávání rozdělené do dvou stupňů. Do prvního ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia lze přijmout pouze uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý, resp. sedmý ročník základní školy (§ 61 odst. 2). Do prvního ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia nelze přijmout uchazeče, který ukončil pátý, resp. sedmý ročník základní školy dříve.

8 Přijímání do prvního ročníku nástavbového studia
Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do nástavbového studia, pokud jsou ředitelem stanoveny, se konají v úterý 2. května 2006. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (§ 60 odst. 8). Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy a mohou jím být vyhlášeny po ukončení prvého kola. Tato další kola přijímacího řízení musí být ukončena nejpozději do konce srpna. Zákonem č. 383/2005 došlo k novelizaci školského zákona, a to § 185 odst. 9 ve znění: K nástavbovému studiu ve středních školách, které nesplňují podmínku stanovenou § 83 odst. 1 věta první a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nástavbové studium v daném oboru vzdělání uskutečňují, je možné přijímat žáky nejpozději pro školní rok 2008/2009. Upozorňujeme ředitele škol na situaci, kdy uchazeč udělal přijímací zkoušky do nástavbového studia a byl přijat, ale neukončil střední vzdělání (např. neudělal závěrečné zkoušky). V tomto případě platí, že kdo neukončil studium, nemůže nastoupit do nástavbového studia, neboť není naplněno ustanovení § 1 odst. 3 vyhlášky č. 671/2004.

9 Rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí
Ředitel střední školy je povinen odeslat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče do 7 dnů po konání přijímací zkoušky nebo ode dne rozhodnutí, pokud se přijímací zkouška nekoná, nejdříve však 20. dubna (§ 60 odst. 7). Termín 7 dnů se dále uplatní pro všechna kola přijímacího řízení. Přijímací řízení je správním řízením, které je upraveno správním řádem s tím, že rozhodnutí ředitele střední školy týkající se přijetí (nepřijetí) žáka má mít náležitosti stanovené dle správního řádu. Rozhodnutí musí ve svém odůvodnění obsahovat vymezení všech faktických i právních skutečností, které byly podkladem rozhodnutí, dále musí osvětlit úvahy, kterými byl správní orgán veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. V případě rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu ve střední škole musí tedy odůvodnění rozhodnutí obsahovat zejména uvedení a srozumitelné vysvětlení jednotlivých kritérií přijímacího řízení a jejich váhu, uvedení dílčích i celkových výsledků uchazeče a z toho vyplývající závěr o nepřijetí uchazeče ke studiu. Ředitel školy zveřejní do 7 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňující dálkový přístup pod registračním číslem a v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů: pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, kritéria přijímacího řízení. Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole v některém kole přijímacího řízení, nemůže být přijat ke vzdělávání v jiné střední škole v dalších kolech přijímacího řízení (viz § 60 odst. 10).

10 Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí
Proti rozhodnutí ředitele střední školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání je možné podat odvolání, a to ke krajskému úřadu (prostřednictvím ředitele střední školy) do 8 dnů ode dne doručení rozhodnutí. V případě přijetí žáka nebo uchazeče ke střednímu vzdělávání je nutné uvést v rozhodnutí v souladu se správním řádem v poučení možnost odvolání do 15 dnů. OŠMT upozorňuje, aby v písemných vyhotoveních rozhodnutí bylo v „Poučení o odvolání“ jednoznačně uvedeno, že proti rozhodnutí se lze odvolat k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u zdejší školy, nikoliv aby odvolání byla doručována přímo OŠMT. Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí určí ředitel školy podle § 5 odst. 1 vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

11 Podklady k odvolacímu řízení
Školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí doručí OŠMT KÚOK níže uvedený spisový materiál: kritéria hodnocení výsledku přijímací zkoušky; protokol o přijímacím řízení; seznam přijatých uchazečů; seznam nepřijatých uchazečů, jejichž zákonní zástupci se odvolali, podle pořadí, v jakém se umístili v přijímacím řízení; odvolání; stanoviska ředitele k odůvodněnosti každého podaného odvolání; pozvánka k vykonání přijímací zkoušky spolu s informacemi o požadavcích stanovených ředitelem školy; kopie rozhodnutí ředitele školy o přijetí (vzor); kopie rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí (vzor); kopie dokladů o doručení rozhodnutí a odvolání (k posouzení včasnosti podaného odvolání); přihlášky nepřijatých uchazečů. Za každý obor je nutné zpracovat a zkompletovat podkladové materiály zvlášť. OŠMT žádá ředitele škol o zpracování spisového materiálu v co nejkratším časovém horizontu, neboť vyhlášení dalších kol přijímacího řízení lze příslušnou školou uskutečnit až po ukončení odvolacího řízení. Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání.

12 Vzory rozhodnutí

13 Vzory rozhodnutí

14 Vzory rozhodnutí

15

16


Stáhnout ppt "Právní předpisy Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy: ustanoveními § 59."

Podobné prezentace


Reklamy Google