Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení ve školním roce 2008/2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení ve školním roce 2008/2009"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení ve školním roce 2008/2009
Karel Rudel č.t

2 Pro následující období dochází ke změnám v přijímacím řízení, které souvisí s těmito právními předpisy ZÁKON č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s účinností dnem (schválený v Parlamentem ČR - Poslaneckou sněmovnou jako tisk 344 a v Senátem jako tisk 256) Návrh novely vyhlášky č..../2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (schválený poradou vedení MŠMT a projednávaný v rámci meziresortního připomínkového řízení)

3 ZÁKON č. 243/2008 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb
ZÁKON č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů V textu prezentace týkající se tohoto zákona se uvádí odkaz jen na školský zákon (šk.z.)

4 Základní změny právní úpravy přijímání ve školském zákoně
Řediteli se ukládá vyhlášení přijímacího řízení v termínech stanovených vyhláškou (§60 odst.1) Novela vyjadřuje, co je přijímací zkouška (§60 odst.2) Řediteli se ukládá stanovit nejméně 2 termíny, ve kterých se koná přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení (§60 odst.2) Novela stanoví povinnost vyhlášení přijímacího řízení. Termíny tohoto vyhlášení budou stejné s termíny, ve kterých je ředitel povinen zveřejnit informace o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotných kritériích a o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů, a tím budou stanoveny před termíny pro podání přihlášek (§60 odst.4) Uchazeči se umožňuje v prvním kole přijímacího řízení podat tři přihlášky. Tato úprava platí na všechny formy vzdělávání (§60 odst.7) V souvislosti s podáváním více přihlášek uchazečem dochází ke zkrácení termínů, zejména pro uložení rozhodnutí a odvolání proti rozhodnutí, Zavádí se zápisový lístek a stanoví kompetence MŠMT pro vydání podrobností k jeho uplatnění (§60a) a ruší se ustanovení bránící vydání rozhodnutí v dalších kolech přijímacího řízení Ustanovení převzatá do školského zákona z vyhlášky se v ní ruší Doplňují se ustanovení do vyhlášky na základě nových zmocnění ve školském zákoně Ruší se závaznost „výstupního hodnocení“ – jeho uplatnění při přijímání je v kompetenci ředitele

5 V § 60 odst. 1 šk.z. Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Počet kol přijímacího řízení není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem.

6 V § 60 odst. 2 šk.z. (2) V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je způsob ověření předpokladů uchazeče, jejíž obsah a formu stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky. Zaměření a náročnost přijímacích zkoušek konaných v různých termínech prvního kola přijímacího řízení a způsob hodnocení výsledků dosažených při přijímacích zkouškách, musí umožnit stanovení celkového pořadí úspěšnosti uchazečů ke vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Rozhodne-li ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.

7 V § 60 odst. 3 šk.z. (3) Pro přijímací řízení ředitel školy stanoví
jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok, a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání.

8 V § 60 odst. 4 šk.z. (4) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení ředitel školy rozhodl, o termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotných kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna, pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

9 V § 60 odst. 5 šk.z. (5) Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b.

10 V § 60 odst. 6 šk.z. (6) Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem a v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření.

11 V § 60 odst. 7 šk.z. (7) Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky. Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná.

12 V § 60 odst. 8 šk.z. (8) Přijímací zkouška pro první kolo přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy vyhlášena, se koná v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

13 V § 60 odst. 9 šk.z. (9) Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky podle odstavce 12.

14 V § 60 odst. 10 šk.z. (10) Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

15 V § 60 odst. 11 šk.z. (11) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky

16 V § 60 odst. 12 šk.z. (12) V odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímací nebo talentové zkoušky, a to na následující pracovní dny, které bezprostředně navazují na termín stanovený pro přijímací nebo talentovou zkoušku.

17 V § 60 odst. 13 šk.z. (13) V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena, výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

18 V § 60 odst. 14 šk.z. (14) Pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.

19 V § 60 odst. 15 šk.z. (15) Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

20 V § 60 odst. 16 šk.z. (16) Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče.

21 V § 60 odst. 17 šk.z. (17) Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce uplynutí termínu stanoveného pro přijímací zkoušku.

22 V § 60 odst. 18 šk.z. (18) Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

23 V § 60 odst. 19 šk.z. (19) Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

24 V § 60 odst. 20 šk.z. (20) Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit způsobem podle § 60a.

25 V § 60 odst. 21 šk.z. (21) Při přijímání do jiné formy vzdělávání se postupuje obdobně jako při přijímání do denní formy vzdělávání.

26 V § 60 odst. 22 šk.z. (22) Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

27 V § 60a odst. 1 šk.z. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.

28 V § 60a odst. 2 šk.z. (2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

29 V § 60a odst. 3 šk.z. (3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

30 V § 60a odst. 4 šk.z. (4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu a obsah zápisového lístku, způsob jejich evidence, a podrobnosti o vydávání náhradních zápisových lístků.

31 V § 60a odst. 5 šk.z. (5) Zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka orgánu, který zápisový lístek vydal.

32 V § 60a odst. 6 šk.z. (6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

33 V § 60a odst. 7 šk.z. (7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku

34 V § 60b odst. 1 šk.z. Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

35 V § 60b odst. 2 šk.z. (2) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

36 V § 62 odst. 2 šk.z. (2) Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února. V případě konání zkoušky v náhradním termínu, neplatí termín pro sdělení výsledku talentové zkoušky podle věty třetí.

37 Návrh novely vyhlášky č. /2008 Sb. , kterou se mění vyhláška č
Návrh novely vyhlášky č..../2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů V prezentaci je uveden stávající návrh úpravy dotčených ustanovení vyhlášky v úplném znění, který byl předložen do vnějšího připomínkového řízení. (text uvedený kurzívou a červeně je nahrazován nebo rušen). Nový text je uveden modře a podtržen.

38 V § 1 odst. 1 písm. f) zní návrh vyhlášky
f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem2) nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou3),

39 § 2 návrhu vyhlášky zní Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října; do ostatních oborů vzdělání do 31. ledna, a to zveřejněním na přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup a termíny podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení (1) Uchazeč, který plní povinnou školní docházku nebo je žákem základní školy po splnění povinné školní docházky, odevzdá přihlášku řediteli školy, jejímž je žákem, a to do konce února, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. listopadu. (2) Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku, s výjimkou uchazeče podávajícího přihlášku podle odstavce 1, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. (3) Uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. (4) Ředitel školy uvedený v odstavci 1 doručí přihlášku řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

40 Průběh přijímacího řízení
V § 3 návrhu vyhlášky se dosavadní odst.1 a 2 ruší a stávající odst.1 a 2 zní Průběh přijímacího řízení (1) Ředitel školy nejpozději do konce října stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup obory vzdělání s talentovou zkouškou a jejich formy vzdělávání, pro které vyhlašuje přijímací řízení. (2) Ředitel školy nejpozději do konce ledna stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup jím stanovený počet přijímaných uchazečů do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání. V případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy zveřejní i tuto skutečnost. Ostatní odstavce se přečíslovávají. (31) Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají v pracovním dni v období od 22. dubna do 7. května v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny. Dny Den konání zkoušky stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky do vyššího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, se konají, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, v prvním pracovním dni 2 týdny před termínem stanoveným ve větě prvé. (42) Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovním dni od 2. do 15. ledna ve druhém úplném kalendářním týdnu měsíce ledna s 5 pracovními dny. Talentové zkoušky v konzervatořích v prvním kole přijímacího řízení se konají od 15. do 31. ledna. Den konání zkoušky stanoví ředitel školy.

41 V § 3 návrhu vyhlášky je odst. 3 navržen ve 2 variantách
Varianta I (53) V prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, se konají a) přijímací zkoušky, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají v pracovním dni v týdnu, který následuje po týdnu, ve kterém se mohou konat přijímací zkoušky podle odstavce 3 věty první od 2. do 17. května, b) talentové zkoušky v termínu podle odstavce 42. Den konání zkoušky stanoví ředitel školy. Varianta II odstavec 3 se zrušuje.

42 § 3 odst.4 až 6 návrhu vyhlášky zní
(4) V případě, že se koná společné přijímací řízení do více oborů vzdělání, ředitel školy spolu s vyhlášením přijímacího řízení tuto skutečnost zveřejní. (5) Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání. (6) V odůvodněných případech může ředitel školy rozhodnout o prodloužení doby konání přijímacích nebo talentových zkoušek na pracovní dny, které bezprostředně následují po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku. (76) Pozvánku k vykonání přijímací nebo talentové zkoušky v prvním kole v náhradním termínu zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním, pro náhradní termín a pro další kola nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací nebo talentové zkoušce stanovených ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení.

43 § 3 odst. 7 návrhu vyhlášky zní
(7) Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky stanovené ředitelem školy, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení. (8) Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od konání přijímací nebo talentové zkoušky.

44 § 4 odst. 1 návrhu vyhlášky zní
(1) Ředitel školy zveřejní do 7 3 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky, pokud je přijímací zkouška ředitelem školy stanovena, nebo pokud není přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, nejpozději do termínu stanoveného pro přijímací zkoušky v § 3 odst. 1, na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů8): a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, c) kritéria přijímacího řízení.

45 § 5 návrhu vyhlášky zní (1) Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí určí ředitel školy. (2) Ředitel školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním i kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení. (3) Ředitel školy, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, postupuje při odvolání podle vnitřního předpisu školy.

46 § 5a návrhu vyhlášky zní Zápisový lístek
(1) Tiskopis zápisového lístku je opatřen šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm. (2) Vzor tiskopisu zápisového lístku je uveden v příloze k této vyhlášce; uvedené údaje musí odpovídat údajům uvedeným uchazečem v přihlášce. Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy 9) se na tiskopisu uvádí zkratkou "IZO". (3) Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán, který je vydal v souladu s § 60a školského zákona. (4) V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Ten se označuje nad názvem zápisového lístku slovem „DUPLIKÁT“. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek již neuplatnil ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého žáka je podpis žáka.

47 Děkuji Vám za pozornost
Karel Rudel č.t Základní a aktuální informace lze získat na webové stránce MŠMT O schváleném školském zákoně pod odkazy: » dokumenty » zákony » O přijímání na střední školy a konzervatoře pod odkazy: » Vzdělávání » Střední školství » Přijímání na střední školy a konzervatoře »


Stáhnout ppt "Přijímací řízení ve školním roce 2008/2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google