Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mladí, Internet, bezpečnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mladí, Internet, bezpečnost"— Transkript prezentace:

1 Mladí, Internet, bezpečnost
Americké centrum (Praha) Petr Soukup a kol. FSV UK

2 Struktura prezentace Představení použitých výzkumů Mladí na Internetu
Problémová chování mladých Rodiče, děti, Internet Závěry a doporučení 2

3 I. POUŽITÉ VÝZKUMY 3

4 Výzkumný projekt Kybernetické hrozby:
MV ČR ( ) 4 části: Technická – forensní analyzátor (FEL ČVUT) Síťová – vytvoření CERT v ČR (CESNET) Právní – návrhy na úpravy českého práva (trestní, občanské, atd.) (PF UK) Sociálně-psychologické mapování kyberprostoru (FSV UK a FSS MU) 4

5 Použité výzkumy: WIP (World Internet Project) 2005-8
Výzkum náctiletých Výzkum neuživatelů Internetu Výzkum IT odborníků Výzkum rodičů dětí (6-17 letých) (převzato) 5

6 1. World Internet Project*
WIP (World Internet Project) 2005, 2006, 2007 a 2008 Velké kvantitativní šetření české populace (věk 12 a více let) Cca 1,5 – 2 tisíce respondentů ročně Sběr dat agentura STEM (vždy v září) Dotazník vychází z mezinárodního projektu a z otázek navržených na FSS MU a FSV UK *mezinárodní šetření zaměřené na užívání Internetu, v ČR koordinace FSS MU (doc. Šmahel) v letech 2005,2006, 2007, 2008 6

7 1. World Internet Project
WIP základní otázky a témata: Užívání Internetu doba strávená týdně (z práce, domova, školy a odjinud) Používané služby (komunikační, multimediální, obchodní, volnočasové) Typ připojení Dopad na lidské vztahy a kontakty v reálném světě Chaty, fóra, komunity Test závislosti na Internetu Důležitost jednotlivých médií Možnost vyšší účasti na politických rozhodováních skrze Internet Sociodemografické otázky (věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnanecký status, příjem rodinný stav, složení domácnosti, okres bydliště) 7

8 1. WIP v roce 2008 (změny) Nová témata v roce 2008 (bezpečnost):
zjištění míry ohrožení bezpečnostními incidenty populace užívající Internet v ČR; vnímání nebezpečnosti možných incidentů a určitých typů operací na Internetu; zjištění hardwarového vybavení českých domácností a způsobů nákupu počítačů; zjištění softwarového vybavení českých domácností, včetně užívání bezpečnostních prvků; průzkum chování populace na Internetu a při práci s počítačem; kontrola dětí při užívání Internetu a srovnání dovedností rodičů a dětí Poznámka: Došlo k navýšení výběrového souboru o 700 osob ve věku 12-30 8

9 2. Výzkum náctiletých 12 hloubkových rozhovorů (trvajících cca 1 hodinu) s náctiletými, konkrétně s osobami ve věku let z různých typů škol, s různou mírou užívání Internetu Témata: využívání médií, komunikačních prostředků, bezpečnost na Internetu, posouzení trestnosti různých chování bezpečnostní incidenty, se kterými se mladí stýkají Bezpečnostní aspekty ve výuce na ZŠ a SŠ Doba šetření: květen, červen 2008 Výzkum provedl: FSV UK Doplňkově využita dotazníková šetření mládeže: A) Pocit bezpečí provedený Institutem sociologických studií Fakulty sociálních věd UK v lednu 2008 (800 osob ve věku 14-16). B) Mezinárodní kriminologické šetření české mládeže ISRD2 (2006). Šetření organizovala katedra sociologie na FF UK a celkem bylo dotázáno 2283 osob ve věku let. 9

10 3. Výzkum neuživatelů 3 skupinové diskuse (trvající cca 1,5 hodiny), zaměřeny na osoby neužívající Internet nebo užívající Internet poměrně málo. Účastníci diskusí byly osoby mezi 16 a 60 lety, rovnoměrně muži a ženy různého sociálního postavení Témata: využívání médií, komunikačních prostředků, povědomí o Internetu , posouzení trestnosti různých chování reálné a virtuální kriminality rozdíly mezi rodiči a dětmi v oblasti Internetu Doba šetření: počátek roku 2008 Výzkum provedl: společnost NMS,s.r.o. 10

11 4. Výzkum IT odborníků 11 hloubkových rozhovorů s IT odborníky v oblasti bezpečnosti (rozhovory trvající cca 1 hodinu) Témata: kyberkkriminalita a její vymezení typologie kyberkriminality a četnosti jednotlivých útoků, možné dopady kyberkriminality a její prevence, popis pachatelů kyberkriminality doporučený standard pro domácí uživatele problematičnost spolupráce s Policií ČR při reálných útocích a interní kyberkriminalita u určitých typů zaměstnavatelů Doba šetření: červenec-říjen 2008 Výzkum provedl: FSV UK 11

12 5. Výzkum rodičů (Eurobarometr)
Kvantitativní šetření (CATI) 500 rodičů dětí ve věku 6-17 let Dotazování ve všech 27 zemích EU Témata: Užívání Internetu a MT dětmi Kontrola dětí rodiči Obavy z rizik hrozících dětem Zakázané praktiky na Internetu Zdroje informací o bezpečnostních rizicích pro děti Doba šetření: Říjen 2008 Výzkum provedl: Gallup na objednávku EU 12

13 II. MLADÍ INTERNETU 13

14 UŽIVATELÉ A NEUŽIVATELÉ INTERNETU V ČR
14

15 Vývoj podílu uživatelé/neuživatelé 2005-08
Zdroj: WIP, 2005, 2006, 2007,2008 (věk 12-18), n=950 Mezi náctiletými je jen 10 % neuživatelů Internetu, nadto téměř všichni (98 %) mají mobilní telefon. 15

16 Důvody neužívání Internetu
Mezi náctiletými je jen 10 % neuživatelů, hlavním důvodem neužívání je zejména skutečnost, že nemají počítač či Internet doma. 16

17 Mladí na Internetu Využívání komunikačních služeb:
(62 % min 1x denně) Instant messages (51 % min 1x denně) Chat (49 % min. týdně) VoIP (27 % min. týdně) Srovnatelné či vyšší hodnoty než u vrstevníků v USA či Kanadě Dále mladí stahují (dvě třetiny min týdně) Doplňkově Internet využíván pro školu (hledání informací, zjišťování aktualit atd.) Průměrně 1,5 hodiny denně na Intenetu 17

18 PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ 18

19 Účast na problémových jednáních
Zdroj: Obavy 2007/8 (věk 14-16), n=689

20 Názory na sdílení, stahování, osobní data
Stahování vnímají jako legální „Když to tam je, proč si to nestáhnout“ (dívka, gymnázium, 17 let) Někdy tendence odlišovat a sdílení software považovat za problematičtější: „Stahování je trestné, ale když nemám peníze, není jiná možnost, stahování programů je podle mě závažnější, trestal bych pokutou“ (kluk, SPŠ, 16 let). Trestné je šíření osobních dat přes Internet a případně stahování či sdílení ve firmách. „Stahování software by mělo být trestné zejména ve firmách, v domácnostech by se to mělo tolerovat“ (chlapec, SŠE, 19 let). Stahování a vypalování CD či DVD (zejména s filmy či hudbou) je legální, protože si přeci již v poplatcích uvalených na média a kopírovací přístroje toto užití předplatili Obdobné výsledky viz i Eurobarometr 2007 20

21 ŠKOLA A INTERNET 21

22 Co chybí ve škole (názory náctiletých a IT odborníků)
Školní výuka: aplikace Microsoft Office, zejména WORD a Excel plus případně protokol pro tvorbu webu Výuka není zaměřena na možná rizika na PC a Internetu, jejich řešení, bezpečné chování na Internetu. Také otázka autorských práv a jejich dodržování s ohledem na duševní výtvory lidské činnosti není součástí výuky ani specializovaných přednášek „Ve škole máme protidrogovou ochranu, počítačovou ne“ (dívka, ZŠ, 13 let). „Učitel by nás s tím mohl více seznámit, žádná taková osvěta není“ (dívka, gymnázium, 17 let). 22

23 Co chybí ve škole (názory náctiletých a IT odborníků)
I oslovení odborníci na IT bezpečnost postrádají výraznější vliv školy na děti a mladistvé. (rodiče to být nemohou, protože sami o dané problematice moc neví). „Nikdo zde lidi nepřipravuje, to že nemáte otevřít nedůvěryhodnou přílohu apod. To, že nemáte jít na červenou, Vám odmala rodiče vštěpují“. Důležitost bezpečnostní osvěty ve školách vyjádřil jeden z IT takto:„je to důležitější než sexuální výchova“. 23

24 RODIČE A DĚTI NA INTERNETU
24

25 Kontrola dětí ze strany rodičů:
Nejčastější formou dohledu jsou spíše „pasivní“ omezení: jednak omezení doby strávené na Internetu (37 %), dalším omezením je fyzické umístění počítače do prostor využívaných celou rodinou.

26 Kontrola rodiči: Rodiče kontrolují některým z možných způsobů své děti ve dvou třetinách případů. Nicméně kontrola je neefektivní a osvěta mnohdy chybí (viz dále)

27 EU 27 : monitoring dětí rodiči
MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY EU 27 : monitoring dětí rodiči „EU rodiče“ kontrolují děti zpravidla méně efektivními způsoby (zpětný dotaz na aktivity). Source: Eurobarometr 2008

28 EU 27: přímý dohled na děti
MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY EU 27: přímý dohled na děti Rodiče v ČR dohlíží téměř nejméně (Nebo nejméně lžou?). Source: Eurobarometr 2008

29 EU 27: monitorovací software
MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY EU 27: monitorovací software V užívání těchto SW jsou velké rozdíly mezi zeměmi, více než polovina rodičů ve VB udává, že mají instalován tento SW, v Rumunsku a Bulharsku je to jen 5%. V Bulharsku, ČR, Maltě a Slovensku pětina rodičů udala, že neví. Source: Eurobarometr 2008

30 EU 27: zakázané praktiky na Internetu
MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY EU 27: zakázané praktiky na Internetu Rodiče některé aktivity na Internetu striktně zakazují svým dětem. Opět jsou velké rozdíly mezi zeměmi: ČR, Estonsko, Lotyšsko a Slovensko vykazují nejnižší zakazujících podíly rodičů. Source: Eurobarometr 2008

31 EU 27: Zdroje bezpečného Internetu
MEZINÁRODNÍ VÝSLEDKY EU 27: Zdroje bezpečného Internetu Rodiče by rádi, aby jejich děti byly informovány ve školách, aby probíhaly kampaně o online rizicích a aby existovaly i lepší informace pro rodiče. Požadují též regulaci obsahu Internetu, kontaktní místa pro děti a lepší dostupnost či funkčnost monitorovacího SW. Source: Eurobarometr 2008

32 IV. SHRNUTÍ 32

33 Shrnutí V ČR patří téměř všichni náctiletí mezi uživatele Internetu
Internet je užíván zejména k zábavě (komunikace, stahování, hry), využíván též pro školu Děti často učí s Internetem rodiče, dohled rodičů na děti je neefektivní či žádný Lidé mají spíše pocit neinformovanosti o kyberkriminalitě a prevenci, ve škole se toto nevyučuje → Je třeba systematická kampaň (pro celou populaci) a výuka ve školách již od prvního stupně 33

34 Díky za pozornost a případné otázky
Petr Soukup 34


Stáhnout ppt "Mladí, Internet, bezpečnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google