Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HIV – Human Immunodeficiency Virus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HIV – Human Immunodeficiency Virus"— Transkript prezentace:

1 Aids a právo Mgr. Petr Boubín Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

2 HIV – Human Immunodeficiency Virus
AIDS – Acquired Immunodeficiency syndrom syndrom získaného imunodeficitu – soubor příznaků vedoucích ke ztrátě imunity HIV – Human Immunodeficiency Virus  virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka

3 Historie

4 1981 – USA – rozpoznáno nové onemocnění
1983 – vědecké týmy v USA a Francii objevují původce onemocnění – virus HIV

5 Počátky celosvětové epidemie AIDS byly ve většině i těch nejvyspělejších zemí poznamenány trestuhodnou nechutí zabývat se veřejně tématy, "o nichž se nemluví". - homosexualita, časté střídání partnerů, prostituce, drogy. Osvětové kampaně, seznamující zvláště mládež s rizikem nákazy, narážely na odpor, jenž mnohde přetrvává dodnes. Nedostatek informací zůstává zvláště v rozvojových zemích problémem dodnes. Bez viny není ani katolická církev, mimo jiné svým přístupem k antikoncepci.

6 Legislativa týkající se HIV/AIDS v ČR
ZÁKON Č. 258/2000 Sb., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  METODICKÝ NÁVOD K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY INFEKCE HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE HEM

7 Zákon č. 258/2000 Sb. HLAVA III Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění DÍL 4 Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu §71 - §75

8 §71 odst. 1) kdy se provádí povinné vyšetřování na virus lidského imunodeficitu - dárců krve, tkání, orgánů a spermatu při každém darování. U dárkyň mateřského mléka jednorázově, před započetím dárcovství.

9 odst. 2) kdy je možné provést test bez souhlasu u těhotných žen,
u fyzické osoby, která má poruchu vědomí a u níž vyšetření na virus lidského imunodeficitu je významné z hlediska diferenciální diagnostiky a léčení bez provedení tohoto vyšetření může vést k poškození jejího zdraví, u fyzické osoby, které bylo sděleno obvinění z trestného činu ohrožování pohlavní nemocí včetně nemoci vyvolané virem lidského imunodeficitu nebo z trestného činu, při kterém mohlo dojít k přenosu této nákazy na jiné fyzické osoby, u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní nemoc.

10 §72, 73 zdravotnická zařízení jenž, mohou provádět laboratorní vyšetřování na virus lidského imunodeficitu

11 §74 odst. 1) V případě reaktivního výsledku vyšetření na virus lidského imunodeficitu získaného ve screeningovém (vyhledávacím) testu je zdravotnické zařízení vždy povinno předat biologický materiál k provedení konfirmačního (potvrzujícího) testu. Konfirmační test může provádět jen Národní referenční laboratoř pro nákazu vyvolanou virem lidského imunodeficitu.

12 odst. 2) Fyzická osoba se považuje za nakaženou virem lidského imunodeficitu až v případě potvrzení reaktivního výsledku vyšetření konfirmačním testem.

13 odst. 3) Zdravotnické zařízení, které bylo informováno o pozitivním výsledku konfirmačního testu, sdělí prostřednictvím k tomu pověřeného lékaře tuto skutečnost fyzické osobě nakažené virem lidského imunodeficitu a, jde-li o fyzické osoby nezletilé nebo fyzické osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena, jejich zákonnému zástupci a zajistí speciální péči u odborného lékaře. Sdělení musí doplnit o poučení o předcházení šíření infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu.

14 odst. 4) Zdravotnické zařízení informující fyzickou osobu o pozitivním výsledku konfirmačního testu je povinno zajistit, aby fyzická osoba byla podrobně poučena o rozsahu povinnosti počínat si tak, aby jiné fyzické osoby nevystavovala riziku tohoto infekčního onemocnění. Obsah takového poučení zanese do zdravotnické dokumentace fyzické osoby a fyzická osoba, popřípadě její zákonný zástupce podepíší prohlášení, že byli takto informováni. V případě odepření podpisu zdravotnické zařízení nebo zařízení ochrany veřejného zdraví tuto skutečnost a důvody odepření podpisu uvede ve zdravotnické dokumentaci fyzické osoby.

15 §75 Bez souhlasu fyzické osoby nebo jejího zákonného zástupce může zdravotní ústav, Státní zdravotní ústav, určená organizace, jakož i zdravotnické zařízení, které má povolení k činnosti podle § 72 odst. 1, použít její krev, odebranou za jiným účelem, k vyšetření na virus lidského imunodeficitu pouze pro průřezové studie výskytu infekce virem lidského imunodeficitu; musí však při všech úkonech prováděných k této studii a při této studii zajistit a zachovat anonymitu fyzické osoby.

16 K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY INFEKCE HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE
METODICKÝ NÁVOD K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY INFEKCE HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE HEM

17 Definice, původce, zdroj a přenos HIV
Čl.1 Definice, původce, zdroj a přenos HIV Čl.2 Vyšetřování, hlášení a postup při zjištění HIV infekce

18 Zajištění péče o HIV pozitivní osoby
Čl.3 Zajištění péče o HIV pozitivní osoby Odst. 1) Dispenzární péči a pokud si to HIV pozitivní osoba přeje, i základní léčebnou péči poskytují AIDS centra. V případě, že HIV pozitivní osobě poskytuje základní péči praktický či jiný lékař, je tato osoba o své HIV pozitivitě povinna tohoto lékaře informovat (§ 53 zákona č. 258/2000Sb. )

19 Odst. 3) HIV pozitivní osoba může, pokud není omezena rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví a pokud to její klinický stav dovolí, vykonávat své dosavadní zaměstnání, navštěvovat školu, bydlet ve společné ubytovně apod. Zaměstnavatel, popř. vedení školy, nejsou o HIV pozitivitě této osoby informováni. Lékař, který vypisuje u nemocné HIV pozitivní osoby tiskopis o pracovní neschopnosti, o posouzení zdravotního stavu posudkovým orgánem, či jiný tiskopis, který používá mimo zdravotnictví a kde se uvádí diagnóza, používá k jejímu označení číselného znaku nebo slovní diagnózy, která odpovídá některému z příznaků onemocnění.

20 Odst. 4) Každý zdravotnický pracovník a každé zdravotnické zařízení poskytuje péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení.

21 Dodržování povinné mlčenlivosti
Odst. 1) Ke všem údajům, týkajícím se HIV infekce a AIDS u konkrétních osob, je nezbytné důsledně přistupovat tak, aby nedošlo k porušení povinné mlčenlivosti, uložené zdravotnickým pracovníkům ( § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu). K tomu je nezbytné přizpůsobit režim přístupu k jednotlivým informacím o zdravotním stavu těchto osob, režim manipulace s jejich zdravotnickou dokumentací a způsob vedení korespondence. Písemné informace se z tohoto důvodu zasílají v obálce označené "Do vlastních rukou" a adresují se lékaři, kterému je informace určena.

22 Vyšetřování dárců krve, biologického materiálu a gravidních žen Čl.6
Čl.6 Surveillance HIV infekce systematický sběr a analýza epidemiologických dat o výskytu a šíření této infekce v populaci

23 Vyšetřování osob na žádost cizích států Čl.9
Čl.9 Ochrana a bezpečnost práce ve zdravotnických zařízeních Čl.10 Postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

24 Podpora zdraví a prevence
Čl.11 Podpora zdraví a prevence Odst. 1) Nejvýznamnějším prostředkem k omezení dalšího šíření HIV infekce je zdravotní výchova, která se snaží ovlivnit stupeň informovanosti a zvýšit motivaci jedince k vlastní ochraně před HIV infekcí. K tomu je třeba, aby zdravotní výchova byla cílená a kontinuální. Má za úkol poskytnout všem občanům dostatek přesných a aktuálních informací a působit při formování jejich postojů a chování v tom smyslu, aby docházelo k omezování rizikového chování (důraz na partnerskou věrnost, metody bezpečnějšího sexu, popř. sexuální abstinenci, prevenci užívání omamných látek u injekčních uživatelů drog).

25 Čl.12 Organizace a řízení prevence a léčby HIV/AIDS

26 Ochrana před diskriminací

27 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Obecně: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD č. 2/1993 Sb.

28 K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY INFEKCE HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE
Speciálně: METODICKÝ NÁVOD K ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY INFEKCE HIV/AIDS V ČESKÉ REPUBLICE HEM

29 Čl.3 Odst. 3) HIV pozitivní osoba může, pokud není omezena rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví a pokud to její klinický stav dovolí, vykonávat své dosavadní zaměstnání, navštěvovat školu, bydlet ve společné ubytovně apod. Zaměstnavatel, popř. vedení školy, nejsou o HIV pozitivitě této osoby informováni.

30 Jak vyplývá z tohoto ustanovení zaměstnavatel, popř
Jak vyplývá z tohoto ustanovení zaměstnavatel, popř. vedení školy nejsou o skutečnosti, že zaměstnanec, student, jsou HIV pozitivní informováni.

31 Ochrana osobnosti x prevence proti šíření HIV
S ohledem na skutečnost jak je onemocnění AIDS stále veřejností vnímáno, je pochopitelné, že není povinnost, tuto informaci sdělovat. Otázka je problém prevence šíření nákazy v okamžiku kdy dojde ke zranění HIV pozitivní osoby spojené s krvácením a osoby, se kterými je v kolektivu, budou chtít poskytnout samozřejmě první pomoc v plném rozsahu. Při tomto by mohlo dojít k nákaze osoby, jenž pomoc poskytovala.

32 Odst. 4) Každý zdravotnický pracovník a každé zdravotnické zařízení poskytuje péči HIV pozitivním osobám v plném rozsahu a bez jakéhokoliv omezení. Jasná ochrana proti diskriminaci HIV pozitivních osob v rámci léčebné péče.

33 Čl.4 Odst. 1) Ke všem údajům, týkajícím se HIV infekce a AIDS u konkrétních osob, je nezbytné důsledně přistupovat tak, aby nedošlo k porušení povinné mlčenlivosti, uložené zdravotnickým pracovníkům ( § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu). K tomu je nezbytné přizpůsobit režim přístupu k jednotlivým informacím o zdravotním stavu těchto osob, režim manipulace s jejich zdravotnickou dokumentací a způsob vedení korespondence. Písemné informace se z tohoto důvodu zasílají v obálce označené "Do vlastních rukou" a adresují se lékaři, kterému je informace určena.

34 Taktéž ochrana před diskriminací veřejností, pokud by došlo k šíření informace, že daná osoba je HIV pozitivní

35 Prevence AIDS v rámci EU obecně

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1567/2003 ze dne 15. července 2003 o podpoře politik a opatření, která se týkají reprodukčního a sexuálního zdraví a s ním souvisejících práv v rozvojových zemích R1568 Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích na období 2006– DC0654

37 Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu - Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze ( ) DC0179 Sdělení Komise Radě A Evropskému parlamentu Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze DC0726 Nařízení Rady (ES) č. 550/97 ze dne 24. března 1997 o akcích v souvislosti s HIV/AIDS v rozvojových zemích R0550

38 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1209/2003/ES ze dne 16
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1209/2003/ES ze dne 16. června 2003 o účasti Společenství na programu výzkumu a vývoje, který provádějí některé členské země a jehož cílem je rozvoj nových klinických zásahů v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze prostřednictvím dlouhodobého partnerství mezi Evropou a rozvojovými zeměmi D1209 K nalezení na:

39 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "HIV – Human Immunodeficiency Virus"

Podobné prezentace


Reklamy Google