Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 VÁCLAV SVOBODA: Public Relations moderně a účinně.
PR JAKO SOUČÁST MK HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA: Public Relations moderně a účinně. Praha:Grada Publishing 2009, stran 239, ISBN doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 SYSTÉM MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ
PR JAKO SOUČÁST MK SYSTÉM MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ REKLAMA PODPORA PRODEJE PUBLIC RELATIONS DIRECT MARKETING OSOBNÍ PRODEJ doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 DO JAKÝCH SYSTÉMŮ VSTUPUJE?
PR JAKO SOUČÁST MK S ČÍM SOUVISÍ PR? DO JAKÝCH SYSTÉMŮ VSTUPUJE? PR ovlivňuje, formuje veřejné mínění: Odráží názory, postoje a nálady veřejnosti Obsahuje prvky subjektivního hodnocení VM je vytvářeno společenstvím zájmů, znalostí, tradic,kultury VM se vytváří jen k věcem veřejného zájmu, vážným jevům VM se formuje politikou, propagandou, manipulací, masmédii, MK PR vytváří image jakou zobecnělou globální představu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 IMAGE PR JAKO SOUČÁST MK
Skládá se z objektivních i subjektivních, správných i nesprávných představ Z vlastních i cizích zkušeností Je výsledkem diskusí mezi jedincem a společností Je výsledkem vlivu MK i vlivu masmédií Image je vícedimenzionální jev Je možné jej změnit Image působí na názory a chování lidí doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 Definice PR: PR JAKO SOUČÁST MK
Činnost v rámci vztahů s veřejností je nepřetržitým plánovaným úsilím vedoucím k dosažení a udržení dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností: Institut pro vztahy s veřejností – Londýn Činnost v rámci vztahů s veřejností je uměním a společenskou vědou o tom, jak dosáhnout harmonie s prostředím prostřednictvím vzájemného pochopení, které je založeno na pravdivých a úplných informacích Sam Black EXISTUJE VÍCE NEŽ 1000 DEFINIC PR doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 Definice PR: PR JAKO SOUČÁST MK USA Public Relations Review:
Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které organizaci pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem k dosažení cílů organizace. V.Svoboda: PR jsou sociálně komunikační aktivitou.Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. PR organizace se také uplatňují jako nástroj jejího managementu. Str.17 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 PR představují plánovitý a systematicky realizovaný proces,
PR JAKO SOUČÁST MK PR představují plánovitý a systematicky realizovaný proces, budování a udržení dobrého jména a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností. PR využívají jak prostředků masové komunikace, tak prostředků skupinové komunikace a osobního kontaktu. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 IDEOVÉ ZDROJE PR PR JAKO SOUČÁST MK vznik – přelom 19.-20.století
snaha o komplexní komunikaci snaha o vlídnou komunikaci snaha vytvořit z veřejného mínění pozitivní profiremní sílu etická problematika PR doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 1. HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO KOMUNIKACI
PR JAKO SOUČÁST MK KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA PR – PR PYRAMIDA Svoboda,V.:cit, str.18 4. DŮVĚRA Pro potřeby podniku Pro potřeby veřejnosti 3.POROZUMĚNÍ Poznání – názor Skutečnosti-souvislosti 2. POCHOPENÍ SITUACE Úcta, zájem, kritika Publicita-Informace-Komunikace 1. HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO KOMUNIKACI doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 1. HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO KOMUNIKACI
PR JAKO SOUČÁST MK KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA PR 1. HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO KOMUNIKACI Hledání cest pro dialog s CS, výběr nejvhodnějších informací, jejich žánry, nosiče. Nezbytnost – musí poutat pozornost. 2. POCHOPENÍ SITUACE Hledání cest vzájemného pochopení obou partnerů, nutnost udržet dialog, Úcta, zájem, kritika, publicita, informace, trvalá komunikace 3. POROZUMĚNÍ CS by měla začít díky informacím chápat potřeby komunikující organizace, Ale i organizace potřeby CS, hledání společné cesty, racio i emoce. Nutnost revize vlastních stanovisek? Poznání – názor. Analýza skutečnosti a reálných souvislosti. 4. DŮVĚRA Dochází ke shodě CS a instituce – nastává období vzájemného a trvalého dialogu. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 Působí PR pouze vně subjektu?
PR JAKO SOUČÁST MK APLIKACE PR FIREMNÍ KOMUNIKACE – SNAHA ZÍSKAT LEPŠÍ OBRAZ VE VM STÁTNÍ SPRÁVA - VČETNĚ VLÁD, PŘESAH DO PROPAGANDY SPOLEČENSKÁ HNUTÍ Působí PR pouze vně subjektu? PR organizují komunikaci dovnitř subjektu a vně subjektu. Cíle jsou částečně rozdílné, částečně shodné. Kde jsou PR pracovníci zařazeni? Ideální je v útvaru vrcholového vedení! Proč? APRA – Asociace Public Relations agentur Kodex Public Relations doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

13 SITUACE V ČR PR JAKO SOUČÁST MK
1.REPUBLIKA – PR V SYSTÉMECH FIREMNÍCH KOMUNIKACÍ ČSOPK – 1966 – 1.PUBLIKACE O PR – ALFONS KACHLÍK 1995 – VZNIK APRA – 29 AGENTUR – KODEX MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PR 2001 – AKADEMIE PR – PŘI VŠE PRAHA + APRA 2001 – APRA – CERTIFIKACE AGENTUR doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

14 CORPORATE IDENTITY - FILOZOFIE SUBJEKTU
PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ A EXTERNÍ PR VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ IMAGE REPUTACE AKTIVNÍ A REAKTIVNÍ CORPORATE IDENTITY - FILOZOFIE SUBJEKTU Komplexní řešení – 50.léta 20.st. – tvorba CI pro nadnárodní firmy CORPORATE DESIGN CORPORATE COMMUNICATIONS CORPORATE CULTURE PRODUKT CI soubor prvků = vlastností a způsobů prezentace = které určitou organizaci spojují a současní ji odlišují od jiných. CÍLEM JE VYTVOŘIT CORPORATE IMAGE doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

15 Co vše mohou PR dosáhnout?
PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? Dobrý image firmy, produktu, osob Objasňovat sporné otázky Získat důvěru zaměstnanců Ztotožnit zájmy firmy se zájmy veřejnosti Získat na stranu firmy rodinné příslušníky zaměstnanců Předcházet konfliktům uvnitř firmy Upevňovat důvěryhodnost firmy v sociálním okolí Překonávat předsudky a nepochopení Předcházet útokům doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

16 Co vše mohou PR dosáhnout?
PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? Získat důvěru dodavatelů Získat důvěru odběratelů Získat důvěru správních a samosprávných orgánů Získávat veřejnost ke správnému užívání produktů Zjišťovat a formovat postoje různých skupin k subjektu Připravovat firmu na krizovou komunikaci Řídit změny v organizaci Zajišťovat analýzy veřejného mínění a připravovat komunikační strategii Posilovat vztahy mezi vedením, managementem a zaměstnanci doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

17 FORMY PR – způsoby a taktika komunikace
PR JAKO SOUČÁST MK FORMY PR – způsoby a taktika komunikace PUBLIC AFFAIRS – do neziskové a nevýrobní sféry PRESS RELATIONS – vztahy s médii GOVERNMENT RELATIONS – rozhodující osoby ve státní správě-lobbing INVESTOR RELATIONS – vztahy s akcionáři COMMUNITY RELATIONS – sociální okolí instituce EMPLOYEE RELATIONS – komunikace k zaměstnancům HUMAN RELATIONS – komunikace ke vzdělávání, propagaci firemních hodnot, získávaní pracovníků apod. 8. INDUSTRY RELATIONS - vztahy s profesními partnery, dodavateli, odběrateli, zájmovými svazy a spolupráce na společných cílech MINORITY RELATIONS – vztah k menšinám, jejich zapojování do aktivit UNIVERSITY RELATIONS - spolupráce s vysokými školami a výzkumem, praxe studentů, sponzoring škol doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

18 Hlavní prostředky PR PR JAKO SOUČÁST MK
prostředky individuálního působení charitativní dary , dárkové a upomínkové předměty osobní vystoupení, projevy prostředky skupinového působení výroční zprávy, publikace semináře odborné konference den otevřených dveří prostředky press relations tiskové konference články v tisku lobbying a společenské styky doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

19 PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ PR SYSTÉMOVÝ CELEK, JEDNOTA VLIVU
INTERNÍ PR – HUMAN RELATIONS, INTERNALS V RÁMCI CI – JEDNOTA PŮSOBENÍ – VYTVÁŘENÍ SOULADU – ZAMĚSTNANEC JAKO POZITIVNÍ ARGUMENT ÚSTNÍ KOMUNIKACE, PÍSEMNÉ – PODNIKOVÝ TISK, SDĚLENÍ, GLOBÁLNÍ DOKUMENTY A POSTUPY – SMLOUVY, VÝROČNÍ HROMADY ATD. VIZUÁLNÍ A AV PROSTŘEDKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

20 PR JAKO SOUČÁST MK EXTERNÍ PR
ZÁKLAD – DOBRÉ OSOBNÍ VZTAHY A KONTAKTY S TĚMI, KDO JE OVLIVŇUJÍ Hlavní faktory utváření vztahů s veřejností PR nemohou být pouhou reakcí na vnější podněty, které se týkají subjektu, ale musí být aktivně utvářeny jako interakce se svým sociálním, ekonomickým, zaměstnaneckým apod. okolím. SUBJEKT REAGUJE NA TYTO FAKTORY: cílové skupiny, skupina sféry zájmu cílových skupin massmédia subjekt a jeho organizační struktura časové situační faktory zdroje doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

21 6 DRUHŮ KOMUNIKAČNÍCH STRATEGIÍ PR
PR JAKO SOUČÁST MK 6 DRUHŮ KOMUNIKAČNÍCH STRATEGIÍ PR STRATEGIE ZAVŘENÝCH DVEŘÍ Co nejmenší komunikace, co největší utajení, investigativní role medií STRATEGIE POLOOTEVŘENÝCH DVEŘÍ Selekce uvolněných informací, snaha ovlivnit VM za každou cenu – i manipulativně STRATEGIE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Maximum volné publicity o aktivitách instituce s cíliem vytvářet příznivý obraz ve veřejnosti OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGIE Otevřená strategie komunikace s cílem formovat VM žádoucím směrem MARKETINGOVÁ STR.PR Monitoring sociálního okolí, jeho přání, jim přizpůsobuje své aktivity s cílem dosáhnout předem vytýčeného cíle ANTICIPAČNÍ STRATEGIE Strategická orientace instituce na vývojové trendy, komunikační politika vychází z očekávaného vývoje a ze snahy přizpůsobit se mu SVOBODA, V.: cit. str.41 doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

22 ÚČINNOST PR A JAK JI MĚŘIT
PR JAKO SOUČÁST MK ÚČINNOST PR A JAK JI MĚŘIT CO SLEDOVAT JAKÝMI NÁSTROJI JAK PRACOVAT S VÝSLEDKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

23 VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU
DĚKUJI ZA POZORNOST doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google