Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

2 2.2. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA: Public Relations moderně a účinně. Praha:Grada Publishing 2009, stran 239, ISBN 978-80-247-2866-7

3 3.3. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK SYSTÉM MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 1.REKLAMA 2.PODPORA PRODEJE 3.PUBLIC RELATIONS 4.DIRECT MARKETING 5.OSOBNÍ PRODEJ

4 4.4. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK S ČÍM SOUVISÍ PR? DO JAKÝCH SYSTÉMŮ VSTUPUJE? PR ovlivňuje, formuje veřejné mínění: •Odráží názory, postoje a nálady veřejnosti •Obsahuje prvky subjektivního hodnocení •VM je vytvářeno společenstvím zájmů, znalostí, tradic,kultury •VM se vytváří jen k věcem veřejného zájmu, vážným jevům •VM se formuje politikou, propagandou, manipulací, masmédii, MK •PR vytváří image jakou zobecnělou globální představu

5 5.5. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK IMAGE •Skládá se z objektivních i subjektivních, správných i nesprávných představ •Z vlastních i cizích zkušeností •Je výsledkem diskusí mezi jedincem a společností •Je výsledkem vlivu MK i vlivu masmédií •Image je vícedimenzionální jev •Je možné jej změnit •Image působí na názory a chování lidí

6 6.6. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Definice PR: Činnost v rámci vztahů s veřejností je nepřetržitým plánovaným úsilím vedoucím k dosažení a udržení dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností : Institut pro vztahy s veřejností – Londýn Činnost v rámci vztahů s veřejností je uměním a společenskou vědou o tom, jak dosáhnout harmonie s prostředím prostřednictvím vzájemného pochopení, které je založeno na pravdivých a úplných informacích Sam Black EXISTUJE VÍCE NEŽ 1000 DEFINIC PR

7 7.7. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Definice PR: USA Public Relations Review: Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které organizaci pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem k dosažení cílů organizace. V.Svoboda: PR jsou sociálně komunikační aktivitou.Jejím prostřednictvím organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. PR organizace se také uplatňují jako nástroj jejího managementu. Str.17

8 8.8. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK PR představují plánovitý a systematicky realizovaný proces, budování a udržení dobrého jména a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností. PR využívají jak prostředků masové komunikace, tak prostředků skupinové komunikace a osobního kontaktu.

9 9.9. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK IDEOVÉ ZDROJE PR •vznik – přelom 19.-20.století •snaha o komplexní komunikaci •snaha o vlídnou komunikaci •snaha vytvořit z veřejného mínění pozitivní profiremní sílu •etická problematika PR

10 10. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA PR – PR PYRAMIDA Svoboda,V.:cit, str.18 4. DŮVĚRA Pro potřeby podniku Pro potřeby veřejnosti 3.POROZUMĚNÍ Poznání – názor Skutečnosti-souvislosti 2. POCHOPENÍ SITUACE Úcta, zájem, kritika Publicita-Informace-Komunikace 1. HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO KOMUNIKACI

11 11. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK KOMUNIKAČNÍ SPECIFIKA PR 1. HLEDÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO KOMUNIKACI Hledání cest pro dialog s CS, výběr nejvhodnějších informací, jejich žánry, nosiče. Nezbytnost – musí poutat pozornost. 2. POCHOPENÍ SITUACE Hledání cest vzájemného pochopení obou partnerů, nutnost udržet dialog, Úcta, zájem, kritika, publicita, informace, trvalá komunikace 3. POROZUMĚNÍ CS by měla začít díky informacím chápat potřeby komunikující organizace, Ale i organizace potřeby CS, hledání společné cesty, racio i emoce. Nutnost revize vlastních stanovisek? Poznání – názor. Analýza skutečnosti a reálných souvislosti. 4. DŮVĚRA Dochází ke shodě CS a instituce – nastává období vzájemného a trvalého dialogu.

12 12. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK APLIKACE PR FIREMNÍ KOMUNIKACE – SNAHA ZÍSKAT LEPŠÍ OBRAZ VE VM STÁTNÍ SPRÁVA - VČETNĚ VLÁD, PŘESAH DO PROPAGANDY SPOLEČENSKÁ HNUTÍ Působí PR pouze vně subjektu? PR organizují komunikaci dovnitř subjektu a vně subjektu. Cíle jsou částečně rozdílné, částečně shodné. Kde jsou PR pracovníci zařazeni? Ideální je v útvaru vrcholového vedení! Proč? APRA – Asociace Public Relations agentur Kodex Public Relations

13 13. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK SITUACE V ČR 1.REPUBLIKA – PR V SYSTÉMECH FIREMNÍCH KOMUNIKACÍ ČSOPK – 1966 – 1.PUBLIKACE O PR – ALFONS KACHLÍK 1995 – VZNIK APRA – 29 AGENTUR – KODEX MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PR 2001 – AKADEMIE PR – PŘI VŠE PRAHA + APRA 2001 – APRA – CERTIFIKACE AGENTUR

14 14. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ A EXTERNÍ PR VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ IMAGE REPUTACE AKTIVNÍ A REAKTIVNÍ CORPORATE IDENTITY - FILOZOFIE SUBJEKTU Komplexní řešení – 50.léta 20.st. – tvorba CI pro nadnárodní firmy CORPORATE DESIGN CORPORATE COMMUNICATIONS CORPORATE CULTURE PRODUKT CI soubor prvků = vlastností a způsobů prezentace = které určitou organizaci spojují a současní ji odlišují od jiných. CÍLEM JE VYTVOŘIT CORPORATE IMAGE

15 15. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? •Dobrý image firmy, produktu, osob •Objasňovat sporné otázky •Získat důvěru zaměstnanců •Ztotožnit zájmy firmy se zájmy veřejnosti •Získat na stranu firmy rodinné příslušníky zaměstnanců •Předcházet konfliktům uvnitř firmy •Upevňovat důvěryhodnost firmy v sociálním okolí •Překonávat předsudky a nepochopení •Předcházet útokům

16 16. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? •Získat důvěru dodavatelů •Získat důvěru odběratelů •Získat důvěru správních a samosprávných orgánů •Získávat veřejnost ke správnému užívání produktů •Zjišťovat a formovat postoje různých skupin k subjektu •Připravovat firmu na krizovou komunikaci •Řídit změny v organizaci •Zajišťovat analýzy veřejného mínění a připravovat komunikační strategii •Posilovat vztahy mezi vedením, managementem a zaměstnanci

17 17. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK FORMY PR – způsoby a taktika komunikace 1.PUBLIC AFFAIRS – do neziskové a nevýrobní sféry 2.PRESS RELATIONS – vztahy s médii 3.GOVERNMENT RELATIONS – rozhodující osoby ve státní správě-lobbing 4.INVESTOR RELATIONS – vztahy s akcionáři 5.COMMUNITY RELATIONS – sociální okolí instituce 6.EMPLOYEE RELATIONS – komunikace k zaměstnancům 7.HUMAN RELATIONS – komunikace ke vzdělávání, propagaci firemních hodnot, získávaní pracovníků apod. 8. INDUSTRY RELATIONS - vztahy s profesními partnery, dodavateli, odběrateli, zájmovými svazy a spolupráce na společných cílech 9.MINORITY RELATIONS – vztah k menšinám, jejich zapojování do aktivit 10.UNIVERSITY RELATIONS - spolupráce s vysokými školami a výzkumem, praxe studentů, sponzoring škol

18 18. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Hlavní prostředky PR •prostředky individuálního působení charitativní dary, dárkové a upomínkové předměty osobní vystoupení, projevy •prostředky skupinového působení výroční zprávy, publikace semináře odborné konference den otevřených dveří •prostředky press relations tiskové konference články v tisku • lobbying a společenské styky

19 19. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ PR SYSTÉMOVÝ CELEK, JEDNOTA VLIVU INTERNÍ PR – HUMAN RELATIONS, INTERNALS V RÁMCI CI – JEDNOTA PŮSOBENÍ – VYTVÁŘENÍ SOULADU – ZAMĚSTNANEC JAKO POZITIVNÍ ARGUMENT ÚSTNÍ KOMUNIKACE, PÍSEMNÉ – PODNIKOVÝ TISK, SDĚLENÍ, GLOBÁLNÍ DOKUMENTY A POSTUPY – SMLOUVY, VÝROČNÍ HROMADY ATD. VIZUÁLNÍ A AV PROSTŘEDKY

20 20. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK EXTERNÍ PR ZÁKLAD – DOBRÉ OSOBNÍ VZTAHY A KONTAKTY S TĚMI, KDO JE OVLIVŇUJÍ Hlavní faktory utváření vztahů s veřejností PR nemohou být pouhou reakcí na vnější podněty, které se týkají subjektu, ale musí být aktivně utvářeny jako interakce se svým sociálním, ekonomickým, zaměstnaneckým apod. okolím. SUBJEKT REAGUJE NA TYTO FAKTORY: cílové skupiny, skupina sféry zájmu cílových skupin massmédia subjekt a jeho organizační struktura časové situační faktory zdroje

21 21. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK STRATEGIE ZAVŘENÝCH DVEŘÍ Co nejmenší komunikace, co největší utajení, investigativní role medií STRATEGIE POLOOTEVŘENÝCH DVEŘÍ Selekce uvolněných informací, snaha ovlivnit VM za každou cenu – i manipulativně STRATEGIE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Maximum volné publicity o aktivitách instituce s cíliem vytvářet příznivý obraz ve veřejnosti OVLIVŇUJÍCÍ STRATEGIE Otevřená strategie komunikace s cílem formovat VM žádoucím směrem MARKETINGOVÁ STR.PR Monitoring sociálního okolí, jeho přání, jim přizpůsobuje své aktivity s cílem dosáhnout předem vytýčeného cíle ANTICIPAČNÍ STRATEGIE Strategická orientace instituce na vývojové trendy, komunikační politika vychází z očekávaného vývoje a ze snahy přizpůsobit se mu SVOBODA, V.: cit. str.41 6 DRUHŮ KOMUNIKAČNÍCH STRATEGIÍ PR

22 22. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK ÚČINNOST PR A JAK JI MĚŘIT CO SLEDOVAT JAKÝMI NÁSTROJI JAK PRACOVAT S VÝSLEDKY

23 23. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google