Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah SPECT perfúze mozku k slovní produkci u normálové populace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah SPECT perfúze mozku k slovní produkci u normálové populace"— Transkript prezentace:

1 Vztah SPECT perfúze mozku k slovní produkci u normálové populace
R.Píchová1, H.Trojanová1, A.Bartoš 2,3, 0.Lang1, J. Kukal4, D.Řípová3 1 Klinika nukleární medicíny UK 3.LF a FNKV, Praha - ČR 2 Neurologická klinika UK 3.LF a FNKV, Praha - ČR 3 Psychiatrické centrum Praha - ČR 4 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra softwarového inženýrství v ekonomii

2 Úvod Testy slovní produkce (SP) - jednoduché neuropsychologické zkoušky, relativně snadno poukazují na rozvoj kognitivní poruchy. fonemická/lexikální/ FSP (vyjmenovat co nejvíce slov začínající na písmena N,K,P) sémantická/kategoriální/ SSP (vyjmenovat co nejvíce druhů ovoce, zvířat a nákupních položek v obchodu), vždy během jedné minuty Jsou to 2 rozdílné úlohy.

3 Úvod K tomu, aby kognitivní funkce mohly být spolehlivým ukazatelem změn mozku, je vhodné znát vztahy některých veličin u normálové populace.

4 Cíl Cílem této studie bylo nalézt perfúzní koreláty na SPECT mozku k oběma typům SP u skupiny normálně stárnoucích jedinců.

5 Soubor a metodika Hodnotili jsme skupinu 77 zdravých dobrovolníků (ž/m 51/26, průměrný věk 67+/-7,20, věkové rozmezí let), MMSE bodů. Při posuzování SP - fonemické (lexikální) vyšetřované osoby vyjmenovaly během jedné minuty co nejvíce slov začínajících na jedno písmeno - sémantické (kategoriální) co nejvíce slov spadajících do stejné kategorie.

6 Soubor a metodika Rozdělení do 2 skupin podle věku:
1. skupina let v počtu 39 (ž/m 28/11, průměrný věk 62,05 +/-3,09) - s průměrným počet slov na všechna tři písmena (N,K,P) 54 +/-9,9 - s průměrným počtem slov ze všech kategorií (ovoce, zvířata, obchod) 51,5 +/-9,9 ve 2. skupině let 38 vyšetřovaných (ž/m 23/15, průměrný věk 73,81 +/- 4,98) s průměrným počtem slov u FSP 46,5 +/-12,9 u SSP 55,4 +/-12,8

7 Metodika a soubor SPECT mozku provedeno za standardních podmínek pomocí 99mTc- HMPAO v dávce 800 MBq, za min po apl. pomocí kolimátoru fan beam na dvouhlavé gamakameře

8 Metodika a soubor Posuzovali jsme korelaci sumárního počtu slov v testu SP kategoriální i lexikální vůči hodnotám perfúze mozku na hladině významnosti 0,1. Ke zpracování těchto vztahů byla použita metoda Statistical parametric mapping (SPM).

9 Metodika a soubor Získané tomografické řezy byly nejprve registrovány k templatu programem SPM, poté byla tímto programem provedena statistická analýza a byly vyhledány voxely, kde perfúze významně korelovala s výsledky SP.

10 Výsledky SSP 56-66 SSP 67-85 sensomotorická k. g.c.post. g.c.post.
l.frontalis thalamus premotorická k. Brocca l.temporalis Wernicke l.temporalis

11 Výsledky FSP 56-66 FSP 67-85 sensomotorická k. g.angularis
l.parietalis premotorická k. thalamus g.c.post. l.occipitalis cerebellum l.occipitalis l.frontalis Wernicke l.temporalis g.rectus l. frontalis

12 Výsledky SSP FSP Vybrané řezy Brocca l.frontalis ncl.basalis Meynerti
g.cinguli ant. g.cinguli post. hippocampus insula zraková k. l.occipitalis radiatio optica l.occipitalis l. temporalis g. temporalis sup. et med.

13 Diskuze Některé studie se zmiňují o vlivu různých faktorů na výkon testu – vliv věku – např. vyšetření jedinci průměrného věku 79 let, vzdělání 11 let, MMSE = N vyjmenovali 18 zvířat/min., s průměrným věkem 21 let, MMSE = N 29 zvířat/min. (Topinková et al.,2002)

14 Diskuze všeobecně se uvádí - zdravý jedinec by měl zvládnout vyjmenovat alespoň 12 zvířat/min. My jsme vzali tento aspekt do úvahy a vyšetřované jsme rozdělili podle věku do 2 skupin.

15 Diskuze Při posuzování FSP vyšetřované osoby vyjmenovaly během jedné minuty u mladší skupiny 18 +/- 3,3 slov od každého písmene, u starší skupiny 17,1 +/-3,3 Při posuzování SSP u mladší skupiny 15,5 +/-4,3 slov spadajících do stejné kategorie, u starší skupiny 18,4 +/-4,2

16 Diskuze Výkon během testování není setrvalý a ovlivňují ho pravděpodobně i další faktory např. pozornost, motivace, únava a další proměnné, o těch je možné jen spekulovat a v uváděných studiích se nezohledňují.

17 Závěr Naše porovnání odhalila významnou korelaci SSP s perfúzí fokusovanou do temporálního kortexu, další oblasti (thalamus, radiatio optica, g.c.post. a Broccovo centrum) - na nižší hladině významnosti

18 Závěr Vztah mozkové perfúze s FSP - multifokální s maximem korelace fronto-parietálně. Další významně korelující oblasti – occipitální kůra, mozeček (zejména u starší sk.), g.cinguli ant., post. a thalamus

19 Závěr FSP a SSP se liší v perfúzních vzorcích na SPECT vyšetření mozku. Fokusace vztahu perfúze se SSP v temporálním laloku může dokumentovat časnější vyhasnutí SSP u AD než FSP, kde vztah není extrémně koncentrován do temporální kůry - je multifokální – porucha lépe kompenzovatelná. Práce byla podpořena výzkumným projektem MSMT 1M0517.

20 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Vztah SPECT perfúze mozku k slovní produkci u normálové populace"

Podobné prezentace


Reklamy Google