Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v právních předpisech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v právních předpisech"— Transkript prezentace:

1 Změny v právních předpisech
Leden 2012 PaedDr. Jan Mikáč

2 Výroční zpráva ČŠI 2010/2011 Nepodepsána, nedatována
Vydána v prosinci místo v listopadu (nebyl dodržen č. § 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 17/2005 Sb. o ČŠI) Zveřejněna v lednu místo v prosinci (nebyl dodržen § 174 odst. 16 ŠZ)

3 MŠMT Do konce ledna lze podat nominace na Medaili MŠMT za významnou pedagogickou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost v oblasti školství, udělované u příležitosti Dne učitelů 28. března. Normativy soukromých škol 2012 Vyhláška č. 364/2005 Sb. o dokumentaci škol Návrh na 5 minutové přestávky zrušen

4 Zákon o pedagogických pracovnících
Návrh poslanců z dubna 2011 o větší prostupnosti nebyl přijat Návrh MŠMT ovlivnilo lobby vysokých škol - neměly by koho vzdělávat Návrh výboru bude předložen sněmovně

5 Prevence rizikového chování
Znovu zpřístupněný text 2010 Stejné číslo jednací, jiný text Školní preventivní strategie Vypadla příloha „násilí“ Zapracovat problematiku do ŠVP, školního řádu Sledování oblasti má ČŠI v hlavních úkolech

6 Z.č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Pokud úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností – evidence až po 6 měsících. Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, se zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání.

7 Z.č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Vstup do evidence uchazečů o zaměstnání ÚP Pokud úřad práce zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání.

8 Z.č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
U dětí starších než dva roky se ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou docházky do předškolních zařízení. U dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek.

9 V.č.429/2011 Sb., cestovní náhrady
Základní náhrada u automobilů se nemění Mění se výše stravného 64 – 76 Kč (5 – 12 hodin) 96 – 116 Kč (12 – 18 hodin) 151 – 181 Kč (nad 18 hodin) Mění se průměrné ceny PHM 34,90 Kč - benzin 95 36,80 Kč – benzin 98 34,70 Kč – nafta

10 V.č.107/2005 Sb. o školním stravování
Zvýšení finančních limitů (sazba DPH), V ceně hlavního chod, polévka, nápoj, případně dezert. Možnost překročit limity ovoce a zeleniny Možnost nedodržet limity pro množství tuků a cukrů.

11 Nv.č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
Jediná tabulka pro pedagogy, ta původní se u platových tříd 9. – 14. mění (nové platové výměry k ) I u pedagogických pracovníků lze uplatnit zvláštní způsob určení platového tarifu, tedy bez ohledu na délku praxe

12 Nv.č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
Formální stránka: Organizační změna, oznámení např. ve vnitřním platovém předpisu Zamezit diskriminaci – uplatnit u všech pracovníků stejného druhu práce Není již nutné stanovit pravidla hodnocení těchto pracovníků Nový platový výměr s „platovým tarifem“, nikoli „platovým stupněm“

13 Zákoník práce /2012 Upřesnění vztahu OBČANSKÉHO zákoníku a zákoníku PRÁCE (delegační, podpůrný, nadřazený?) – obecný a speciální právní předpis V ZP zrušeny všechny odkazy na OZ Porušení zákona či obcházení bude automaticky neplatné jen pokud se zásadně příčí pracovně právním vztahům, jinak se bude muset zaměstnanec dovolat.

14 Zákoník práce 1/2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů
 a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

15 Zákoník práce /2012 Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.

16 Zákoník práce /2012 Právní úkon se i přes vady jeho obsahu považuje za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá, není-li v § 19 stanoveno jinak.

17 Zákoník práce /2012 § 19 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, který byl učiněn osobou nezpůsobilou k právním úkonům, který odporuje zákonu nebo jej obchází, který odporuje dobrým mravům, kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv,

18 Zákoník práce /2011 Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních stran, je neplatný, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně bez zbytečného odkladu odstraní. Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva jsou pro vadu formy právního úkonu vždy neplatné.

19 Zákoník práce /2011 Zkušební doba i u jmenování do funkce, u vedoucích pracovníků až 6 měsíců Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně; pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

20 Zákoník práce /2011 Doba trvání poměru na dobu určitou nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se nepřihlíží.

21 Zákoník práce /2011 Při nedodržení může zaměstnance požadovat, aby pracovní poměr se změnil na dobu neurčitou, nárok musí uplatnit u soudu do 2 měsíců. Výjimky se ruší (zástup za MD, RD, vážné provozní důvody)!

22 Zákoník práce 1/2012 Výpověď z pracovního poměru musí být písemná.
Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná.

23 Zákoník práce /2012 Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Nově: Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.

24 Zákoník práce 1/2012 Nový výpovědní důvod
poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a

25 Zákoník práce /2012 § 301a Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dní a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění

26 Zákoník práce /2012 Stane-li se v průběhu 1 měsíce jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

27 Zákoník práce /2012 Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné…

28 Zákoník práce /2011 Odstupňované odstupné podle délky trvání pracovního poměru Méně než 1 rok – 1 měsíční výdělek Méně než 2 roky – 2 měsíční výdělky Nad 2 roky – 3 měsíční výdělky

29 Zákoník práce /2011 § 73a  (1) Odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance musí být provedeno písemně. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.

30 Zákoník práce /2011 (2) Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

31 Zákoník práce /2012 Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c); odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.

32 Zákoník práce 1/2012 Dohoda o provedení práce
V dohodě o provedení práce (i DPČ) musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. DPP a DPČ musí být uzavřena písemně. Rozsah max hodin v kalendářním roce Odvody jako u DPČ nad Kč Nemocenská u příjmů z DPP nad Kč Zápočtový list

33 Zákoník práce /2012 Na DPP a DPČ se vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o a) převedení na jinou práci a přeložení, b) dočasné přidělení, c) odstupné, d) pracovní dobu a dobu odpočinku; výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,

34 Zákoník práce 1/2012 e) překážky v práci na straně zaměstnance,
f) dovolenou, g) skončení pracovního poměru, h) odměňování (dále jen “odměna z dohody”), s výjimkou minimální mzdy, a i) cestovní náhrady Právo zaměstnance činného na základě DPČ na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem,

35 Zákoník práce /2012 Délka směny nesmí překročit hodin (nepoužije se pojem rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby) Zaměstnavatel je povinen - předem stanovit rozvržení pr. doby (§84) - vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce (§96) odpracované pracovní doby, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby pracovní pohotovosti

36 Zákoník práce /2012 Mzda Může být sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas. (Dříve to bylo možné jen u vedoucích pracovníků.)

37 Zákoník práce /2012 § 124, Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat jednou částkou, ve které budou zohledněny všechny složky platu. Vedle smluvního platu zaměstnanci nepřísluší žádné složky platu, kromě odměny a cílové odměny

38 Zákoník práce /2012 § 127 Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle § 124, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

39 Zákoník práce /2012 § 134a Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu.

40 Zákoník práce /2012 § 142, Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.

41 Zákoník práce 1/2012 § 163 Stravné
…zaměstnavatel je oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit …přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo

42 Zákoník práce 1/2012 Stravné
Pokud zaměstnavatel před pracovní cestou neurčí výši stravného nebo krácení, náleží stravné ve výši dolní hranice rozpětí Pokud zaměstnavatel před pracovní cestou neurčí výši stravného nebo krácení, náleží stravné ve výši dolní hranice rozpětí, krácené o nejvyšší hodnotu

43 Zákoník práce 1/2012 Zahraniční stravné
Plná náhrada ne po 12 hodinách, ale až po 18 hodinách v zahraničí Při bezplatném zajištění stravování je povinné krácení stravného Pokud zaměstnavatel zapomene určit krácení, i tak musí stravné krátit

44 Zákoník práce /2012 § 176 Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla, b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

45 Zákoník práce /2012 § 217 Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené

46 Zákoník práce /2012 § 218 Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém právo na dovolenou vzniklo dovolenou nebude již nastupovat zaměstnanec ze zákona a dovolená nebude moci ani propadnout uplynutím následujícího kalendářního roku

47 Zákoník práce /2012 Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce.. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec proplacení nevyčerpané dovolené výhradně a jen při skončení pracovního poměru

48 Zákoník práce 1/2012 § 224 Odměna
Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména při dovršení 50 let věku při životním nebo pracovním jubileu

49 Zákoník práce /2012 § 331 Vrácení neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do 3 let ode dne jejich výplaty.

50 Zákoník práce /2012 § 346 Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu ze základního pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.

51 Zákoník práce /2012 § 346c Zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.

52 Zákoník práce /2012 § 348 namísto dohody už jen povinnost projednat s odborovou organizací, zdali jde u zaměstnance o neomluvené zameškání práce

53 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 1/2012
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem

54 Zákoník práce /2012 § 301a Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dní a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění

55 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 1/2012
§ 35 (1) Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů MŮŽE oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku § 36 Zaměstnavatel na vyžádání úřadu práce vybere z hlášených volných pracovních míst místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání (§ 33).

56 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 1/2012
§ 48 (5) Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce.

57 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 1/2012
§ 81 Plnění povinného podílu 4 % zaměstnanců se ZP (více než 25 zaměstnanců v organizaci) Pouze u zaměstnavatelů s více než 50 % osob se ZP, nebo od OSVČ se ZP (nikoli chráněné dílny provozované občanským sdružením, církvemi, OPS) . A ti mohou vydat potvrzení jen v omezeném počtu – za každého zaměstnance se ZO do výše 36 násobku průměrné mzdy (vyhlašované za 1.-3.Q)

58 Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti 1/2012
Sdělení MPSV průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 činí Kč.

59 Školský zákon 1/2012 Vlastní hodnocení školy budou provádět i nadále
ale zprávy o vlastním hodnocení školy jako samostatný dokument se ruší, zůstávají pouze výroční zprávy. vyhláška č. 15/2005 Sb. nebyla zatím upravena, pokud by zůstala ve stejném znění, škola by provedla jedno za tři roky vlastní hodnocení a promítla do výroční zprávy

60 Školský zákon 1/2012 Ředitelské volno 5 dnů
umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup zřizovatel ani neschvaluje, ani neprojednává nevztahuje se na MŠ a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

61 Školský zákon /2012 Při zpracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání může škola vycházet také z obsahu vybraných vzdělávacích oblastí, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

62 Školský zákon /2012 § 29, MŠMT stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících

63 Školský zákon /2012 § 34, zřizovatel může určit MŠ nebo její odloučené pracoviště jako „firemní“ MŠ Kritéria stanoví zřizovatel, zveřejní je předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup nelze ukončit vzdělávání způsobem podle § 35 vyhlášky Jinak shodné podmínky – rejstřík škol, RVP a ŠVP, financování ze státního rozpočtu

64 Školský zákon /2012 Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí další dítě – musí být řádně přijato k předškolnímu vzdělávání rozhodnutím + dohoda se zákonným zástupcem o pravidlech docházky dítěte do mateřské školy využít lze až v průběhu školního roku

65 Školský zákon /2012 V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol. Nesmí se překročit nejvyšší povolený počet dětí. Správní rozhodnutí o přijetí, na dobu určitou Pouze děti z jiné MŠ

66 Školský zákon /2012 § 37, Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

67 Školský zákon /2012 § 38a, plnění povinné školní docházky v zahraniční škole

68 Školský zákon /2012 § 49, (4) Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů22a), plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou.

69 Školský zákon /2012 § 49, (4) Ředitelé škol, v nichž se žák podle věty první vzdělává, mezi sebou dohodnou pravidla spolupráce škol při vzdělávání žáka. Rozhoduje-li ředitel ve věcech uvedených v § 165 odst. 2, vyžádá si před rozhodnutím vyjádření ředitele druhé školy. Rozhodování ve věcech podle § 41, přísluší pouze řediteli základní školy, která vydává žákovi vysvědčení.

70 Školský zákon /2012 § 51, Ruší se výstupní hodnocení žáků pro přijímací řízení na střední školy.

71 Školský zákon /2012 § 60, Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

72 Školský zákon /2012 § 60, V přijímacím řízení stanoví ředitel SŠ pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. § 78a, Žák může konat společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

73 Školský zákon /2012 § 123, Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin.

74 Školský zákon /2012 § 123 Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně.

75 Školský zákon /2012 Výklad MŠMT – do doby 12 měsíců se počítá doba bezplatného vzdělávání po , dřívější se nezapočítává.

76 Školský zákon 1/2012 § 165, Ředitel školy
c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy

77 Školský zákon 1/2012 § 166 Funkční období ředitele 6 let
V průběhu posledních 6 měsíců, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ČŠI nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele o dalších 6 let.

78 Školský zákon 1/2012 Po konkurzu jmenování na dobu určitou 6 let.
Odvolat lze – pro nesplněné funkční studium a pro chybějící odbornou kvalifikaci Věk 65 let není důvodem pro odvolání

79 Školský zákon 1/2012 Ředitel ve funkci nepřetržitě
- po dobu delší než 6 let, končí výkon práce ředitele dnem , v rozmezí 3 až 6 let, končí dnem , po dobu kratší než 3 roky, končí Zřizovatel se během února až dubna 2012 rozhodne, zda vyhlásí konkurz. ČŠI a školská rada mají možnost podat návrh na konkurz v lednu 2012.

80 Školský zákon 1/2012 Nepřetržité působení
Počítání doby nepřetržitého výkonu činností ředitele se tudíž nepřerušuje ani překážkami v práci, jako je třeba rodičovská dovolená (§ 196 zákoníku práce) nebo výkon veřejné funkce (§ 201 zákoníku práce), a doba trvání překážek v práci se do doby výkonu činností ředitele započítává, také dovolená.

81 Školský zákon /2012 § 166 Zřizovatel podle věty první plní funkci orgánu nadřízeného zaměstnavateli v oblasti pracovněprávních vztahů.

82 Školský zákon 1/2012 § 167 Školská rada Zůstává povinná
Rada může podat návrh na odvolání ředitele a na vyhlášení konkurzu na místo ředitele Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

83 Školský zákon /2012 § 174 Česká školní inspekce podává návrh na odvolání ředitele. § 176 ČŠI může podávat zřizovatelům škol a školských zařízení návrhy na vyhlášení konkursu na místo ředitele

84 Školský zákon /2012 § 183, Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě ZŠ, SŠ a VOŠ též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

85 Školský zákon /2012 Účel byl snížit administrativní zátěž, někde došlo k navýšení Vztahuje se na přijetí na MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, soukromých škol, ZUŠ, jazykové školy Povinný způsob Lze použít oba současně – vyvěšením i předáním Týká se kladných rozhodnutí

86 Školský zákon /2012 Přidělení registračního čísla – formát není předepsán, může jít např. o číslo jednací Jeho předání při podávání žádostí o přijetí Stále jde o správní řízení s některými zvláštnostmi (odvolací lhůta začíná běžet následujícím dnem po zveřejnění seznamu) Vyhotovuje se písemné (listinná) podoba rozhodnutí ve správním řízení pro založení do spisu Rodičům se vystaví stejnopis na požádání, nebo všem podle rozhodnutí ředitele

87 Školský zákon /2012 Rozhodnutí o nepřijetí se vždy zasílají do vlastních rukou Zveřejněný seznam – vyvěsit ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup (předem rodiče informovat, kde bude seznam zveřejněn) Datum zveřejnění – po dobu min. 15 dnů následujícím dnem po zveřejnění seznamu začíná běžet odvolací lhůta a lhůta pro odevzdání zápisové lístku řediteli SŠ

88 Školský zákon /2012 Nevztahuje se na přestupy – často jsou chybně označovány jako přijetí žáka Mělo by se vztahovat i na případy, kdy rodiče požádají o přijetí mimo období zápisů MŠ a ZŠ

89 Školský zákon /2012 § 183, Správní řád se vztahuje na všechna ustanovení § 165 školského zákona

90 Z č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 4/12
Ne „závodní preventivní péče“ podle ZP, ale „pracovně lékařské služby“ Organizace mají rok na změnu dodavatelské smlouvy

91 Z č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 4/12
Ukončením pracovněprávního poměru zaniká platnost lékařského posudku, jde-li ale o posudek vydaný za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, platí jeho závěr i ve vztahu k dalšímu pracovněprávnímu vztahu, pokud došlo k jeho uzavření nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení toho předchozího, jde o pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, se stejným výkonem práce a v nedošlo ke změně zdravotního stavu.

92 Zákon o specifických zdravotních službách 4/12
Z č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách /12 Osoba ucházející se o zaměstnání se bude považovat za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

93 Z č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách 4/12
Vstupní lékařskou prohlídku bude hradit osoba ucházející se o zaměstnání, avšak zaměstnavatel bude mít takovou povinnost v případě, že uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Výše uvedené neplatí, jestliže se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak. Účinnost k

94 Vyhláška č. 238/2011 Sb /2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch součástí provozního řádu má být doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika. Podrobněji jsou uvedeny hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata a na léčebné bazény.

95 Odvolání ředitelů

96 Odvolání ředitelů !!! porušování platných interních směrnic a zřizovací listiny, doplňková činnost nebyla dostatečně oddělena od hlavní činnosti, ředitel školy neabsolvoval do dvou let po nástupu do funkce studium pro vedoucí pracovníky, překročení závazných limitů (prostředky na platy, na dohody, počet zaměstnanců), ředitel si sám vyplácel mimořádné odměny bez schválení zřizovatelem,

97 Odvolání ředitelů !!! řediteli navrhoval mimořádné odměny jeho zástupce a ředitel si je pak vyplácel, pronájmy místností školy nebyly v souladu s vlastními pravidly a kalkulací, někteří pronajímatelé byli velmi zvýhodňováni, majetek školy byl používán pro soukromé účely (osobní automobil), překročení normativu počtu dětí v jedné třídě (30 dětí), ředitel školy v pracovní době pod vlivem alkoholu (1,6 promile) způsobil dopravní nehodu s velkou škodou a menším zraněním,

98 Odvolání ředitelů !!! škola nerespektuje zákonná a podzákonná opatřeni v oblasti BOZP, vykazovaná délka započitatelné praxe neodpovídá skutečnosti – chybně započtena mateřská dovolená nad maximální možný rozsah, započtena doba, kdy byl pracovník v evidenci úřadu práce jako uchazeč o práci a pobíral podporu v nezaměstnanosti, na uhrazení výdajů za divadelní představení dětí v mateřské škole byla vybrána od rodičů určitá částka, ta ale nebyla vložena do účetnictví školy a faktura byla uhrazena z rozpočtu školy, 

99 Odvolání ředitelů !!! na částky vybírané školou za úplatu v MŠ, školní družině, stravování a další platby nedostávali rodiče žádné účetní doklady, rušení výuky bez náhrady je pro školu nepřípustným rizikem v realizaci školního vzdělávacího programu, respektive v dodržování jeho učebních plánů. střední škola prodávala cizincům za eura potvrzení o studiu, neúplnost, nesprávnost nebo neprůkaznost vedení účetnictví.

100 Odvolání ředitelů !!! porušení ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – některé příjmy a výdaje jsou v pokladní knize bez popisu, čeho se týkají, pokladní kniha je přepisována, v pokladní knize je škrtáno, do pokladní knihy je dopisováno i za období po provedené kontrole, je mnohonásobně překračován nařízený limit v pokladně Kč, u některých příjmových a výdajových dokladů nebyly přiloženy účty nebo faktury, dochází k neproplacení faktur v termínu splatnosti,

101 Odvolání ředitelů ?!?! účetnictví není vedeno tak, aby to neodporovalo zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobcházelo jejich účel (formulace je příliš obecná, není uvedeno, v čem spočívají údajná závažná porušení), nedostatečné organizační zajištění finanční kontroly, ČŠI zjistila, že jedna z učitelek neprokázala znalost českého jazyka podle ustanovení § 3 zákona zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (reakce zřizovatele na informace v inspekční zprávě ČŠI),  ředitel nedostatečným způsobem zajišťoval kontrolu pokladny školy a hospodaření školy

102 Odvolání ředitelů ?!?! nebyl zajištěn rovný přístup k zaměstnancům (bylo by nutné prokázat v konkrétních případech), ředitelka MŠ rozhodla o přijetí žáků, aniž měla doklad od lékaře o očkování dítěte, použití chybné metodiky výpočtu poplatků za školní družinu, škola nemá k dispozici  smlouvy na služby, které si objednala, smlouvy, které ředitel uzavřel, byly nehospodárné (drahé připojení na internet, konkurence poskytovala 4krát levnější, drahé popelnice místo levnějšího kontejneru), 

103 Odvolání ředitelů ?!?! na základě výsledků řádné i následné veřejnosprávní kontroly, ředitel porušil rozpočtovou kázeň (chybí konkrétní údaje), složení pedagogického sboru z hlediska odborné kvalifikace neumožňuje plnit cíle vzdělávání, škola nepřijímá účinná preventivní opatření v oblasti výskytu sociálně patologických jevů, které mají na škole zvýšený výskyt,  

104 Odvolání ředitelů ?!?! na základě výsledků řádné i následné veřejnosprávní kontroly, ředitel porušil rozpočtovou kázeň (chybí konkrétní údaje), složení pedagogického sboru z hlediska odborné kvalifikace neumožňuje plnit cíle vzdělávání, škola nepřijímá účinná preventivní opatření v oblasti výskytu sociálně patologických jevů, které mají na škole zvýšený výskyt,  

105 Odvolání ředitelů ?!?! pracovnici byl odejmut osobní příplatek za porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru ve smlouvě o vedení účetnictví byla sjednána odměna 700 Kč měsíčně, ale ve skutečnosti byla za čtvrtletí proplacena částka Kč, ředitel nebyl ve škole ve druhém pololetí školního roku přítomen 34 pracovních dní a v minulém roce 46 dní (tato informace se objevila v inspekční zprávě ČŠI), prohlídky osobních věcí zaměstnanců ředitelkou školy, trest za jakýkoliv náznak kritiky, ponižování pedagogů, 

106 Odvolání ředitelů ?!?! vzhledem k fluktuaci pedagogů vykazují personální podmínky kritická rizika (odborná kvalifikovanost učitelů, dostatečný počet pedagogů k zajištění výuky). Závažná rizika jsou i v oblasti personálního řízení. Řízení pedagogického procesu vykazuje nepřípustná rizika v oblasti plnění učebních plánů. Nepříznivé školní klima souvisí zejména s riziky zjištěnými v úrovni personálního řízení, ekonomické nedostatky při čerpání peněz z EU, 

107 Odvolání ředitelů ???? neprůkazné účetní doklady - celkem 488 dokladů v celkové výši ,- Kč (jednalo se o přijaté a vydané faktury, které neobsahovaly zákonem taxativně stanovené náležitosti, zejména nebyl správně použit úplný název školy, byly použity zkratky – ZŠ a MŠ), neaktuálnost interních směrnic,  ředitelka školy odevzdala návrh rozpočtu v prosinci a na žádost zřizovatele z ledna o jeho úpravu nereagovala, jen ústně sdělila, že úpravu provede, až bude mít rozpočet z kraje, 

108 Odvolání ředitelů ???? ředitel nedokázal naplnit základní požadavek, který na něj vedení obce mělo: zvýšit počet žáků ve škole, zanedbávání údržby a úklidu, což vedlo k ohrožení zdraví personálu a dětí, špatné plánování ředitele školy a chybějící kontrolní činnost, škola nemá dostatečné prostory a ředitelka nehledá vhodné řešení, škola provádí vlastní hodnocení, to neobsahuje objektivní vyhodnocení úrovně kvality vzdělání koncepce školy pro období je obecná, nejsou v ní uvedeny podrobnosti,  

109 „Nabídka“ vzdání se funkce
chybný postup ředitele školy ve správním řízení, nedostačující vedení personální dokumentace, která nedokládala spolehlivě skutečnosti nezbytné pro agendu pracovněprávního vztahu – zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka u pedagogů, nezabezpečení poskytování poradenských služeb prostřednictvím výchovného poradce a školního speciálního pedagoga u žáků se zdravotním postižením, ČŠI řešila stížnost rodičů na školu, označila ji jako důvodnou a ředitelka nepřijala žádná nápravná opatření,  

110 „Nabídka“ vzdání se funkce
ředitelka školy zrušila místo účetní, propustila ji pro nadbytečnost a po půl roce toto místo opět zřídila a přijala novou účetní, přímou pedagogickou práci s dětmi v mateřské škole vykonávala pracovnice, která tuto činnost neměla v náplni práce (uklízečka), v době činnosti zájmového útvaru bylo dětem umožněno vedoucím tohoto útvaru, aby se vzdálily z areálu školy do samoobsluhy, překročení maximálního počtu dětí v oddělení školní družiny a třídy mateřské školy,

111 „Nabídka“ vzdání se funkce
příplatek za třídnictví byl vyplácen pedagogovi ještě několik měsíců poté, co přestal práci třídního učitele vykonávat, zaměstnanci byly chybně vypláceny hodiny přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, celkově vznikl nedoplatek platu, v dohodě o provedení práce byla vyplacena menší než sjednaná částka, v dohodě o pracovní činnosti nebyla sjednána odměna za vykonanou práci, ve výkazu o mateřské škole bylo jedno oddělení s polodenním provozem chybně vykázáno jako oddělení s celodenním provozem, (neoprávněně vyšší dotace)

112 „Nabídka“ vzdání se funkce
základní příděl do FKSP byl neoprávněně proveden ve vyšší částce, než činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platu hrazených ze státního rozpočtu, ředitel nezavedl a neudržoval vnitřní kontrolní systém, ve školní jídelně nebyly splněny výživové normy u několika druhů potravin, ředitelka školy nevytvářela podmínky pro práci školské rady, neboť jí k projednání nepředložila dokumenty školy, které má školská rada schválit,

113 „Nabídka“ vzdání se funkce
pedagogickou radu netvoří ve škole všichni pedagogičtí pracovníci, ředitel tak neprojednává zásadní pedagogické dokumenty se všemi pedagogy školy, pochybnosti o údajích o činnosti školského zařízení, které byly vykazovány ředitelem pro účely stanovení rozpočtu na platy zaměstnanců (počet pořádaných akcí a počty účastníků na těchto akcích), ředitel je člen opozice v obecním zastupitelstvu, zrušení / rozdělení / sloučení škol

114 Věstník MŠMT č. 8/ /2011 Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne

115 ČŠI 8/2011 ČŠI – plán hlavních úkolů 2011/2012 + karty
+ výkonové ukazatele + použité zkratky Na školní rok 2011/2012 má ČŠI naplánovány inspekční činnosti téměř na 5000 škol. Počet je normován v základním tříletém cyklu inspekčních činností.

116 Výpovědi /2011 Ministr Dobeš odsuzuje postup některých ředitelů škol, kteří svým učitelům s koncem školního roku dávají na letní prázdniny výpověď, aby jim během této doby nemuseli vyplácet výplatu.

117 Vyhláška č. 73/2005 Sb /2011 Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Novela účinná k  Klade důraz na projednání se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem, včetně srozumitelného poučení žáka i rodičů.Uvádí požadavky na rozsah a obsah poučení a text poučení pro rodiče a zletilé žáky.

118 Vyhláška č. 72/2005 Sb /11 Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - Podmínkou poskytnutí poradenské služby školami a školskými poradenskými zařízeními je nejen souhlas žáků či jejich zákonných zástupců, ale také předání informace o všech náležitostech poskytované služby, rozsahu, trvání, cílech, postupech, předvídatelných důsledcích a následcích, právech a povinnostech atd.

119 Vyhláška č. 238/2011 Sb /2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch součástí provozního řádu má být doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika. Podrobněji jsou uvedeny hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata a na léčebné bazény.

120 SPOI 2011/ /11 Soubor pedagogicko organizačních informací 2011/2012 O polovinu stručnější, neobsahuje již podrobné pokyny a výklady, například k výuce cizinců, přijímání žáků ke vzdělávání, přestupům mezi školami; jen odkazy na příslušné zdroje a právní předpisy. Uvádí odkaz na Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 15. lednu 2011, ale jde o chybný odkaz, seznam zatím nebyl zveřejněn.


Stáhnout ppt "Změny v právních předpisech"

Podobné prezentace


Reklamy Google