Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ČR"— Transkript prezentace:

1 DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ČR
Prezentace pro seminář České advokátní komory Praha, 22. října 2012

2 Obsah prezentace Historie dohledu nad finančním trhem v ČR a jeho integrace do ČNB Působnost ČNB v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem Hlavní činnosti ČNB jako integrovaného orgánu dohledu Změny v uspořádání dohledu nad finančním trhem na úrovni EU Mezinárodní aktivity ČNB v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem

3 Historie dohledu nad finančním trhem a jeho integrace do ČNB
Před r neexistovaly standardní mechanismy dohledu, na začátku 90. let neexistovala ucelená koncepce dohledu, Dohled se vyvíjel souběžně s procesy liberalizace, privatizace a dalšími transformačními kroky i v reakci na krize jednotlivých segmentů finančního trhu Během 90. let se vyvinul sektorový přístup: ČNB: dohled nad bankami a pobočkami zahraničních bank (1990) Ministerstvo financí (MF): pojišťovnictví (1990) a penzijní fondy (1994) Komise pro cenné papíry (KCP): kapitálový trh (1998, před vznikem KCP v působnosti MF) - Úřad pro dohled nad družstevními záložnami: družstevní záložny (1995)

4 1. fáze integrace dohledu do ČNB
Od sloučení dohledu nad finančním trhem do ČNB, organizačně činnost dohledu zajišťovaly 3 sekce: Sekce bankovní regulace a dohledu (působnost pro banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny) Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem (působnost pro celý kapitálový trh, nově včetně penzijních fondů kromě státního příspěvku) Sekce regulace a dohledu nad pojišťovnictvím (působnost pro pojišťovny, zajišťovny a také pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory)

5 2. fáze integrace dohledu (2008) v ČNB
Sektorový model (od do ) Sekce bankovní Sekce regulace a Sekce regulace a dohledu nad regulace a dohledu dohledu nad pojišťovnictvím a penzijním kapitálovým trhem připojištěním Funkcionální model (od ) Sekce regulace Sekce dohledu Sekce licenčních a sankčních a mezinárodní nad finančním trhem řízení spolupráce na finančním trhu 1) 1) Do sekce regulace a analýz finančního trhu.

6 Výhody funkcionálního modelu dohledu
Praktické a organizační sloučení dohledů – zůstala zachována kontinuita finančního trhu Zjednodušení vzájemné komunikace (zvýšil se význam neformální komunikace a spolupráce na všech úrovních) Přenos know-how prostřednictvím společných týmů (finanční konglomerát, reporting, webové informace, databáze, výroční zprávy o činnosti dohledu, zprávy pro Výbor pro finanční trh, apod.) Sbližování metodických postupů (licenční praxe, dohled na místě, dohled na dálku, výkaznictví, analýzy, apod.) Jednotný přístup ke „skládání účtů“ (pravidelné zprávy o činnosti jednotlivých sekcí pro BR, jejich společné projednávání)

7 Působnost ČNB v oblasti regulace a dohledu
ČNB plní svou roli integrovaného orgánu regulace a dohledu zejména formou: regulatorní činnosti, tj. především stanovení pravidel obezřetného podnikání a pravidel jednání se zákazníky formou prováděcích právních předpisů ČNB licenční a povolovací činnosti, tj. zejména udělování povolení ke vstupu do regulovaných segmentů finančního trhu; výkonu dohledu: dohled na dálku nad finančními institucemi, tržním jednáním i infrastrukturou kapitálového trhu a analýzy finančního trhu a jeho sektorů, kontroly na místě ve finančních institucích stanovování opatření k nápravě, popřípadě i ukládání sankcí v případě zjištění nedostatků v činnosti subjektů, nad nimiž ČNB vykonává dohled; shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací k podpoře dohledu a k informování veřejnosti o stavu a vývoji finančního trhu ČR

8 Hlavní činnosti ČNB v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem
Regulatorní činnost - primární legislativa (zákony) v gesci MF; spolupráce ČNB s MF, ČNB vydává vyhlášky a opatření • Posilování stability a transparentnosti finančního trhu v návaznosti na evropskou legislativu • Přímý dohled nad finančním trhem - dohled na dálku a kontroly na místě • Licenční a povolovací činnosti • Ukládání opatření k nápravě a sankcí • Dohled nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele • Centrální registr úvěrů • Shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací k podpoře dohledu a informování veřejnosti o stavu a vývoji finančního trhu ČR Mezinárodní spolupráce

9 Formy dohledu nad finančním trhem
Výkon přímého dohledu nad finančním trhem především tvoří: dohled na dálku (pomáhá vytvářet ucelený obraz o finanční situaci dohlížených subjektů) kontroly na místě (standardní a nezastupitelné nástroje výkonu dohledu) komunikace s dohlíženými subjekty ČNB dohlíží úvěrové instituce (banky a družstevní záložny), kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní fondy, platební instituce, instituce elektronických peněz a směnárny Další aktivity v oblasti vstupu na finanční trh a výstupu z něj: licenční, schvalovací a povolovací činnosti činnosti spojené s notifikacemi (tzv. jednotná licence) registrační činnosti sankční činnosti tzv. nestandardní činnosti (agenda subjektů po odnětí oprávnění k činnosti a v průběhu likvidace, resp. insolvenčních řízení)

10 Výbor pro finanční trh Zřízen k 1. dubnu 2006 v návaznosti na integraci dohledu • Poradní orgán bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad FT (oprávněn předkládat stanoviska a doporučení – nemá rozhodovací pravomoc) • Sleduje a projednává: obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad FT významné nové trendy na FT, v jeho dohledu nebo regulaci systémové otázky finančního trhu a výkonu dohledu nad ním, a to vnitrostátní i mezinárodní povahy • Má 7 členů: předseda, místopředseda a další člen výboru (voleni rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny) člen bankovní rady (jmenovaný a odvolávaný bankovní radou) dva vedoucí zaměstnanci MF (jmenovaní a odvolávaní ministrem financí) finanční arbitr

11 Centrální registr úvěrů (CRÚ)
Soustřeďuje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob Provoz CRÚ zajišťuje ČNB Účastníky CRÚ jsou banky a pobočky zahraničních bank působící na území ČR Umožňuje účastníkům sdílení informací o úvěrových závazcích a platební morálce klientů Zlepšuje možnosti identifikace problémových dlužníků Pomáhá bankám při řízení úvěrového rizika ČNB má přístup k údajům CRÚ pro účely dohledu nad FT

12 Dohled nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele
ČNB je od roku 2008 pověřena též výkonem dohledu v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu nad dodržováním: zákazu nekalých obchodních praktik zákazu diskriminace spotřebitele povinností řádného informování o ceně služby u osob, které podléhají jejímu dohledu • Informace o možných porušeních dohlížených právních předpisů jsou získávány zejména prostřednictvím podání spotřebitelů (klientů), sdružení pro ochranu spotřebitele a také při vlastní dohledové činnosti • Součástí ochrany spotřebitele na finančním trhu je rovněž finanční vzdělávání

13 Změny v uspořádání dohledu nad finančním trhem na úrovni EU
Od vznik evropských orgánů dohledu (ESAs) bankovnictví (EBA) pojišťovnictví a oblast zaměstnaneckých penzijních fondů (EIOPA) cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) - je odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci EU Deklarovaným cílem ESAs je přispívat ke stabilitě finančního systému a k lepšímu fungování, vyšší integritě a průhlednosti vnitřního trhu, a to zejména na základě jednotné úrovně regulace a dohledu nad finančními trhy ČNB je pro zachování rovnováhy mezi pravomocemi domovských a hostitelských orgánů dohledu a neoddělení pravomocí a odpovědnosti, nepodporuje přenos pravomocí na evropskou úroveň, neboť je i nadále odpovědná za udržení finanční stability v ČR

14 Mezinárodní aktivity ČNB v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem
ČNB nepodceňuje globální vývoj a vnímá vnější rizika V rámci členství v EU se ČNB podílí na vytváření jednotného evropského trhu finančních služeb Formuluje stanoviska a připomínky zejména k přípravě aktuálních návrhů regulace finančních trhů EU, např.: směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích CRD IV (úvěrové instituce a investiční podniky) rámec pro předcházení, včasnou reakci a řešení krizí finančního sektoru a návrhy tzv. bankovní unie návrhy k harmonizaci systémů garancí vkladů a podobná schémata pro investory a v budoucnu i pro pojišťovací sektor V mezinárodním kontextu se ČNB snaží bránit přijímání unáhlených změn se zásadními dopady na finanční trhy s cílem zachovat stabilitu regulačního prostředí a zabránit jeho deformaci

15 Shrnutí Integrace dohledu v ČNB a funkcionální model výkonu dohledu nad finančním trhem se v krizi osvědčily Bankovní sektor zůstává rozhodující částí finančního trhu V regulaci finančního trhu přinesla krize rozsáhlé aktivity EU v legislativní oblasti ČNB je přesvědčena, že při strukturálních změnách evropského rámce dohledu je třeba zachovat rovnováhu mezi pravomocí a odpovědností

16 www.cnb.cz Závěr Děkuji za pozornost. Miloš Machač
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu Kontakt:


Stáhnout ppt "DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google