Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biopaliva v dopravě a jejich očekávaný rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biopaliva v dopravě a jejich očekávaný rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Biopaliva v dopravě a jejich očekávaný rozvoj
Ing. Libor Špička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

2 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Divize rozvoje dopravy Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Problematika alternativních paliv a pohonů – přehled činností: ekonomické hodnocení zavádění alternativních paliv včetně externalit, optimalizace zavádění alternativních paliv v městské hromadné a meziměstské linkové dopravě, posouzení při zavádění alternativních paliv v uzavřených vozových flotilách, návrh rozmístění infrastruktury čerpání pohonných hmot, návrhy opatření zvýhodňující provoz „čistých vozidel“, konzultační činnost v oblasti alternativních paliv – legislativa, možnosti financování.

3 Evropská legislativa COM (2000) 769 Zelená kniha „K evropské strategii bezpečnosti zásobování energií“ COM (2001) 370 „Bílá kniha evropské dopravní politiky do r – čas k rozhodnutí“ Cíl: nahrazení 20% motorových paliv vyráběných na bázi ropné suroviny alternativními palivy do roku 2020 Podíl alternativních paliv na celkové spotřebě motorových paliv v zemích EU do roku 2020: Rok Biopaliva Zemní plyn Vodík Celkem 2010 6 2 - 8 2015 (7) 5 14 2020 (8) 10 (23)

4 Evropská legislativa Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře používání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23.dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23.dubna 2009 kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanizmu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, kterou ruší směrnice 93/12/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. (Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny.)

5 Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES Pro členské země závazný cíl do roku 2020 nahradit minimálně 10 % energetického obsahu motorových paliv (benzinů a motorové nafty) obnovitelnými zdroji energie. Možnosti dosažení cíle: čistá biopaliva (např. bionafta) vysokoprocentní směsi (např. SMN 30, E85) nízkoprocentní směsi Platnost od FAME [%] Ethanol [%] 2 4,5 3,5 6 4,1

6 Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES – kritéria udržitelnosti pro biopaliva
úspora emisí skleníkových plynů alespoň 35 %, od alespoň 50 %, od alespoň 60 % jsou-li vyráběna v zařízeních zprovozněných v roce 2017 a mladších, nesmí být vyrobena ze surovin získaných z půdy s vysokou biologickou rozmanitostí, původních lesů a jiných zalesněných ploch, oblastí určených k ochraně přírody, nebo k ochraně vzácných nebo ohrožených ekosystémů či druhů, vysoce biologicky rozmanitých travních porostů (pokud se neprokáže že získávání suroviny je nezbytné k uchování statusu travních porostů), půdy s velkou zásobou uhlíku (mokřady, souvisle zalesněné plochy, půda mající více než 1 ha se stromy vyššími než 5 m a porostem koruny tvořícím 10 – 30 %), rašelinišť, je požadováno, aby byly stanoveny minimální požadavky týkající se dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, které zohledňují charakteristiky dotyčných oblastí, zejména půdní a klimatické podmínky, stávající způsoby hospodaření, využití půdy, střídání plodin, zemědělské praktiky a strukturu zemědělských podniků, musí být dodržovány úmluvy Mezinárodní organizace práce, je požadováno dodržování Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin.

7 Směrnice 2009/33/ES Směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé nebo jiní zadavatelé (podle směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES) a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu vozidel energetické a ekologické dopady po dobu životnosti vozidla. Cíl: podpora trhu s čistými a energeticky účinnými vozidly, přínos pro politiku Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky Zohledněné dopady: spotřeba energie emise CO2 emise NOx, NMHC a částic

8 Chystaná novela směrnice 2003/96/ES
Zavádí mimo jiné zdanění emisí CO2. Informativní předpokládaná výše daně: Palivo Benzín Nafta Bioetanol Bionafta 2. generace biopaliv Výše daně €/t CO2 30

9 Národní legislativa Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění: - od daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85. Zákon č. 353/2003Sb., o spotřebních daních, v platném znění : snížená sazba daně pro směsi minerálních olejů určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených, metylestery mastných kyselin jsou osvobozeny od spotřební daně, nárok na vrácení spotřební daně z podílu biosložky ve směsi benzínu a etanolu.

10 Spotřeba biopaliv Infrastruktura Údaj k 31.12.2009 Údaj k 30.6.2010
Vícedruhové standardní veřejné ČS 122 92 2 Jednodruhové veřejné ČS 3 19 Neveřejné ČS Celkem 125 111 Údaj k B30 B100 E85 Vícedruhové standardní veřejné ČS 57 31 12 Jednodruhové veřejné ČS 15 1 Neveřejné ČS 19 40 Celkem 91 72 Zdroj: Evidence čerpacích stanic pohonných hmot - MPO

11 Emise CO2 ze spotřebovaného paliva
Použitá vozidla: Škoda Octavia 1.9TDI (NM, B30, B100) Ford Focus Flexifuel (E85) Režimy měření: jízda konstantní rychlostí 50 km/h na III. převodový stupeň jízda konstantní rychlostí 80 km/h na V. převodový stupeň městský cyklus

12 Emise CO, HC, NOx a PT

13 Předpokládaný vývoj do roku 2020
Nízkokoncentrované směsi: benzínu s obsahem bioetanolu do 5 % V/V a do 10 % V/V nafty s obsahem metylesterů mastných kyselin do 7 % V/V a do 10 % V/V Vysokokoncentrované směsi: E 85 a E95 B 30 a B100 Biopaliva 2. generace - vyráběná parciální oxidací biomasy a zpracováním synthezního plynu FT syntézou na syntetickou ropu a komponenty motorových paliv, - vyráběná pyrolýzou biomasy za vzniku biooleje, výroba bioetanolu hydrotermickým zpracováním biomasy - výroba biobutanolu. Biometan

14 Děkuji za pozornost Libor Špička Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.


Stáhnout ppt "Biopaliva v dopravě a jejich očekávaný rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google