Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství Marek Matějka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství Marek Matějka."— Transkript prezentace:

1 Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství
Marek Matějka

2 Vítejte u mě

3 „Koho chce bůh zničit, toho raní rozumem“. Bolzano
„Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý“. Bolzano

4 Bernard Bolzano 5.10. 1781, Praha 18.12. 1848, Praha Maurerová
O: Bernard Bolzano, obchodník M: Cecílie Bolzanová, rozená Maurerová S: devět sourozenců, osm zemřelo v dětském nebo mladém věku

5 ROK 1781 Narození: Úmrtí: Události: Panovníci: Bernard Bolzano
Gotthold Ephraim Lessing Události: Toleranční patent Zrušení nevolnictví Kritika čistého rozumu Panovníci: České království – Josef II. Svatá říše římská – Josef II. Uherské král. – Josef II. Rakouské vévodství – Josef II. Papež – Pius VI. Království UK – Jiří III. Francouzské král. – Ludvík XVI.

6 ROK 1848 Narodili se: Zemřeli: Karel Klostermann Gottlob Frege
Paul Gauguin František Kmoch J.V. Myslbek Vilfredo Pareto Otto Lilienthal Kurt Lasswitz Zemřeli: Francois René de Chateaubriand George Stephenson Jöns Jacob Berzelius Kristián VIII. Emily Jane Brontëová John Quincy Adams

7 Rok 1848 Vyšly knihy: Události:
Dáma s kaméliemi od Alexandra Dumase ml. Jarmark marnosti: Román bez hrdiny od Williama Makepeace Thackeraye Komunistický manifest od K. Marxe a B. Engelse Události: Zavedení konstituční monarchie v Dánsku Vznik Druhé republiky (Francie) Všeslovanský sjezd v Praze Dekret o zrušení poddanství (roboty) Georg Schicht zakládá továrnu na mýdlo s logem Jelena (Setuza)

8 Biografie v datech 1781: narození
1796: maturita na piaristickém gymnáziu 1796 – 1799: filosofická přípravka – matematika a logika u prof. Vydry : studium filosofie a matematiky na FF KFU (učil ho prof. Gerstner) 1801: začíná studovat teologii 1804: uchází se (neúspěšně) o místo prof. matematiky na KFU místo prof. Vydry (penzionován) 1805: zakončuje studia teologie rigorózní zkouškou a pár dnů poté se stává profesorem náboženské stolice na FF KFU, univ. kazatelem u Nejsv. Salvátora

9 Biografie v datech 1805 - 1819: profesorem filosofie a náboženství
1815: stává se členem Královské české společnosti nauk 1819: na Štědrý den zákaz další výuky 1820: Dekret o doživotním zákazu výuky, penzionován s právem na 300 zlatých ročně (plat byl 800) 1820: odchod do ústraní – zámek v Radíči 1820 – 1825: proces Bolzanem

10 Biografie v datech 1825: po zásahu J. Dobrovského zbaven obvinění a proces uzavřen 1830 – 1841: pobyt Těchobuzi u manželů Hoffmannových 1840: sekretářem KČSN se stal Palacký 1841 – 1848: řídil činnost matematické a filosofické sekce Královské české společnosti nauk 1842: umírá Anna Hoffmannová 1842 – 1843: těžká ataka otevřené TBC, fyzická rozloženost, očekával příchod smrti 1848: 18. prosince umírá na chrlení krve, respektive na kolaps malého krevního oběhu

11 Paralela Sókratés (469 – 399) Bolzano (1781 – 1848)
Obžalován z toho, že „kazí mravy athénské mládeže“ Seznán vinným a odsouzen Spáchal sebevraždu Bolzano (1781 – 1848) Obžalován z toho, že nepřesně vykládá zásady fundamentální teologie (čímž de facto kazí mravy studentské mládeže) Na zásah J. Dobrovského po pěti letech zbaven obžaloby

12 Literární dílo Nejznámější díla (přeložená):
Dílo je zpravidla psáno v němčině. Lze ho rozdělit na: matematické logické teologické filosofické estetické gnoseologické ontologické sociální pedagogické a jiné. Nejznámější díla (přeložená): Vědosloví (Dr. Bernard Bolzanos Wissenschaftslehre) (1837) Paradoxy nekonečna (1851) O nejlepším státě (1831) O pokroku a dobročinnosti O volbě stavu Řeči vzdělávací akademické mládeži Vlastní životopis (1831) Exhorty

13 Bolzano matematik Bolzano se zapsal do dějin matematiky jako autor
Bolzanovy věty (1. a 2.) k průběhu funkce Bolzan-Cauchyho věty Zajímal se o: Problematiku reálných čísel Nekonečno Nekonečné číselné výrazy a veličiny Rovnost měřitelných čísel aj.

14 Průběh funkce Matematicky můžeme Bolzanovy věty k průběhu funkce zobrazit následovně: Průběh funkce V současnosti se Bolzanovým matematickým odkazem zabývá např. RNDr. Kateřina Trlifajová, PhD. či prof. Petr Vopěnka Nejznámější práce jsou Paradoxy nekonečna.

15 Bolzano logik Bolzana je možné považovat za jednoho z nejerudovanějších znalců díla Immanuela Kanta. Zabýval se zejména: teorií pojmu pojmovou analýzou rozsahem pojmu nepřímou úměrností rozsahu a obsahu pojmu Například pojetí smyslu a denotátu vyjadřuje přesněji než později Frege.

16 Bolzano a teorie pojmu V dnešní době se k Bolzanovi a jeho teorii pojmu vrací například prof. Pavel Materna. Nejznámější logický spis je Vědosloví.

17 Bolzano filosof Bolzano známe spíše coby praktického než teoretického filosofa, ale je nepochybně oceňován i jako teoretický filosof Jeho vliv na fenomenologii je zjevný Ovlivnil zcela průkazně Edmunda Husserla Pokračuje v kantovství, byť ho kritizuje

18 Bolzano filosof Nejznámějším filosofickým spisem je O nejlepším státě.
V oblasti teoretické filosofie se často prolíná s logikou (součást ffie). V dnešní době se o něj zajímá například prof. Radim Palouš nebo prof. Jan Patočka dříve.

19 Bolzano teolog Bolzano je představitelem tzv. racionální teologie.
Jestliže v českých zemích byl zakladatelem osvícenského katolicismu Josef Dobrovský, jeho významným představitelem byl biskup Hurdálek, tak vyvrcholením byl Bernard Bolzano.

20 Bolzano teolog Podle Bolzana i bůh musí respektovat logické zákony.
V jedné exhortě z roku 1809 z kazatelny pravil: „… raději pochybujte o božském původu naší svaté víry, ano – co říkám! – o existenci boha ve vesmíru, než abyste pochybovali o podstatné rovnosti všech lidí!“

21 Bolzano teolog Subjektivní pravda se pragmaticky podřizuje vyšší mravní potřebě. Objektivní (absolutní) pravda nepodléhá ani všemohoucnosti boží.

22 Láska k vlasti Proč láska k vlasti mezi lidem tak klesla:
že rodáci naši jejích předností neznají; že jednotlivci stojí na nerovném stupni vzdělanosti; že jest vlast  nyní tak zeslabena v hmotném i duchovném ohledu (1810)

23 Bolzano Evropan Bernard Bolzano byl: Ital po otci Čech po matce
Rakušan státní příslušností Němec podle jazyka, jímž psal a mluvil Pražan podle místa, kde žil celý život Evropan podle vztahu k ostatním.

24 Kdo ho ovlivnil Stanislav Vydra Euklides

25 Kdo ho ovlivnil Immanuel Kant Baruch Spinoza

26 Koho ovlivnil Gottlieb Frege Alfred N. Whitehead

27 Koho ovlivnil Bertrand Russell Franz Brentano

28 Koho ovlivnil Edmund Husserl Ludwig Wittgenstein

29 Koho ovlivnil polská škola logiky Vídeňský kruh a další …

30 Kdo se k němu hlásil Josef Dobrovský František Palacký

31 Kdo se k němu hlásil K. H. Borovský

32 Kdo se k němu hlásil Jan Patočka Petr Vopěnka

33 Kdo ho odsuzoval Josef Jungmann František I.

34 Filosof versus teolog I.
„Filosofie ze sebe vylučuje teologii, totiž nauku o podstatě a přívlastcích Boha, který je věčný, nemá vznik, nelze jej pojmově zachytit, nelze v něm provést ani skládání, ani dělení a jeho vznik nelze pochopit. Vylučuje ze sebe nauku o andělech a všech těch věcech, které nepovažujeme za tělesa ani za jejich stavy, protože se u nich neuplatňuje skládání a dělení, a rovněž zde neplatí ‚více‘ a ‚méně‘, tj. není zde na místě rozumové uvažování. […] Vylučuje všechno vědění, které pochází z božské inspirace či zjevení, protože nebylo získáno rozumem, ale bylo darováno Boží milostí a náhlým vnuknutím (což je jakési nadpřirozené vnímání)." Thomas Hobbes, O tělese I.

35 Osvícenství v Německu označováno jako Aufklärung,
ve Francii jako siècle des lumières, v Anglii jako the Spirit of Rationalism, Všude se pak jednalo o úsilí: „vyvést člověka ze zajetí ‚věku temna‘ na cestu rozumové soběstačnosti, praktické úspěšnosti, politické rovnoprávnosti, náboženské nezávislosti a duchovního titánství, po níž se bude ubírat ke stále větší dokonalosti jako ideálu naplňujícího se lidství."

36 Evropští osvícenci Anglie (UK): Holandsko: Francie: John Locke
Isaak Newton David Hume Thomas Hobbes Holandsko: Baruch Spinoza Francie: Montesquieu Voltaire Diderot d´ Alambert d´ Holbach Rousseau.

37 Osvícenský racionalismus
Myšlenkové směry a proudy filosofie 17. a 18. století lze chápat jako bytostné soustředění na světské úkoly, což sebou nese: odklon od ideálu vita contemplativa příklon k vita activa

38 Osvícenský racionalismus
Osvícenská racionalizace se v tomto pohledu jeví jako radikální odmítnutí všeho co bylo spojeno s tradičním pojetím náboženství politiky společnosti atd. Při bližším pohledu zjistíme jejich vzájemnou kontinuitu.

39 Spinozova Etika „Říkáme, že nějaká věc je svobodná, jestliže existuje z nutnosti své přirozenosti a je pouze sama sebou determinována ke svému jednání. Říkáme, že nějaká věc je nutná nebo spíše nucená, jestliže je k určitému vymezenému způsobu existence a působení determinována něčím jiným." Sedmá definice Etiky

40 Spinoza a bůh Důkaz existence boží dle Spinozy by zněl:
boží svoboda jen v tom, že Bůh jedná z nutnosti své vlastní přirozenosti, není nikým nucen, zatímco všechny ostatní věci jsou vždy kromě své vlastní přirozenosti podmíněny i zvnějška. Bůh je tak "tvořící přirozenost" - natura naturans, zatímco všechny ostatní jevy, projevy a útvary této tvořící přirozenosti představují "stvořenou přirozenost" - natura naturata.

41 Spinoza a bůh Bůh existuje nutně sám ze své esence, což vlastně znamená, že Dei existentia, ejusque essentia unum et idem sunt (Existence Boha a jeho esence jsou jedno a totéž). Substanci lze však popsat na základě jejích formálních vlastností: nekonečnosti věčnosti absolutnosti nedělitelnosti atd.

42 Spinoza a bůh Pro racionální poznání takto uchopené substance pak platí, že pro nás jsou poznatelné jen dva atributy (ve smyslu "bytostného určení"): myšlení rozlehlost přestože esence Boha je konstituována nekonečně mnoha atributy.

43 IHS Původ v řeckém ióta-éta-sigma
Později latinsky I(J)HS - Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí). Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu) čili jezuité - IHS se zde vykládala jako Iesum Habemus Socium (Ježíš je náš společník)

44 Hrob

45 Detail hrobu

46 Náhrobek

47 Pieta

48 In memoriam

49 Hrob Stanislava Vydry

50 Bolzano v brzké době Evropský kulturní klub, 6.11. 2008
Bolzano sociální myslitel (O pokroku a dobročinnosti) Chrám Nejsv. Salvátora v Praze, listopad Bolzanovy exhorty aneb Bolzano neposlušný teolog Bolzanovská konference, VŠFS, prosinec Bolzanův odkaz dnešku

51 Aktuality k přednáškám na:
Další informace Aktuality k přednáškám na:

52 Konec Děkuji za pozornost a těším se na shledanou marmat


Stáhnout ppt "Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství Marek Matějka."

Podobné prezentace


Reklamy Google