Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bernard Bolzano v lůnu mocnářství Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství Marek Matějka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bernard Bolzano v lůnu mocnářství Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství Marek Matějka."— Transkript prezentace:

1 Bernard Bolzano v lůnu mocnářství Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství Marek Matějka

2 Vítejte u mě

3 „Koho chce bůh zničit, toho raní rozumem“. Bolzano „Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní době už umí číst každý“. Bolzano

4 Bernard Bolzano  5.10. 1781, Praha  18.12. 1848, Praha O: Bernard Bolzano, obchodník M: Cecílie Bolzanová, rozená Maurerová S: devět sourozenců, osm zemřelo v dětském nebo mladém věku

5 ROK 1781  Narození: – Bernard Bolzano  Úmrtí: – Gotthold Ephraim Lessing  Události: – Toleranční patent – Zrušení nevolnictví – Kritika čistého rozumu  Panovníci: – České království – Josef II. – Svatá říše římská – Josef II. – Uherské král. – Josef II. – Rakouské vévodství – Josef II. – Papež – Pius VI. – Království UK – Jiří III. – Francouzské král. – Ludvík XVI.

6 ROK 1848  Narodili se: – Karel Klostermann – Gottlob Frege – Paul Gauguin – František Kmoch – J.V. Myslbek – Vilfredo Pareto – Otto Lilienthal – Kurt Lasswitz  Zemřeli: – Francois René de Chateaubriand – George Stephenson – Jöns Jacob Berzelius – Kristián VIII. – Emily Jane Brontëová – John Quincy Adams

7 Rok 1848  Vyšly knihy: – Dáma s kaméliemi od Alexandra Dumase ml. – Jarmark marnosti: Román bez hrdiny od Williama Makepeace Thackeraye – Komunistický manifest od K. Marxe a B. Engelse  Události: – Zavedení konstituční monarchie v Dánsku – Vznik Druhé republiky (Francie) – Všeslovanský sjezd v Praze – Dekret o zrušení poddanství (roboty) – Georg Schicht zakládá továrnu na mýdlo s logem Jelena (Setuza)

8 Biografie v datech 1781: narození 1796: maturita na piaristickém gymnáziu 1796 – 1799: filosofická přípravka – matematika a logika u prof. Vydry 1799 - 1800: studium filosofie a matematiky na FF KFU (učil ho prof. Gerstner) 1801: začíná studovat teologii 1804: uchází se (neúspěšně) o místo prof. matematiky na KFU místo prof. Vydry (penzionován) 1805: zakončuje studia teologie rigorózní zkouškou a pár dnů poté se stává profesorem náboženské stolice na FF KFU, univ. kazatelem u Nejsv. Salvátora

9 Biografie v datech 1805 - 1819: profesorem filosofie a náboženství 1815: stává se členem Královské české společnosti nauk 1819: na Štědrý den zákaz další výuky 1820: 19.1. Dekret o doživotním zákazu výuky, penzionován s právem na 300 zlatých ročně (plat byl 800) 1820: odchod do ústraní – zámek v Radíči 1820 – 1825: proces Bolzanem

10 Biografie v datech 1825: po zásahu J. Dobrovského zbaven obvinění a proces uzavřen 1830 – 1841: pobyt Těchobuzi u manželů Hoffmannových 1840: sekretářem KČSN se stal Palacký 1841 – 1848: řídil činnost matematické a filosofické sekce Královské české společnosti nauk 1842: umírá Anna Hoffmannová 1842 – 1843: těžká ataka otevřené TBC, fyzická rozloženost, očekával příchod smrti 1848: 18. prosince umírá na chrlení krve, respektive na kolaps malého krevního oběhu

11 Paralela  Sókratés (469 – 399) – Obžalován z toho, že „kazí mravy athénské mládeže“ – Seznán vinným a odsouzen – Spáchal sebevraždu  Bolzano (1781 – 1848) – Obžalován z toho, že nepřesně vykládá zásady fundamentální teologie (čímž de facto kazí mravy studentské mládeže) – Na zásah J. Dobrovského po pěti letech zbaven obžaloby

12 Literární dílo  Dílo je zpravidla psáno v němčině.  Lze ho rozdělit na: – matematické – logické – teologické – filosofické  estetické  gnoseologické  ontologické – sociální – pedagogické – a jiné.  Nejznámější díla (přeložená): – Vědosloví (Dr. Bernard Bolzanos Wissenschaftslehre) (1837) – Paradoxy nekonečna (1851) – O nejlepším státě (1831) – O pokroku a dobročinnosti – O volbě stavu – Řeči vzdělávací akademické mládeži – Vlastní životopis (1831) – Exhorty

13 Bolzano matematik  Bolzano se zapsal do dějin matematiky jako autor – Bolzanovy věty (1. a 2.) k průběhu funkce – Bolzan-Cauchyho věty  Zajímal se o: – Problematiku reálných čísel – Nekonečno – Nekonečné číselné výrazy a veličiny – Rovnost měřitelných čísel – aj.

14 Průběh funkce  Matematicky můžeme Bolzanovy věty k průběhu funkce zobrazit následovně: Průběh funkce  V současnosti se Bolzanovým matematickým odkazem zabývá např. RNDr. Kateřina Trlifajová, PhD. či prof. Petr Vopěnka  Nejznámější práce jsou Paradoxy nekonečna.

15 Bolzano logik  Bolzana je možné považovat za jednoho z nejerudovanějších znalců díla Immanuela Kanta.  Zabýval se zejména: – teorií pojmu – pojmovou analýzou – rozsahem pojmu – nepřímou úměrností rozsahu a obsahu pojmu  Například pojetí smyslu a denotátu vyjadřuje přesněji než později Frege.

16 Bolzano a teorie pojmu  V dnešní době se k Bolzanovi a jeho teorii pojmu vrací například prof. Pavel Materna.  Nejznámější logický spis je Vědosloví.

17 Bolzano filosof  Bolzano známe spíše coby praktického než teoretického filosofa, ale je nepochybně oceňován i jako teoretický filosof  Jeho vliv na fenomenologii je zjevný  Ovlivnil zcela průkazně Edmunda Husserla  Pokračuje v kantovství, byť ho kritizuje

18 Bolzano filosof  Nejznámějším filosofickým spisem je O nejlepším státě.  V oblasti teoretické filosofie se často prolíná s logikou (součást ffie).  V dnešní době se o něj zajímá například prof. Radim Palouš nebo prof. Jan Patočka dříve.

19 Bolzano teolog  Bolzano je představitelem tzv. racionální teologie.  Jestliže v českých zemích byl zakladatelem osvícenského katolicismu Josef Dobrovský, jeho významným představitelem byl biskup Hurdálek, tak vyvrcholením byl Bernard Bolzano.

20 Bolzano teolog  Podle Bolzana i bůh musí respektovat logické zákony.  V jedné exhortě z roku 1809 z kazatelny pravil: „… raději pochybujte o božském původu naší svaté víry, ano – co říkám! – o existenci boha ve vesmíru, než abyste pochybovali o podstatné rovnosti všech lidí!“

21 Bolzano teolog  Subjektivní pravda se pragmaticky podřizuje vyšší mravní potřebě.  Objektivní (absolutní) pravda nepodléhá ani všemohoucnosti boží.

22 Láska k vlasti  Proč láska k vlasti mezi lidem tak klesla: – že rodáci naši jejích předností neznají; – že jednotlivci stojí na nerovném stupni vzdělanosti; – že jest vlast nyní tak zeslabena v hmotném i duchovném ohledu. (1810)

23 Bolzano Evropan  Bernard Bolzano byl: – Ital po otci – Čech po matce – Rakušan státní příslušností – Němec podle jazyka, jímž psal a mluvil – Pražan podle místa, kde žil celý život – Evropan podle vztahu k ostatním.

24 Kdo ho ovlivnil  Stanislav Vydra  Euklides

25 Kdo ho ovlivnil  Immanuel Kant  Baruch Spinoza

26 Koho ovlivnil  Gottlieb Frege  Alfred N. Whitehead

27 Koho ovlivnil  Bertrand Russell  Franz Brentano

28 Koho ovlivnil  Edmund Husserl  Ludwig Wittgenstein

29 Koho ovlivnil  polská škola logiky  Vídeňský kruh  a další …

30 Kdo se k němu hlásil  Josef Dobrovský  František Palacký

31 Kdo se k němu hlásil  K. H. Borovský

32 Kdo se k němu hlásil  Jan Patočka  Petr Vopěnka

33 Kdo ho odsuzoval  Josef Jungmann  František I.

34 Filosof versus teolog  „Filosofie ze sebe vylučuje teologii, totiž nauku o podstatě a přívlastcích Boha, který je věčný, nemá vznik, nelze jej pojmově zachytit, nelze v něm provést ani skládání, ani dělení a jeho vznik nelze pochopit. Vylučuje ze sebe nauku o andělech a všech těch věcech, které nepovažujeme za tělesa ani za jejich stavy, protože se u nich neuplatňuje skládání a dělení, a rovněž zde neplatí ‚více‘ a ‚méně‘, tj. není zde na místě rozumové uvažování. […] Vylučuje všechno vědění, které pochází z božské inspirace či zjevení, protože nebylo získáno rozumem, ale bylo darováno Boží milostí a náhlým vnuknutím (což je jakési nadpřirozené vnímání)."  Thomas Hobbes, O tělese  I.

35 Osvícenství  v Německu označováno jako Aufklärung,  ve Francii jako siècle des lumières,  v Anglii jako the Spirit of Rationalism,  Všude se pak jednalo o úsilí: – „vyvést člověka ze zajetí ‚věku temna‘ na cestu rozumové soběstačnosti, praktické úspěšnosti, politické rovnoprávnosti, náboženské nezávislosti a duchovního titánství, po níž se bude ubírat ke stále větší dokonalosti jako ideálu naplňujícího se lidství."

36 Evropští osvícenci  Anglie (UK): – John Locke – Isaak Newton – David Hume – Thomas Hobbes  Holandsko: – Baruch Spinoza  Francie: – Montesquieu – Voltaire – Diderot – d´ Alambert – d´ Holbach – Rousseau.

37 Osvícenský racionalismus  Myšlenkové směry a proudy filosofie 17. a 18. století lze chápat jako bytostné soustředění na světské úkoly, což sebou nese: – odklon od ideálu vita contemplativa – příklon k vita activa

38 Osvícenský racionalismus  Osvícenská racionalizace se v tomto pohledu jeví jako radikální odmítnutí všeho – co bylo spojeno s tradičním pojetím  náboženství  politiky  společnosti  atd.  Při bližším pohledu zjistíme jejich vzájemnou kontinuitu.

39 Spinozova Etika  „Říkáme, že nějaká věc je svobodná, jestliže existuje z nutnosti své přirozenosti a je pouze sama sebou determinována ke svému jednání. Říkáme, že nějaká věc je nutná nebo spíše nucená, jestliže je k určitému vymezenému způsobu existence a působení determinována něčím jiným." Sedmá definice Etiky

40 Spinoza a bůh  Důkaz existence boží dle Spinozy by zněl: – boží svoboda jen v tom, že Bůh jedná z nutnosti své vlastní přirozenosti, není nikým nucen, zatímco všechny ostatní věci jsou vždy kromě své vlastní přirozenosti podmíněny i zvnějška. Bůh je tak "tvořící přirozenost" - natura naturans, zatímco všechny ostatní jevy, projevy a útvary této tvořící přirozenosti představují "stvořenou přirozenost" - natura naturata.

41 Spinoza a bůh  Bůh existuje nutně sám ze své esence, což vlastně znamená, že – Dei existentia, ejusque essentia unum et idem sunt (Existence Boha a jeho esence jsou jedno a totéž).  Substanci lze však popsat na základě jejích formálních vlastností: – nekonečnosti – věčnosti – absolutnosti – nedělitelnosti – atd.

42 Spinoza a bůh  Pro racionální poznání takto uchopené substance pak platí, že pro nás jsou poznatelné jen dva atributy (ve smyslu "bytostného určení"): – myšlení – rozlehlost  přestože esence Boha je konstituována nekonečně mnoha atributy.

43 IHS  Původ v řeckém ióta-éta- sigma  Později latinsky I(J)HS - Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí).  Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu) čili jezuité - IHS se zde vykládala jako Iesum Habemus Socium (Ježíš je náš společník)

44 Hrob

45 Detail hrobu

46 Náhrobek

47 Pieta

48 In memoriam

49 Hrob Stanislava Vydry

50 Bolzano v brzké době  Evropský kulturní klub, 6.11. 2008 – Bolzano sociální myslitel (O pokroku a dobročinnosti)  Chrám Nejsv. Salvátora v Praze, listopad – Bolzanovy exhorty aneb Bolzano neposlušný teolog  Bolzanovská konference, VŠFS, prosinec – Bolzanův odkaz dnešku

51 Další informace Aktuality k přednáškám na: www.matejkam.webnode.cz

52 Konec Děkuji za pozornost a těším se na shledanou marmat


Stáhnout ppt "Bernard Bolzano v lůnu mocnářství Bernard Bolzano v lůnu mocnářství aneb na cestě od národovectví k evropanství Marek Matějka."

Podobné prezentace


Reklamy Google