Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální systémy PII 1 Multimediální systémy Přednáška II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální systémy PII 1 Multimediální systémy Přednáška II."— Transkript prezentace:

1 Multimediální systémy PII 1 Multimediální systémy Přednáška II

2 Multimediální systémy PII 2 Technické a programové prostředky pro multimédia Předpoklad pro vznik multimedií – početné vynálezy a objevy např. vynález knihtisku, početné vynálezy a objevy např. vynález knihtisku, telegrafu, gramofonu, TV a pod. telegrafu, gramofonu, TV a pod. Spojování jednotlivých prvků do multimediálních aplikací na PC až v roku 1987 - Apple, MacIntosh. Rozhodující úspěch 1991, QuickTime - zpracování videosekvencí QuickTime - zpracování videosekvencí

3 Multimediální systémy PII 3 Standardizace v oblasti multimedií 1991 - Pod vedením IBM byla v roku 1991 definovaná norma pro počítače třídy definovaná norma pro počítače třídy PC tzv. multimedia-PC (zkratka MPC) PC tzv. multimedia-PC (zkratka MPC) Cíl - definice nároků na technické vybavení počítače, tzv. MPC standard. vybavení počítače, tzv. MPC standard. V tom čase to byl V tom čase to byl počítač 286, HD, VGA karta, CD-ROM počítač 286, HD, VGA karta, CD-ROM jednotka, zvukový adaptér. jednotka, zvukový adaptér.

4 Multimediální systémy PII 4 Programové vybavení Vývoj, prezentace a distribuce aplikací Vývoj jednotlivých prvků: - programy - na snímání, zpracování a tvorbu textu, - obrazu, - plošnou a prostorovou animaci, - na snímání a zpracování zvuku - komponování hudby, - na snímání a střih videosekvencí, prostředky pro vývoj aplikací -, prostředky pro vývoj aplikací - autorské systémy, prostředky pro prezentaci a interaktivní prohlížení

5 Multimediální systémy PII 5 Rozdělení nástrojů Jedno z kritérií:   nástroj na tvorbu a úpravu elementů   na integraci výsledné aplikace. Podle tohoto kritéria:  autorské systémy  programy na zpracování jednotlivých medií (editory) Integrující role autora a autorského systému

6 Multimediální systémy PII 6 Nástroje na zpracování MM elementů Typ médiaProst ř edky TextTextový editor ukládající d a ta v ASCII tvar u a n ebo v tvar u oboha c eného textu RTF GrafikaKresl ící program, program pr o manipul a ci s grafickými formát y (konverze) Programové vybaven í pr o skenov ání a digitaliz a ci obrazu, videa ZvukNástroje na digitaliz a ci a úpravy digitalizovaného zvuku MIDI sekvencér, MIDI mapovač VideoProgramové vybaven í pr o digitaliz a ci videa, video editor Anim a ceAnimačn í program a n ebo autorský prost ř ed e k umožňuj í c í anim a ci objekt ů

7 Multimediální systémy PII 7 Nástroje na zpracování MM elementů Zpracování specifických mediálních efektů: -vytváření přímo v digitální podobě vhodné pro počítačové zpracování, (například digitální zvuk, digitální vektorová anebo rastrová grafika, digitální video, textové editory) -převod – digitalizace analogových medií, (například digitalizace zvuku, digitalizace obrazu a videa, digitalizace textu).

8 Multimediální systémy PII 8 Zpracování spojitých veličin Analogový dej Snímač KodérAnalogově- číslicový převodník Analogová veličina Digitalizovaná anal o gová veličina

9 Multimediální systémy PII 9 Nástroje na tvorbu a zpracování textu Text je nositelem námětu a slouží ke komunikaci klíčových myšlenek. Formátování textu umožňuje znázornit a zvýraznit hierarchii obsahu a jeho strukturu. Text může sloužit k propojení myšlenek tím, že se stane spojovacím prvkem (link, reference, hot word - textový odkaz, hypertext link-hypertextový odkaz, vazba) po kliknutí se dostaneme k jiným informacím (hypertext, hypermédia).

10 Multimediální systémy PII 10 Nástroje na tvorbu a zpracování textu Text - vývojově „nejstarší“ složka MM aplikací Základní prostředek –nositel informace, proto zpracování a ověření korektnosti důležité! Definuje vzhled aplikace a ovlivňuje pocity, které uživatel získá! Představuje (spolu s grafikou) základní prvek interakce uživatele s MM systémem.

11 Multimediální systémy PII 11 Nástroje na tvorbu a zpracování textu Téměř libovolný program, umožňující vkládání znaků do paměti počítače, - Od nejjednodušších editorů (Notepad / Zápisník) - až po rozsáhlé programy na vytváření a úpravu textu s použitím grafických prvků a trojrozměrných efektů anebo animací textu (Word) vytvorený programom MS WORD využívajúci rôzne možnosti

12 Multimediální systémy PII 12 Nástroje na tvorbu a zpracování obrazu Rozdělení podle různých kriterií: - - zpracování informace vytvořené digitalizací (fotografií, videa) anebo přímým zobrazením obrazu z digitálních přístrojů) - - kreslením v kreslících programechanebo: - - zpracování rastrového (bitmapového) obrazu, - - zpracování popisu základních grafických elementů (vektorů), tvořících obraz

13 Multimediální systémy PII 13 Rastrové editory Prvkem informace obrázku odpovídá zobrazení informace o barvě příslušného obrazového prvku - pixelu (pixel- picture element). (pixel- picture element). Účelem těchto programů je:  vytvořit bitmapovou informaci,  umožnit úpravu této informace (změna barvy jednotlivých prvků, výplně ohraničených (změna barvy jednotlivých prvků, výplně ohraničených ploch, výřezy, kopírovaní a vlepování částí, ploch, výřezy, kopírovaní a vlepování částí, stanovení barevné hloubky, nastavení vhodného stanovení barevné hloubky, nastavení vhodného barevného modelu, korekce parametrů, barevného modelu, korekce parametrů, konverze mezi jednotlivými obrazovými formáty). konverze mezi jednotlivými obrazovými formáty).

14 Multimediální systémy PII 14 Rastrové editory

15 Multimediální systémy PII 15 Rastrové editory

16 Multimediální systémy PII 16 Vektorové editory Kreslící programy jako např. Aldus FreeHand, CorelDraw, Adobe Illustrator mapování čar na neviditelné mřížce a jejich uchovávání jako soustavy instrukcí. Instrukce popisují tvar, velikost, pozici každé čáry, kruhu a polygonu v obrázku. Instrukce obsahují informace o šířce čáry a její barvě, jako i o výplni kreslených uzavřených objektů.

17 Multimediální systémy PII 17 Vektorové editory Výhody objekt reprezentovaný jako posloupnost instrukcí a ne jako množina bodů na obrazovce umožňuje upravovat jednotlivé části obrázku, měnit plynule jeho rozměry, rotovat, naklápět a jinak ho transformovat, bez toho že by docházelo k jeho zkreslení.

18 Multimediální systémy PII 18 Vektorové editory

19 Multimediální systémy PII 19 Vektorové editory

20 Multimediální systémy PII 20 Nástroje na tvorbu a zpracování zvuku Digitální technologie vzorkování, nahrávání a přehrávání zvuku - kvalitní zvukové efekty Zvuk – digitální - digitalizovaný - digitalizovaný Digitalizované zvuky můžeme přehrávat buď ze zvukových souborů (audiosouborů) v různých formátech, z nahrávek, distribuovaných jako CD-audio (CD-DA) Digitální zvuky - vytvářené prostřednictvím syntézy, za pomoci standardů typu MIDI (Musical Instrument Digital Interface).

21 Multimediální systémy PII 21 Nástroje na tvorbu a zpracování zvuku Soubory digitalizovaného zvuku - soubory, kterých obsah byl získaný digitalizací přirozených zvuků, t.j. jejich převedením do číslicového tvaru, který je možné přehrávat na počítači – typický formát.WAV (wave audio file), běžnější komprimované formáty Soubory digitálního zvuku- soubory, kterých obsah byl získán popisem zvuků, t.j. jejich zápisem v symbolické formě, bez nutnosti existence „reálného“ zvuku. Při přehrávání – syntéza, vytvoření zvuku podle možností zvukového adaptéru – typický formát.MID (podle standardu MIDI), obdoba vektorové grafiky

22 Multimediální systémy PII 22 Vzorkování a syntéza zvukového signálu Amplituda (bitů/vzorku) Čas (vzorkovací frekvence) Amplituda (bitů/vzorku) Čas (vzorkovací frekvence) Amplituda (bitů/vzorku) Čas (vzorkovacií frekvence)

23 Multimediální systémy PII 23 Digitální zvuk Standard MIDI (Musical Instrument Digital Interface) souhrn prostředků zajišťujících po technické i příkazové stránce komunikaci mezi elektronickými hudebními nástroji. V oblasti počítačového využití zvuku - pomocí příkazů MIDI můžeme ovládat elektronické hudební nástroje připojené k MIDI vstupem (portem) zvukových adaptérů, můžeme programově vytvářet zvuky na adaptérech vybavených MIDI syntetizátory.

24 Multimediální systémy PII 24 Digitální zvuk MIDI soubory - zápis příkazů pro přehrávání not dané výšky, časování, výběr zabarvení tónů dané výšky, časování, výběr zabarvení tónů hudebních nástrojů a p., určují, jak bude hudebních nástrojů a p., určují, jak bude syntetizátor vytvářet zvuk. syntetizátor vytvářet zvuk. MIDI soubory obvykle kratší, než odpovídající soubory s digitalizovaným zvukem. soubory s digitalizovaným zvukem. Výborná kvalita, v závislosti na typu syntézy, při které se vytváří analogový zvukový signál. které se vytváří analogový zvukový signál. Nevýhoda – složitá reprezentace specifických přirozených zvuků – hlas a pod přirozených zvuků – hlas a pod.

25 Multimediální systémy PII 25 Digitální zvuk

26 Multimediální systémy PII 26 Digitální zvuk

27 Multimediální systémy PII 27 Programy pro vytváření animací Možnost využít specializované animační programy např. Autodesk Animator, Macromind Director, Flash, 3 D Studio, Softimage a pod. a import těchto souborů do aplikace Způsob zobrazování objektů programy pro dvourozměrnou animaci (2D) programy pro dvourozměrnou animaci (2D) programy pro třírozměrnou animaci (3D). programy pro třírozměrnou animaci (3D). V obou případech – mapování do 2D prostoru obrazovky. obrazovky.

28 Multimediální systémy PII 28 Programy pro vytváření animací - klasické animační postupy, známé 2D - klasické animační postupy, známé z animovaných filmů, z animovaných filmů, grafická informace zobrazovaná pomocí grafická informace zobrazovaná pomocí čar a ploškových obrázků s různým čar a ploškových obrázků s různým stupněm realizmu (např. South Park) stupněm realizmu (např. South Park) - geometrické transformace a speciální 3D - geometrické transformace a speciální zobrazovací techniky (schovávání zobrazovací techniky (schovávání neviditelných částí, zobrazování odrazů, neviditelných částí, zobrazování odrazů, stíenů, průsvitnosti, průniků těles), které stíenů, průsvitnosti, průniků těles), které umožňují vytvořit iluzi prostoru umožňují vytvořit iluzi prostoru

29 Multimediální systémy PII 29 Typy animací Snímkově orientovaná (rámcová) animace

30 Multimediální systémy PII 30 Typy animací Vrstvově orientovaná animace

31 Multimediální systémy PII 31 Typy animací Objektově orientovaná animace

32 Multimediální systémy PII 32 Použití videa Adaptér a program na zpracování videosignálu CPU Videorekordér Videodisk Videokamera

33 Multimediální systémy PII 33 Zpracování videa Edituj videosoubor Aplikuj paletu barev Komprimuj videosoubor Digitální videosoubor CPU Digitální videodisk Bitmapy Zvuk

34 Multimediální systémy PII 34 Autorské systémy Stránkově orientované autorské systémy Vytvářejí aplikace jako posloupnosti stránek - nosičů informace. Metafora velmi přirozená, kopíruje postupy používané u nosičů tištěné informace- knih, časopisů a pod. Kromě lineárního přístupu po stránkách pomocí odkazů také přístup přímo, nelineárně k jednotlivým prvkům informace a narušit anebo úplně zrušit stránkovou metaforu.

35 Multimediální systémy PII 35 Autorské systémy Stránkově orientované autorské systémy Systém obvykle svými prostředky podporuje navigaci po stránkách. Typickým představitelem jsou systémy HyperCard a SuperCard pro počítače Apple Macintosh a systém ToolBook pro počítače PC se systémem MS Windows, v prostředí WWW je také téměř vždy používaná stránková metafora.

36 Multimediální systémy PII 36 Autorské systémy Stránkově orientované autorské systémy Lineárne Nelineárne

37 Multimediální systémy PII 37 Autorské systémy Ikonově orientované autorské systémy Vycházejí z metafory vývojového diagramu, na kterém jsou umístěny ikony představující jednotlivé aktivity aplikace. Přesun (vývoj) nastává na základě systémových anebo uživatelem vyvolaných událostí, obdobně jako v předcházejících systémech.

38 Multimediální systémy PII 38 Autorské systémy Časově orientované autorské systémy Základem je časový diagram, do kterého se umísťují jednotlivé aktivity a tím se dosáhne jejich naplánování. Aktivity jsou potom spouštěny podle výskytu na časové ose.

39 Multimediální systémy PII 39 Univerzální programovací nástroje Je možné i použití programovacích prostředků, ne úplně orientovaných na vývoj multimediálních aplikací, které umožňují vytváření libovolných počítačově orientovaných informačních systémů. Např. překladače programovacích jazyků jako je C, JAVA, Delphi, Visual Basic a pod., -často vázány na jisté technologické platformy, například Wintel (MS Windows, procesory Intel), Alpha, MacOS a počítače Apple Macintosh, či UNIX, - vytvářejí rychlý a prostorově efektivní kód.

40 Multimediální systémy PII 40 Univerzální programovací nástroje Často obsahují interaktivní grafické vývojové prostředí, pomocí kterého je možné jednoduchým způsobem vytvářet interface aplikací, kombinovat ovládací prvky z knihoven vývojového prostředí a zařazovat multimediální efekty.


Stáhnout ppt "Multimediální systémy PII 1 Multimediální systémy Přednáška II."

Podobné prezentace


Reklamy Google