Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

jednání BV SBK, dne 21. října 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "jednání BV SBK, dne 21. října 2010"— Transkript prezentace:

1 jednání BV SBK, dne 21. října 2010
Roční zkušenosti s aplikací zákona o platebním styku a možné dopady zákona o spotřebitelských úvěrech jednání BV SBK, dne 21. října 2010 UniCredit Bank, Václavské náměstí 33, Praha 1 Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky člen celoevropské sítě finančních arbitrů a ombudsmanů FIN-NET (Cross-border Out-of-Court Complaints Network for Financial Services)

2 Obsah prezentace Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
Vybrané příklady anonymizovaných sporů a jejich řešení

3 Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
... resp. co měl přinést ZoPS Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku ze dne 22. července 2009 Důvody pro předložení návrhu nového zákona: • do právního řádu je nutno transponovat akt komunitárního práva s vazbou na platební styk (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu – dále jen „PSD“) • rozsah nutných úprav překračuje rozsah, který je možno považovat za novelu zákona (zák. č. 124/2002 Sb.) • změny je potřeba promítnout do právního řádu přehledným a srozumitelným způsobem, což novelizace stávajícího zákona o platebním styku neumožňuje • Cílem navrhované právní úpravy - zajištění implementace PSD do 1. listopadu 2009. • PSD je směrnicí v režimu plné harmonizace (členské státy se nemohou odchýlit od úpravy, která je obsažena ve směrnici, s výjimkou národních diskrecí). 3

4 Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
... resp. co předjímá PSD v úvodních ustanoveních • (1) Zásadní důležitosti nabývá řádné fungování jednotného trhu platebních služeb. • (2) Jednotlivé trhy platebních služeb organizovány odděleně, právní rámec pro platební služby roztříštěn do 27 vnitrostátních právních systémů. • (18) Stanovení souboru pravidel s cílem zajistit transparentnost podmínek a plnění informačních požadavků pro oblast platebních služeb. • (21) Stanovení povinnosti poskytovatelů platebních služeb ohledně poskytování informací uživatelům platebních služeb. • (28) Spotřebitel by měl bez dodatečného poplatku obdržet základní informace o provedených platebních transakcích. Aby se náležitě zohlednily různé vnitrostátní praxe, mělo by být členským státům umožněno stanovit pravidla požadující, aby měsíční papírové výpisy z platebních účtů byly vždy poskytovány bezplatně. • (32) Aby byl uživatel platebních služeb motivován k nahlášení každé krádeže nebo ztráty platebního prostředku bez zbytečného odkladu svému poskytovateli a aby se tak snížilo riziko neautorizovaných platebních transakcí, měl by uživatel nést odpovědnost pouze za omezenou částku, s výjimkou případů, kdy se uživatel platebních služeb dopustil podvodného jednání nebo hrubé nedbalosti. 4

5 Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
... resp. co předjímá PSD v úvodních ustanoveních • (47) Poskytovatel platebních služeb plátce by měl nést odpovědnost za správné provedení platby, mimo jiné zejména odpovědnost za celou částku platební transakce a lhůtu pro její provedení, jakož i plnou odpovědnost za jakékoli selhání dalších stran v platebním řetězci až po účet příjemce. • (51) Aniž je dotčeno právo klientů podat žalobu k soudu, měly by členské státy zajistit snadno přístupné a nenákladné mimosoudní řešení sporů mezi poskytovateli platebních služeb a spotřebiteli. 5

6 Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
... resp. co skutečně přinesl ZoPS obecně • zákon o platebním styku č. 124/2002 Sb. platný do §§ 36 • zákon o platebním styku č. 284/2009 Sb. platný do §§ 147 • 18 novel souvztažných právních norem • nejasný výklad některých ustanovení – postupně napravováno • Nové pojmy např.: Platební služba, Poskytovatel platební služby, Konec provozní doby, Platební smlouva – rámcová, jednorázová (konkludentní změny smlouvy 2 měsíce předem) • Odpovědnost poskytovatele za neautorizovanou transakci - zákaz provádět neautorizované transakce - poskytovatel plátce uvede neprodleně po oznámení účet do původního stavu nebo vrátí částku na účet • Odpovědnost z neautorizované transakce § 116 ZoPS • Důkazní břemeno - poskytovatel plátce má povinnost doložit správnost postupu zúčtování transakce • Blokace platební karty - blokace platební karty zdarma 6

7 Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
... resp. co skutečně přinesl ZoPS konkrétně NEGATIVA • složitost a netransparentnost zákona – důsledek ne vždy zcela přesného, "otrockého" překladu a "slepé" zapracování takovéhoto překladu do § znění, ovlivněno plnou harmonizací – příkl. § 116 • nejasný výklad některých ustanovení (nejistota jak pro poskytovatele tak i uživatele PS) • oprávnění obchodníka účtovat spotřebiteli poplatek za použití PK • zákon sice přinesl povinnost bank poskytovat některé služby zdarma – ztráty z poplatků přeneseny do poplatků jiných • výpisy zdarma - některé banky řeší zasíláním přes web, kdy si klient musí aktivovat el. bankovnictví, jiné „rozdělily” výpisy • sporná je odpovědnost banky za neautorizované transakce, v případě dispozitivního ujednání ve VOP, kde banka stanoví, co pokládá za autorizovanou transakci, tak např. u internetových transakcí je ochrana klienta prakticky nulová, oproti původní plné odpovědnosti banky ze zákona • § 118 zák. 124/2002 Sb. – CNP (card not present) – internet TRN - nenahrazen 7

8 Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
... resp. co skutečně přinesl ZoPS konkrétně POZITIVA • lhůty pro převod – zkrácení, plněny však již za působnosti předchozího zákona, realita může být jiná - zákon už neřeší v jaký čas mají být příkazy nejpozději zadány a instituce tak mají odlišné časové termíny • větší rozsah informační povinnosti u transakcí • § odpovědnost držitele karty z neautorizovaných transakcí 150 EUR, medializováno, odlišné přístupy, FA infomoval o zjištěných nedostatcích ČNB, pomohl výklad ČNB, vyřešila novela ZoPS • vrácení částky autorizované transakce - inkaso • výpověď rámcové smlouvy 1 M uživatel, 2 M poskytovatel • širší vymezení působnosti finančního arbitra - spory i mimo EHP, odstraněna přímá vazba pouze na zákon o platebním styku, odstraněna limitace EUR, posílen princip smírčího řešení sporů 8

9 Co přinesl ZoPS pro banky a jejich klienty ?
... resp. co skutečně přinesl ZoPS konkrétně Anketní otázka: Změnila Vám Vaše banka v návaznosti na přijetí nového zákona o platebním styku výši poplatků? Hlasovalo k celkem 366 osob, a to následovně: 130 osob (35%) - poplatky zvýšeny 131 osob (36%) - poplatky sníženy 105 osob (29%) - poplatky zůstaly stejné 9

10 Jaké nové spory přinesl nový ZoPS ?
• nesplnění lhůty převodu, nesprávně použitý kurz • odpovědnost držitele karty do 150 EUR • odpovědnost držitele in generum – spor neoprávněný výběr ATM – otec navrhovatele 10

11 Ukázka posuzovaného případu: nesplnění lhůty převodu, nesprávně použitý kurz
• cizoměnový převod do zahraničí (cca ,- Kč) • převod z banky A na účet banky B (3 mil. Kč), peníze navrhovatelka předpokládala, že budou na účtu (potvrzováno osobní bankéřkou, že na účtu nejsou) • navrhovatelka zjistila, že částka na účet byla připsána datem • dne ve 14,20 hod. předán příkaz na cca EUR pobočce banky B – účel úhrada nákupu nemovitosti,navrhovatelka trvala na úhradě týž den, tj • příkaz banka provedla z nedostatku finančních prostředků na účtu, ale kurzem ze dne (v odpovědi na reklamaci uvedla banka B, že očekávaná platba byla připsána až v nočním zpracování) • rozdíl v kurzu však činil ,80 Kč v neprospěch navrhovatelky • navrhovatelka postup banky reklamovala bez úspěchu

12 Ukázka posuzovaného případu: nesplnění lhůty převodu, nesprávně použitý kurz
• Vysvětlení banky dle Oznámení o provádění platebního styku: Dle čl. 5.9 (iii) Oznámení nastává Okamžik účinnosti Příkazu k úhradě do zahraničí „nejpozději následující Obchodní den po dni, kdy Banka příkaz obdržela, byl-li jí doručen mezi 13:00-15,30 hod. daného dne a není-li na Příkazu uvedeno datum splatnosti nebo uvedené datum již nastalo ….. avšak pouze pokud jsou v takto určené době splněny všechny podmínky pro provedení Příkazu stanovené Smlouvou a právními předpisy, včetně dostatku volných prostředků na Účtu. V opačném případě Banka Příkaz odmítne, nebo, bylo-li tak sjednáno s Klientem, Okamžik účinnosti Příkazu nastane až v den, kdy jsou splněny všechny podmínky pro provedení Příkazu.“ Samotné použití kurzu stanovuje čl Oznámení: „Pro přepočet cizí měny Banka použije Kurz platný v Okamžiku účinnosti Příkazu, …. S výjimkou článku 5.9 (iii) tohoto Oznámení, kdy v případě, že Okamžik účinnosti Příkazu nastal v den doručení Příkazu, Banka použije Kurz, který je platný v době doručení Příkazu.“ Návrhu navrhovatelky nevyhověno, nebylo prokázáno porušení povinnosti bankou.

13 Ukázka posuzovaného případu: odpovědnost držitele karty do 150 EUR
• navrhovatelce odcizena kabelka se všemi doklady a následně proveden výběr z ATM ve výši ,- Kč • výběr proveden s PIN, na první pokus • navrhovatelka se v návrhu na zahájení řízení odvolává na § 116 – odpovědnost držitele karty z neautorizované platební transakce do výše 150 EUR • vyjádření banky - porušení VOP navrhovatelkou - transakce realizována jako standardně autorizovaná • VOP - Souhlas s provedením platební transakce – ATM – zadání PIN

14 Ukázka posuzovaného případu: odpovědnost držitele karty do 150 EUR
• Autorizace platební transakce - Souhlas plátce - § 98: (1) Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. (3) Forma a postup udělení souhlasu musí být dohodnuty mezi plátcem a poskytovatelem. • § Povinnosti držitele platebního prostředku Uživatel oprávněný používat platební prostředek je povinen a) používat platební prostředek v souladu s rámcovou smlouvou, zejména je povinen okamžitě poté, co obdrží platební prostředek, přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků, b) bez zbytečného odkladu po zjištění oznámit poskytovateli nebo osobě jím určené ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku.

15 Ukázka posuzovaného případu: odpovědnost držitele karty do 150 EUR
• § 116 (1) Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce a) do částky odpovídající 150 eurům, pokud tato ztráta byla způsobena: 1. použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, nebo 2. zneužitím platebního prostředku v případě, že plátce nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků, b) v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v § 101.

16 Ukázka posuzovaného případu: odpovědnost držitele karty do 150 EUR
• Velká Británie, Malta • … kostelník

17 Dopady zákona o spotřebitelských úvěrech
Zákon o spotřebitelském úvěru č. 145/2010 Sb., účinnost 1. ledna 2011 Cíl: vytvoření jednotnějšího a průhlednějšího právního prostředí v oblasti trhu spotřebitelských úvěrů • obecně snaha posílit ochranu spotřebitele v oblasti spotřebitelského úvěru jakožto strany slabší, méně informované a méně zkušené smluvní strany v porovnání s poskytovatelem úvěru (čili věřitelem) • vyšší informační povinnost věřitelů – reklama, před smluvním vztahem, při podpisu smlouvy a v průběhu trvání smluvního vztahu • formuláře pro splnění informační povinnosti věřitelů • povinnost posouzení schopnosti spotřebitele splácet SÚ • možnost odstoupení od smlouvy • omezení sankcí spotřebitelům za předčasné splacení SÚ • zároveň však snaha umožnit férovým poskytovatelům i nadále nabízet finanční služby za rozumných podmínek • rozdělený dohled – ČNB (bankovní subjekty) a ČOI (nebankovní subjekty) • není změna v rozhodčích doložkách, není strop RPSN, informace o FA 17

18 Jaké by mohly být problematické oblasti
• dosud neproveden detailní výklad některých ustanovení • § 3 ods. e) - celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele - veškeré náklady, včetně úroků, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou věřiteli známy • § 3 ods. e) - … pojistné POV+HAV, flotilové aj. ….. • § 4 - zodpovědnost za důsledky neúplné komunikace v reklamě – dealerská akce s podporou věřitele • § 5 – definice trvalého nosiče dat • § 5 Informační povinnosti – reklama, předsmluvní fáze, formuláře a jejich přeskupení • § 11 – odstoupení od smlouvy – zánik úvěrové smlouvy, kupní smlouvy (vázaný úvěr), finanční leasing (akontace, pokles ceny předmětu leasingu aj.) • § 14 odst. 4) - Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru - Pokud spotřebiteli soudem přiznané nebo prodávajícím či poskytovatelem služby uznané právo na peněžité plnění nebylo ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služby dobrovolně uspokojeno, ručí za uspokojení tohoto práva věřitel. 18

19 Jaké by mohly být problematické oblasti
• detailnost příloh 6 a 7 • § 16 odst. 3) – výrazné překročení – definice není • aj. aj. aj. 19

20 Vybrané příklady sporů
• předčasný výběr prostředků z TV (7D) v. spotřebitelský úvěr 1 Y • spotřebitelský vázaný úvěr, HAV, likvidace PÚ 20

21 Ukázka posuzovaného případu: předčasný výběr prostředků z TV v
Ukázka posuzovaného případu: předčasný výběr prostředků z TV v. poskytnutí SÚ • klientka uzavřela TV (7D) do ve výši EUR ( CZK) • požádala o předčasný výběr • standardní sankce 0,5 % - tj. sankce ve výši CZK • řešením bylo: • poskytnutí spotřebitelského úvěru na 1 rok • úrok 15,5 %, splátky CZK měsíčně, zajištění TV • poplatek za posouzení a poskytnutí úvěru CZK, za správu 59 CZK/M • celková částka splatní spotřebitelem cca CZK • řešením také mohlo být: • možnost splatnosti k – sankce 4 %, tj CZK • celková částka splatní spotřebitelem cca CZK

22 Ukázka posuzovaného případu: spotřebitelský vázaný úvěr, HAV, likvidace PÚ
• květen vázaný spotřebitelský úvěr na nákup vozidla ve výši ,- Kč (PC byla ,- Kč, doba splácení 72 měsíců), podmínkou souhlas s pojištěním u partnerské pojišťovny • srpen vozidlo odcizeno neznámým pachatelem, pojišťovně pojistná událost nahlášena a podána žádost o výplatu pojistného plnění • Policie ČR případ odložila, neboť nebyl zjištěn pachatel, vše nahlášeno pojišťovně • říjen 2009 zanikla (došlo k poj. události) resp. byla dle společnosti „předčasně ukončena úvěrová smlouva“ • prosinec 2009 vyplaceno pojistné plnění ,- Kč Výsledné vyúčtování k zániku úvěrové smlouvy prosinec 2009: Kč (nesplacená jistina, úrok za splátky+dorovnání povinného ručení) ,- Kč (poplatek za „předčasné ukončení smlouvy“) NEJEDNÁ SE O PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ,- Kč (dlužné splátky, smluvní pokuty a ostatní dluh) ,- Kč (pojistné plnění) Konečný zůstatek = Kč je dluh !

23 Děkuji za Vaši pozornost! Prosím o Vaše dotazy.
Washingtonova 25, Praha 1, Tel.: Web:


Stáhnout ppt "jednání BV SBK, dne 21. října 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google